6 taisyklės, kaip išsirinkti tinkamus akinius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-30 14:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-30 14:00
Shutterstock nuotrauka
Šį se­zo­ną aki­nių spe­cia­lis­tai pa­ta­ria rink­tis griež­tų for­mų, žais­min­gų spal­vų bei mar­gų raš­tų aki­nių rė­me­lius. O kad su eks­tra­va­gan­tiš­kais ir spal­vin­gais aki­niais jaus­tu­mė­tės ne tik sti­lin­gai, bet ir pa­to­giai, ra­gi­na ne­pa­mirš­ti ke­lių pa­grin­di­nių tai­syk­lių, ku­rios pra­vers dai­ran­tis tiek ko­rek­ci­nių, tiek aki­nių nuo sau­lės.

Aki­niai pri­va­lo pui­kiai nu­gul­ti ant no­sies. Si­mo­nas Sa­vi­čius, ki­to­kios op­ti­kos „Friends & Fra­mes“ at­sto­vas, tei­gia, kad ši tai­syk­lė – vie­na iš pa­grin­di­nių ren­kan­tis bet ko­kius aki­nių rė­me­lius.

„Jei no­ri­te su nau­jais aki­niais jaus­tis pa­to­giai, pri­va­lo­te iš­si­rink­ti to­kius, ku­rių ko­je­lės bū­tų tin­ka­mai su­re­gu­liuo­tos ir ku­rie ne­slįs­tų iki no­sies ga­lo. Ki­tu at­ve­ju į ap­lin­ki­nius nuo­lat tu­rė­si­te žiū­rė­ti pro aki­nių vir­šų – o tai ti­krai ne­pa­to­gu“, – sa­ko S. Sa­vi­čius.

Rė­me­liai ne­tu­rė­tų deng­ti akių. Jei ma­tuo­ja­tės aki­nius, ku­rių vir­šu­ti­nė rė­mo da­lis už­den­gia akis, to­kie aki­niai – ne jums. Kaip sa­ko aki­nių spe­cia­lis­tas, aki­niai tu­ri par­yš­kin­ti ir iš­ryš­kin­ti akis, o ne jas slėp­ti.

Vi­sa­da pra­šy­ki­te kon­sul­tan­to pagalbos. Aki­nius ne­šio­si­te il­gą lai­ką, to­dėl ren­kan­tis svar­bu ne­sku­bė­ti ir ne­pa­da­ry­ti klai­dos. Ne­tgi ži­no­da­mas vi­sas tai­syk­les, kaip iš­si­rink­ti aki­nių rė­me­lius, žmo­gus ga­li ne vi­sa­da ži­no­ti, kas jam tin­ka. Kad taip ne­nu­tik­tų – drą­siai kreip­ki­tės į spe­cia­lis­tus, ku­rie ti­krai ži­no, kaip su nau­jais aki­niais at­ro­dy­ti ne­prie­kaiš­tin­gai.

Rin­ki­tės žais­min­gus rėmelius. Šian­dien siū­lo­ma rink­tis aki­nius, ku­rie la­biau­siai pa­tin­ka tau pa­čiam. „Drą­sa – vie­na svar­biau­sių šių me­tų aki­nių ma­dos ten­den­ci­jų. Rin­ki­tės to­kius rė­me­lius, ku­rie jums la­biau­siai pa­tin­ka ir su ku­riais jau­čia­tės ge­riau­siai. Pa­vyz­džiui, tai­syk­lė, jog prie ap­va­laus vei­do ne­reik­tų ne­šio­ti ap­va­lių aki­nių, ne­be­ga­lio­ja. Ne­bi­jo­ki­te ryš­kių spal­vų ir eks­tra­va­gan­tiš­kų for­mų“, – sa­ko S. Sa­vi­čius.

Kuo stik­lai plo­nes­ni – tuo geriau. Jei jums rei­kia ko­re­guo­ti stip­rią to­lia­re­gys­tę ar trum­pa­re­gys­tę, ne­šio­ki­te aki­nius, tu­rin­čius kuo plo­nes­nį stik­lą ir, jei yra ga­li­my­bė, rin­ki­tės as­fe­ri­nius lę­šius, ku­rie už­ti­kri­na aiš­kų, na­tū­ra­lų re­gė­ji­mą be jo­kių švie­sos at­spin­džių. Taip iš­veng­si­te, liau­diš­kai kal­bant, bu­te­lio dug­ną pri­me­nan­čių stik­lų. „Sto­ri aki­nių lę­šiai tu­ri įta­kos akių dy­džiui, ku­rį ma­to ap­lin­ki­niai. Kad taip ne­nu­tik­tų, rin­ki­tės stik­lus su mak­si­ma­liu plo­ni­ni­mu“, – pa­ta­ria eks­per­tas.

Bū­ti­nos ap­sau­gi­nės dangos. Aki­niai ne tik ge­ri­na re­gė­ji­mą, ta­čiau ir su­tei­kia pa­pil­do­mo kom­for­to akims. Va­di­na­si, rei­kia rink­tis aki­nių lę­šius, ku­rie ap­sau­go nuo ul­tra­vio­le­ti­nių (UV) spin­du­lių bei su­ge­ria ryš­kią mė­ly­ną švie­są. Šios ap­sau­gos, pa­sak S. Sa­vi­čiaus, eli­mi­nuo­ja ne­pa­gei­dau­ti­ną švie­sos at­spin­dė­ji­mą, ap­sau­go nuo ra­so­ji­mo, su­drė­ki­mo ir brai­žy­mo­si.

„Pi­giau­si aki­nių va­rian­tai daž­niau­siai tu­rės tik lę­šius su diop­tri­jo­mis, įsta­ty­tus į rė­mą. To­dėl ver­čiau pa­si­tau­py­ti ir įsi­gy­ti aki­nius su vi­so­mis rei­ka­lin­go­mis ap­sau­go­mis. Tie­sa, to­kius aki­nius rei­kės ir tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti. Ne­va­ly­ti stik­lų dra­bu­žiais ar na­mų ūkio plo­vik­liais, ku­rie ga­di­na spe­cia­lias dan­gas. Tam yra spe­cia­lūs skys­čiai bei mi­krop­luoš­to ser­ve­tė­lės“, – sa­ko aki­nių spe­cia­lis­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami