14 būdų nesušalti namuose

lzinios.lt 2012-01-22 18:27

lzinios.lt

2012-01-22 18:27
Kai už lan­go - ti­krai ne tro­pi­kai, o sąs­kai­tos už šil­dy­mą be­veik re­mia dan­gų, no­ri­si už­suk­ti ra­dia­to­rius ir su­gal­vo­ti al­ter­na­ty­vų bū­dą su­šil­ti.

Tinklalapis goodtoknow.co.uk siūlo keliolika idėjų, kaip nesušalti namie.

Užtraukite užuolaidas

Didelė dalis šilumos prarandama per langus, taigi užtraukę užuolaidas galite dalį jos išsaugoti. Bet jei radiatoriai šildo, pasirūpinkite, kad užuolaidos jų neuždengtų ir netrukdytų šilumai sklisti po kambarius.

Blokuokite skersvėjus

Jei namuose siaučia skersvėjai, plyšius durų apačioje uždenkite suvyniotais rankšluosčiais, kad neįleistumėte šalčio. Jei šalto oro gūsiai nuolat veržiasi pro lauko duris, pakabinkite ant jų užuolaidas - skirtumas bus akivaizdus.

Išgerkite arbatos

Vienas iš būdų sušildyti savo kūną iš vidaus yra puodelis arbatos, kavos ar kakavos. Karštas gėrimas suteiks malonų pojūtį, galų gale, laikant šiltą puodelį, sušils jūsų pirštai.

Valgykite sriubą

Sušildyti gali ne tik puodelis karštos arbatos, bet ir pora samčių garuojančios sriubos. Pamirškite salotas ir sumuštinius pietums. Verčiau išsivirkite skanios sriubos. Ji sušildys ne tik jus - įjungę viryklę sušildysite ir virtuvę.

Užsimaukšlinkite kepurę

Pagal fizikos dėsnius, šiluma kyla viršun, taigi didžioji dalis jūsų kūne esančios šilumos išgaruoja per galvą. Dengti galvą namuose gali atrodyti truputį keista, taigi išsirinkite mielą spalvotą vilnonę kepurę - bent jau bus linksma.

Renkitės keletą drabužių sluoksnių

Kai skundžiamės sušalę, mums visada sako: apsirenkite šiltą megztinį. Iš tiesų keli plonų drabužių sluoksniai sušildo kur kas geriau už vieną vilnonį mezginį. Jei galite tam skirti šiek tiek pinigų, tokie techniniai audiniai, kaip "HeatTech" iš "Uniqlo", puikiai pakeičia apatinius marškinėlius, mat sulaiko šilumą kūne.

Apsikabinkite

Geriausias būdas sušildyti save - kito žmogaus kūnas! Prieš smarkiau atsukdami radiatorių verčiau prisiglauskite prie savo partnerio, įsitaisiusio ant sofos prieš televizorių, ar apkabinkite vaikus. Iškart pasijusite šilčiau.

Skleiskite šilumą

Pagaminę vakarienę palikite atviras orkaitės dureles (žinoma, ją išjungę), kad kepant atsiradusi kaitra sušildytų virtuvę, o ne išgaruotų perniek.

Susitvarkykite kambarius

Koks vienas geriausių būdų lieti prakaitą namie? Ne, ne tas, apie kurį tikriausiai pagalvojote (nors tai irgi neprasta idėja). Mes kalbame apie namų ruošą! Dulkių siurbimas, pavirčių blizginimas ir kitoks švarinimasis tikrai pakels kūno temperatūrą.

Šilti kojų pirštai

Įrodyta, kad moterims labiau šąla pėdos ir rankos, taigi sušilti namuose gali padėti tiesiog šiltos kojinės. Jos, ypač numegztos iš vilnos, gali kainuoti nepigiai, bet galėsite sutaupyti prisukę radiatorių.

Pavirskite į gatvės vaiką

Pirštinės namuose vargu ar yra praktiškas sprendimas. Bet piršinės, nedengiančios pirštų galų ir mėgstamos lauke daug laiko turinčių praleisti žmonių, - puiki idėja. Su jomis puikiai galite nuveikti reikiamus darbus (išsivirti arbatos, spaudyti nuotolinio valdymo pultelį, pagaminti pietus vaikams), bet kartu išlaikote šilumą ten, kur jos taip reikia.

Patieskite kilimą ant grindų

Nepridengtos grindys bus šaltos, taigi vaikščiodami jomis tikrai nesušildysite savo pėdų.

Nusipirkite vandens pūslę

Įsigykite keletą pigių vandens pūslių ir sušildykite šeimą prieš miegą. Šis malonumas gali net paskatinti vaikus anksčiau įsitaisyti lovoje. O kai iš tiesų šalta, padėkite pūslę su karštu vandeniu po antklode valandą prieš eidami miegoti.

Uždarykite duris

Šis patarimas akivaizdus, bet vaikams lakstant aplink tai nesunku pamiršti. Įkalkite savo šeimai į galvą, kaip svarbu žiemą uždaryti duris. Taupykite nešildydami tų kambarių, kuriuose neketina būti vakarais. Verčiau susiburkite visi gyvenamajame kambaryje ir, uždarę duris, stenkitės išlaikyti šilumą jame.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
oz  123.2.170.110 2012-01-26 11:19:05
Vinstonas Ciurcil yra pasakes, kad jam niekada nebudavo salta, nes jis miegodavo su katinu. Isbandziau,,, ir kagi? tikra tiesa, pabandykite ir jus
2 0  Netinkamas komentaras
vycka Vytautui  84.32.80.236 2012-01-26 10:42:59
Tave uždaryti gudručių mokykloj mėnesiui.
2 0  Netinkamas komentaras
Dar vienas  78.57.159.156 2012-01-25 10:20:51
O geriausia , tai apsikabinti tą Garfildą , gulintį ant radiatoriaus. Labai šildo...
2 0  Netinkamas komentaras
Dar gerti  82.140.177.254 2012-01-24 13:48:29
Girtuokliaujant irgi šilčiau. bet geriau tuos pragertus pinigus sunaudot perkant kurą, Čia patarimėliai su jumoru, bet tinka rajonų gyventojams, kurie prislėgti ir sustingę.
2 0  Netinkamas komentaras
max  78.61.235.95 2012-01-23 00:16:03
arba išnaikinti tokius debilavotus VYTAUTUS
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami