10 esminių interjero dizaino priesakų

LŽ red@lzinios.lt 2015-07-30 06:00

red@lzinios.lt 2015-07-30 06:00
Kiekvienam kambariui būtinas dėmesio fokusavimo taškas, į kurį savaime krypsta akys ir atsipalaiduojama, o kartu nustatoma tam tikra patalpos paskirtis. LŽ archyvo nuotraukos
Tai vi­siems yra nu­ti­kę: lan­ky­da­mie­si par­duo­tu­vė­je iš­vy­do­te pra­ktiš­ką ar es­te­tiš­ką in­ter­je­ro puo­šme­ną ir aki­mirks­niu su­vo­kė­te, kad ji kuo pui­kiau­siai pri­gis jū­sų na­muo­se.

Pa­si­da­vę im­pul­sui pirk­ti džiu­giai par­si­ve­žė­te nau­ją­jį daik­tą. Ta­čiau įkur­di­nę anks­čiau vaiz­duo­tė­je taip pui­kiai jam pri­ti­ku­sio­je na­mų erd­vė­je su­vo­kė­te, kad to­kiai puo­šme­nai na­muo­se – vi­sai ne vie­ta. Kaip ku­riant in­ter­je­rą iš­veng­ti klai­dų ir ne­rei­ka­lin­gų daik­tų, ku­rie, be abe­jo, kai­nuo­ja dau­giau, nei no­rė­tu­mė­te?

In­ter­je­ro di­zai­ne­riai, par­ink­da­mi de­ta­les, nie­kuo­met ne­už­mirš­ta vi­su­mos, nes su­pran­ta, jog spal­vos, pa­tal­pų apš­vie­ti­mas, kam­ba­rio dy­dis, bal­dų ir ki­tų in­ter­je­ro su­de­da­mų­jų da­lių iš­dės­ty­mas le­mia bend­rą vaiz­dą ir in­ter­je­ro ku­ria­mą spe­ci­fi­nę na­mų au­rą. Kar­tais nuo klai­dų ne­ap­sau­go­ti net pa­ty­rę spe­cia­lis­tai, ku­rie ti­krą­jį vaiz­dą iš­vys­ta tik tam ti­krą ak­cen­tą rea­liai įkur­di­nę erd­vė­je.

Pla­nuo­ki­te, ma­tuo­ki­te, skaičiuokite

Pir­mo­ji tai­syk­lė ku­rian­tiems na­mų in­ter­je­rą – ne­už­mirš­ki­te mas­te­lio ir pro­por­ci­jų svar­bos. Vie­nas es­mi­nių di­zai­no pri­nci­pų - daik­tai kam­ba­ry­je tu­rė­tų bū­ti iš­dės­ty­ti lyg įvai­ria­ly­pė mies­to pa­no­ra­ma, su­da­ry­ta iš skir­tin­go aukš­čio pa­sta­tų. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma aps­ta­ty­ti kam­ba­rį taip, kad vi­si bal­dai sto­vė­tų ar pa­veiks­lai ant sie­nų ka­bė­tų vie­na­me aukš­ty­je. Sti­lin­ga kam­ba­rio pers­pek­ty­va su­ku­ria­ma per įvai­ro­vę.

Pa­tal­po­je esan­čių daik­tų mas­te­lis taip pat la­bai svar­bus, mat nuo to pri­klau­so, ar kam­ba­rio erd­vė­je ga­lė­si­te jaus­tis lais­vai. Ras­ki­te pu­siaus­vy­rą tarp di­de­lių daik­tų ir smulk­me­nų. Jei­gu kam­ba­ry­je per daug di­de­lių mat­me­nų daik­tų, ja­me trūks erd­vės. Ta­čiau ir dau­gy­bė smulk­me­nų ne­pa­de­da su­kur­ti tei­gia­mo efek­to, mat įėju­sio į kam­ba­rį žmo­gaus akys ne­ran­da vie­tos. Ypač ne­jau­kiai to­kio­je smulk­me­nų pri­kai­šio­to­je sve­tai­nė­je jau­sis jū­sų sve­čiai.

Vi­si ži­no­me, kad leng­va iš­leis­ti pi­ni­gus be­ver­čiams pir­ki­niams. To­dėl an­tra­sis pa­ta­ri­mas skir­tas pra­ktiš­kam tau­pu­mui: prieš kur­da­mi kam­ba­rio in­ter­je­rą aps­kai­čiuo­ki­te, ko­kį biu­dže­tą tam ga­lė­si­te skir­ti, su­da­ry­ki­te aps­ta­ty­mo pla­ną ir at­siž­velg­da­mi į jį są­ži­nin­gai pa­gal sa­vo ki­še­nę pla­nuo­ki­te pro­jek­to pir­ki­nius.

Prieš ke­liau­da­mi į in­ter­je­ro ar bal­dų sa­lo­ną vi­suo­met at­li­ki­te de­ta­lius at­nau­ji­na­mos pa­tal­pos ma­ta­vi­mus. Ne­pro­šal bū­tų kom­piu­te­ry­je ar po­pie­riu­je nu­sib­rai­žy­ti ir pa­tal­pos aps­ta­ty­mo pla­ną. Vis dau­giau ap­dai­los me­džia­gų par­da­vė­jų, bal­dų ir in­ter­je­ro sa­lo­nų sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­se siū­lo ga­na pa­pras­tų ap­li­ka­ci­jų, ku­rios jums pa­dės įver­tin­ti pre­li­mi­na­rų vaiz­dą.

Dar vie­na svar­bi, jau tre­čio­ji, tai­syk­lė – ne­ven­ki­te pa­si­tei­rau­ti nuo­mo­nės iš ša­lies. Ke­le­tą mė­ne­sių pla­nuo­da­mi bū­si­mą kam­ba­rio vaiz­dą, ga­liau­siai ne­be­ma­ty­si­me nė rąs­to sa­vo aky­je. To­dėl ob­jek­ty­vus in­ter­je­ro di­zai­ne­rio ar tie­siog sti­liaus po­jū­čiu pa­si­žy­min­čio drau­go žvilgs­nis ga­li pa­dė­ti įver­tin­ti trū­ku­mus. Ne­pa­mirš­ki­te, kad ne­de­ra ak­lai klau­sy­ti pa­ta­ri­mų: tai jū­sų na­mai, čia pa­tys gy­ven­si­te, o ne kai­my­nai.

Sienos palauks: jų spalvą derinkite prie baldų ir audinių tekstūros, o ne atvirkščiai.

Pra­dė­ki­te ne nuo sienų

Esa­te ko­lek­ci­nin­kas? Ne­pas­te­bė­jo­te, kaip ka­dai­se drau­gų do­va­no­tas ke­ra­mi­nis dramb­lys vir­to vi­sa mar­gas­pal­ve straub­liuo­tų­jų kai­me­ne? Tuo­met at­ski­rą erd­vę na­muo­se teks skir­ti sa­vo silp­ny­bei. Kaip sti­lin­gai įkur­din­ti sa­vo ko­lek­ci­ją?

Daž­nai klai­da – ko­lek­ci­ja ek­lek­tiš­kai iš­bars­to­ma po vi­sus na­mus. Ži­no­ma, jei ko­lek­cio­nuo­ja­mi daik­tai pui­kiai tar­nau­ja, kaip in­ter­je­ro de­ta­lės, ti­krai ne­bū­ti­na jų vie­na­me bū­ry­je lai­ky­ti dul­kan­čių spin­tos len­ty­no­je. Ket­vir­ta­sis pa­ta­ri­mas - ne­iš­mė­ty­ki­te ko­lek­cio­nuo­ja­mų daik­tų na­mų erd­vė­je po vie­ną. Pa­vyz­džiui, įvai­rios te­mi­nės skulp­tū­rė­lės kur kas įdo­miau at­ro­dys par­ink­to­se vie­to­se su­sta­ty­tos gru­pe­lė­mis po tris.

La­bai daž­na klai­da, ku­rią da­ro na­mus pert­var­kan­tys šei­mi­nin­kai: pir­ma da­žo kam­ba­rio sie­nas, o tuo­met prie jų de­ri­na bal­dus ir teks­ti­li­nę in­ter­je­ro ap­dai­lą – ki­li­mus, užuo­lai­das, pa­gal­vė­les. Penk­ta­sis prie­sa­kas – pa­dė­ki­te tep­tu­ką į ša­lį! Sie­nų spal­vą de­rin­ki­te prie pa­grin­di­nių kam­ba­rio de­ko­ro ele­men­tų, o ne at­virkš­čiai. Ko­dėl? Da­žų par­da­vė­jai šian­dien siū­lo įvai­riau­sių spal­vų ir at­spal­vių, teks­tū­rų me­džia­gų pa­le­tę, to­dėl kur kas leng­viau bus sie­nų spal­vą pri­tai­ky­ti prie kam­ba­rio de­ko­ro, o ne bal­dų bei ki­tų apai­los ele­men­tų per kan­čias ieš­ko­ti de­ri­nant juos prie sie­nų spal­vos.

Prieš įrengdami ant sienos meno galeriją paeksperimentuokite išdėstydami paveikslus.

Ras­ki­te fo­ku­sa­vi­mo taškus

Šeš­ta­sis pa­ta­ri­mas – ne­no­rė­ki­te iš­kart su­kur­ti vi­są kam­ba­rio in­ter­je­rą ir su­pirk­ti net men­kiau­sias smulk­me­nas. Sti­lin­ga pa­tal­pa su­ku­ria­ma per il­ges­nį lai­ką, or­ga­niš­kai įkom­po­nuo­jant sen­daik­čių tur­gu­je ras­tą krės­lą ar už ke­lio­li­ka eu­rų įsi­gy­tą kuo ti­kriau­sią gat­vės me­ni­nin­ko še­dev­rą. Jei siek­si­te vis­ką nuo pat pra­džių iš­dai­lin­ti iki smulk­me­nų, ne­spė­si­te pa­jus­ti per­žen­gę ri­bą, kai vis­kas per­ne­lyg de­rės, o kam­ba­rio in­ter­je­ras virs ki­ču.

Kiek­vie­nam kam­ba­riui bū­ti­nas fo­ku­sa­vi­mo taš­kas, į ku­rį sa­vai­me kryps­ta akys ir at­si­pa­lai­duo­ja­ma, o kar­tu nu­sta­to­ma tam ti­kra pa­tal­pos pa­skir­tis. Sep­tin­ta­sis pa­ta­ri­mas – ras­ki­te to­kį taš­ką ir at­siž­velg­da­mi į jį pla­nuo­ki­te bal­dų, apš­vie­ti­mo iš­dės­ty­mą. Sve­tai­nė­je to­kia dė­me­sio kon­cen­tra­ci­jos vie­ta ga­li tap­ti te­le­vi­zo­rius ar ži­di­nys, sve­čių kam­ba­ry­je – di­de­lis pa­veiks­las ar dai­lus ka­vos sta­liu­kas, val­go­ma­ja­me – pie­tų sta­las ir pan. Di­de­lė­se pa­tal­po­se to­kių fo­ku­sa­vi­mo taš­kų ga­li bū­ti ne vie­nas. Ras­ki­te es­mi­nius dė­me­sio trau­kos ži­di­nius ir ap­link jį pla­nuo­ki­te bal­dų ir ki­tų at­ri­bu­tų iš­dės­ty­mą.

Jei mėgs­ta­te dai­lę ar fo­tog­ra­fi­ją, ko­ne bet ku­rią di­des­nę pa­tal­pos sie­ną ga­li­te pa­vers­ti as­me­ni­ne me­no ga­le­ri­ja. Aš­tun­to­ji tai­syk­lė, ku­ria ver­ta va­do­vau­tis, jei ke­ti­na­te ant vie­nos sie­nos ka­bin­ti dau­giau nei ke­lis įrė­min­tus pa­veiks­lus, fo­tog­ra­fi­jas. Prieš su­kda­mi varž­tus apib­rėž­ki­te pa­veiks­lų rė­mus po­pie­riu­je ir iš­si­kirp­ki­te rea­laus dy­džio tra­fa­re­tus. Tuo­met bus leng­viau eks­pe­ri­men­tuo­ti iš­dės­tant pa­veiks­lus, o sie­no­je ne­liks iš­gręž­tų ne­rei­ka­lin­gų sky­lių.

Ma­no na­mai – tai aš

Esa­te na­mų šei­mi­nin­kai, tad jų erd­vė­je tu­ri bū­ti tik tai, kas jums emo­ciš­kai pri­im­ti­na. To­dėl dau­ge­lis ne­mėgs­ta įvai­rių šven­čių pro­ga gau­na­mų „pri­ri­šan­čių“ do­va­nų, ypač skir­tų vie­šai eks­po­nuo­ti na­muo­se. Ar na­mie ran­da­te akis ba­dan­čių daik­tų, ku­riuos ma­to­mo­je vie­to­je lai­ko­te vien to­dėl, kad juos ypa­tin­ga pro­ga nu­spren­dė pa­do­va­no­ti gi­mi­nai­čiai ar­ba drau­gai? De­vin­ta­sis pa­ta­ri­mas – at­si­kra­ty­ki­te ne­ma­lo­nių do­va­nų ar emo­ciš­kai įpa­rei­go­jan­čių se­nie­nų, ku­rios jums ne prie šir­dies. Kiek­vie­na jū­sų na­mų de­ta­lė tu­rė­tų teik­ti džiaugs­mą ar bent ne­ba­dy­ti akių.

Tai­gi prie­ina­me prie de­šim­to­jo prie­sa­ko: pa­žiū­rė­ki­te, ko­kie ma­no na­mai, ir pa­sa­ky­si­te – kas aš. Sva­jo­nių na­mai tu­rė­tų at­spin­dė­ti šei­mi­nin­kų as­me­ny­bę, o ma­lo­nios smulk­me­nos juo­se tu­rė­tų pri­min­ti jū­sų iš­gy­ven­tas ke­lio­nes, nuo­ty­kius, džiu­gias gy­ve­ni­mo aki­mir­kas. Kur­da­mi ypa­tin­gą sa­vo na­mų au­rą ne­si­kuk­lin­ki­te. Pa­isy­ki­te pa­grin­di­nių in­ter­je­ro di­zai­no prie­sa­kų, bet ne­už­mirš­ki­te, kad sa­vo na­muo­se tai­syk­les dik­tuo­ja­te pa­tys.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami