Akmens amžiaus pabaiga: nebesibaidome naujovių

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-28 06:00
Šiuolaikiškoje virtuvėje kiekvienas prietaisas prisideda prie patogumo. LŽ archyvo nuotrauka
Daž­nai iš­girs­ta­me juo­kau­jant, kad lie­tu­viai bui­ti­nę tech­ni­ką ren­ka­si pa­gal tris svar­biau­sius kri­te­ri­jus – kai­ną, kai­ną ir dar kar­tą kai­ną. Ta­čiau, kaip ro­do pa­sta­rų­jų me­tų ten­den­ci­jos, tam ti­krais įpro­čiais spar­čiai ve­ja­mės, o kai ka­da ir ko­ja ko­jon žen­gia­me su Skan­di­na­vi­jos gy­ven­to­jais.

Nors Lie­tu­vo­je nau­jų na­mams skir­tų tech­no­lo­gi­jų po­pu­lia­ru­mas tie­sio­giai ko­re­liuo­ja su kai­no­mis, o kai nau­jo­vės at­ke­liau­ja ke­le­riais me­tais vė­liau, skir­tu­mai tarp mū­sų ša­lies ir eko­no­miš­kai ge­riau­siai iš­si­vys­čiu­sių ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių gy­ven­to­jų nyks­ta. Tech­no­lo­gi­jų rin­ką ti­rian­čios bend­ro­vės „GfK Re­tail and Tech­no­lo­gy Bal­tic" at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vas Eduar­das Gry­bo­vas pa­žy­mė­jo, kad dau­ge­lis lie­tu­vių va­do­vau­ja­si ta­ria­mu pra­gma­tiz­mu.

Nuo kie­ky­bės į kokybę

„Lie­tu­viai kon­ser­va­ty­vūs. Tu­ri­mą prie­tai­są nau­dos to, kol šis su­ges, ne­pai­sys to, ar šal­dy­tu­vas nau­do­ja la­bai daug elek­tros, ar te­le­vi­zo­rius ro­do blo­gos ko­ky­bės vaiz­dą. Ta­čiau po Ne­prik­lau­so­my­bės jau užau­go nau­ja kar­ta, ku­riai la­bai rū­pi mo­bi­lu­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja, grei­tis. Tik lai­ko klau­si­mas, ka­da iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai bus tie­sio­giai su­sie­ti su bui­ti­ne tech­ni­ka ir bus ga­li­ma ją val­dy­ti prog­ra­mė­lė­mis. At­ei­na „Goog­le“ kar­ta, ku­riai vir­tua­li ko­mu­ni­ka­ci­ja tam­pa svar­biau­siu pa­to­gaus gy­ve­ni­mo veiks­niu“, - aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, jau­no­ji lie­tu­vių kar­ta iš kie­ky­bi­nio mąs­ty­mo pe­rei­na prie ko­ky­bi­nio ir daik­tą pir­miau­sia ren­ka­si ne pa­gal kai­ną, o pa­gal tai, kiek kom­for­to jis su­tei­kia. Ne­iš­ma­nūs prie­tai­sai, ži­no­ma, vis dar ga­mi­na­mi, nes yra tam ti­kra gru­pė var­to­to­jų, ku­riems nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos yra per­ne­lyg su­dė­tin­gos, ap­sun­ki­nan­čios nau­do­ji­mą ar tie­siog per bran­gios. Ta­čiau eks­per­tai įsi­ti­ki­nę, kad spar­čiai pin­gant ino­va­ci­joms grei­tai bus ga­mi­na­mi tik iš­ma­nie­ji prie­tai­sai – jie taps prie­ina­mi net ir ma­žiau­siai už­dir­ban­tie­siems.

E. Gry­bo­vo tei­gi­mu, šian­dien net 70 proc. vi­sų par­duo­da­mų te­le­fo­nų su­da­ro iš­ma­nie­ji. Pla­nuo­ja­ma, kad šiais me­tais plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je ap­lenks ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių par­da­vi­mą ir pa­sieks 100 tūkst. vie­ne­tų ri­bą.

Ku­li­na­ri­jos bumas

„Bosch“ par­da­vi­mų va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Ado­mas Pes­lia­kas iš­sky­rė ke­le­tą ten­den­ci­jų, vy­rau­jan­čių Lie­tu­vo­je. Kai ku­rie da­ly­kai bū­din­gi Lie­tu­vai nuo se­no, o kai kas at­ke­liau­ja iš die­giant ino­va­ci­jas pir­mau­jan­čių ša­lių.

Pa­vyz­džiui, nuo grei­tai par­uo­šia­mo mais­to grę­žia­ma­si į na­mie pa­ga­min­tą. Ko­ky­biš­kas, įvai­rių abe­jo­ti­nos ver­tės prie­dų ne­pri­so­tin­tas mais­tas – Lie­tu­vos pir­kė­jams itin svar­bus. Nors eko­lo­giš­kus mais­to pro­duk­tus dėl jų kai­nos vis dar ne­no­riai ren­ka­mės, daž­niau nei anks­čiau na­mie ga­mi­na­me mais­tą, užuot kim­šę mi­kro­ban­gų kros­ne­lė­je pa­šil­dy­tus pus­ga­mi­nius.

„Grįž­ta uo­gie­nių vi­ri­mas ir uo­gų šal­dy­mas. Taip pat vis daž­niau no­ri­me pa­tys ga­min­ti ma­ka­ro­nus ar duo­ną. To­dėl at­ei­ty­je bus ypač svar­bios tech­no­lo­gi­jos, lei­džian­čios be di­de­lių pa­stan­gų pa­si­ga­min­ti be­veik vis­ką. Šioms ga­li­ma pri­skir­ti dau­gia­funk­ces vir­tu­vės ma­ši­nas. Taip pat po­pu­lia­rė­ja ga­mi­niai, lei­džian­tys na­mie par­uoš­ti tai, ką iki tol bu­vo ga­li­ma gau­ti tik res­to­ra­nuo­se, – pa­vyz­džiui, vi­ryk­lės prie­das, ga­lin­tis iš­kep­ti pi­cos pa­dą ar duo­ną, ku­rios ga­my­bai rei­kė­tų spe­cia­lios kros­nies“, – dė­me­sį at­krei­pė A. Pes­lia­kas.

Įsi­gy­jant na­mų apy­vo­kos daik­tus svar­bes­nis tam­pa ir pres­ti­žo kri­te­ri­jus, to­dėl per­ka­mos ne pa­čios bū­ti­niau­sios pre­kės: lau­ko keps­ni­nės ar ka­vos apa­ra­tai. Pa­ste­bi­mas leng­vas par­adok­sas: iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ga­li­my­bių dau­ge­lis nė pu­sės ne­iš­nau­do­ja, o pa­pil­do­mos bui­ties dar­bams skir­tos tech­ni­kos funk­ci­jos pra­ver­čia kur kas daž­niau. Rink­da­mie­si prie­tai­sus pir­kė­jai do­mi­si spe­ci­fi­nė­mis jų ga­li­my­bė­mis.

An­tai be­veik pu­sė lie­tu­vių, ku­rie na­mie tu­ri au­gin­ti­nių, per­ka spe­cia­lius dul­kių siurb­lius, skir­tus plau­kams su­siurb­ti su­nkiai prie­ina­mo­se vie­to­se.

Be­je, no­rin­tie­ji įsi­gy­ti ga­lin­gą dul­kių siurb­lį tu­rė­tų su­skub­ti: dėl nau­jų­jų ki­tą mė­ne­sį įsi­ga­lio­sian­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tai­syk­lių to­kie siurb­liai dings iš par­duo­tu­vių jau ne­tru­kus. Nuo rug­sė­jo 1 die­nos ES ko­mer­ci­nę veik­lą vyk­dan­čioms įmo­nėms bus užd­raus­ta ga­min­ti ir im­por­tuo­ti dul­kių siurb­lius, ku­rių ga­lin­gu­mas vir­ši­ja 1600 va­tų. Tei­gia­ma, kad ne­ma­žai per­ka­miau­sių siurb­lių mo­de­lių ne­ati­tin­ka nau­jų­jų ga­lin­gu­mo ap­ri­bo­ji­mų. Tarp dul­kių siurb­lių mo­de­lių, ku­rių grei­tu lai­ku ne­be­liks bui­ti­nės tech­ni­kos par­duo­tu­vė­se, yra „Hoo­ver Spi­rit TSP2101“ (2100 va­tų), „Mie­le S5281“ (2200 va­tų), „Sam­sung Cyc­lo­ne­For­ce Sen­sor“ (2100 va­tų), „Bosch BSG8PRO1“ (1800 va­tų).

Iš­si­va­lo be pastangų

Eks­per­to ma­ny­mu, at­si­ras vis dau­giau na­mų ūkių, ku­rie sa­vo bui­ties taip pat ne­įsi­vaiz­duos be vir­tu­vės ma­ši­nos-kom­bai­no ar or­kai­tės su pi­ro­li­zės sis­te­ma. Pi­ro­li­zė – tai me­džia­gų kai­ti­ni­mas ir skai­dy­mas be oro, ki­taip ta­riant, sa­vai­mi­nis or­kai­tės iš­si­va­ly­mas. Or­kai­tė įkais­ta iki 500 laips­nių, to­dėl vi­si mais­to li­ku­čiai, tru­pi­niai ir vi­sa ki­ta tie­siog iš­skai­do­ma, virs­ta leng­vai nu­va­lo­mais pe­le­nais. Tu­rint or­kai­tę su pi­ro­li­zės funk­ci­ja ga­li­ma pa­mirš­ti il­gą, su­dė­tin­gą ir var­gi­nan­tį jos švei­ti­mą. Dar vie­nas pra­na­šu­mas – ne­rei­kia nau­do­ti jo­kių che­mi­nių va­lik­lių.

Pa­sak A. Pes­lia­ko, „Bosch” or­kai­tė­mis su pi­ro­li­zės funk­ci­ja pra­dė­ta pre­kiau­ti prieš de­šimt­me­tį. Tuo­met par­da­vi­mas te­sie­kė 1-2 vie­ne­tus per mė­ne­sį. Šie­met pa­ste­bė­ta, kad pa­gal ver­tę šios ka­te­go­ri­jos bend­ras au­gi­mas Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, yra apie 70 pro­cen­tų. Or­kai­tės su pi­ro­li­zės sis­te­ma vis po­pu­lia­rė­ja dau­ge­ly­je Skan­di­na­vi­jos ša­lių. Šve­di­jo­je to­kios or­kai­tės šiuo me­tu su­da­ro 19 proc. vi­sų par­duo­da­mų or­kai­čių, Da­ni­jo­je – 34 proc., Suo­mi­jo­je – 9 pro­cen­tus.

Taip pat į nau­jo ti­po vi­ryk­les vis daž­niau die­gia­mas au­to­ma­ti­nis re­cep­ti­nis ke­pi­mas: nau­do­ja­mi spe­cia­lis­tų su­kur­ti ke­pi­mo re­cep­tai. Šei­mi­nin­kams te­rei­kia pa­si­rink­ti, ko­kį ga­mi­nį no­ri to­bu­lai iš­kep­ti: viš­tą, ap­ke­pą, py­ra­gą, sau­sai­nius, pi­cą, o ke­pi­mo lai­ką, tem­pe­ra­tū­rą, kai­ti­ni­mo ti­pą ir vi­sa ki­ta nu­sta­tys pa­ti or­kai­tė.

Šiuo­lai­ki­nė vi­ryk­lė ne­ap­siei­na be stan­dar­ti­nė­mis tam­pan­čių funk­ci­jų - už­rak­to nuo vai­kų ir „šal­tų du­re­lių“. Kaip pa­žy­mi bui­ti­nės tech­ni­kos par­da­vė­jai, šiuo­lai­kiš­ko­se vir­tu­vė­se vis daž­niau vy­rau­ja vien­ti­sas di­zai­nas – vie­no pre­kės ženk­lo ga­mi­niai. Po tru­pu­tį į rin­ką at­ei­na ju­tik­li­niai įtai­sai, plie­ną kei­čia juo­da­sis stik­las.

At­ei­ties tech­no­lo­gi­jos stulbina

Kal­bant apie mo­der­nias šių lai­kų tech­no­lo­gi­jas, ko ge­ro, di­džiau­siu to­bu­lu­mu iš vi­sų vir­tu­vės prie­tai­sų šiuo me­tu pa­si­žy­mi iš­ma­nie­ji šal­dy­tu­vai. Jų mo­de­lius su in­teg­ruo­tais ju­tik­li­niais ekra­nais ir ga­li­my­be pri­si­jung­ti prie in­ter­ne­to pa­sta­ruo­ju me­tu pri­sta­tė „E­lec­tro­lux“, „Sam­sung“, „LG“ ir ki­ti ži­no­mi ga­min­to­jai.

O šve­dų gi­gan­to „I­kea“ in­ži­nie­riai triū­sia sa­vo įkur­to­je „A­tei­ties la­bo­ra­to­ri­jo­je“ – 2040-ųjų at­ei­ties vir­tu­vė­je, ku­rios vi­zi­jos, ti­kė­ti­na, virs rea­ly­be. Ši la­bo­ra­to­ri­ja jau su­kū­rė vir­tu­vės mo­de­lio „In­tui­tiv“ kon­cep­ci­ją, kur su­pro­jek­tuo­ti sme­ge­nų ban­gas fik­suo­jan­tys da­vik­liai ga­lės ana­li­zuo­ti vir­tu­vė­je triū­sian­čių šei­mi­nin­kų nuo­tai­ką ir kur­ti tin­ka­mą at­mos­fe­rą su pa­gei­dau­ja­ma švie­sa ir aro­ma­tais. Ju­tik­li­nio val­dy­mo ekra­nė­lį tu­rin­tis šal­dy­tu­vas, at­siž­velg­da­mas į sme­ge­nų per­duo­da­mus sig­na­lus, su­da­rys ati­tin­ka­mą me­niu, o tri­ma­tis spaus­din­tu­vas iš­keps pi­cą ar ko tik pa­no­rė­si­te.

Ro­ži­nė at­ei­tis. Bet kai ban­dai min­ti­mis į ją pa­nir­ti, ne­ju­čia už­si­ma­nai kros­ny­je kep­tos duo­nos su na­mi­ne obuo­lie­ne ir ką tik pa­melž­to šil­to kar­vės pie­nu­ko. Bet tai ti­kriau­siai tik kai­mo gy­ve­ni­mo ma­čiu­sių, „su­ga­din­tų“ kar­tų prob­le­ma. Šia­me tūks­tant­me­ty­je gi­mu­siems pi­lie­čiams ma­žai svar­bu, kas tą pie­ną pa­ga­mi­no – žo­lę rupš­no­jan­ti žal­mar­gė ar mil­te­lius mai­šan­tis kom­piu­te­rio val­do­mas ro­bo­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami