A+ klasės namai patrauklūs pirkėjams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-24 09:20
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-24 09:20
dnarchitecture.com iliustracija
At­šiau­ri bal­tiš­ka žie­ma pri­ver­čia ne vie­ną lie­tu­vį skai­čiuo­ti šil­dy­mo iš­lai­das, mat šil­dy­tis ten­ka ir 6 ar net 7 mė­ne­sius.

Bū­tent dėl brangs­tan­čių ener­ge­ti­nių iš­tek­lių kai­nų ir pra­de­da­ma do­mė­tis aukš­tos ener­gi­nės kla­sės na­mais. „Kuo to­liau, tuo leng­viau žmo­nės pri­ima nau­jo­ves, o jei­gu dar iš to gau­na­ma ženk­li il­ga­lai­kė eko­no­mi­nė nau­da, pirk­ti pa­sy­vius na­mus jų nie­kas ne­beat­kal­bė­tų“, – prog­no­zuo­ja DNB ne­kil­no­ja­mo tur­to bro­ke­rė Jo­li­ta Ge­gu­žie­nė.

Už šil­dy­mą įma­no­ma mo­kė­ti 10 kar­tų mažiau

Jau ke­le­rius me­tus su KTU moks­li­nin­kais bend­ra­dar­biau­jan­tis bei pa­sy­vius na­mus sta­tan­tis Eu­ge­ni­jus Ko­val­ko­vas tei­gia, kad di­džiau­siais aukš­tos ener­gi­nės kla­sės na­mo pri­va­lu­mas – tai ypač ma­žos šil­dy­mo kai­nos, ku­rios ski­ria­si ko­ne 80%. „Pa­sy­vaus na­mo gy­ven­to­jas šil­dy­mui iš­lei­džia 30-40 li­tų per mė­ne­sį, kuo­met už tą pa­tį plo­tą B kla­sės na­mo sa­vi­nin­kui ten­ka pa­klo­ti 300-400 li­tų per mė­ne­sį. Taip pat ne­ma­žai ga­li­ma su­tau­py­ti ir už karš­tą van­de­nį, ku­rį šil­do sau­lės ko­lek­to­riai“,– sa­ko „A­tei­ties na­mų“ pro­jek­to vys­ty­to­jas – ir pri­du­ria esą taip yra to­dėl, kad dau­giau nei pu­sė to­kio na­mo ener­gi­jos yra nau­do­ja­ma iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių.

Pa­si­ro­do vi­sai ne­to­li­mai at­ei­čiai moks­li­nin­kai brė­žia dar op­ti­mis­tiš­kes­nes pers­pek­ty­vas. Po 7 me­tų bus ga­li­ma įsi­gy­ti ir A++ aukš­čiau­sios ener­gi­nės kla­sės na­mų, ku­rių di­džio­ji da­lis ener­gi­jos bus gau­na­ma iš at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių. „Jei sta­to­mi na­mai ati­tiks vi­sus san­da­ru­mo stan­dar­tus, o karš­tam van­de­niui bei šil­dy­mui gaus ener­gi­ją iš bio­ku­ro, tai di­džio­ji da­lis ener­gi­jos bus gau­na­ma iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių“, – aiš­ki­na Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jas, do­cen­tas Ed­mun­das Monst­vi­las. To­kių na­mų eksp­loa­ta­ci­jos kai­nos bus dar ma­žes­nės.

Sta­ty­bi­nin­kai ma­ni­pu­liuo­ja sertifikavimu

Apie su­dė­tin­giau sta­to­mus A ar A+ kla­sės na­mus dau­ge­lis ran­go­vų nė­ra lin­kę kal­bė­ti. Mat šian­dien sta­to­miems na­mams pa­kan­ka ir B kla­sės įver­ti­ni­mo, ku­rio ser­ti­fi­ka­to iš­da­vi­mui ne­rei­ka­lin­gi spe­cia­lūs san­da­ru­mo ma­ta­vi­mai. Kaip ro­do pra­kti­ka, B kla­sės įver­ti­ni­mo ser­ti­fi­ka­tas dar ne­ga­ran­tuo­ja, kad na­mas pa­sta­ty­tas ko­ky­biš­kai, net jei sie­nų sto­ris ir ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus. Ko­dėl? Nes daž­nai jo­kie ma­ta­vi­mai, ar na­mas iš­ties ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mams ke­lia­mus stan­dar­tus, nė­ra at­lie­ka­mi.

A, A+, A++ ener­gi­nės kla­sė na­mui su­tei­kia­ma tik at­li­kus san­da­ru­mo tes­tą. Šian­dien Lie­tu­vo­je juos ga­li at­lik­ti vos dvi la­bo­ra­to­ri­jos Kau­ne bei Klai­pė­do­je.

20 me­tų sta­ty­bų sek­to­riu­je dir­ban­tis E. Ko­val­ko­vas tei­gia, jog pra­dė­jus sta­ty­ti A+ ener­gi­nės kla­sės na­mus iš­ties te­ko keis­ti po­žiū­rį į dar­bo ko­ky­bę: „sta­tant pir­mą­jį aukš­tos ener­gi­nės kla­sės na­mą ir at­lie­kant san­da­ru­mo tes­tus, tu­rė­jo­me daug pa­pil­do­mo dar­bo, nes tes­tas par­odė ko­ky­bės ne­ati­ti­ki­mų, ku­rių mes ankš­čiau ne­skai­ty­da­vom kaip bro­ko“.

Sta­ty­ti aukš­tos ener­gi­nės kla­sės na­mų neskuba

Prieš me­tus įsi­kū­rę pa­sy­vių būs­tų sa­vi­nin­kai tei­gia, kad pa­pil­do­ma in­ves­ti­ci­ja į to­kį na­mą at­si­per­ka vos per ke­le­rius me­tus. Mat pa­sta­ty­ti aukš­tes­nės ener­gi­nės kla­sės na­mus kai­nuo­ja kiek bran­giau. Tai le­mia di­des­nės in­ves­ti­ci­jos į ko­ky­biš­kas ap­šil­ti­ni­mo me­džia­gas, kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus, šil­dy­mo sis­te­mas, sau­lės ko­lek­to­rių įren­gi­mą ir t.t.

„Dau­gu­ma ran­go­vų, sta­tan­čių in­di­vi­dua­lius na­mus par­da­vi­mui, sten­gia­si tai pa­da­ry­ti že­miau­sia kai­na ir tik ne­dau­ge­lis ino­va­ty­viau­sių vys­ty­to­jų žvel­gia šiek tiek to­liau ir ma­to di­des­nę pers­pek­ty­vą sta­ty­ti aukš­tes­nės kla­sės na­mus“, – sa­ko ne­kil­no­ja­mo tur­to bro­ke­rė J. Ge­gu­žie­nė. Anot spe­cia­lis­tės, pir­kė­jai tam­pa vis la­biau iš­pru­sę. Ir tai džiu­gi­na, mat aukš­to ener­gi­nio efek­ty­vu­mo kla­sės na­mas lai­ko­mas pro­tin­ga in­ves­ti­ci­ja: „Jei po 5 ar 10 me­tų aukš­tos ener­gi­nės kla­sės na­mą rei­kė­tų par­duo­ti, jis ne­bū­tų mo­ra­liš­kai ir tech­no­lo­giš­kai pa­se­nęs. Tai tar­si žen­gi­mas ke­liais žings­niais prie­ky­je,“– sa­ko DNB bro­ke­rė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami