Alpinariumas: natūralu ir gyva

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-21 06:00
Alpinariumo apželdinimo sėkmę lemia tinkamai įvertinta dirvos sudėtis, alpinariumo dydis ir augalų žydėjimo laikas. LŽ archyvo nuotrauka
Na­mo ap­lin­kos tvar­ky­mas pa­va­sa­rį – ne­iš­ven­gia­mas dar­bas. Ta­čiau žvel­giant į tai ne kaip į prie­vo­lę, o kaip į sma­gų už­siė­mi­mą, ga­li­ma duo­ti va­lią fan­ta­zi­jai ir kar­tu su at­si­nau­ji­nan­čia gam­ta nuo­sa­vo na­mo kie­mą pert­var­ky­ti iš pa­grin­dų.

Ap­lin­kos ir land­šaf­to di­zai­ne­rė Ja­ka­te­ri­na La­dy­žen­ko sa­ko, kad no­rint na­mo kie­mą at­nau­jin­ti iš es­mės, bū­ti­na tin­ka­mai įver­tin­ti skly­po plo­tą ir rel­je­fą. Tai ypač svar­bu im­an­tis di­des­nių kie­mo pert­var­ky­mo pro­jek­tų, pa­vyz­džiui, al­pi­na­riu­mo įren­gi­mo.

„Al­pi­na­riu­mų es­te­ti­kos su­vi­lio­ti žmo­nės daž­niau­siai ren­ka­si ak­me­nų ir žel­di­nių kom­po­zi­ci­jas – tai na­tū­ra­lios, bet pri­žiū­ri­mos flo­ros kal­ve­lės kie­me, ku­rį dar pa­gy­vi­na te­kan­tis van­duo, mi­ni­ma­lis­ti­niai ba­sei­nė­liai. Kom­po­zi­ci­jo­je nau­do­ja­mi ak­me­nys tu­ri dvi funk­ci­jas – de­ko­ra­ty­vi­nę, taip pat tei­kia užuo­vė­ją, drėg­mę ir vė­są au­ga­lams“, – aiš­ki­no J. La­dy­žen­ko.

Di­de­lės prie­žiū­ros nereikalauja

Pa­ne­vė­žie­tė kraš­to­vaiz­džio spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Čer­baus­kie­nė pa­brė­žė, kad al­pi­na­riu­mą rei­kia kur­ti iš al­pi­nių au­ga­lų ir ak­me­nų. Tik to­kį ža­lio­sios ap­lin­kos kam­pe­lį ga­li­ma lai­ky­ti ti­kru al­pi­na­riu­mu, ki­tu at­ve­ju tai te­bus ap­žel­din­ta kal­ve­lė. Tam ti­kri dau­gia­me­čiai al­pi­niai au­ga­lai pui­kiai jau­čia­si ir lie­tu­viš­ko kli­ma­to są­ly­go­mis.

„Al­pi­na­riu­mo pro­jek­ta­vi­mas pra­si­de­da nuo kal­vos kū­ri­mo. Tin­ka­mai su­for­ma­vus ją ir pa­da­rius dre­na­žą, al­pi­na­riu­mo prie­žiū­ra ne­rei­ka­laus daug dė­me­sio. Ži­no­ma, kar­tais apei­ti, ap­ra­vė­ti, nu­ska­by­ti per­žy­dė­ju­sias au­ga­lų da­lis rei­kės. Ne­pa­mirš­ki­me, kad al­pi­na­riu­muo­se vien­me­čiai au­ga­lai nė­ra so­di­na­mi, o kruopš­čiai pa­so­din­ti dau­gia­me­čiai nuo­lat ne­rei­ka­lau­ja daug dė­me­sio“, – tvir­ti­no zydin­tys­so­dai.lt kraš­to­vaiz­džio spe­cia­lis­tė.

Pui­ku, jei skly­pe yra na­tū­ra­lus gam­tos su­for­muo­tas šlai­tas. Al­pi­na­riu­mo dy­dis pri­klau­so ne tik nuo šlai­to plo­to, bet ir nuo bend­ro rel­je­fo, nuo ki­tų ten jau au­gan­čių au­ga­lų. Al­pi­na­riu­mai pro­jek­tuo­ja­mi tiek ly­gio­je, tiek kal­vo­to­je, bet sau­lė­to­je vie­to­je. Ji di­des­nę die­nos da­lį tu­ri bū­ti ge­rai apš­vies­ta. Me­džių ir krū­mų fo­nas su­teiks al­pi­na­riu­mui na­tū­ra­lu­mo įspū­dį.

Au­ga­lų įvairovė

Ren­kant au­ga­lus, pa­sak K. Čer­baus­kie­nės, rei­kia ži­no­ti, kad ant kal­ve­lės įreng­tam al­pi­na­riu­mui ne­tiks drėg­mę mėgs­tan­tys au­ga­lai. Jo ap­žel­di­ni­mo sėk­mę le­mia ke­tu­ri pa­grin­di­niai fak­to­riai, į ku­riuos bū­ti­na at­siž­velg­ti, – tai dir­vos su­dė­tis, nau­do­ja­mi ak­me­nys, al­pi­na­riu­mo dy­dis ir au­ga­lų žy­dė­ji­mo lai­kas.

„Siū­ly­čiau rink­tis au­ga­lus, tin­ka­mus esa­moms są­ly­goms. Kal­kin­go­je dir­vo­je au­ga ir yra pa­na­šiau­si į Al­pių pei­za­žo au­ga­lus ši­lo­kai, įvai­rūs ka­ti­lė­liai, liūt­pė­dės, gu­bo­jos, pu­tok­liai, šiu­še­lės, rak­ta­žo­lės, uo­li­niai lai­be­niai, rudg­rū­dė­lės, kar­pa­žo­lės, šil­ro­pės. Kal­ki­nant al­pi­na­riu­mo dir­vą daž­niau­siai nau­do­ja­mas do­lo­mi­tas, to­dėl ne­re­ko­men­duo­čiau ša­lia so­din­ti rūgš­čią dir­vą mėgs­tan­čių vir­žių, aza­li­jų“, – kal­bė­jo kraš­to­vaiz­džio spe­cia­lis­tė.

Ne­di­de­lia­me al­pi­na­riu­me rei­kė­tų veng­ti stam­bių, grei­tai au­gan­čių au­ga­lų. Pa­ta­ria­ma so­din­ti lė­tai au­gan­čius nykš­tu­ki­nius spyg­liuo­čius, la­puo­čių krū­me­lius ir gė­les. Ma­ža­me al­pi­na­riu­me ne­adek­va­čiai at­ro­dys ir di­de­li ak­me­nys – jie tie­siog už­goš au­ga­lus.

„Al­pi­na­riu­mas, kaip ir bet ku­ris gė­ly­nas, gra­žiau­sias yra ta­da, kai au­ga­lai pa­si­keis­da­mi žy­di nuo­lat. To­dėl par­en­kant juos de­rė­tų pra­dė­ti nuo anks­ti pa­va­sa­rį pra­žys­tan­čių snie­guo­lių, kro­kų, vė­liau žy­din­čių įvai­riau­sių rū­šių tul­pių, rū­te­nių, mar­gu­čių čes­na­kų, plu­kių, ka­ti­lė­lių, vien­die­nių, dai­lių­jų aus­ka­rė­lių, le­vi­zi­jų, gen­ci­jo­nų, uo­las­kė­lių, ši­li­nių gvaz­di­kų, įvai­riau­sių at­spal­vių ir rū­šių ši­lo­kų, sna­pu­čių, si­na­va­dų, as­trų, vilk­dal­gių ir vien­me­čių gė­lių, žy­din­čių iki ru­dens, – var­di­jo K. Čer­baus­kie­nė. – Be to, al­pi­na­riu­me ver­ta pa­so­din­ti įvai­rių že­maū­gių spyg­liuo­čių, kad su­da­ry­tų ža­lią fo­ną žy­din­čioms gė­lėms ir jas par­yš­kin­tų.“

Ak­me­nys de­ra prie aplinkos

Su­pro­jek­ta­vus al­pi­na­riu­mą par­ink­to­je vie­to­je pa­gal nu­ro­dy­tą for­mą nu­ka­sa­mas že­mės sluoks­nis iki 15–30 cm gy­lio ir pi­la­ma žvy­ro, kad at­lik­tų dre­na­žo funk­ci­ją. Tuo­met, jei nu­ma­ty­ta, įren­gia­mas apš­vie­ti­mas.

Ak­me­nys, sa­vo spal­va ir for­ma de­ran­tys prie ap­lin­kos, įka­sa­mi į že­mę maž­daug iki pu­sės. Tarp jų bū­ti­na pa­lik­ti tar­pus au­ga­lams. Da­lis ak­me­nų tu­ri bū­ti plokš­ti ir su­kom­po­nuo­ti taip, kad ant jų bū­tų pa­to­gu už­lip­ti ir iš­ra­vė­ti al­pi­na­riu­mą ne­min­dant au­ga­lų. Ak­me­nis rei­kia iš­dė­lio­ti tin­ka­mai, ki­taip jie truk­dys pjau­ti ša­lia au­gan­čią ve­ją. Anot K. Čer­baus­kie­nės, daž­nai al­pi­na­riu­muo­se nau­do­ja­mas tu­fas, do­lo­mi­tas, kai ku­riais at­ve­jais – ir lie­tu­viš­ki lau­ko rie­du­liai. Tik juos bū­ti­na at­suk­ti į tam ti­krą pu­sę. Su­ri­de­nus ak­me­nis įren­gia­ma, jei pro­jek­te nu­ma­ty­ta, ka­pi­lia­ri­nė lais­ty­mo sis­te­ma.

Tar­pai tarp ak­me­nų už­pi­la­mi pra­lai­džia že­me, su­mai­šy­ta su kal­kė­mis ir trą­šo­mis, o ta­da so­di­na­mi au­ga­lai. Tuos, ku­rie mėgs­ta drėg­nes­nį su­bstra­tą, re­ko­men­duo­ja­ma so­din­ti že­mes­nė­se al­pi­na­riu­mo vie­to­se, o jau­tres­nius už­si­lai­kan­čiam van­de­niui – al­pi­na­riu­mo vir­šu­je. Pa­vė­sį mėgs­tan­tiems au­ga­lams re­ko­men­duo­ja­ma ša­lia pa­so­din­ti ne­di­de­lį me­de­lį ar­ba krū­mą pa­ūks­mei su­da­ry­ti (lanks­vą, sau­sa­krū­mį, di­des­ni žo­li­nį au­ga­lą). Dar­bų pa­bai­go­je al­pi­na­riu­mo vir­šu­je at­sar­giai iš­dė­lio­ja­mi pa­sku­ti­niai ak­me­nys ir nau­ja­sis na­tū­ra­lios gam­tos kam­pe­lis pa­lais­to­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami