Aktoriaus namų dvasia - šimtamečiai baldai

Nijolė STORYK 2009-06-09 00:00
Nijolė STORYK 2009-06-09 00:00
Teatro vadovas E.Stancikas savo namus remontavo du kartus: pirmą kartą, kai įsikėlė, antrą - kai iš draugų atsigabeno seną senovinį stalą. Vytauto Tamoliūno nuotrauka
Pra­dė­ti re­mon­tą sa­vo na­muo­se - var­gu ar apie tai da­bar ga­lė­tų pa­gal­vo­ti Kau­no dra­mos tea­tro di­rek­to­rius ir ak­to­rius Egi­di­jus Stan­ci­kas. Mat kar­tu su uži­ma­mo­mis par­ei­go­mis jis pa­vel­dė­jo ir už­tru­ku­sią tea­tro re­kons­truk­ci­ją, tad re­mon­to rū­pes­čių pa­kan­ka dar­be ir į na­mus jų įsi­leis­ti ne­no­rė­tų.

E.Stancikas gyvena erdviame bute Kauno senamiestyje ir kol kas savo būsto remontuoti neketina. Aktoriui namai - kaip ramybės uostas, į kuriuos jis paprastai sugrįžta vėlai vakare. Tad suprantama, ne taip lengva buvo įsiprašyti į svečius, kadangi pats šeimininkas retai būna namie.

Griovė pertvarines sienas.

Kai teatro vadovas surado laisvą valandėlę nuo darbų, mūsų susitikimas truko daug ilgiau nei žadėta. Aktorius vėlesniam laikui atidėjo kažkokį svarbų susitikimą. Žinoma, tai nudžiugino, nors vis tiek buvo kebloka suspėti per trumpą laiką apžiūrėti jo senovinio stiliaus butą, kuriame beveik kiekvienas baldas, net interjero detalės turi savo atskirą istoriją, ir visa tai išgirsti iš paties šeimininko.

Egidijus kaip visada žvalus ir gerai nusiteikęs, lyg už jo nugaros nebūtų teatro remonto ir kitų darbų. Jis visada moka būti čia ir dabar, ši jo savybė visada žavi kaip didelė retenybė.

Ilgai nelaukęs šeimininkas pakvietė prisėsti virtuvėje prie didelio ilgo senovinio stalo, prie kurio stovi aštuoni mediniai prieškario laikų krėslai. Šis stalas - ypatingas. Baldas labai senas, beveik šimtametis. Toks pats, koks buvo jo senelio namuose - prie jo susėsdavo didelė šeima.

Stal1 aktoriui veltui atidav4 draugo t4vai, gyvenantys Jurbarke.Tie =mon4s manė, kad senas baldas tinka tik malkoms.

Kai Egidijus stal1 parsigabeno į savo butą, nebuvo vietos jam pastatyti - buto erdvė nepritaikyta tokiam dideliam baldui.

Taip - nuo įsigyto stalo - prieš dvejus metus E.Stancikas pradėjo didžiąją buto pertvarką. Iš esmės namuose viską pakeitė - buvo išgriautos net kelios pertvarinės buto sienos. Vietoje nedidelių kambarių atsirado didelė svetainė, sujungta atvira erdve su prieškambariu ir virtuve. Įrengtas atskiras miegamasis ir nišoje atitvertas mažas darbo kambarėlis, tiesa, be lango.

Virtuvėje - didelis sieninis laikrodis. Kaip simboliška! Seni daiktai tarsi atsuko laiką atgal.

Išsaugojo medinį kryžių

Ant senovinio valgomojo stalo padėta garsios tautodailininkės Antaninos Didžgalvienės išausta tautinė juosta. Kai valgoma, juosta nuo stalo visada pagarbiai nuimama.

Svarbi detalė, kurios neįmanoma nepastebėti nuo šios vietos, didelio valgomojo stalo, - virš durų pakabintas toks pat, kaip ir baldai, senovinis kryžius. O iš lauko įėjus pro buto duris šio ženklo prieškambaryje nematyti.

Jo istorija - dar įdomesnė. Prieš kelerius metus Egidijus viešėjo už Atlanto pas draugus. Jie paprašė padėti iškraustyti mirusios senelės butą. "Draugai rūšiavo daiktus: į vieną krūvą dėjo vertingesnius, į kitą - skirtus išmesti. Tarp tų nereikalingų daiktų pamačiau seną medinį kryžių. Kaip galima buvo tokį šventą daiktą išmesti? Pasiėmiau ir parsivežiau į Kauną, kad kryžius neatsidurtų šiukšlyne", - pasakojo aktorius.

Nuo tada iš Amerikos atsivežtas kryžius yra brangi šventa relikvija. Jis kabo virš durų, kad primintų, koks laikinas yra mūsų gyvenimas šioje žemėje.

Skrynia - giminės palikimas

Tikriausiai retai kur rasi tokius namus, kur net šimtmetį išsilaikę baldai tarsi susigretina su paties šeimininko gyvenimu.

Svetainės centre vietoj stalo stūkso didelė, tamsiai dažyta skrynia, išmarginta lietuvių liaudies ornamentais. Atidžiau pažiūrėjus galima įskaityti įrašą, kada buvo pagaminta skrynia, - 1866 metai.

Žinoma, prisiminėme, kad po šimto metų gimė dabartinis Kauno dramos teatro vadovas ir aktorius E.Stancikas.

Buto šeimininkas šypsosi: "Ši žemaitiška skrynia - giminės palikimas." Egidijus prisipažino, kad jam patinka senoviniai masyvūs baldai. Jie atitinka aplinką, kurioje dabar gyvena.

Namas, kuriame jis gyvena, pastatytas devynioliktojo amžiaus pabaigoje. Prieš dešimt metų savivaldybė skyrė aktoriui apleistą butą, kuriame nebuvo įmanoma gyventi. Remonto žūtbūt reikėjo. Šeimininkas ne remontavo, bet atrestauravo jį ne vieną, o du kartus. Paskutinįkart - kai gavo šimto metų senumo stalą, pagamintą senoviškai - be vinių.

Namų dvasia - ne tik šimto metų senumo baldai, bet ir tokie pat senoviniai šviestuvai, juos aktorius pirko Aleksoto sendaikčių turguje. Šviestuvus restauravo dizaineris Marius Gvildys - atnaujinti gaubtai ir kai kurios kitos detalės.

Prie senų baldų itin dera lininės užuolaidos. Jas aktoriui pasiuvo draugė, gyvenanti Vokietijoje.

Gatvelė, kurios viename namų įsikūręs E.Stancikas, siaura. Kitoje jos pusėje esantys namai - vos ne ranka pasiekiami iš balkono. Tad užuolaidos ant langų vakare reikalingos. Tačiau šeimininkas sako, kad užuolaidos - tam tikra interjero detalė. Jų paskirtis - ne langus uždangstyti.

Pianinas vis dažniau tyli

Senas pianinas, stovintis aktoriaus namuose, kadaise buvo kirvarpų sugraužtas. Egidijus instrumentą atgaivino, bet juo beveik negroja, nors vaikystėje mokėsi muzikuoti. "Norėjau būti muzikantas. Bet mano noras kaip mat išgaravo, kai palankiau keletą pamokų. Supratau, kad grojimas - ne man", - prisiminė jis.

Prie pianino dažniau prisėda šeimininko draugai, kai užsuka pas jį į svečius. Egidijui patinka tokie muzikos vakarai. Tačiau draugų susibūrimai tampa vis retesni - laiko stygius.

Draugų dovanos

Jau išlydėdamas pro duris aktorius užsiminė, kad draugai, žinodami jo potraukį senienoms, tempia įvairius daiktus. Kai kurie tokie daiktai čia prigijo. Antai senas apgadintas vamzdis, įspraustas nišoje koridoriuje antrame aukšte, tapo tikra puošmena. Tai draugų dovana gimtadienio proga.

Kita dovana - senovinis sieninis laikrodis. Nacionalinės premijos laureatas skulptorius Leonas Strioga padovanojo savo darbo moters skulptūrėlę. Bostone gyvenančios dvi bičiulės Alė Santvarienė ir profesorė Adelė Valiukėnaitė - Venecijos karnavalo teatrališką spalvotą odinę kaukę. Ši kaukė kabo ant sienos svetainėje. Kokios retos draugų dovanos dar papuoš aktoriaus namus?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami