Ant žemės, bet su jūros dvelksmu

Andrius CIMBOLAITIS a.cimbolaitis@lzinios.lt 2013-07-04 06:00
Andrius CIMBOLAITIS
a.cimbolaitis@lzinios.lt 2013-07-04 06:00
Pasak menininkų, iš konteinerių pagamintoje meno dirbtuvių studijoje kurti smagiau. Andriaus Ciplijausko archyvo nuotraukos
Po­pu­lia­rė­jan­tys pa­sta­tai iš jū­ri­nių kon­tei­ne­rių žmo­nes vi­lio­ja dėl pa­tva­ru­mo, grei­to įren­gi­mo ir pa­ly­gin­ti ne­di­de­lės kai­nos. Iš kon­tei­ne­rių su­ren­ka­mi gy­ve­na­mie­ji na­mai, įren­gia­mos so­dy­bos ir net iš­ti­si mies­te­liai.

Sta­ti­niai iš jū­ri­nių kon­tei­ne­rių pa­sau­ly­je pra­dė­jo po­pu­lia­rė­ti prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių. Kil­no­ja­miems sta­ti­niams, prie ku­rių pri­ski­ria­mi ir pa­sta­tai iš kon­tei­ne­rių, pra­džią da­vė ar­chi­tek­tū­ros pa­krai­pa me­ta­bo­liz­mas, kai at­si­sa­ko­ma tra­di­ci­nio, ne­kin­ta­mos ar­chi­tek­tū­ros su­vo­ki­mo. Ji plis­ti pra­dė­jo šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je.

Nuo me­no dirb­tu­vių iki spor­to miestelių

Be kom­pak­tiš­ku­mo ir kai­nos, sta­ti­niai iš kon­tei­ne­rių ver­ti­na­mi ir dėl sa­vo iš­skir­ti­nu­mo, to­dėl iš jų ga­mi­na­mos ka­vi­nės ar me­no dirb­tu­vės. Vie­na to­kių dirb­tu­vių prieš me­tus at­si­ra­do Vil­niaus Pi­lai­tės ra­jo­ne. Sta­ti­nys iš ke­lių kon­tei­ne­rių yra pa­kel­tas į an­trą aukš­tą, apa­čio­je li­ko te­ra­sa. Na­me­lis ap­šil­tin­tas šiau­dais ir ap­trauk­tas bre­zen­tu. Įreng­tos ir akį trau­kian­čios švie­sos ins­ta­lia­ci­jos. Dirb­tu­vių įkū­rė­jas And­rius Cip­li­jaus­kas ti­ki­na kon­tei­ne­rius pa­si­rin­kęs ne­at­si­tik­ti­nai. „O­ho, o kaip čia? Iš kon­tei­ne­rių? Ko­dėl?“ - pa­pras­tai to­kia bū­na pir­ma lan­ky­to­jų reak­ci­ja. „Tai me­no dirb­tu­vės, o kur­ti įdo­miau ne­tra­di­ci­nė­je erd­vė­je. Be to, to­kie sta­ti­niai ne­kenks­min­gi ap­lin­kai. Mes ren­ka­me lie­taus van­de­nį, jis fil­truo­ja­si per ant sto­go esan­tį grun­tą ir pa­so­din­tą žo­lę. Tin­ka­mai iš­va­ly­tą jį ga­li­ma ger­ti. Tu­ri­me kom­pos­ti­nius bio­tua­le­tus. Pa­no­rė­ję bet ka­da dirb­tu­ves ga­li­me per­kel­ti į ki­tą vie­tą“, - pra­na­šu­mus var­di­ja A.Cip­li­jaus­kas. Vie­nas trū­ku­mų - ne­pa­to­gu šil­dy­tis kros­ne­le, va­di­na­mą­ja bur­žui­ka. Ši­lu­ma grei­tai iš­ei­na, o šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­mas bū­tų per bran­gus.

Namas iš konteinerio gali turėti visus patogumus - ir šildymą, ir vonią.

Iš kon­tei­ne­rių ga­li­ma pa­sta­ty­ti iš­ti­są mies­te­lį. To­kį spren­di­mą pri­ėmė ar­chi­tek­tai, pro­jek­tuo­da­mi jė­gos ait­va­rų spor­to komp­lek­są Sven­ce­lė­je, kai­me Kur­šių ma­rių pa­kran­tė­je ne­to­li Klai­pė­dos. Tris­de­šim­ties hek­ta­rų plo­te iš 36 kon­tei­ne­rių įreng­ti nak­vy­nės ir per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai jė­gos ait­va­rų, va­di­na­mų­jų kai­tų, my­lė­to­jams. Tie­sa, čia nau­do­ti sta­ty­bi­niai kon­tei­ne­riai, ta­čiau jie be­veik ne­sis­ki­ria nuo jū­ri­nių. Pro­jek­to au­to­rė, ar­chi­tek­tė And­rė Bal­di­šiū­tė taip pat pa­brė­žia, kad sta­ti­niams iš kon­tei­ne­rių bū­din­gas se­zo­niš­ku­mas, ta­čiau va­di­na­mų­jų kai­tų ger­bė­jai ir spor­tuo­ja tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku. „Pro­jek­tas bu­vo su­mąs­ty­tas dar 2005 me­tais. Re­krea­ci­nė­je, van­dens spor­to mo­kyk­loms pri­klau­san­čio­je zo­no­je rei­kė­jo pa­sta­ty­ti lai­ki­nų pa­sta­tų komp­lek­są. Ga­liau­siai pa­si­rink­ti kon­tei­ne­riai, nes iš jų grei­tai bu­vo ga­li­ma įreng­ti jau­kių ir ma­žų pa­sta­tų zo­ną. Pri­rei­kus jie grei­tai ga­li bū­ti pa­kei­čia­mi“, - sa­ko ji.

Kai­na pri­klau­so nuo fantazijos

Sta­ty­bos iš kon­tei­ne­rių Lie­tu­vo­je pra­dė­jo po­pu­lia­rė­ti prieš me­tus. Sta­ti­nius ga­mi­nan­čios įmo­nės PRO­FAB di­rek­to­rius Žė­rū­nas Dil­ka sa­ko, kad įmo­nė jau bai­gė 15 pro­jek­tų. Pa­sak LŽ pa­šne­ko­vo, vis dau­gė­ja no­rin­čių­jų iš kon­tei­ne­rių pa­sta­ty­ti ka­vi­nę, au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lą ar ser­vi­są, ta­čiau po­pu­lia­riau­si iš­lie­ka va­sar­na­miai. „Į­reng­ti ne­šil­do­mą va­sar­na­mį iš vie­no 15 kvad­ra­ti­nių me­trų kon­tei­ne­rio kai­nuo­tų apie 15 tūkst. li­tų, ar­ba tūks­tan­tis li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Į šią kai­ną skai­čiuo­ja­ma ir vi­daus ap­dai­la, ga­li­ma pa­da­ry­ti ati­da­ro­mą sie­ną, įreng­ti te­ra­są. Ži­no­ma, vis­kas pri­klau­so nuo už­sa­ko­vo pa­gei­da­vi­mų, me­džia­gų kai­nos. Ga­li­me pa­da­ry­ti na­mą iš ke­lių kon­tei­ne­rių, su šil­dy­mo sis­te­ma ir pa­na­šiai. Vie­nam už­sa­ko­vui bu­vo­me pa­da­rę pir­tį su sau­na ir vi­sais įren­gi­mais. Tai jam kai­na­vo 30 tūkst. li­tų“, - pri­si­mi­nė LŽ pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, va­sar­na­miai po­pu­lia­rūs ir to­dėl, kad kon­tei­ne­ris trak­tuo­ja­mas kaip lai­ki­nas sta­ti­nys. Jam ne­rei­kia jo­kių lei­di­mų ar do­ku­men­tų. Be to, to­kį va­sar­na­mį ga­li­ma pa­sta­ty­ti per ke­lias sa­vai­tes. Jei sta­ti­nys įman­tres­nis, jį įreng­ti ga­li truk­ti iki ke­lių mė­ne­sių. Pa­sak Ž.Dil­kos, nors jū­ri­niai kon­tei­ne­riai san­da­rūs, jie pa­den­gia­mi spe­cia­lio­mis ko­ro­zi­ją lė­ti­nan­čio­mis me­džia­go­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami