8 žingsniai, kurie padės išvengti klaidų kompostuojant

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-12 09:22
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-12 09:22
"Ecoservice" nuotrauka
Pra­si­dė­jus so­dų ir dar­žų se­zo­nui, ten­ka ne tik pa­si­rū­pin­ti dir­vos trą­ša, bet ir pa­gal­vo­ti, kur dė­ti ža­lią­sias at­lie­kas. Daž­niau­siai be­siš­va­ri­nant su­grėb­tos ša­ke­lės, šiau­dai, iš­ra­vė­ta žo­lė, ap­kirp­tos gy­vat­vo­rės ir nu­ge­nė­tos ša­kos iš­me­ta­mos į at­lie­kų kon­tei­ne­rius. Ta­čiau ga­li­ma vie­nu šū­viu nu­šau­ti du zui­kius ir la­bai pra­ktiš­kai pa­si­nau­do­ti šio­mis at­lie­ko­mis. 

Juk kas vie­nam yra ne­nau­din­gos ša­lin­ti­nos at­lie­kos, ki­tam ga­li pa­si­tar­nau­ti kaip pui­ki or­ga­ni­nė me­džia­ga – kom­pos­tas.

Eko­lo­gi­ne kom­pos­to nau­da grei­čiau­siai nie­kas ne­abe­jo­ja. Tai eko­lo­giš­kai šva­rus pro­duk­tas, be jo­kių che­mi­nių prie­mai­šų, idea­liai tin­kan­tis jau­niems me­de­liams, gy­vat­vo­rėms so­din­ti, taip pat ve­jų, kam­ba­ri­nių gė­lių prie­žiū­rai.

Be to, vir­tu­vės ir ža­lių­jų at­lie­kų tvar­ky­mas ap­si­mo­ka ir pra­ktiš­kai. Skai­čiuo­ja­ma, kad net 40-50 proc. na­mų ūky­je su­si­da­ran­čių at­lie­kų ga­li bū­ti kom­pos­tuo­ja­ma. Va­di­na­si, kom­pos­tuo­jant ga­li­ma be­veik per­pus su­ma­žin­ti iš­lai­das už at­lie­kų tvar­ky­mą. Tai ypač ak­tua­lu da­bar, kai pa­ki­lo „var­tų“ mo­kes­tis už at­lie­kų ša­li­ni­mą są­var­ty­nuo­se.

„Kom­pos­tuo­jant pra­ktiš­kai be pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų iš­gau­na­ma ko­ky­biš­ka trą­ša so­do ir dar­žo gė­ry­bėms au­gin­ti. Jei nu­spręs­tu­mė­te at­lik­ti eks­pe­ri­men­tą ir su­skai­čiuo­tu­mė­te vi­sas iš­lai­das, skir­tas so­do ir dar­žo gė­ry­bių trę­ši­mui, grei­tai įsi­ti­kin­tu­mė­te, kad kom­pos­tuo­ti ap­si­mo­ka ge­ro­kai la­biau“, – tei­gia Dai­va Skrups­ke­lie­nė, „E­co­ser­vi­ce“ vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė.

Bend­ro­vė „E­co­ser­vi­ce“ par­en­gė 8 žings­nių re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios pa­dės kom­pos­tuo­jant iš­veng­ti daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių klai­dų ir pa­ska­tins iš­gau­ti ko­ky­biš­ką kom­pos­tą.

Kom­pos­tuo­jant pir­miau­sia rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti kom­pos­ta­vi­mo dė­že. Ge­ra ži­nia ta, kad įgy­ven­din­da­mas ES rei­ka­la­vi­mus kom­pos­ta­vi­mo dė­žes įsi­gi­jo Vil­niaus aps­kri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (VAATC). Jos ne­mo­ka­mai da­li­na­mos gy­ven­to­jams, įsi­kū­ru­siems in­di­vi­dua­liuo­se būs­tuo­se.

Kom­pos­ta­vi­mo dė­žės jau pa­sie­kė Šven­čio­nių, Šal­či­nin­kų, Tra­kų ir ki­tų ra­jo­nų gy­ven­to­jus. Šiuo me­tu VAATC jas da­li­na Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je įsi­kū­ru­siems in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kams. Iš vi­so – per 20 tūkst. kom­pos­ta­vi­mo dė­žių.

8 žings­niai, ku­rie pa­dės iš­veng­ti daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių klai­dų kom­pos­tuo­jant:

1. Vie­tos pa­si­rin­ki­mas. Kom­pos­ta­vi­mo vie­tą re­ko­men­duo­jam įreng­ti me­džio pa­unks­mė­je, kad va­sa­rą jas deng­tų še­šė­lis, o žie­mą bū­tų apš­vies­tos sau­lės;

2. Ką ga­li­ma kom­pos­tuo­ti? Au­ga­li­nes vir­tu­vės at­lie­kas (vai­sių, dar­žo­vių li­ku­čius, ka­vos tirš­čius, ar­ba­tos ir ka­vos fil­trus), so­do ir dar­žo at­lie­kas (ša­kas, žo­lę, sau­sus la­pus, nu­vy­tu­sias gė­les, au­ga­lų lie­ka­nas), ki­tas su­nyks­tan­čias me­džia­gas (po­pie­rių ir kar­to­no ga­ba­lė­lius, ne­da­žy­to me­džio pju­ve­nas, drož­les);

3. Ko ne­ga­li­ma kom­pos­tuo­ti? Stik­lo, plas­ti­ko, skar­di­nių, me­džia­gų, ku­rios ga­li už­terš­ti kom­pos­ta­vi­mo vie­tą (ba­te­ri­jų, vais­tų, da­žų ir skie­dik­lių, ki­tų che­mi­jos jun­gi­nių), šu­nų ir ka­čių krai­ko, iš­ma­tų, ser­gan­čių krū­mų ir au­ga­lų da­lių;

4. Di­fe­ren­ci­juo­tas at­lie­kų su­rin­ki­mas. Rei­kia pa­si­rū­pin­ti, kad at­ski­rai į kom­pos­ta­vi­mo dė­žę bū­tų su­ren­ka­mos vir­tu­vės ir ža­lio­sios at­lie­kos. Vir­tu­vės at­lie­kos tu­rė­tų bū­ti su­ren­ka­mos į at­ski­rą bio­lo­gi­nę at­lie­kų dė­žę;

5. Kom­pos­ta­vi­mo pro­por­ci­jos. Sie­kiant op­ti­ma­laus kom­pos­ta­vi­mo re­zul­ta­to, kom­pos­ta­vi­mo dė­žę rei­kia pri­krau­ti pro­por­ci­jo­mis 2:1. Tai reiš­kia, kad dvi da­lis tu­ri su­da­ry­ti kom­pos­tuo­ja­mų me­džia­gų drėg­nos at­lie­kos, ku­rių su­dė­ty­je yra azo­to (nu­pjau­ta žo­lė, vir­tu­vės at­lie­kos), vie­ną da­lį – sau­sos at­lie­kos (sau­si la­pai, ža­ga­rai, po­pie­rius), tu­rin­čios ang­lies;

6. Už­pil­dy­mas kom­pos­tu. Kad bū­tų už­ti­krin­tas op­ti­ma­lus vė­di­ni­mas ir dre­na­žas, kom­pos­to dė­žės dug­nas pir­miau­siai tu­ri bū­ti nu­klo­ja­mas stam­biai su­ka­po­to­mis ša­ko­mis, su­mai­šy­to­mis su su­bren­du­siu kom­pos­tu ar­ba anks­tes­nio kom­pos­to ga­my­bos li­ku­čiais. Ta­da pi­la­mos or­ga­ni­nės at­lie­kos, iš­lai­kant drėg­nų ir sau­sų at­lie­kų pro­por­ci­jas 2:1.

7. Drėg­mė ir jos ma­ta­vi­mas. Tin­ka­ma kom­pos­to drėg­mė – 45-65 %. Ji iš­ma­tuo­ja­ma kumš­čio šo­nu spau­džiant kom­pos­to dė­žė­je esan­čias me­džia­gas. Jei­gu iš­sis­ki­ria ke­li la­šai skys­čio, drėg­mė yra op­ti­ma­li. Jei dau­giau la­šų – per di­de­lė, jei­gu skys­tis ne­iš­sis­ki­ria – per ma­ža;

8. Kom­pos­ta­vi­mo cik­lai. Svar­bu ži­no­ti, jog me­tų ei­go­je, Lie­tu­vos kli­ma­ti­nė­mis są­ly­go­mis ga­li­ma kom­pos­tuo­ti 2 kar­tus per me­tus: nuo rug­sė­jo iki ko­vo (7 mėn.) ir nuo ba­lan­džio iki rugp­jū­čio (5 mėn.).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami