7 taisyklės, kaip saugiai naudotis grandininiu pjūklu

lzinios.lt 2013-12-05 12:55
lzinios.lt
2013-12-05 12:55
Ben­zi­ni­nis gran­di­ni­nis pjūk­las tam­pa vis daž­niau nau­do­ja­mu įran­kiu ne tik miš­kų sa­vi­nin­kų, bet ir žmo­nių, gy­ve­nan­čių pri­va­čiuo­se na­muo­se ar tu­rin­čių so­dy­bas. Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad rei­kia­mų įgū­džių, kaip sau­giai nau­do­tis gran­di­ni­niu pjūk­lu, ga­na daž­nai ne­tu­ri ne tik ret­kar­čiais pjūk­lą į ran­kas pa­iman­tys, bet ir nuo­lat me­džius sa­vo reik­mėms pjau­nan­tys žmo­nės.

„Žmo­nės ne­mėgs­ta skai­ty­ti nau­jai įsi­gy­tos pre­kės nau­do­ji­mo­si ins­truk­ci­jų – taip el­gia­si di­džio­ji dau­gu­ma pir­kė­jų, nu­si­pir­kę nau­ją pir­ki­nį. Ta­čiau ne­tin­ka­mas nau­do­ji­ma­sis gran­di­ni­niu pjūk­lu ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas ir pjo­vė­jui, ir ap­lin­ki­niams, ir tech­ni­kai“, – sa­ko „Husq­var­na Lie­tu­va“ tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Ai­das Le­be­da .

Pa­sak spe­cia­lis­tų, pri­pra­tę prie ne­tei­sin­gų dar­bo gran­di­ni­niu pjūk­lu me­to­dų, žmo­nės pjau­da­mi ar ge­nė­da­mi me­džius, ri­zi­kuo­ja su­si­žeis­ti ar net žū­ti po virs­tan­čiais me­džiais.

1-oji tai­syk­lė – tin­ka­mai apsirengti

Tin­ka­ma ap­ran­ga – ne ma­žiau svar­bu nei ge­rai dar­bui par­uoš­tas pjūk­las. Dir­bant gran­di­ni­niu pjūk­lu pjo­vė­ją nuo su­žei­di­mų pa­kry­pus ar nu­sly­dus pjūk­lui ga­li ap­sau­go­ti tin­ka­mi dra­bu­žiai ir ava­ly­nė. Svar­bu, kad rū­bai bū­tų pri­glu­dę prie kū­no, marš­ki­niai ar striu­kė tu­ri bū­ti už­seg­ta, ava­ly­nė tu­ri bū­ti tvir­tu pa­du ir vir­šu­mi, kad ap­sau­go­tų pė­dą. Taip pat dir­bant gran­di­ni­niu pjūk­lu pa­ta­ria­ma mū­vė­ti dar­bi­nes pirš­ti­nes.

Pa­sak daug­kar­ti­nio Lie­tu­vos med­kir­čių čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jo Ro­mo Bal­čiū­no, dir­bant gran­di­ni­niu pjūk­lu ir jam pa­sly­dus, med­kir­tys daž­niau­siai ri­zi­kuo­ja su­si­žeis­ti ko­jas.

Ypač daž­nai dir­ban­tiems su gran­di­ni­niu pjūk­lu, pra­var­tu įsi­gy­ti spe­cia­lią ap­ran­gą, pirš­ti­nes, šal­mą. Miš­ki­nin­kams ga­mi­na­ma ava­ly­nė yra su me­ta­lo ap­sau­go­mis, o ap­ran­ga – su spe­cia­liu pa­mu­ša­lu, ku­rio il­gi pluoš­tai ap­si­su­ka apie pjūk­lo gran­di­nę ir ją su­stab­do. Šal­mai – tu­ri vei­do ap­sau­gą bei au­si­nes, ma­ži­nan­čias triukš­mo po­vei­kį klau­sai.

2-oji tai­syk­lė – prieš įjung­da­mi pjūk­lą, pa­ti­krin­ki­te gran­di­nę ir stab­džių funkciją

Prieš pra­de­dant dar­bą gran­di­ni­niu pjūk­lu rei­kė­tų pa­ti­krin­ti, ar tin­ka­mai įtemp­ta gran­di­nė – ar ji nė­ra at­si­pa­lai­da­vu­si. Jei pjūk­lu bu­vo dirb­ta anks­čiau, rei­kė­tų pa­ti­krin­ti, ar gran­di­nė nė­ra at­ši­pu­si.

Be to, prieš pra­dė­da­mi dar­bą, pa­ti­krin­ki­te gran­di­nės te­pi­mo funk­ci­ją. Tai da­ro­ma taip:

gran­di­ni­nis pjūk­las už­ve­da­mas; lai­kant jį virš kel­mo pa­di­di­na­mos va­rik­lio ap­su­kos. Gran­di­nės te­pi­mo funk­ci­ja vei­kia, jei ant kel­mo lie­ka aly­vos žy­mė.

Gran­di­ni­nio pjūk­lo stab­džių funk­ci­ja ti­kri­na­ma pa­dė­jus pjūk­lą ant ly­gaus pa­vir­šiaus. Tuo­met už­ve­da­mas va­rik­lis ir tvir­tai lai­kant įran­kį abe­jo­mis ran­ko­mis, di­di­na­mos va­rik­lio ap­su­kos. Kai­rio­sios ran­kos rie­šu pa­stū­mus į prie­kį gran­di­nės stab­džio ran­ke­ną, įjung­si­te gran­di­nės stab­dį. Tik ne­pa­leis­ki­te iš ran­kų prie­ki­nės ran­ke­nos! Gran­di­nė tu­ri iš kar­to su­sto­ti.

3-oji tai­syk­lė – už­ves­da­mi pjūk­lą, ne­pa­mirš­ki­te įjung­ti gran­di­nės stabdžio

Jei pjūk­lą pla­nuo­ja­te už­ves­ti ant že­mės, pa­dė­ki­te jį ant ly­gaus pa­grin­do, įsi­ti­kin­ki­te, kad po gran­di­ne nė­ra smul­kių ša­ke­lių ar ki­to­kių daik­tų, ku­rie ga­lė­tų jo­je įstrig­ti už­ve­dus pjūk­lą. Už­ves­da­mi va­rik­lį, bū­ti­nai įjun­ki­te gran­di­nės stab­dį.

4-oji tai­syk­lė – iš­mo­ki­te tei­sin­gai sto­vė­ti ir lai­ky­ti pjūklą

Dir­bant, gran­di­ni­nį pjūk­lą rei­kia lai­ky­ti tvir­tai pirš­tais apė­mus abi jo ran­ke­nas. La­bai svar­bu, kad kai­rio­sios ran­kos nykš­tys bū­tų po prie­ki­ne ran­ke­na – taip su­ma­žės ga­li­mos at­atran­kos jė­ga.

Pjūk­lą iš­lai­ky­ti bus leng­viau, sto­vint tvir­tai ir pra­žer­gus ko­jas – kai­rio­ji šiek tiek la­biau iš­si­ki­šu­si už de­ši­nią­ją. Nu­ga­ros trau­mų pa­vyks iš­veng­ti, jei pjau­da­mi ant že­mės gu­lin­tį me­dį, la­biau su­lenk­si­te ke­lius, o ne nu­ga­rą.

5-oji tai­syk­lė – ne­kel­ki­te pjūk­lo aukš­čiau pe­čių juostos

Ruo­šian­tis me­džio nu­ver­ti­mui, prieš tai daž­nai ten­ka nu­ge­nė­ti truk­dan­čias ša­kas. Nie­ka­da ne­kel­ki­te gran­di­ni­nio pjūk­lo aukš­čiau pe­čių juo­stos.

6-oji tai­syk­lė – sau­go­ki­tės atatrankos

Ge­nė­da­mi ša­kas, ar pjau­da­mi me­džio ka­mie­ną, nie­ka­da ne­pjau­ki­te gran­di­ni­nio pjūk­lo juo­stos vir­šu­ti­nią­ja da­li­mi. Dirb­da­mi kai­rio­sios ran­kos nykš­čiu vi­sa­da ap­ka­bin­ki­te pjūk­lo prie­ki­nę ran­ke­ną, kad at­atran­kos smū­gis ne­iš­trauk­tų jo iš ran­kų.

At­atran­kos pa­vo­jaus zo­na - pjūk­lo pjo­vi­mo juo­stos vir­šu­ti­nė da­lis, dėl be­si­su­kan­čios gran­di­nės jė­gos pjūk­las ga­li bū­ti me­ta­mas į vir­šų ir at­gal.

7-oji tai­syk­lė – ven­ki­te miš­ke dirb­ti vieni

Miš­ke dirb­ti vie­nam – pa­vo­jin­ga, ge­riau pa­sik­vies­ti pa­gal­bi­nin­ką. Ta­čiau jei tai tam­pa ne­iš­ven­gia­ma, įspė­ki­te, kur bū­si­te sa­vo ar­ti­muo­sius, tu­rė­ki­te su sa­vi­mi mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, vais­ti­nė­lę bei trans­por­to prie­mo­nę, ku­ria ga­lė­tu­mė­te sku­biai iš­va­žiuo­ti, esant rei­ka­lui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami