Ar įmanoma būstą šildyti už dyką?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-21 08:55
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-21 08:55
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Na­mas, už ku­rio šil­dy­mą, elek­trą ir van­de­nį ne­rei­kia mo­kė­ti jo­kių mo­kes­čių – ne vi­du­ram­žių pri­si­mi­ni­mas ir ne at­ei­ties eks­pe­ri­men­tai. Tai, jog šian­dien ga­li­ma gy­ven­ti na­me, ku­rio sąs­kai­tos už šil­dy­mą ir elek­trą yra ly­gios 0 eu­rų, ban­do įro­dy­ti moks­li­nin­kais bend­ra­dar­biau­jan­tis Eu­ge­ni­jus Ko­val­ko­vas.

Jei pa­sta­tas iš­lai­ko san­da­ru­mo eg­za­mi­ną, o jo ši­lu­mi­niai par­ame­trai bei in­ži­ne­ri­nės sis­te­mos ati­tin­ka spe­cia­lius Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) di­rek­ty­vų rei­ka­la­vi­mus, jam su­tei­kia­mas aukš­tos ener­gi­nės kla­sės A ar A+ ser­ti­fi­ka­tas. Kol kas Lie­tu­vo­je to­kius na­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ko­ne ant ran­kų pirš­tų, bet jų gy­ven­to­jai pri­pa­žįs­ta, jog eko­no­mi­nė nau­da vir­ši­jo lū­kes­čius: di­des­niam nei 150 kv. m plo­to na­mui ap­šil­dy­ti žie­mos mė­ne­sį pa­kan­ka vos į 10-15 eu­rų. Tad ar įma­no­ma ir taip ne­įti­kė­ti­nus kaš­tus su­ma­žin­ti dar la­biau?

Lie­tu­vos NT rin­ką iš­ju­dins A+ kla­sės namai

Ti­kriau­siai ne­tu­rė­tu­me tiek gal­vos skaus­mo dėl šil­dy­mo sąs­kai­tų, jei ši­lu­ma ne­bū­tų lin­ku­si „pa­bėg­ti“. „Vie­nin­go at­sa­ky­mo, kaip daž­niau­siai iš­švais­to­ma ši­lu­ma, nė­ra. Ši­lu­ma iš­ei­na pro lan­gus, sie­nas, sto­gą. Tiks­liau ga­li­ma nu­sta­ty­ti tik at­lie­kant spe­cia­lius san­da­ru­mo tes­tus, ku­rie pri­va­lo­mi aukš­tos ener­gi­nės kla­sės na­mams“, – sa­ko Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos ins­ti­tu­to Sta­ty­bi­nės fi­zi­kos la­bo­ra­to­ri­jos moks­lo dar­buo­to­jas Ka­ro­lis Ba­nio­nis.

Kad na­mui bū­tų su­teik­tas aukš­tos ener­gi­nės kla­sės ser­ti­fi­ka­tas, pa­sta­tas pri­va­lo ati­tik­ti griež­tus sta­ty­bų rei­ka­la­vi­mus: rei­ka­lin­gas re­ku­pe­ra­ci­nės sis­te­mos įren­gi­mas, pri­va­lo­mai at­lie­ka­mi san­da­ru­mo ty­ri­mai. Vis tik to­kie na­mai sta­ty­to­jams yra ne­men­kas iš­šū­kis. „Sta­ty­bi­nin­kams yra sau­giau sta­ty­ti taip, kaip jie įpra­tę, o aukš­tes­nės ka­te­go­ri­jos būs­tai rei­ka­lau­ja ne tik di­des­nių in­ves­ti­ci­jų, bet ir ži­nių, stip­rios dar­bų prie­žiū­ros bei pa­pil­do­mo dar­bo“, – aiš­ki­na ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bro­ke­rė Lau­ra Venc­kū­nai­tė.

Nors rin­ko­je na­mų, tu­rin­čių B ener­gi­nę efek­ty­vu­mo kla­sę, po­zi­ci­jos dar tvir­tos, aukš­tos A ener­gi­nės kla­sės na­mų pa­klau­sa itin spar­čiai di­dė­ja. „Ne­tru­kus Lie­tu­vo­je iš­kils ir pir­mie­ji A++ kla­sės na­mai, ku­riems ke­lia­mi dar griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai - dau­giau nei pu­sė na­mo ener­gi­jos są­nau­dų šil­dy­mui tu­ri bū­ti pa­nau­do­ta iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių: sau­lės fo­toe­le­men­tų, vė­jo jė­gai­nių ar hid­roe­lek­tri­nių“, – rin­kos po­ky­čius prog­no­zuo­ja moks­li­nin­kas.

Ener­giš­kai ne­prik­lau­so­mas na­mas – mi­si­ja įmanoma

Kad sau­lės fo­toe­le­men­tai ga­li tap­ti pa­grin­di­niu pa­sta­to ener­gi­jos šal­ti­niu Lie­tu­vos geog­ra­fi­nė­je pla­tu­mo­je, abe­jo­nių ne­be­lie­ka. Jau nuo pa­va­sa­rio ma­žų­jų sau­lės jė­gai­nių šei­mi­nin­kai ga­lės mai­ny­tis ener­gi­ja su elek­tros tink­lų tie­kė­jais: „Jei va­sa­ros me­tu su­ge­ne­ruo­ja­mas elek­tros per­tek­lius, žie­mos me­tu šei­mi­nin­kas ga­li su­ly­gin­ti šį per­tek­lių, iš tink­lų gau­nant elek­trą ne­mo­ka­mai. Va­di­na­si, su­nau­do­ja­mas są­nau­das šil­dy­mui ga­li vi­siš­kai pa­deng­ti ant sto­go su­mon­tuo­ti sau­lės fo­toe­le­men­tai“, – tei­gia­mas pers­pek­ty­vas ne­mo­ka­mam šil­dy­mui brė­žia Kau­ne sta­to­mų „A­tei­ties na­mų“ pro­jek­to vys­ty­to­jas E. Ko­val­ko­vas.

To­kia sis­te­ma pa­dengs aukš­tos ener­gi­nės kla­sės na­mo elek­tros ener­gi­jos po­rei­kius: ae­ro­ter­mi­nei šil­dy­mo ir re­ku­pe­ra­ci­nei sis­te­moms, taip pat gy­va­tu­kams, na­mo apš­vie­ti­mui ir ki­tiems bui­ti­niams prie­tai­sams. Jei prie na­mo įreng­tas van­dens grę­ži­nys, ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių, iš­sky­rus šiukš­lių iš­ve­ži­mą ar te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­slau­gas, tie­siog ne­liks.

ES di­rek­ty­vų pa­teik­tus san­da­ru­mo bei sta­ty­bų tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tis na­mas, ku­rio di­džio­ji da­lis ener­gi­jos bus gau­na­ma iš ant sto­go su­mon­tuo­tų fo­toe­le­men­tų, pre­ten­duos tap­ti pi­giau­siai iš­lai­ko­mu na­mu vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Pir­kė­jai žen­gia vie­nu žings­niu į priekį

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bro­ke­riai ža­da, jog ener­giš­kai efek­ty­vių na­mų rin­kos gy­vė­ji­mas nuo­lat di­dės, mat šian­die­ni­niam pir­kė­jui svar­būs ne tik fak­ti­niai skai­čiai, bet ir pir­mų­jų gy­ven­to­jų pa­tir­tis bei at­si­lie­pi­mai. Tie­sa, sta­ty­to­jai tei­gia, kad pir­kė­jams vis dar trūks­ta bran­dos, nes dau­ge­lį pir­kė­jų dar bai­do nau­jos tech­no­lo­gi­jos, pa­vyz­džiui, tai, jog na­me nė­ra tra­di­ci­nio „pe­čiaus“.

Kuo aukš­tes­nė na­mo ener­gi­nė kla­sė, tuo jo sa­vi­kai­na di­des­nė. Ta­čiau kol kas ma­to­ma ten­den­ci­ja, jog A+ ka­te­go­ri­jos na­mai la­bai ne­daug ski­ria­si nuo B kla­sės, mat kur kas di­des­nę įta­ką kai­nai tu­ri būs­to vie­ta. „Aukš­tes­nio ener­gi­nio efek­ty­vu­mo na­mas (ly­gi­nant ana­lo­giš­kus na­mus pa­na­šio­je vie­to­je) kai­nuo­ja tik iki 10 proc. bran­giau”, - sa­ko L. Venc­kū­nai­tė - „Be to, per­kant būs­tą vi­suo­met rei­kia ne­pa­mirš­ti ir jo lik­vi­du­mo. Pir­kė­jai, pa­si­rin­kę aukš­tes­nės ener­gi­nės ka­te­go­ri­jos būs­tą, vi­suo­met bū­na vie­nu žings­niu prie­ky­je. Jei po ke­le­rių me­tų pri­reik­tų būs­tą par­duo­ti – jis ne­bū­tų nu­ver­tė­jęs ir bū­tų pa­trauk­lus rin­ko­je.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami