10 pasakų skaitymo privalumų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-31 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-31 06:00
„Mažųjų ekspertų mokyklos“ nuotraukos
Pa­sa­kos la­vi­na kal­bą, ska­ti­na fan­ta­zuo­ti, pa­de­da pa­žin­ti gy­ve­ni­mą ir sa­ve. Jos džiu­gi­na ir, jei rei­kia, nu­ra­mi­na. Be to, pa­sa­kos ga­li tap­ti pui­kia tė­vų ir vai­kų bend­ra­vi­mo prie­mo­ne – til­tu iš šir­dies į šir­dį.

„Ma­žų­jų eks­per­tų mo­kyk­los“ am­ba­sa­do­rės lo­go­pe­dė Kris­ti­na Ju­re­vi­čiū­tė ir ak­to­rė Kris­ti­na Sa­vic­ky­tė-Da­mans­kie­nė ra­gi­na tė­vus sek­ti pa­sa­kas vai­kams nuo pir­mų­jų jų gy­ve­ni­mo die­nų.

Kristina Jurevičiūtė

„Kuo ankš­čiau pra­dė­si­te sek­ti vai­kams pa­sa­kas, tuo ge­riau. Dai­nuo­ti jiems lop­ši­nes ar sek­ti pa­sa­kas yra tie­siog pri­va­lo­ma“, – sa­kė lo­go­pe­dė K. Ju­re­vi­čiū­tė.

Kny­ge­lių skai­ty­mas vai­kams prieš mie­gą ak­to­rei K. Sa­vic­ky­tei-Da­mans­kie­nei – ma­lo­ni die­not­var­kės da­lis. Ne iš kar­to ji su­pra­to, kuo nau­din­gas toks skai­ty­mas. Šiuo me­tu ak­to­rė pa­ti kvie­čia tė­vus į pa­sa­kų kū­ri­mo dirb­tu­ves, kur ji pa­sa­ko­ja apie pa­sa­kų nau­dą.

„Su vai­ku rei­kia kal­bė­tis dar iki jo gi­mi­mo. Kuo dau­giau su juo kal­bie­si, kuo jis dau­giau gir­di kal­bant, tuo jis pats ge­riau kal­bės. Vai­ko kal­bos pa­dar­gai ruo­šia­si kal­bė­ji­mui ir ta­da, kai jis ty­liai klau­so­si. Yra įro­dy­ta, kad mū­sų bal­so sty­gos ju­da ir ta­da, kai mes gir­di­me kal­bant ki­tus žmo­nes ar klau­so­mės mu­zi­kos“, – kal­bė­jo tris vai­kus au­gi­nan­ti K. Sa­vic­ky­tė-Da­mans­kie­nė.

Lo­go­pe­dė K. Ju­re­vi­čiū­tė pri­mi­nė, kad pa­sa­kas se­kan­tys ar jas vai­kams skai­tan­tys tė­vai ga­li la­bai leng­vai pa­ska­tin­ti vai­kus ir pa­čius kur­ti pa­sa­kas. Te­rei­kia vai­kus su­do­min­ti. Ga­li­ma, į juos kreip­tis kad ir taip: „Vai­kai, no­rit – pa­pa­sa­ko­siu pa­sa­ką?“ Jei­gu jie at­sa­ko no­rin­tys, rei­kia jų pa­klaus­ti: „O apie ką no­rit, kad pa­pa­sa­ko­čiau?“ Tar­ki­me, vai­kai at­sa­ko: „A­pie la­pę“. Tuo­met tė­ve­lis ar ma­my­tė ga­lė­tų su­gal­vo­ti ke­tu­rių-pen­kių sa­ki­nių pa­sa­ką apie la­pę. Jei vai­kai sa­ko to­kios nie­ka­da ne­gir­dė­ję ir to­kios nė­ra, tuo­met ga­li­ma jiems pa­sa­ky­ti, kad pa­tys su­kū­rė­te pa­sa­ką bei pa­siū­ly­ti tą pa­tį pa­da­ry­ti ir vai­kus.

Kristina Savickytė-Damanskienė

K. Ju­re­vi­čiū­tės nuo­mo­ne, ma­žiau­siems tin­ka kny­ge­lės su gar­sais, taip pat sto­res­nės kny­ge­lės pa­gal te­mas – apie gy­vū­nus, trans­por­tą, „Ma­žo­sios pė­du­tės“ se­ri­jos lei­di­niai bei kny­ga „Ma­no die­na“. Kiek vy­res­niems vai­kams lo­go­pe­dė re­ko­men­duo­ja šias kny­gas: Clau­de Stei­ner „Šil­tų švel­nu­kų pa­sa­ka“, is­to­ri­jas apie Kur­mį, ku­rias par­ašė Eduard Pe­tiš­ka ir Zde­nek Mi­ler, Sam McBrat­ney „Ar ži­nai kaip aš ta­ve my­liu“, Eduar­do Mie­že­lai­čio „Zui­kis Pui­kis“, Vy­tės Ne­mu­nė­lio „Meš­kiu­kas Rud­no­siu­kas“, taip pat Li­nos Žu­tau­tės Ka­kės Ma­kės kny­ge­les.

K. Sa­vic­ky­tė-Da­mans­kie­nė ypač ver­ti­na pa­sa­kas. Vai­kys­tė­je ji la­bai mė­go skai­ty­ti kny­gas ir skai­to jas iki šiol. Dvi mėgs­ta­miau­sios ak­to­rės vai­kys­tės kny­gos – „Ron­ja, plė­ši­ko duk­tė“ ir „Bro­liai Liū­ta­šir­džiai“. Šias kny­gas ji skai­tė dau­gy­bę kar­tų. Pa­sa­kos jai pa­ti­ko iki vė­ly­vos pa­aug­lys­tės. Sa­vo duk­te­rims nuo ma­žų die­nų jie­du skai­ty­da­vo pa­sa­kas pa­kai­to­mis su su­tuok­ti­niu.

Ką da­ry­ti, kad vai­kai pa­mėg­tų pa­sa­kas ir pa­ma­žu įpras­tų pa­tys skai­ty­ti kny­gas? „Ga­li­ma su vai­kais ei­ti į kny­gų mu­gę, da­ly­vau­ti įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, ta­čiau as­me­ni­nis pa­vyz­dys yra svar­biau­sia. Vai­kų skai­ty­ti ne­pri­ver­si. O šia­me am­žiu­je, kai vai­kai tu­ri la­bai daug ki­tų įvai­rių pra­mo­gų, iš­mo­ky­ti juos pa­mėg­ti kny­gas dvi­gu­bai su­nkiau nei anks­čiau. Pa­dė­ti vai­kams pa­mil­ti kny­gas šian­dien yra la­bai di­de­lis iš­šū­kis ir už­da­vi­nys tė­vams“, – kal­bė­jo ak­to­rė.

Ak­to­rė K. Sa­vic­ky­tė-Da­mans­kie­nė ir lo­go­pe­dė K. Ju­re­vi­čiū­tė: 10 pa­sa­kų skai­ty­mo pri­va­lu­mų:

1. Pui­ki tė­vų ir vai­kų bend­ra­vi­mo prie­mo­nė. Vai­kai, ku­riems skai­to­mos pa­sa­kos, su­vo­kia, kad tuo me­tu tė­ve­liai ski­ria dė­me­sį tik jiems. Ge­ra tra­di­ci­ja yra skai­ty­ti vai­kams pa­sa­kas prieš mie­gą – daž­nai tai yra vie­nin­te­lis lai­kas, kai tė­vai ti­krai bū­na su vai­ku.

2. Nie­ka­da nė­ra per anks­ti vai­kams sek­ti ir skai­ty­ti pa­sa­kas. Sek­ti pa­sa­kas ir dai­nuo­ti lop­ši­nes vai­kui ga­li­ma nuo pat pir­mų die­nų. Pra­džio­je pa­tar­ti­na pra­dė­ti nuo trum­pes­nių, pa­sa­kų su pa­si­kar­to­ji­mais, ku­rias vai­kas leng­va įsi­min­tų. Ypač tin­ka ri­muo­tos pa­sa­kos, se­ka­mos su ju­de­siais – jas vai­kas mie­lai kar­to­ja. Ju­de­sių ly­di­mos pa­sa­kė­lės, dai­ne­lės ir ei­lė­raš­tu­kai vai­kams yra la­bai sma­gus už­siė­mi­mas.

3. Ge­rų emo­ci­jų tei­kian­tis na­mų ri­tua­las. Vai­kams prieš mie­gą skai­tan­tiems tė­vams ne taip nuo­bo­du juos mig­dy­ti, o vai­kams – įdo­mu klau­sy­tis. Pa­sa­ka pa­de­da vai­kui at­si­pa­lai­duo­ti, ša­lia ma­mos ar tė­čio jis nu­rims­ta, jų kal­bė­ji­mas vai­kui su­ke­lia daug ge­rų emo­ci­jų.

4. Kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mas. Klau­sy­da­ma­sis pa­sa­kų, vai­kas ta­pa­ti­na­si su jų per­so­na­žais ir kar­tu su jais pa­ti­ria įvai­rius nuo­ty­kius. Da­lis jų rea­ly­bė­je ir ne­įma­no­mi, dėl to pa­sa­kos su­tei­kia ki­to­kį pa­sau­lio ma­ty­mą. Pa­sa­ko­se pra­by­la gy­vū­nai, kal­ba įvai­rūs daik­tai ar dar­žo­vės, pa­vyz­džiui, Či­po­li­nas, čia ga­li­ma su­tik­ti to­kių skrai­dan­čių žmo­nių kaip Karl­so­nas.

5. Pa­sa­kos ska­ti­na dia­lo­gą. Tre­jų me­tų su­lau­ku­sį vai­ką ir vy­res­nį jau ga­li­ma ko nors pa­klaus­ti apie pa­sa­ką: ko­kie vei­kė­jai bu­vo, ką jie vei­kė tam ti­kru me­tu, ką jis iš­mo­ko iš šios pa­sa­kos. Daž­niau­siai pa­sa­ka tu­ri ko­kį nors mo­ra­lą, jo­je bū­na pa­vaiz­duo­tas ge­ras ar­ba blo­gas el­ge­sys. Dėl to vai­ko ga­li­ma pa­klaus­ti nuo­mo­nės, kas bu­vo blo­gai, kas bu­vo ge­rai, ge­rai ar blo­gai el­gė­si vei­kė­jas. Vai­kai kal­bės, jei su jais kal­bė­si­tės.

6. Įkvė­pi­mo šal­ti­nis. Ma­giš­kas ir rea­lus pa­sau­lis iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kui yra vie­no­dai reikš­min­gi, to­dėl pa­sa­kos jam su­tei­kia svar­bios pa­tir­ties. Ka­dan­gi vai­kiš­kos pa­sa­kos daž­niau­siai bai­gia­si lai­min­gai, tai jam lei­džia ti­kė­ti ge­rą­ja pa­tir­ti­mi. Vė­liau jam tai ga­li bū­ti pui­kus įkvė­pi­mo šal­ti­nis.

7. Sa­vęs ir pa­sau­lio pa­ži­ni­mas. Pa­sa­kos, skai­to­mos kny­gos pa­de­da vai­kams su­si­for­muo­ti ver­ty­bes, perp­ras­ti tam ti­kras gy­ve­ni­mo, žmo­nių bend­ra­vi­mo tai­syk­les, su­vok­ti pa­sau­lį ir sa­ve. Drą­saus per­so­na­žo nuo­ty­kiai ar ko­kios nors įveik­tos kliū­tys, su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos vai­kui ga­li pa­dė­ti įveik­ti jo bai­mes, ne­ri­mą.

8. Kny­gų žo­dy­nas – kal­bos ug­dy­mo mo­kyk­la. Kny­gų skai­ty­mas tu­ri pra­na­šu­mą prieš kal­bė­ji­mą šne­ka­mą­ja kal­ba. Ra­šy­ti­nis teks­tas ski­ria­si nuo kas­dien mū­sų var­to­ja­mos kal­bos. Skai­ty­da­mi ei­lė­raš­čius ar se­no­vi­nes pa­sa­kas, su­si­du­ria­me su žo­džiais, ku­rių aps­kri­tai ne­var­to­ja­me. Tai ple­čia vai­kų žo­dy­ną bei su­vo­ki­mą apie kal­bos tur­tin­gu­mą.

9. Kiek­vie­nas vai­kas tu­ri jam pri­tai­ky­tas pa­sa­kų pa­sau­lio du­ris. Pa­sa­kų pa­sau­lis yra vaiz­duo­tės vai­sius ir jo ne­rei­kė­tų iš­si­gąs­ti. Kai ku­rie pa­sa­kų per­so­na­žų veiks­mai ga­li at­ro­dy­ti žiau­rūs, ta­čiau jie bū­ti­ni pa­sa­kų ma­gi­jai per­teik­ti. Dau­gu­ma vai­kų yra pa­si­ren­gę su­vok­ti šias pa­sa­kų ma­gi­jos prie­mo­nes. Ži­no­ma, pa­si­tai­ko itin jau­trių vai­kų, ku­riems kai ku­rie pa­sa­kų vaiz­dai su­ke­lia per­ne­lyg gi­lių ne­igia­mų emo­ci­jų. Tė­vai tu­rė­tų įsik­lau­sy­ti į sa­vo vai­ką ir par­ink­ti jam tin­ka­miau­sias pa­sa­kas.

10. Pa­sa­kų skai­ty­mas nė­ra ga­ran­ti­ja, kad vai­kas pa­mils kny­gas. Vai­kai mo­ko­si iš tė­vų pa­vyz­džio. Dėl to jie ne­pa­mėgs skai­ty­mo, jei to da­ry­ti ne­mėgs­ta jų tė­vai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami