Apsaugos priemonės paspendžia spąstus vagims

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-19 06:00
6 minutės – tiek laiko vidutiniškai vagims pakanka įsibrauti į namus ir pavogti brangiausius daiktus. LŽ archyvo nuotrauka
Šių die­nų nu­si­kal­tė­liai kur kas re­čiau į bu­tus ir in­di­vi­dua­lius na­mus lau­žia­si at­si­tik­ti­nai. Ge­rai pa­si­ruo­šę nu­si­kal­tė­liai daž­niau­siai tiks­lin­gai kė­si­na­si į bran­gų, ta­čiau ne­pa­kan­ka­mai ap­sau­go­tą šei­mi­nin­kų tur­tą. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, va­gys­tės su­da­ro 4 iš 5 vi­sų už­re­gis­truo­tų kri­mi­na­li­nių nu­si­kal­ti­mų.

To­bu­lė­jan­tys va­gių įgū­džiai, jų or­ga­ni­zuo­tu­mas rei­ka­lau­ja dieg­ti pa­žan­ges­nes ap­sau­gos tech­no­lo­gi­jas. Ta­čiau na­mų šei­mi­nin­kai ma­žai in­ves­tuo­ja į nau­jau­sias ap­sau­gos prie­mo­nes ir sten­gia­si ap­si­sau­go­ti nuo tur­to gro­bi­mo mi­ni­ma­lio­mis są­nau­do­mis, ku­rios ne­adek­va­čios sau­go­moms ma­te­ria­li­nėms ver­ty­bėms.

Pa­vo­gė krū­vą apatinių

Nu­si­kal­ti­mų sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad pra­ėju­siais me­tais va­gys­čių Lie­tu­vo­je už­fik­suo­ta be­veik tiek pat kiek ir už­per­nai – 31 tūks­tan­tis. Iš jų pri­va­ti nuo­sa­vy­bė su­da­rė apie 88 proc. at­ve­jų.

„Va­gys­čių skai­čius kol kas ne­ma­žė­ja. Nuo il­ga­pirš­čių nu­ken­čia tiek pri­va­čių na­mų, tiek bu­tų sa­vi­nin­kai. Di­džiau­sios va­gys­tės įvyk­do­mos žie­mos vi­du­ry­je ar an­tro­je jos pu­sė­je. Il­gas tam­su­sis par­os me­tas nu­si­kal­tė­liams ypač pa­lan­kus. Va­gys ži­no, kad po šven­čių na­muo­se pa­gau­sė­ja ver­tin­gų daik­tų: at­si­ran­da nau­jos bui­ti­nės ar gar­so, vaiz­do tech­ni­kos, kom­piu­te­rių, to­dėl nu­si­kal­ti­mai pla­nuo­ja­mi. Ki­ta ver­tus, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai va­gys čium­pa vis­ką, ką ran­da. Esa­me už­re­gis­tra­vę įvy­kį, kai nu­si­kal­tė­liai iš­tuš­ti­no dra­bu­žių spin­tą ir iš­ne­šė apa­ti­nių, ku­rių ver­tė 580 eu­rų“, - pri­si­mi­nė ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA Ža­lų re­gu­lia­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ka­ro­li­na Kar­po­va.

Sten­gian­tis ap­si­sau­go­ti nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų "sve­čių", ji pa­ta­rė lai­ky­tis ele­men­ta­rių sau­gu­mo tai­syk­lių: tuš­čiuo­se na­muo­se ne­pa­lik­ti ati­trauk­tų užuo­lai­dų, pra­vi­rų lan­gų, bal­ko­no. Nak­čiai ap­sau­go­ti so­do pa­dar­gus, bal­dus, ba­tu­tus, vai­kų sū­puok­les.

Me­no ver­ty­bes drau­džia atskirai

BTA duo­me­ni­mis, per­nai ap­sid­rau­du­sių­jų ati­tin­ka­mu drau­di­mu ir nu­ken­tė­ju­sių nuo nu­si­kal­tė­lių vi­du­ti­niai va­gys­tės nuo­sto­liai sie­kė 700 eu­rų. O įvy­kis, kai va­gys įsib­ro­vė pro iš­dauž­tą lan­gą ir apš­va­ri­no sei­fą, drau­di­mo bend­ro­vei at­siė­jo dau­giau­sia - apie 16,4 tūkst. eu­rų. Il­ga­pirš­čiai pa­si­sa­vi­no gry­nuo­sius pi­ni­gus, pa­puo­ša­lus, kve­pa­lus.

Pa­sak K. Kar­po­vos, tarp daž­niau­siai va­gia­mų daik­tų yra pa­puo­ša­lai, bui­ti­nė tech­ni­ka, kom­piu­te­riai, mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai ir fo­toa­pa­ra­tai. Ta­čiau jei klien­tai na­muo­se tu­ri ypa­tin­gų daik­tų: an­tik­va­ri­nių bal­dų, me­no dir­bi­nių, iš­skir­ti­nių ver­tin­gų daik­tų - jie drau­džia­mi at­ski­rai. Svar­bu, kad apie to­kius daik­tus sa­vi­nin­kas drau­di­kus įspė­tų iš anks­to ir bū­tų su­de­rin­tos spe­cia­lio­sios drau­di­mo są­ly­gos, an­traip ga­li bū­ti, kad to­kie nuo­sto­liai ne­bus kom­pen­suo­ja­mi.

Sta­tis­tiš­kai dau­giau­sia va­gys­čių re­gis­truo­ja­ma Vil­niaus ir Kau­no mies­tuo­se bei ra­jo­nuo­se. Ta­čiau, iš­ana­li­za­vus vi­sos Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų gy­ven­to­jų skai­čiaus ir va­gys­čių kie­kio san­ty­kį, ma­ty­ti, kad ir ma­žuo­se mies­te­liuo­se nė­ra taip sau­gu, kaip ga­li at­ro­dy­ti iš pir­mo žvilgs­nio. Pa­vyz­džiui, per­nai ypač pa­dau­gė­jo va­gys­čių Tra­kuo­se, Tau­ra­gė­je ir Ma­žei­kiuo­se.

Ko­ky­biš­ką šar­vą įveik­ti sunkiau

6 mi­nu­tės – tiek lai­ko vi­du­ti­niš­kai va­gims pa­kan­ka įsib­rau­ti į na­mus ir pa­vog­ti bran­giau­sius daik­tus. Pa­sak par­ei­gū­nų, pa­sik­liau­ti vien sig­na­li­za­ci­ja ir ap­sau­gos dar­buo­to­jų ko­man­da ne­rei­kė­tų, nes kol at­vyks­ta eki­pa­žas, va­gi­šių pė­dos ga­li bū­ti se­niai at­au­šu­sios.

Vi­sos na­mų, bu­tų ap­sau­gai skir­tos prie­mo­nės yra veiks­min­gos. Pa­ma­tę įreng­tą sig­na­li­za­ci­ją, vaiz­do ka­me­ras, va­gys re­tai im­asi sa­vo ne­šva­raus dar­bo”, - sa­kė Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos pos­ky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Si­mo­na Ba­nė­nie­nė. Vis dėl­to pra­kti­ka ro­do, jog įsi­ren­gu­sie­ji sig­na­li­za­ci­ją gy­ven­to­jai per­ne­lyg at­si­pa­lai­duo­ja, ma­ny­da­mi, kad jų tur­tas pa­ti­ki­mo­se ran­ko­se.

Rim­čiau­sios va­gys­tės il­gai ir kruopš­čiai pla­nuo­ja­mos šei­mi­nin­kams nė ne­įta­riant, o sig­na­li­za­ci­ja to­kiu at­ve­ju vei­kia kaip smė­lio lai­kro­dis, įsprau­džian­tis va­gį į lai­ko rė­mus.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, dau­gu­ma va­gių į būs­tą pa­ten­ka pro du­ris. Nors va­gys ti­ki­na, kad ne­įvei­kia­mų spy­nų nė­ra, jiems svar­bi kiek­vie­na prie spy­nos pra­leis­ta mi­nu­tė. Vie­na pa­ti­ki­miau­sių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių – ko­ky­biš­kai pa­ga­min­tos šar­vuo­tos du­rys, ku­rio­se įmon­tuo­ta spy­na su ap­sau­gi­niais ci­lind­rais, – to­kias at­ra­kin­ti iš­ties su­dė­tin­ga. To­kios spy­nos tu­ri ap­sau­gi­nes plokš­te­les, ku­rios ap­sau­go spy­nų ci­lind­rus nuo grę­ži­mo, che­mi­nių me­džia­gų po­vei­kio ir su­ma­ži­na rak­to pa­dir­bi­mo ga­li­my­bę.

Taip pat rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad spy­nos skląs­čiai bū­tų pa­ga­min­ti iš tvir­to me­ta­lo. Daž­nai va­gys pa­ten­ka į na­mus nu­pjo­vę du­rų vy­rius.

Spe­cia­li plė­ve­lė ap­sau­go langus

Ga­lė­da­mi pa­tek­ti į bu­tą per bal­ko­no ar te­ra­sos lan­gą, va­gys ne­re­tai apei­na pa­grin­di­nes du­ris. Pa­sak par­ei­gū­nų, ati­da­ry­ti plas­ti­ki­nius lan­gus per ke­lias se­kun­des pri­rei­kia vos vie­no at­suk­tu­vo, ta­čiau to­kiais at­ve­jais ga­lė­tų pa­gel­bė­ti spe­cia­li rė­mų ap­sau­ga.

Ne­pa­vy­kus įsib­rau­ti pro du­ris ar lan­gą, va­gis grei­čiau­siai ban­dys iš­dauž­ti stik­lą. Ta­da nu­si­kal­tė­lį pri­stab­do spe­cia­li ne­ma­to­ma plė­ve­lė, kli­juo­ja­ma lan­go vi­di­nė­je pu­sė­je. „Plė­ve­lė ne tik su­ma­ži­na stik­lo ski­li­mą smū­gio me­tu, bet ir ne­lei­džia pa­žir­ti šu­kėms. Va­di­na­si, plė­ši­kui dar rei­kia perp­lėš­ti plė­ve­lę, prie ku­rios pri­li­pu­sios stik­lo šu­kės. Tai uži­ma ne­ma­žai lai­ko“, – pa­ta­ri­mu pa­si­da­li­jo el. par­duo­tu­vės Plė­ve­lės.lt va­do­vė Ži­vi­lė Vait­kū­nie­nė.

Ne­ma­to­ma ap­sau­ga tam­pa ne­ma­lo­niu siurp­ri­zu il­ga­pirš­čiams, ku­rie ti­ki­si leng­vai pa­tek­ti į būs­to vi­dų. Jei bu­te įreng­ta sig­na­li­za­ci­ja, jau nuo pir­mo smū­gio su­vei­kia jos da­vik­liai, sig­na­lą per­duo­dan­tys ap­sau­gos dar­buo­to­jams.

"Šar­vuo­tos du­rys, spy­nų, lan­gų ap­sau­ga yra rei­ka­lin­gos prie­mo­nės, no­rint ap­sau­go­ti būs­tą, ta­čiau ge­riau­sias pre­ven­ci­jos pa­vyz­dys yra sau­gi kai­my­nys­tė, kai kai­my­nai ste­bi, ar jų gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­vė­je nė­ra įtar­ti­nų as­me­nų, o pa­ma­tę ne­pa­žįs­ta­muo­sius il­gai lū­ku­riuo­jan­čius prie na­mų ne­dels­da­mi in­for­muo­ja po­li­ci­ją”, - kai­my­nų sa­vi­tar­pio pa­gal­bos svar­bą pa­žy­mė­jo Kau­no po­li­ci­jos at­sto­vė S. Ba­nė­nie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami