Ar įmanoma negirdėti kaimynės kulniukų kaukšėjimo?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-12 10:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-12 10:40
quietglue.co.uk
Gy­ve­nant mies­te mus su­pa įvai­riau­sias triukš­mas – pra­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių, iš jų sklin­dan­čios mu­zi­kos, pia­ni­no gar­sai už kai­my­nų sie­nos. To­dėl no­rin­tys sa­vo būs­tą ap­sau­go­ti nuo ne­pa­gei­dau­ja­mo triukš­mo, tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti gar­so izo­lia­vi­mo bū­dais ir prie­mo­nė­mis. Ap­si­sau­go­ti ga­li­ma ne tik pa­si­rin­kus tin­ka­mas sta­ty­bi­nes me­džia­gas, bet ir koo­pe­ruo­jan­tis su kai­my­nais – ki­taip jū­sų vie­nų pa­stan­gos bus be­ver­tės.

Gy­ve­nan­tys stam­biap­lokš­čiuo­se, ypač se­nes­nės sta­ty­bos, na­muo­se daž­nai ken­čia dėl ori­nio gar­so, sklin­dan­čio oru per sie­nas, san­dū­ras tarp plokš­čių ar kiau­ry­mes jo­se. Daž­nai prie šio triukš­mo pri­si­de­da ir smū­gi­niai gar­sai, ku­rie sklin­da gelž­be­to­ni­nė­mis kons­truk­ci­jo­mis ir vamz­dy­nais. Vie­nas efek­ty­ves­nių spren­di­mų, ga­lin­čių pa­ge­rin­ti smū­gi­nio gar­so izo­lia­vi­mą, „plau­kio­jan­čių“ grin­dų įren­gi­mas – ant ak­mens va­tos plokš­čių izo­lia­ci­jos klo­ti nuo sie­nų elas­tin­ga tar­pi­ne at­skir­tą grin­dų dan­gą. Taip pat bū­ti­na už­tai­sy­ti vi­sus ply­šius ap­link vamz­džius.

Pa­sak bend­ro­vės „Rock­wool“ tech­ni­nio va­do­vo And­riaus Bus­kos, izo­liuo­jant būs­tą svar­bu at­siž­velg­ti ir į sta­ty­bi­nes me­džia­gas, ku­rių pa­si­rin­ki­mas šian­dien ti­krai pla­tus. Jas rei­kė­tų pri­tai­ky­ti pa­gal gar­so po­bū­dį: ar jis yra kons­truk­ci­jo­mis sklin­dan­tis smū­gi­nis gar­sas, ar oru, per sie­nas. „No­rint ap­si­sau­go­ti nuo smū­gi­nio gar­so, pa­tal­po­je rei­kė­tų nau­do­ti minkš­tas, smū­gius ir vib­ra­ci­ją su­ge­rian­čias bei amor­ti­zuo­jan­čias me­džia­gas. Izo­lia­vi­mui tik­tų tar­pi­nės iš kamš­ti­nio me­džio, ak­mens va­tos ar gu­mos. Tuo tar­pu oru sklin­dan­čiam gar­sui izo­liuo­ti ga­li­mi ke­li spren­di­mai: vie­nas jų – di­din­ti ar­ba pa­keis­ti ati­tva­rų kons­truk­ci­ją. Tarp pa­pil­do­mai su­mon­tuo­tų stan­džių ele­men­tų – pu­sės ply­tos, siau­rų blo­ke­lių mū­ro ar gip­so-kar­to­no plokš­čių – rei­kia nu­ma­ty­ti tar­pus, o juos už­pil­dy­ti vir­pe­sius su­ge­rian­čia ak­mens va­ta“, – aiš­ki­na A.Bus­ka.

Spe­cia­lis­tas at­krei­pia dė­me­sį, jog kai ku­riais at­ve­jais ne­pa­dės ir ge­riau­sių sta­ty­bi­nių me­džia­gų ar izo­lia­vi­mo bū­dų pa­si­rin­ki­mas – izo­liuo­ti smū­gi­nį gar­są, ku­rį su­ke­lia kai­my­nės iš vir­šu­ti­nio bu­to aukš­ta­kul­nių kauk­šė­ji­mas, skam­bi­ni­mas pia­ni­nu ar gar­so ko­lo­nė­lių vib­ra­ci­ja – be­veik ne­įma­no­ma. To­kiu at­ve­ju rei­kė­tų pa­si­kal­bė­ti su kai­my­nais, gal jie ga­lė­tų įsi­reng­ti „plau­kio­jan­čias“ grin­dis. Taip pat rei­kė­tų mu­zi­kos apa­ra­tū­rą tvir­tin­ti ne prie sie­nų, bet ją pa­sta­tant ant minkš­tos grin­dų dan­gos, pa­vyz­džiui, ki­li­mo.

Dar tik be­sis­ta­tan­tiems ar įsi­ren­gi­nė­jan­tiems būs­tą pa­tar­ti­na pa­tiems ste­bė­ti, kad būs­to įren­gi­mo dar­bai bū­tų at­lik­ti ko­ky­biš­kai. „Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­ti klai­da sta­tant būs­tą – leng­vų pert­va­rų mon­ta­vi­mas, ne­nau­do­jant jo­kių elas­ti­nių tar­pi­nių, ar­ba jų pa­kei­ti­mas tam vi­siš­kai ne­tin­kan­čio­mis me­džia­go­mis. Ki­ta klai­da – pert­va­rų ert­mės pa­lie­ka­mos ne­už­pil­dy­tos ak­mens va­ta, ar­ba jos ne­tei­sin­gai mon­tuo­ja­mos ir lie­ka ply­šiai“, – pa­brė­žia A.Bus­ka. No­rin­tys ypač ge­ros gar­so izo­lia­ci­jos ga­li rei­ka­lau­ti iš būs­tą sta­tan­čios bend­ro­vės, jog vi­si vamz­džiai ir ven­ti­lia­ci­jos or­ta­kiai nuo pa­sta­to ati­tva­rų bū­tų izo­liuo­ti spe­cia­lio­mis me­džia­go­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami