7 priežastys, kodėl name gyventi geriau nei bute

lzinios.lt 2013-06-20 10:45
lzinios.lt
2013-06-20 10:45
Domoplius.lt nuotrauka
Nors di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se vie­nas po ­ki­to dygs­ta nau­ji dau­gia­bu­čių ra­jo­nai, da­lis žmo­nių svars­to mies­to cen­trą­ iš­keis­ti į na­mą už­mies­ty­je. Ką pa­si­rink­ti – ar kiek­vie­ną die­ną į dar­bą va­žiuo­ti ­de­šimt ar dau­giau ki­lo­me­trų, ar tai­ky­tis su mies­to triukš­mu?

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo Do­mop­lius.lt eks­per­tai iš­ski­ria 7 prie­žas­tis, dėl ku­rių žmo­nės daž­niau­siai pa­si­ren­ka gy­ven­ti na­me už­mies­ty­je, o ne bu­te.

1. Dau­giau erd­vės. Net ir ma­žes­ni na­mai pa­pras­tai yra di­des­ni už ti­pi­nį bu­tą. „Vi­du­ti­nis Vil­niaus mies­te par­duo­da­mo bu­to dy­dis yra 69 kv. m, o na­mo sos­ti­nės už­mies­ty­je – 166 kv. m. Tai­gi vie­toj tri­jų kam­ba­rių bu­te na­me bus ke­tu­ri ar pen­ki, o vie­toj ke­lių kvad­ra­ti­nių me­trų san­dė­liu­ko – ne­ma­žo kam­ba­rio dy­džio ga­ra­žas“, – sa­ko Eval­das Nar­bun­to­vi­čius, Do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tas pa­ste­bi, kad vie­no kvad­ra­to bu­to mies­te ir na­mo ra­jo­ne kai­na ski­ria­si per­pus – 4800 ir 2400 li­tų už kvad­ra­tą.

2. Nuo­sa­vas kie­mas. Nuo­sa­vas že­mės plo­tas prie na­mo ga­ran­tuo­ja sau­gią erd­vę vai­kų žai­di­mams bei ga­li­my­bę už­siau­gin­ti dar­žo­vių ar vai­sių. Dėl šių prie­žas­čių įsi­gy­ti na­mą, o ne bu­tą no­ri ne tik jau­nos šei­mos, bet ir vai­kus jau užau­gi­nę tė­vai. „Žmo­nėms pa­tin­ka leis­ti lais­va­lai­kį gry­na­me ore. Dau­gu­ma na­mų par­duo­da­mi su 6–10 arų že­mės plo­tu. Ko­te­džo kie­mai daž­niau­siai ma­žes­ni – apie du tris arus“, – sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

3. Na­mą iš­lai­ky­ti pi­giau nei bu­tą. Iš­lai­ky­ti 100 kv. m na­mą ga­li bū­ti pi­giau nei per­pus ma­žes­nį bu­tą Vil­niaus mies­te. Se­nes­nės sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se už šil­dy­mą ga­li tek­ti mo­kė­ti 9 Lt/kv. m dau­giau ir vis tiek bus šal­ta. Jei na­mas ge­rai ap­šil­tin­tas, ko­mu­na­li­nės iš­lai­dos žie­mą ga­li bū­ti ge­ro­kai ma­žes­nės nei gy­ve­nant bu­te.

4. Ma­žiau triukš­mo ir dau­giau lais­vės triukš­mau­ti. Nei se­nos, nei nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se gar­so izo­lia­ci­ja nė­ra to­bu­la. Bu­te vi­suo­met gir­di­si, ar kai­my­nas ais­trin­gai žiū­ri krep­ši­nį, ar gar­siai klau­so­si mu­zi­kos. Tai vie­nas iš gy­ve­ni­mo dau­gia­bu­ty­je trū­ku­mų, ku­riuos įžvel­gia nuo­sa­vą na­mą pirk­ti pa­si­ry­žę žmo­nės. „Juos trau­kia ne tik ty­la ir ra­my­bė, bet ir ga­li­my­bė pa­tiems gar­siai klau­sy­ti mu­zi­kos ar vi­du­ry nak­ties žiū­rė­ti fil­mą ir ne­bi­jo­ti su­pyk­dy­ti kai­my­nų“, – sa­ko E.Nar­bun­to­vi­čius.

5. Sau­gu­mas. Gy­ve­nant at­okiau nuo mies­to cen­tro, kur įvyk­do­ma dau­giau­siai nu­si­kal­ti­mų, yra ma­žes­nė ti­ki­my­bė bū­ti apip­lėš­tam ar ap­vog­tam. „Pri­va­čių na­mų kvar­ta­luo­se ne tik gy­ve­na ma­žiau žmo­nių, bet ir la­bai ne­daug pra­va­žiuo­ja ar pro juos ei­na. Prieš­in­gai nei mies­to cen­tre, kur žmo­nių su­telk­tu­mas ge­ro­kai di­des­nis. Kuo dau­giau žmo­nių, tuo dau­giau nu­si­kal­ti­mų. Šio fak­to­riaus, svars­ty­da­mi gy­ven­ti bu­te ar na­me už­mies­ty­je, žmo­nės taip pat ne­pa­mirš­ta“, – sa­ko Do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas E.Nar­bun­to­vi­čius.

6. Gry­nes­nis oras. Pri­va­čių na­mų ra­jo­nai juo­sia mies­tą ir yra ar­čiau gam­tos – miš­ko, re­gio­ni­nio par­ko. Tai ypač ak­tua­lu did­mies­čių gy­ven­to­jams, kur vis daž­niau su­si­da­ro smo­gas.

7. Vi­sa­da yra kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį. Se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se nė­ra po­že­mi­nio ga­ra­žo. Ne vie­nam žmo­gui, su­kant ra­tus ap­link sa­vo dau­gia­bu­tį ir ieš­kant vie­tos au­to­mo­bi­liui, ne­ju­čia šau­na įvai­rių min­čių, tarp jų ir pirk­ti na­mą.

„Nors idė­ja pirk­ti na­mą už­mies­ty­je iš pir­mo žvilgs­nio – la­bai pa­trauk­li, bū­ti­na įver­tin­ti, jog ge­ro­kai dau­giau lai­ko teks pra­leis­ti au­to­mo­bi­ly­je, vai­kams bus su­nkiau pa­siek­ti mo­kyk­lą, dau­giau lai­ko teks skir­ti bui­čiai – tvar­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti kie­mą. Per­kant būs­tą vi­sa­da svar­bu ne­pa­si­duo­ti emo­ci­joms ir tiks­liai ži­no­ti, ko no­ri ir ti­kie­si“, – sa­ko E.Nar­bun­to­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami