Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 81
Namų pasaulis
Daugiabučių administratoriai raginami pasiruošti šildymo sezonui
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šil­dy­mo se­zo­nui, par­agi­no pa­sku­bė­ti.
Inovacijos per savaitę: nuo medinės klaviatūros iki 3D spausdintuvo
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai drau­giš­ka šiukš­lių dė­žė? 
Naujo būsto pirkėjai Vilniuje – vis reiklesni
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sie­nos bus tvir­tos, bet ir pa­to­gų au­to­mo­bi­lių bei dvi­ra­čių sta­ty­mą, lais­va­lai­kio zo­nas, jau­kias laip­ti­nes. 
Pamatų apšiltinimas – kokios didžiausios klaidos
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės na­mo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo klai­dos ne tik pa­plo­ni­na pi­ni­gi­nę, ta­čiau ir pa­žei­džia pa­tį pa­sta­tą bei ga­li kil­ti bė­dų įtei­si­nant sta­ti­nį.
Nuėmus derlių, daržo darbai tikrai nesibaigia
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias dar­žo­ves bei par­uoš­ti dir­vą ki­tiems me­tams.
Mobilieji telefonai dažniausiai „miršta“ sudužę arba paskandinti
Lie­tu­vo­je už dau­gu­mą iš­ma­nių­jų įren­gi­nių ža­lų at­sa­kin­gi su­au­gu­sie­ji. Mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai ta­po to­kia svar­bia žmo­nių gy­ve­ni­mo da­li­mi, kad su jais ne­no­ri­ma skir­tis nė mi­nu­tei: ant jų už­kren­ta in­dai vir­tu­vė­je, jie skęs­ta vo­nio­se, uni­ta­zuo­se, yra ne­ty­čia iš­skal­bia­mi, su­lau­žo­mi po trans­por­to prie­mo­nių ra­tais ar tie­siog iš­slys­ta iš ran­kų, ki­še­nių ir su­dūž­ta.
Interjero profesionalai pataria, kaip dekoruoti namus
Kiek­vie­nas ži­no po­sa­kį, jei mo­te­ris no­ri kaž­ką keis­ti, vi­sų pir­ma, pa­si­kei­čia šu­kuo­se­ną. Keis­da­mie­si pa­tys, kei­čia­me ir sa­vo ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na­me. Juk na­mai – mū­sų at­spin­dys. 
Sukūrė pirmąją pasaulyje 1 terebaito talpos SD kortelę
JAV duo­me­nų kau­pik­lių ga­min­to­jas „San­Disk Corp.“ pra­ne­šė su­kū­ręs pir­mą­ją pa­sau­ly­je 1 te­re­bai­to tal­pos SD kor­te­lę.
Išmaniosios kameros praneš, kada grįžtate namo
Vis dau­giau iš­ma­nių­jų na­mų tech­no­lo­gi­jų at­ke­liau­ja į Lie­tu­vą. Vei­dus at­pa­žįs­tan­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra ga­li pra­neš­ti, ka­da į na­mus grįž­to vie­nas ar ki­tas na­miš­kis ar už­fik­suo­tas ne­pa­žįs­ta­ma­sis. 
Kokie pokemonai medžioja naudotojus
„Kas­pers­ky Lab“ ofi­cia­lio­je „Goog­le Play“ par­duo­tu­vė­je ap­ti­ko ken­kė­jiš­ką prog­ra­mą „Gui­de for Poké­mon Go“ su vi­ru­su, už­kre­čian­čiu „And­roid“ įren­gi­nius, gau­nan­čiu su­per­nau­do­to­jo tei­ses ir vi­siš­ką įren­gi­nio kon­tro­lę. Anot bend­ro­vės eks­per­tų, vi­ru­so au­ko­mis ga­li tap­ti apie 500 tūkst. nau­do­to­jų – bū­tent tiek kar­tų par­si­siųs­ta ken­kė­jiš­ka prog­ra­ma. Kol kas eks­per­tai tu­ri duo­me­nų apie dau­giau nei 6 tūkst. pa­tvir­tin­tų už­krė­ti­mų.
Tikroji belaidė „Apple“ ateitis
Šį straips­nį pra­dė­jau ra­šy­ti sa­vo „iP­ho­ne“. Grį­žęs na­mo jį pa­baig­siu sa­vo „i­Pad“. O ga­liau­siai vis­ką įkel­siu į „iC­loud“ ir pers­kai­tęs iš nau­jo nu­sių­siu pus­la­pio re­dak­to­riui per sa­vo „Mac­Book“. 
Išmanūs namai: nuo besifotografuojančio šaldytuvo iki kaistančio stalo
Rug­sė­jo 2–7 die­no­mis Ber­ly­ne vy­ku­si tarp­tau­ti­nė elek­tro­ni­kos tech­no­lo­gi­jų par­oda IFA 2016 sa­vo lan­ky­to­jams pa­žė­rė nau­jo­vių ir pri­mi­nė: at­ei­tis yra šian­dien. Par­odos lan­ky­to­jai ga­lė­jo pa­siž­val­gy­ti į nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų ga­li­my­bes, taip pat pa­si­sem­ti idė­jų, kaip sa­vo na­muo­se jaus­tis kom­for­tiš­kiau.
Baltijos virėjų čempionate lietuviai iškovojo du prizus (1)
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Ry­go­je pir­mą kar­tą vy­ko tarp­tau­ti­nis Bal­ti­jos ša­lių vi­rė­jų čem­pio­na­tas „Bal­ti­jos ku­li­na­ri­nis pa­vel­das“, ku­ria­me sėk­min­gai pa­si­ro­dė Lie­tu­vos ko­man­da.  Lie­tu­viai bend­ro­je įskai­to­je užė­mė tre­čią vie­tą, ga­vo žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų pri­zą bei ge­riau­sio jau­no­jo vi­rė­jo ti­tu­lą.  
Užtikrinti medinio namo ilgaamžiškumą – kruopštus darbas (1)
Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria me­di­nio na­mo prie­žiū­rai nau­do­ti ne tik ge­ros ko­ky­bės im­preg­na­vi­mo prie­mo­nes, bet ir ati­džiai lai­ky­tis ga­min­to­jų ins­truk­ci­jų. Da­žy­mą rei­kė­tų at­lik­ti itin kruopš­čiai, ta­čiau svar­bu pri­si­min­ti, jog itin il­gaam­žių da­žų nė­ra. Tad net ir kruopš­čiai nu­da­žius na­mo lau­ko sie­nas, dar­bus kar­to­ti re­ko­men­duo­ja­ma kas 5–7 me­tus.
Skirtingi protingo namo šeimininko portretai
Nors pa­grin­di­niai būs­tui ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se la­bai pa­na­šūs, nuo­mo­nių ty­ri­mai ro­do, kad lie­tu­viai – pra­ktiš­kiau­si ir tau­piau­si, lat­viai – tech­no­lo­gi­jų ais­truo­liai, lin­kę net į fan­tas­ti­nes už­gai­das, o es­tai ne tik po ly­giai ža­vi­si ir pro­tin­go na­mo funk­cio­na­lu­mu, ir jo mo­der­nu­mu, bet ir jau­čia­si ga­lį ga­na leng­vai įpirk­ti pa­sta­tų au­to­ma­ti­ką.
Psl.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 81
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami