Aptiko naują „Trojos“ virusą „Guerilla“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-05 20:09
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-05 20:09
www.indialivetoday.com
Ap­tik­tas „And­roid“ skir­tas „Tro­jos“ vi­ru­sas „Gue­ril­la“, ku­ris ban­do įveik­ti „Goog­le Play“ par­duo­tu­vės ko­vos su su­kčia­vi­mu ap­sau­gos me­cha­niz­mus. 

Jis tai­ko ken­kė­jiš­ką „Goog­le Play“ klien­to prog­ra­mą, el­gia­si taip, tar­si už jo bū­tų žmo­gus. Ši pa­dirb­ta prog­ra­ma lei­džia įsi­lau­žė­liui vyk­dy­ti še­šė­li­nes rek­la­mos kam­pa­ni­jas pa­si­tel­kiant už­krės­tus įren­gi­nius at­si­siųs­ti, įdieg­ti, ver­tin­ti ir ko­men­tuo­ti mo­bi­lią­sias prog­ra­mas, pa­skelb­tas „Goog­le Play“. Ken­kė­jiš­ka prog­ra­ma ga­li kenk­ti tik „Goog­le Play“ už­krės­tų prie­tai­sų me­cha­niz­mams, pra­ne­ša „Kas­pers­ky Lab“ eks­per­tai.

Mi­li­jo­nams nau­do­to­jų ir prog­ra­mi­nės įran­gos kū­rė­jams skir­ta plat­for­ma „Goog­le Play“ yra pa­trauk­lus ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių tai­ki­nys. Nu­si­kal­tė­liai nau­do­ja „Goog­le Play“ par­duo­tu­vę vyk­dy­ti Ki­ni­jo­je pla­čiai pa­pli­tu­sios „Shua­bang“ kam­pa­ni­jas. Tai su­klas­to­tų skel­bi­mų veik­la, ku­ria sie­kia­ma ska­tin­ti tam ti­kras tei­sė­tas prog­ra­mas, de­dant jų ver­ti­ni­mo rei­tin­gus, di­di­nant jų par­si­siun­ti­mo nor­mas ir apie jas skel­biant tei­gia­mus ko­men­ta­rus „Goog­le Play“. Prog­ra­mė­lės už­krės­tų prie­tai­sų sa­vi­nin­kui pa­pras­tai ne­ke­lia stan­dar­ti­nių grės­mių, to­kių kaip duo­me­nų ar pi­ni­gų va­gys­tės. Vis dėl­to jos ga­li pa­da­ry­ti ža­los, tar­kim, ga­li­ma at­si­siųs­ti pa­pil­do­mų prog­ra­mė­lių į už­krės­tą įren­gi­nį ir pa­pil­do­mai mo­kė­ti už mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to srau­tą, o kai ku­riais at­ve­jais „Shua­bang“ prog­ra­mos su­ge­ba kar­tu su ne­mo­ka­mo­mis prog­ra­mo­mis slap­čia įdieg­ti mo­ka­mų prog­ra­mų, nau­do­jant ban­ko kor­te­lės duo­me­nis, esan­čius sa­vi­nin­ko „Goog­le Play“ pa­sky­ro­je.

No­rė­da­mi vyk­dy­ti šias kam­pa­ni­jas, nu­si­kal­tė­liai su­ku­ria ke­lias ne­ti­kras „Goog­le Play“ pa­sky­ras ar­ba nau­do­to­jo prie­tai­sus už­kre­čia spe­cia­lia ken­kė­jiš­ka prog­ra­ma, ku­ri slap­čia at­lie­ka veiks­mus „Goog­le Play“ pa­gal įsi­lau­žė­lių ko­man­das.

Nors „Goog­le“ tu­ri stip­rius ap­sau­gos me­cha­niz­mus, ku­rie pa­de­da ap­tik­ti ir blo­kuo­ti ne­ti­krus nau­do­to­jus, už­kirs­ti ke­lią su­kčia­vi­mui, „Gue­ril­la“ au­to­riai, at­ro­do, ban­do juos įveik­ti.

Vi­ru­sas pla­ti­na­mas į tiks­li­nius prie­tai­sus per „Leech“ – ken­kė­jiš­ką prog­ra­mą, ku­ri už­puo­li­kams su­tei­kia už­krės­to įren­gi­nio nau­do­to­jo tei­ses. Jas ga­vę už­puo­li­kai tu­ri ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes ma­ni­pu­liuo­ti įren­gi­nio duo­me­ni­mis. Be to, tai jiems su­tei­kia prie­igą prie nu­ken­tė­ju­sio­jo var­do, slap­ta­žo­džių ir ta­pa­ty­bės duo­me­nų, ku­rie yra pri­va­lo­mi sie­kiant įsi­gy­ti ofi­cia­lias „Goog­le“ pa­slau­gas; šie duo­me­nys ne­pa­sie­kia­mi pa­pras­toms par­aiš­koms iš ne­už­krės­tų prie­tai­sų. Vi­ru­sas „Gue­ril­la“ nau­do­ja šiuos duo­me­nis bend­rau­ti „Goog­le Play“ par­duo­tu­vė­je kaip ti­kro­ji „Goog­le Play“ prog­ra­ma.

Nu­si­kal­tė­liai yra la­bai at­sar­gūs: jie ga­na at­sar­giai nau­do­ja var­to­to­jų pri­si­jun­gi­mo duo­me­nis, taip pat pa­tei­kia pra­šy­mus iš pa­dirb­tų klien­tų par­aiš­kų, siun­čia­mų į „Goog­le Play“, to­kie pra­šy­mai at­ro­do kaip tei­sė­tos prog­ra­mos siun­čia­mos par­aiš­kos.

Ken­kė­jiš­kų prog­ra­mų kū­rė­jai ban­do im­ituo­ti ti­kro­jo nau­do­to­jo są­vei­ką su par­duo­tu­ve. Pa­vyz­džiui, ken­kė­jiš­ka prog­ra­ma klau­sia, kur ga­li­ma ras­ti „nau­do­to­ją“ do­mi­nan­čią prog­ra­mė­lę, kaip tai da­ry­tų rea­lus žmo­gus, ieš­kan­tis tam ti­kros prog­ra­mė­les.

Sie­kiant ap­sau­go­ti sa­vo mo­bi­liuo­sius prie­tai­sus nuo ken­kė­jiš­kos prog­ra­mos, ku­ri tai­ko­ma „And­roid“ įren­gi­niams, „Kas­pers­ky Lab“ eks­per­tai re­ko­men­duo­ja:

• Užd­raus­ti prog­ra­mė­lių iš ki­tų nei tei­sė­tos prog­ra­mė­lių par­duo­tu­vės šal­ti­nių die­gi­mą.

• Tai­ky­ti pa­ti­krin­tus ap­sau­gos spren­di­mus jū­sų „And­roid“ įren­gi­nių ap­sau­gai nuo ken­kė­jiš­kų prog­ra­mų ir ki­ber­ne­ti­nių grės­mių.

• Sau­go­ti sa­vo „And­roid“ įren­gi­nį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami