Ankštame būste galima gyventi patogiai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-20 06:00
Suskleidžiama lova puikiai taupo erdvę. LŽ archyvo nuotraukos
Pa­si­rin­ku­siems ma­žą būs­tą gy­ven­to­jams ten­ka pa­si­telk­ti vaiz­duo­tę, kaip pa­to­giai įsi­kur­ti ne­di­de­lė­je erd­vė­je. Vie­tą tau­pan­tys bal­dai, į juos įmon­tuo­ja­ma bui­ti­nė tech­ni­ka bei vi­zua­liai "sie­nas pra­ple­čian­tys" apš­vie­ti­mo ir in­ter­je­ro spren­di­mai – tik ke­lios gud­ry­bės.

Erd­vės tau­py­mas nė­ra nau­jie­na nei Va­ka­ruo­se, nei Ry­tuo­se. Bū­ti­ny­bę su­si­kur­ti kuo pa­to­ges­nį ma­žą būs­tą pir­miau­sia pa­ju­to di­džiau­sių mies­tų gy­ven­to­jai. Me­ga­po­liams ple­čian­tis, o ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­noms ky­lant, gy­ven­to­jams ta­po vis su­nkiau įsi­gy­ti bei iš­lai­ky­ti di­de­lius apar­ta­men­tus ar grioz­diš­kus in­di­vi­dua­lius na­mus. To­dėl būs­to erd­vė ma­žė­jo, bet po­rei­kis gy­ven­ti pa­to­giai iš­li­ko.

Daik­tų sau­go­ji­mo iššūkiai

„Dau­gu­ma žmo­nių vi­sais lai­kais yra lin­kę kaup­ti daik­tus, net ne­kal­bant apie kraš­tu­ti­nu­mus. Jei­gu gy­ve­na­te di­de­lė­se pa­tal­po­se, ži­no­ma, ra­si­te kur su­krau­ti vi­są už­gy­ven­tą tur­tą. Ta­čiau daž­nas lie­tu­vis da­bar įsi­ku­ria 50-60 kv. me­trų plo­to bu­te, o jei ga­li pa­sis­ta­ty­ti nuo­sa­vą na­mą, tas re­tai bū­na di­des­nis nei 120-150 kv. me­trų. Tad no­rė­da­mi gy­ven­ti erd­viau, o ne daik­tų pri­grūs­ta­me san­dė­ly­je tu­ri­te at­si­sa­ky­ti ne­rei­ka­lin­gų da­ly­kų. Jų at­si­kra­čius jau bus ga­li­ma gal­vo­ti apie ki­tus erd­vę tau­pan­čius spren­di­mus“, - pa­žy­mė­jo in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Li­ve­ta Šni­co­rie­nė.

Pa­šne­ko­vė pa­ta­rė pa­si­do­mė­ti įvai­riais daik­tų lai­ky­mo bū­dais. Ne­bran­giu spren­di­mu ga­li tap­ti kam­ba­ry­je ar di­des­nė­je vir­tu­vė­je įreng­tas ste­la­žas - įtai­sy­tos me­di­nės, plas­ti­ki­nės, stik­li­nės ar­ba me­ta­li­nės len­ty­nos. Ste­la­žai tel­pa į įvai­rias erd­ves, pui­kiai at­sto­ja kny­gų len­ty­nas, in­dau­jas, spin­tas. Svar­bu ste­la­žą pri­de­rin­ti prie jau esa­mų bal­dų – rei­kia tin­ka­mai pa­si­rink­ti jo len­ty­nas.

Dra­bu­ži­nė­je įren­gę ste­la­žus ga­lė­si­te ka­bin­ti dra­bu­žius ant vie­nos ar dvie­jų ei­lių ka­byk­lų, dė­ti ant len­ty­nų. Taip pat ga­li­te įreng­ti pa­pil­do­mas stal­čių krep­še­lių ar dė­žu­čių sis­te­mas.

La­bai pra­ktiš­kas spren­di­mas daik­tams sau­go­ti yra per­ma­to­mos plas­ti­ki­nės daik­tų dė­žės. Leng­vai ra­si­te, kas yra ku­rio­je daik­ta­dė­žė­jė, tad ne­rei­kės vers­ti šie­no ku­pe­tos ieš­kant kaž­kur pra­din­gu­sios ada­tos.

„Tvar­ka na­muo­se ar­ba yra, ar­ba jos nė­ra. Gy­ve­ni­mas tam­pa kur kas pa­pras­tes­nis, kai ieš­kant vie­no daik­to ne­rei­kia ap­vers­ti vi­sų na­mų aukš­tyn ko­jo­mis. Jei­gu tvar­ky­tis trūks­ta lai­ko ir vie­tos, į pa­gal­bą ga­li at­ei­ti su­ma­nūs spren­di­mai, kaip ir kur su­dė­ti daik­tus. Prieš­kam­ba­ris ir daik­tų spin­ta pui­kiai de­ra tar­pu­sa­vy­je, ir kiek­vie­ną die­ną ne­ga­din­si­te ne­rvų sku­bė­da­mi ir ko nors ne­ras­da­mi“, - ne­abe­jo­jo L.Šni­co­rie­nė.

Miegamojo erdvę galima susikurti aukštose patalpose įsirengus antrą aukštą.

Skal­dyk ir val­dyk kambarį

Gy­ve­nant vie­no ar dvie­jų kam­ba­rių bu­te pui­kus spren­di­mas yra kam­ba­rį pa­vers­ti dau­gia­funk­ciu. Tai nė­ra taip su­dė­tin­ga, kaip skam­ba. Pa­vyz­džiui, jei nė­ra vie­tos erd­ves­niam val­go­ma­jam, ta­čiau ne­re­tai su­lau­kia­te sve­čių, ga­li­te sve­tai­nė­je prie sie­nos įmon­tuo­ti ar­ba at­ski­rai pa­sta­ty­ti iš­lanks­to­mą sta­lą. Įvai­rių dau­gia­funk­cių bal­dų šiais lai­kais di­zai­ne­riai yra su­kū­rę dau­gy­bę, tie­sa, jų kai­na daž­nai nė­ra pa­ti ma­žiau­sia, bet ir ga­li­my­bės di­de­lės.

Ga­li­te sa­vo ran­ko­mis ir mi­ni­ma­lio­mis lė­šo­mis "pra­plės­ti sie­nas".

Vie­nas pra­ktiš­kiau­sių spren­di­mų pa­di­din­ti kam­ba­rį - pa­da­ly­ti jį į ke­lias skir­tin­gai nau­do­ja­mas erd­ves. Tam ga­li pa­gel­bė­ti įvai­rios stum­do­mo­sios pert­va­ros ir šir­mos. Bet jei nu­spren­dė­te kam­ba­rį pa­da­ly­ti tvir­tai ir il­gam, ga­li­te įreng­ti sta­cio­na­rią sie­ne­lę. Pa­nau­do­ti ga­li­ma įvai­rias tech­no­lo­gi­jas ir me­džia­gas. Pa­čiam pert­va­ros sie­ne­lę ga­li­ma su­ręs­ti iš me­di­nių plokš­čių, sta­ty­bi­nių ar stik­lo blo­ke­lių. Su­ka­lę me­di­nį rė­mą prie jo pri­tvir­tin­ki­te au­di­nį ir ap­si­mes­ki­te, kad tai sie­na. Ar­ba už­si­sa­ky­ki­te ir įsi­ren­ki­te slan­kių­jų du­rų kons­truk­ci­jas. Va­rian­tų ir ga­li­my­bių - dau­gy­bė.

Apš­vie­ti­mas iš­ple­čia erdvę

Švie­sa ne­abe­jo­ti­nai at­lie­ka svar­bų, o kar­tais ir le­mia­mą vaid­me­nį ku­riant pa­tal­pos in­ter­je­rą. Apš­vie­čiant ir pri­tem­dant pa­tal­pą ga­li­ma ne tik ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­keis­ti erd­vę, bet ir veik­ti žmo­gaus emo­ci­jas, nu­lem­ti sa­vi­jau­tą. „E­fek­ty­viau­sia, kai ankš­to­je erd­vė­je sie­nos, bal­dų ap­mu­ša­lai bei jų kons­truk­ci­jos yra švie­sių at­spal­vių. Pir­mu­mas tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mas su­bti­lioms spal­voms. Tam­sios ir sod­rios spal­vos ne­di­de­liuo­se plo­tuo­se tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos at­sar­giai, tuo­met jos taps pui­kiu kon­tras­tu švie­sia­me fo­ne“, - pa­ta­rė L.Šni­co­rie­nė.

Ne­bi­jan­tie­ji eks­pe­ri­men­tuo­ti, anot jos, ga­li rink­tis ir ryš­kes­nes spal­vas. Idea­liau­sia kaip pa­grin­di­nę spal­vą im­ti mė­ly­ną. Ji su­ku­ria leng­vu­mo bei gi­lu­mo įspū­dį, nors ir yra pri­ski­ria­ma šal­tų spal­vų gru­pei. Pui­kus spren­di­mas – pri­tai­ky­ti mė­ly­nus at­spal­vius. Ne­bi­jo­ki­te ir šil­tų at­spal­vių: pui­kiai tiks ci­tri­nos, per­si­ko ir dau­ge­lis ki­tų spal­vų.

Užuo­lai­dos ir ža­liu­zės tu­ri ati­tik­ti bend­rą kon­cep­ci­ją ir su­kur­ti leng­vu­mo įspū­dį. Kuo dau­giau sau­lės įsi­lei­si­te į na­mus, tuo ge­riau. To­dėl re­ko­men­duo­ja­ma veng­ti lan­gų rė­mi­ni­mo tam­sio­mis spal­vo­mis, ge­riau pa­si­rin­ki­te vie­ną iš ža­lios spal­vos at­spal­vių. Tos pa­čios tai­syk­lės ga­lio­ja ir ki­li­mams, pa­tys tin­ka­miau­si – vie­nos spal­vos ar­ba su ne­įky­riais pie­ši­niais.

Tech­ni­ką slėp­ki­te balduose

Ki­tas erd­vę tau­pan­tis spren­di­mas – į bal­dus mon­tuo­ja­ma bui­ti­nė tech­ni­ka. Be­veik vi­sos bend­ro­vės, ku­rios lai­ko­si Eu­ro­po­je pri­im­tų stan­dar­tų, su­vie­no­di­no ga­mi­na­mos įmon­tuo­ja­mos bui­ti­nės tech­ni­kos mat­me­nis. Kiek­vie­nas prie­tai­sas mon­tuo­ja­mas tik jam skir­to­je ni­šo­je. Be abe­jo, ga­li skir­tis ni­šų iš­dės­ty­mas ir aukš­tis, bet tai - as­me­ni­nis pa­si­rin­ki­mas.

Įmon­tuo­ja­mas į bal­dus kait­len­tes ir or­kai­tes siū­lo dau­ge­lis bui­ti­nės tech­ni­kos ga­min­to­jų. Jos ga­li bū­ti mon­tuo­ja­mos tiek ša­lia vie­na ki­tos, tiek skir­tin­go­se vir­tu­vės vie­to­se. Uni­ver­sa­lios, akį ne­rė­žian­čios kait­len­tės ir or­kai­tės de­rės bet ko­kio di­zai­no vir­tu­vė­je.

Bui­ti­nės tech­ni­kos spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, jei yra ga­li­my­bė, or­kai­tę mon­tuo­ti to­kia­me aukš­ty­je, kad ja nau­do­jan­tis ne­rei­kė­tų lanks­ty­tis. Jei abu­du įren­gi­niai tu­ri bend­rą val­dy­mo sis­te­mą, ku­ri pa­pras­tai iš­dės­to­ma prie­ki­nia­me or­kai­tės sky­de­ly­je, juos teks mon­tuo­ti vie­ną virš ki­to, o jei­gu val­dy­mo sis­te­mos at­ski­ros, jie ga­li bū­ti mon­tuo­ja­mi at­ski­rai. Jei­gu or­kai­tės na­muo­se ne­rei­kia, ga­li­ma at­ski­rai įsi­gy­ti tik kait­len­tę.

Į bal­dus mon­tuo­ja­mos in­dap­lo­vės bū­na 45 ar­ba 60 cen­ti­me­trų plo­čio, dvie­jų ti­pų. Ne­re­tai pa­si­ren­ka­mas toks spren­di­mas, kai iš­orė­je lie­ka tik in­dap­lo­vės val­dy­mo sky­de­lis. Jis ga­li tap­ti ir pa­pil­do­mu vir­tu­vės puo­šy­bos ele­men­tu - ga­li­te jį pa­si­rink­ti iš ke­lių spal­vų. An­tro ti­po in­dap­lo­vės vi­siš­kai pa­sle­pia­mos spin­te­lė­je, o val­dy­mo sky­de­lis su­mon­tuo­ja­mas vi­di­nė­je du­re­lių pu­sė­je.

Šal­dy­tu­vui, ku­ris vei­kia be pers­to­jo, svar­bu izo­lia­ci­jos sto­ris ir lai­ky­mo vie­ta. Stan­dar­ti­nio 60 cm plo­čio šal­dy­tu­vų izo­lia­ci­ja bū­na sto­res­nė nau­din­go­jo šal­dy­tu­vo tū­rio sąs­kai­ta. 70 cm plo­čio šal­dy­tu­vų izo­lia­ci­jos sluoks­nis lyg ir iš­ke­lia­mas į pa­vir­šių, tad vi­du­je lie­ka dau­giau vie­tos.

Šal­dy­tu­vą pa­gal po­rei­kį ga­li­ma rink­tis iš maž­daug 8 stan­dar­ti­nių dy­džių - nuo 88 iki 200 cen­ti­me­trų aukš­čio. La­bai svar­bu, kad įmon­tuo­jant šal­dy­tu­vą bū­tų įreng­ti šil­to oro iš­ėji­mo ir šal­to oro at­ėji­mo ka­na­lai apa­ti­nė­je ir už­pa­ka­li­nė­je spin­te­lės pu­sė­je. Tik to­kiu at­ve­ju jo komp­re­so­rius veiks tin­ka­mai ir il­gai.

Vis dėl­to, in­ter­je­ro di­zai­ne­rės tei­gi­mu, svar­biau­sias da­ly­kas – tiek fi­zi­ne, tiek psi­cho­lo­gi­ne pra­sme – ne­pa­si­duo­ti pa­gun­dai tu­rė­ti vis­ką. Ver­čiau at­sa­ky­ki­te sau į šiuos klau­si­mus: koks ma­no gy­ve­ni­mo bū­das? Ką mėgs­tu veik­ti? Jei daž­nai ga­mi­na­te, ras­ki­te vie­tos vir­tu­vės komp­lek­tui ir sta­lui, bet ne­pir­ki­te so­fos. O jei daž­niau­siai val­go­te mies­te ar už­si­sa­ko­te mais­tą į na­mus - kam jums įsi­reng­ti gur­ma­niš­ką vir­tu­vę?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami