A klasė garantuoja ir statybos kokybę

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-21 18:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-21 18:35
Sta­ty­bų pro­ce­so me­tu su­dė­tin­ga iš­veng­ti klai­dų, ne tik dėl sta­ty­bi­nin­kų dar­bo, bet ir dėl pro­jek­tuo­to­jų ne­ap­gal­vo­tų spren­di­mų. Ta­čiau to­kios klai­dos A kla­sės pa­sta­tų sta­ty­to­jams ne­at­lei­džia­mos. 

Nors vi­sų ener­gi­nių kla­sių pa­sta­tų sta­ty­bai yra ke­lia­mi stan­dar­ti­niai tech­ni­niai rei­ka­la­vi­mai, ta­čiau A kla­sė nuo­dug­niai ti­kri­na­ma sta­ty­bų me­tu, o ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to ko­ky­bę už­ti­kri­na gau­tas ser­ti­fi­ka­tas.

Tu­ri ati­tik­ti aukš­tus reikalavimus

„Sta­tant B ar C kla­sės na­mus, ku­rie da­bar su­da­ro apie 95 proc. tiek Vil­niu­je, tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je vyks­tan­čių sta­ty­bų, ne­są­ži­nin­gas sta­ty­to­jas ga­li kai ku­riuos tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus „a­pei­ti“. Ta­čiau to ne­pa­vyks sta­tant ir pro­jek­tuo­jant A kla­sės pa­sta­tus - bū­ti­na ener­gi­nio efek­ty­vu­mo prie­mo­nes de­ta­liai su­pla­nuo­ti, pa­grįs­ti skai­čia­vi­mais ir vi­sus rei­ka­la­vi­mus są­ži­nin­gai ati­tik­ti, nes juo­se pri­va­lo­ma at­lik­ti rea­lius pa­sta­to san­da­ru­mo ma­ta­vi­mus. Juos at­lie­kant, nu­sta­to­mi tiek pro­jek­ta­vi­mo trū­ku­mai, tiek sta­ty­bos dar­bų at­li­ki­mo ko­ky­bės trū­ku­mai, ku­riuos pa­ša­lin­ti ten­ka įdė­ti ne­ma­žai pa­stan­gų“, - pa­sa­ko­ja Na­cio­na­li­nės pa­sy­vaus na­mo aso­cia­ci­jos (NPNA) val­dy­bos pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Si­ma­na­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, tai ne­reiš­kia, kad pa­sta­tus, tau­pan­čius ener­gi­ją, rei­kia sta­ty­ti su ma­žais lan­gais, A kla­sės na­mai iš to­li nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo ki­tų. Le­mia ko­ky­bė. Bū­ti­na jau pro­jek­ta­vi­mo me­tu at­lik­ti de­ta­lų pa­sta­to ener­gi­nį nau­din­gu­mą už­ti­kri­nan­čių prie­mo­nių pla­na­vi­mą ir skai­čia­vi­mus. Ypa­tin­gas dė­me­sys A kla­sės pa­sta­tuo­se ski­ria­mas san­da­ru­mui, vė­di­ni­mo sis­te­mai, ta­da - ši­lu­mos ga­my­bai bei karš­to van­dens tie­ki­mui. Ser­ti­fi­kuo­jant taip pat ati­džiai ver­ti­na­mos iš­ori­nių ati­tva­rų kons­truk­ci­jos, „ši­lu­mos til­tai“, dirb­ti­nis apš­vie­ti­mas.

Svar­biau­sia – pro­jek­tuo­to­jų inovatyvumas

„Dau­gu­ma pro­jek­tuo­to­jų ga­lė­tų pro­jek­tuo­ti A ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sės pa­sta­tus, ta­čiau šiuo me­tu ne vi­si tam pa­si­ruo­šę. Ne­kal­bant apie įgū­džių trū­ku­mą, dau­ge­liui stin­ga teo­ri­nių ži­nių bei ino­va­ty­vaus mąs­ty­mo. Svar­biau­sia, jie tu­ri įdė­ti dau­giau pa­stan­gų pro­jek­tuo­jant, ge­rai su­si­pa­žin­ti su nau­jais rei­ka­la­vi­mais ir nu­ma­ty­ti, kaip ra­cio­na­lio­mis prie­mo­nė­mis pa­siek­ti aukš­čiau­sią kla­sę“, - tei­gia NPNA val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

To­kiai nuo­mo­nei pri­ta­ria ir A kla­sės dau­gia­bu­čių pro­jek­to „Žal­gi­rio na­mai“ va­do­vas And­rius Be­niu­šis, ku­riam pro­jek­tuo­to­jus re­ko­men­da­vo NPNA. „Ži­no­ma, aukš­tes­nės ener­gi­nės kla­sės pa­sta­tų pro­jek­tuo­to­jai daž­niau­siai yra la­bai jau­ni, dar ne­tu­rin­tys daug pa­tir­ties. Ta­čiau svar­biau­sia, kad bū­tų ino­va­ty­vūs, be­si­do­min­tys in­ži­ne­ri­nė­mis nau­jo­vė­mis. Taip pat iš­ma­ny­tų ser­ti­fi­ka­vi­mo stan­dar­to rei­ka­la­vi­mus“, - tei­gia A. Be­niu­šis.

To­kiems pro­jek­tuo­to­jams, ku­rie no­ri iš­ma­ny­ti pa­čius nau­jau­sius ener­giš­kai efek­ty­vaus ar­ba pa­sy­vaus pa­sta­to sta­ty­bų ypa­tu­mus, kar­tu su Vo­kie­ti­jos pa­sy­vaus na­mo ins­ti­tu­tu or­ga­ni­zuo­ja­mi spe­cia­lūs Pa­sy­vių pa­sta­tų pla­nuo­to­jų mo­ky­mai.

Pa­da­ry­tos klai­dos la­bai bran­giai kainuoja

„Pro­jek­tuo­to­jai pa­si­ren­ka­mi la­bai at­sa­kin­gai, nes jei pa­sta­to pro­jek­tas bus blo­gas, tai sta­ty­bų pro­ce­sas bus la­bai su­dė­tin­gas. Ka­dan­gi pats pro­jek­tas nė­ra ser­ti­fi­kuo­ja­mas, tai blo­gi skai­čia­vi­mai, ne­nu­ma­ty­tos de­ta­lės iš­lįs sta­ty­bų me­tu, o ta­da klai­das iš­tai­sy­ti bus su­nku, tai par­ei­ka­laus ir daug lai­ko, ir pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų“, - pa­sa­ko­ja R. Si­ma­na­vi­čius.

Pa­sta­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sė pri­klau­so nuo to, kiek pa­sta­tas san­da­rus, ko­kie yra ši­lu­mos nuo­sto­liai per pa­sta­to iš­ori­nes ati­tva­ras (sie­nas, sto­gus, per­dan­gas), lan­gus, du­ris, ko­kie pa­sta­to kons­truk­ci­niai maz­gai, ši­lu­mos til­te­liai, ši­lu­mos pri­te­kė­ji­mai iš iš­orės, vi­di­niai ši­lu­mos iš­sis­ky­ri­mai, kiek elek­tros ener­gi­jos su­var­to­ja­ma apš­vie­ti­mui, karš­tam van­de­niui ruo­šti, šil­dy­mui ir vė­di­ni­mui. Jei pro­jek­tas par­eng­tas par­eng­tas pro­fe­sio­na­liai, tuo­met ski­riant rei­kia­mą dė­me­sį sta­ty­bų pro­ce­sui ir tiks­liai įgy­ven­di­nant pro­jek­ti­nius spren­di­mus, sta­ty­bi­nin­kų at­lik­ti dar­bai ati­tiks už­sa­ko­vo lū­kes­čius.

San­da­rus pa­sta­tas - tai ne „ak­li­nai už­da­ry­tas”. Sie­kiant už­ti­krin­ti aukš­čiau­sius gy­ve­ni­mo ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus ener­giš­kai efek­ty­viuo­se pa­sta­tuo­se, ypač svar­bu yra pri­vers­ti­nio vė­di­ni­mo sis­te­ma. Ji A kla­sės na­muo­se pla­nuo­ja­ma to­kia, kad bū­tų ga­li­ma bu­te ar na­me gy­ven­ti vi­siš­kai ne­da­ri­nė­jant lan­gų. Sta­ty­bi­nin­kai juo­kau­ja, kad da­ro to­kias vė­di­ni­mo sis­te­mas, jog lan­gų ne­rei­kės ati­da­ri­nė­ti nei ke­pant bly­nus ar žu­vį.

„Sta­ty­bi­nin­kų dar­bas yra ypač ste­bi­mas. Bū­ti­na nuo­la­ti­nė tech­ni­nė ap­žiū­ra, kad vi­si sta­ty­bų dar­bai ati­tik­tų ke­lia­mus aukš­tus rei­ka­la­vi­mus. Ir pa­tys pri­žiū­ri­me, kad ope­ra­ty­viai rea­guo­tu­me“, - pa­sa­ko­ja šiuo me­tu A kla­sės dau­gia­bu­tį sta­tan­tis A. Be­niu­šis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami