10 vejos atnaujinimo taisyklių

LŽ red@lzinios.lt 2015-04-30 06:00

red@lzinios.lt 2015-04-30 06:00
Gerai vejai labai svarbu parinkti kokybišką ir tinkamos sudėties sėklų mišinį.  LŽ archyvo nuotrauka
Žie­ma ve­jai, kaip ir dau­ge­liui ki­tų au­ga­lų, yra ti­kras iš­ban­dy­mas. Žo­li­niai au­ga­lai pa­ti­ria šal­tį, drėg­mę, tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mus. To­dėl dar prieš nau­jos ve­ge­ta­ci­jos pra­džią pa­va­sa­rį ga­li­ma pa­ste­bė­ti spal­vą pa­kei­tu­sių ve­jos plo­te­lių. Pri­ėjus ar­čiau ma­ty­ti, kad to­se vie­to­se ve­lė­na yra iš­pli­ku­si, au­ga­lai ne­gy­vy­bin­gi.

Po žie­mos ne­at­gi­ję, su­ga­din­ti ve­jos plo­tai iš to­lo at­ro­do tam­ses­ni, be žel­me­nė­lių ar­ba šie la­bai iš­re­tė­ję. Bend­ro­vės „Dot­nu­vos pro­jek­tai“ Sėk­li­nin­kys­tės sky­riaus par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kas Vil­man­tas Pe­traus­kas pa­žy­mė­jo, kad žmo­nės tei­rau­ja­si, kaip po žie­mos at­nau­jin­ti ve­ją.

Ar rei­kė­tų rū­pin­tis ve­jos at­nau­ji­ni­mu, ten­ka nu­spręs­ti iš to, kaip ji at­ro­do. „Jei ve­ja iš­re­tė­ju­si, kai ku­rie jos plo­tai ap­ga­din­ti, jei­gu ji ta­po ne­ly­gi, len­da pikt­žo­lės, jei to­kie plo­tai su­da­ro 40–50 proc. vi­so plo­to, – to­kią ve­ją rei­kė­tų at­sė­ti“, – pa­ta­rė V. Pe­traus­kas.

Kaip ko­ky­biš­kai at­nau­jin­ti esa­mą ve­ją?

V. Pe­traus­kas pa­si­da­li­jo svar­biau­sio­mis ve­jos at­žel­di­ni­mo tai­syk­lė­mis.

1. Pa­si­rin­ki­te tin­ka­mą ve­jos at­nau­ji­ni­mo lai­ką. Ge­riau­sia tai da­ry­ti, kai ve­ja yra sau­sa. Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį oro są­ly­gos ski­ria­si, su­nku iš anks­to nu­sta­ty­ti tiks­lų ve­jos at­nau­ji­ni­mo lai­ką, to­dėl ten­ka ste­bė­ti gam­tą. Pa­vė­luo­ta sė­ja nė­ra ge­rai: gam­ta ne­mėgs­ta tuš­tu­mos, tad jei su­ga­din­tos ve­jos plo­tais ne­bus pa­si­rū­pin­ta lai­ku, dar prieš ve­ge­ta­ci­jos pra­džią, ten ne­tru­kus pri­vis pikt­žo­lių.

2. Ve­ją nu­pjau­ki­te kuo trum­piau. Ži­no­ma, rū­pes­tin­gi šei­mi­nin­kai ši­taip nu­pjau­na ve­ją prieš pat žie­mą, ta­čiau re­tai ka­da pa­vyks­ta tai pa­da­ry­ti pa­sku­ti­nę die­ną prieš že­mę su­kaus­tant šal­čiui, ir žo­lė pa­pras­tai dar spė­ja ūg­te­lė­ti. Tad prieš par­uo­šiant ve­ją at­nau­jin­ti pa­ta­ria­ma tą per­nykš­tę pa­gel­tu­sią žo­lę nu­pjau­ti. Jei­gu šios žo­lės ne­nup­jau­si­me, grėb­liu ruo­šiant ve­ją sė­ti iš­si­peš ne­ma­žai ge­rų, gy­vy­bin­gų var­pi­nių žo­lių.

3. Kruopš­čiai su­rin­ki­te nu­pjau­tą žo­lę. Pa­ša­lin­ki­te su­ny­ku­sią, iš­džiū­vu­sią žo­lę, sau­sus la­pus. Ma­žiems plo­tams už­teks grėb­lio, di­des­niems – be­si­su­kan­čio vo­lo for­mos elek­tri­nio ar ben­zi­ni­nio ska­ri­fi­ka­to­riaus. Po šios pro­ce­dū­ros bus dar ge­riau ma­ty­ti, ku­rie ve­jos plo­te­liai su­ga­din­ti.

4. Pa­si­rin­ki­te tin­ka­mą sėk­lų mi­ši­nį. Ve­jai at­sė­ti ga­li­ma nau­do­ti spe­cia­liai šiam tiks­lui su­kur­tus spe­cia­lius mi­ši­nius, ku­riuo­se vy­rau­ja svid­ri­niai au­ga­lai. Svid­rės grei­čiau­siai su­ža­liuo­ja ir įsisk­ver­bia į dir­vą. Dar ge­riau bū­tų, jei ve­jai at­nau­jin­ti bū­tų pa­nau­do­tas tos pa­čios rū­šies mi­ši­nys kaip ir pir­mi­nei ve­jos sė­jai. Kiek­vie­nas skir­tin­gos su­dė­ties mi­ši­nys le­mia ne­vie­no­dą ve­jos at­spal­vį.

Rin­ki­tės tik ko­ky­biš­ką ve­jų sėk­lų mi­ši­nį. Net ir ge­riau­sios sėk­los il­gai­niui pra­ran­da dai­gu­mą. Pa­ti­ki­mas par­da­vė­jas ne­įsi­žeis, jei pa­si­do­mė­si­te ve­jų mi­ši­nio par­uo­ši­mo ir tin­ka­mu­mo nau­do­ti da­ta. Net ir pirk­da­mi elek­tro­ni­nė­je par­duo­tu­vė­je tu­ri­te ga­li­my­bę pa­si­kon­sul­tuo­ti su par­da­vė­jais.

5. Sė­ki­te dviem – stat­me­nai vie­na ki­tai – kryp­ti­mis. Taip ga­li­ma ti­kė­tis ge­res­nių re­zul­ta­tų ir tan­kes­nės, tvir­tes­nės ve­lė­nos su­si­for­ma­vi­mo.

6. Pa­tręš­ki­te tin­ka­mo­mis ko­ky­biš­ko­mis ve­jai skir­to­mis trą­šo­mis. Pa­va­sa­ri­nis trę­ši­mas – vie­nas iš ke­tu­rių re­ko­men­duo­ja­mų trę­ši­mų ve­ge­ta­ci­jos se­zo­no me­tu. Pa­va­sa­rį pa­čios tin­ka­miau­sios yra azo­to trą­šos.

7. Ne­už­mirš­ki­te su­grėbs­ty­ti. Su­grėb­ki­te vi­są plo­tą, kad sėk­los ir trą­šos pa­siek­tų drėg­ną že­mę. Tai pa­ge­rins dy­gi­mą. Sėk­loms su­si­lies­ti su že­me truk­dy­tų ir ne­nup­jau­ta bei ne­ska­ri­fi­kuo­ta ve­ja: sėk­los tie­siog pa­kib­tų virš že­mės ir ne­tgi su­dy­gu­sios grei­čiau­siai su­nyk­tų. Jei grėbs­tant ve­ją su­si­da­ro duo­bė, ją rei­kė­tų pa­pil­dy­ti grun­tu ar smė­liu.

8. Jei ga­li­te, su­grėbs­tę leng­vai su­vo­luo­ki­te. Tuo­met ve­ja stip­riau įsi­šak­ni­ja.

9. Drėg­mė 30–40 mi­li­me­trų sluoks­ny­je už­ti­kri­na gi­les­nį ve­jos šak­ni­ji­mą­si. Pa­va­sa­rį dir­vo­je drėg­mės pa­pras­tai už­ten­ka, ta­čiau vė­liau, užė­jus saus­rai, ver­tė­tų ve­ją pa­lais­ty­ti – ki­taip vi­sas dar­bas ga­li nu­ei­ti nie­kais.

10. Pir­mą kar­tą pjau­da­mi pa­li­ki­te 6–8 cm aukš­čio ve­ją. Vė­liau pjau­da­mi žo­lės aukš­tį ma­žin­ki­te iki idea­laus 3–4 cm ly­gio. Toks nuo­sek­lu­mas svar­bus to­dėl, kad jau­niems au­ga­lams ve­jos pjo­vi­mas yra di­de­lis stre­sas. Jį su­švel­nin­si­me, jei pir­mą sy­kį pa­lik­si­me aukš­tes­nę ve­ją.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami