7 prieskoniai-afrodiziakai Valentino dienai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-14 08:07
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-14 08:07
bixabay.com nuotrauka
Af­ro­di­zia­kas – tai, kas su­ke­lia ais­trą my­lė­ti. Af­ro­di­zia­kais ga­li bū­ti kve­pa­lai, jū­ros gė­ry­bės, dar­žo­vės, vai­siai, vy­nas – vi­sa, kas ga­li pa­ža­din­ti ais­trą. Vie­ni se­niau­sių žmo­nėms ži­no­mų af­ro­di­zia­kų – prie­sko­niai.

1. Da­šis – vie­nas pir­mų­jų Eu­ro­po­je nau­do­tų af­ro­di­zia­kų. Jis bu­vo nau­do­ja­mas ne tik vie­to­je pi­pi­rų, bet ir kaip prie­mo­nė sek­sua­li­niam po­trau­kiui di­din­ti. Da­šis bu­vo ne­sve­ti­mas ir Lie­tu­vos dva­ruo­se. Šį ing­re­dien­tą di­di­kai nau­do­jo mei­lės rei­ka­luo­se, lan­ky­da­mie­si žmo­nos (ir ne tik) pa­ta­luo­se. Da­šio kar­tu­mas di­din­da­vo jų ga­li­my­bių amp­li­tu­dę. Dėl šios prie­žas­ties da­šio žvė­rie­nos pa­tie­ka­luo­se ne­gai­lė­da­vo ir va­ka­rie­nę sa­vo vy­rui ruo­šda­vu­sios mo­te­rys. Jį taip pat ga­li­ma nau­do­ti dar­žo­vių pa­tie­ka­lams, ga­mi­nant ver­šie­ną ar pa­ukš­tie­ną.

2. Ci­na­mo­nas. Tai vie­nas iš se­niau­siai Egip­te nau­do­ja­mų prie­sko­nių-af­ro­di­zia­kų, ku­ris kurs­tė fa­rao­nų ais­trą net ir po mir­ties. Ci­na­mo­no laz­de­les dė­da­vo į tur­tin­gų­jų ka­pus ša­lia apei­gi­nių daik­tų. Vi­du­ram­žiais, kai Ve­ne­ci­jo­je kles­tė­jo prie­sko­nių pre­ky­ba, Ve­ne­ci­jos kar­na­va­lo me­tu ci­na­mo­no kva­pas sklan­dy­da­vo ore. Jis pa­brė­žė aukš­tą kil­mę, pra­ban­gą ir vi­suo­me­nės pa­dė­tį. Ve­ne­ci­jos kau­kių kar­na­va­le kar­tu su nė­ri­niais, per­lais, plunks­no­mis, šil­ki­nė­mis ko­ji­nė­mis ir pirš­ti­nė­mis, ci­na­mo­nas bu­vo vie­na iš ap­ran­gos da­lių, ku­ri kurs­ty­da­vo in­tri­guo­jan­čią nak­tį. Ci­na­mo­ną re­ko­men­duo­ja­ma dė­ti į viš­tie­nos pa­tie­ka­lus, py­ra­gus, le­dus. Taip pat jo ga­li­ma įmai­šy­ti į ka­vą.

3. Va­ni­lė – prie­sko­nių ka­ra­lie­nė. Kve­pian­ti va­ni­le mo­te­ris su­ža­di­na ap­link esan­čių­jų tei­gia­mas emo­ci­jas ir su­stip­ri­na vy­riš­kas ga­lias. Va­ni­lė kve­pia itin gun­dan­čiai, svai­gi­nan­čiai, sal­džiai ap­kar­tu­siu aro­ma­tu. Va­ni­lę se­no­vės ac­te­kai pie­ši­niuo­se vaiz­da­vo kaip su ka­vos pu­pe­lė­mis var­to­ja­mą af­ro­di­zia­ką, ku­ris tei­gia­mai vei­kia dva­si­nę žmo­gaus bū­se­ną, slo­pi­na stre­są, guo­džia, ra­mi­na, su­tei­kia sal­džios pa­lai­mos jaus­mą. Kvap­nio­ji va­ni­lės ankš­tis, iš­skir­da­ma sa­vo kar­tu­mą, su­tei­kia itin ma­lo­naus aro­ma­to sal­diems ke­pi­niams, kre­mams, pu­din­gams ir le­dams.

4. Ai­trio­sios pa­pri­kos. Ac­te­kai, in­kai ir ma­jai var­to­jo ai­trią­sias pa­pri­kas kaip mais­tą ir vais­tą. Krau­jo­ta­kos ge­ri­ni­mui jie ruo­šda­vo či­li vi­ra­lą su cu­kra­nend­rė­mis ir ka­ka­va. Ai­trių­jų pa­pri­kų įkai­tin­tas krau­jas su­tei­kia kū­nui šil­dan­tį jaus­mą nuo go­mu­rio iki pirš­tų ga­liu­kų. Lie­žu­vį de­gi­nan­tis ir kū­ną bei sie­lą kai­ti­nan­tis sko­nis tin­ka­mas gar­din­ti mė­sos ir žu­vies pa­tie­ka­lus. Ais­tros ir ener­gi­jos va­ka­rui ga­li su­teik­ti ir ka­va ar­ba šo­ko­la­das su šiuo prie­sko­niu.

5. Juo­da­sis pi­pi­ras – be­ne daž­niau­siai nau­do­ja­mas prie­sko­nis kas­die­ni­nė­je vir­tu­vė­je. Ro­mė­nai ypa­tin­gai ža­vė­jo­si juo­duo­ju pi­pi­ru: jį nau­do­jo ne tik mė­sai gar­din­ti, bet ir vi­soms li­goms, tarp ku­rių bu­vo ir ly­ti­nis šal­tu­mas, gy­dy­ti. Juo­da­sis pi­pi­ras taip pat bu­vo vie­nas iš pa­grin­di­nių vy­no pa­gar­dų, su­tei­kian­tis svai­gi­nan­čiai de­gi­nan­čio sko­nio. Pi­pi­rą re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti mė­sos pa­tie­ka­lams, pa­da­žams, ma­ri­na­tams.

6. Im­bie­ras – vy­riš­kas af­ro­di­zia­kas, iš­blaš­kan­tis ne­ri­mą, pa­de­dan­tis su­ba­lan­suo­ti min­tis ir su­tei­kian­tis ener­gi­jos vi­sai die­nai (ar­ba va­ka­rui). Į Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­ną kar­tu su ara­bų pirk­liais im­bie­ras at­ke­lia­vo 700 m. pr. Kr. Ša­ma­nai im­bie­ro šak­nį nau­do­da­vo tran­so apei­goms. Švel­nus im­bie­ro aš­tru­mas, kąs­da­mas go­mu­rį, pri­ver­čia va­ri­nė­ja­mą krau­ją su­šil­dy­ti vi­są kū­ną ir taip su­stip­rin­ti vy­riš­ką li­bi­do ener­gi­ją. Im­bie­rą re­ko­men­duo­ja­ma dė­ti į mė­sos, žu­vies pa­tie­ka­lus, duo­ną, ke­pi­nius ar pa­da­žus.

7. Šaf­ra­nas – kro­kų žie­dų pies­te­lės – ne vel­tui yra pats bran­giau­sias prie­sko­nis pa­sau­ly­je. Dau­ge­lio jis va­di­na­mas stip­riau­siu af­ro­di­zia­ku. Ro­mos im­pe­ri­jos lai­kais, sie­kiant su­kel­ti kuo di­des­nę ais­trą, pa­ta­ly­nė, ku­rio­je jau­na­ve­džiai pra­leis­da­vo pir­mą­ją po­ves­tu­vi­nę nak­tį, bū­da­vo įtri­na­ma šaf­ra­nu, api­bars­to­ma le­li­jų ir šaf­ra­no žied­la­piais. Šaf­ra­no van­de­ny­je taip pat bū­da­vo skal­bia­mas jau­no­sios vei­do šy­das. No­rint su­stip­rin­ti sek­sua­li­nę ener­gi­ją šaf­ra­nu gar­din­tas mais­tas ir vy­nas bu­vo var­to­ja­mas Ro­mos puo­to­se. Šaf­ra­no pies­te­lė­mis ga­li­ma su­in­ten­sy­vin­ti įvai­rius al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus: šam­pa­ną, vy­ną, bren­dį, vis­kį ar sal­dų li­ke­rį. Jį taip pat ga­li­ma su­mal­ti su ka­vos pu­pe­lė­mis – taip ka­va dar la­biau to­ni­zuos, su­teiks ener­gi­jos.

Ar­ba­tas ir prie­sko­nių mi­ši­nius iš­sky­tė „7 Ie­vos na­mai“ ku­rian­čios bend­ro­vės „Pries­ko­nių am­ba­sa­da“ va­do­vė Ie­va Jo­nai­tie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami