Ar mažas butas gali būti išmanus?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-22 11:13
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-22 11:13
Au­to­ma­ti­nės pa­sta­tų val­dy­mo sis­te­mos lei­džia su­ma­žin­ti ener­gi­jos su­var­to­ji­mą nuo 25 iki 40 proc. Ta­čiau Lie­tu­vo­je vis dar ga­jus mi­tas, ne­va pa­sta­tų au­to­ma­ti­ka yra bran­gi ir ap­si­mo­ka tik di­de­liuo­se, pvz., 300 kv. m, būs­tuo­se. 

Pa­sak kom­pa­ni­jos „Jung Vil­nius“ di­rek­to­riaus Rai­mun­do Skur­de­nio, pa­tal­pų plo­tas anaip­tol nė­ra pa­grin­di­nis veiks­nys, le­mian­tis iš­ma­nių­jų sis­te­mų kai­ną, ta­čiau jis tu­ri įta­kos su­tau­po­moms su­moms. R. Skur­de­nis įvar­di­ja, nuo ko iš tik­tų­jų pri­klau­so pro­tin­go būs­to kai­na, ko­kios funk­ci­jos pa­de­da su­tau­py­ti dau­giau­siai, o ko­kios ne­at­si­pirks nie­ka­da. Ir pa­tei­kia Skan­di­na­vi­jos kraš­tų pa­vyz­dį, kur di­de­lių gy­ve­na­mų­jų plo­tų ne­si­vai­ko­ma, ta­čiau au­to­ma­ti­zuo­ja­mi ir ma­žes­ni būs­tai - dėl gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ir kom­for­to.

Au­to­ma­ti­kos kai­na – individualu

Iš tech­ni­nės pu­sės, pa­sta­tų au­to­ma­ti­ka ga­li bū­ti įdieg­ta ir dva­re, ir pa­čia­me ma­žiau­sia­me so­do na­me­ly­je. Pa­tal­pų dy­dis įran­gos kai­nai te­tu­ri tiek rea­lios įta­kos, kiek ka­be­lio jo­se rei­kia iš­ve­džio­ti. „Liū­to da­li­mi au­to­ma­ti­kos kai­ną le­mia ne plo­tas, o pa­gei­dau­ja­mas būs­to funk­cio­na­lu­mas – tai yra klien­to po­rei­kiai, no­rai ir net įgei­džiai, ku­riems pa­ten­kin­ti na­muo­se bus įreng­ti val­dy­mo blo­kai. Pvz., ši­lu­mai val­dy­ti rei­kia vie­no val­dik­lio, apš­vie­ti­mui – ki­to, ža­liu­zėms ir gar­so, vaiz­do apa­ra­tū­rai – tre­čio, ket­vir­to ir t. t. Kuo dau­giau funk­ci­jų pa­gei­dau­ja­te iš sa­vo iš­ma­naus būs­to, tuo dau­giau val­dik­lių ja­me tu­rės bū­ti ir tuo bran­ges­nė bus pa­ti sis­te­ma“, - sa­kė R. Skur­de­nis.

Vis dėl­to jei vie­no kam­ba­rio ir tri­jų kam­ba­rių bu­tų gy­ven­to­jai pa­gei­daus tų pa­čių funk­ci­jų (pvz., jei ža­liu­zės bus nu­lei­džia­mos vie­nu me­tu ir bu­te su vie­nu lan­gu, ir bu­te su tri­mis, va­di­na­si, abiem bu­tams pa­kaks vie­no ža­liu­zių val­dik­lio), įsi­reng­ti pa­tal­pų au­to­ma­ti­ką abie­jų bu­tų sa­vi­nin­kams kai­nuos pra­ktiš­kai tiek pat. Ta­čiau jei šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju bu­to au­to­ma­ti­kos kai­ną da­lin­tu­me iš pa­tal­pų plo­to, ma­žes­nia­me bu­te 1 kv. m ten­kan­ti su­ma bū­tų di­des­nė. „Ži­no­ma, grei­čiau­siai skir­tin­go dy­džio bu­tuo­se ar na­muo­se po­rei­kis au­to­ma­ti­kai, t. y. jos funk­ci­joms, bus ki­toks ir la­bai di­de­lė ti­ki­my­bė, jog val­dik­lių dva­re pri­reiks dau­giau nei so­do na­me­ly­je, - pa­sa­ko­jo R. Skur­de­nis. – Iš­ma­nio­jo būs­to kai­na kiek­vie­nu at­ve­ju yra la­bai in­di­vi­dua­lu, nes įta­kos tu­ri ir pa­sta­tas, ir jo šei­mi­nin­kai. O kiek žmo­nių – tiek no­rų ir ga­li­my­bių“.

Kas at­si­pirks grei­čiau?

Efek­ty­viai tau­py­ti lei­džian­čios funk­ci­jos yra šil­dy­mo ir apš­vie­ti­mo val­dy­mas. Di­des­nė­se pa­tal­po­se pa­sta­to au­to­ma­ti­kai skir­tos in­ves­ti­ci­jos at­si­per­ka grei­čiau, nes di­des­nia­me plo­te su­tau­po­mos su­mos yra di­des­nės. „Na­tū­ra­lu, jog jei au­to­ma­ti­ka lei­džia ener­gi­jos su­var­to­ji­mą su­ma­žin­ti 25-40 proc., tai 150 kv. m bu­te pi­ni­gų su­tau­py­ta bus dau­giau nei 30 kv. m, nes ir sąs­kai­tos pir­ma­ja­me bu­te bus di­des­nės. To­dėl pa­pli­tu­si nuo­mo­nė, jog pa­sta­to au­to­ma­ti­ka grei­čiau at­si­per­ka di­des­nė­se pa­tal­po­se nei ma­žes­nė­se, nė­ra mi­tas. Tai tie­sa, - sa­kė R. Skur­de­nis. - Bet kas pa­sa­kė, kad gy­ve­nan­tiems ma­žes­niuo­se bu­tuo­se ar na­muo­se tau­py­ti nė­ra ak­tua­lu? Ma­ny­čiau, tau­py­ti ma­žes­nių pa­ja­mų žmo­nėms – daž­nai ne­tgi ak­tua­liau nei tiems, ku­rie dis­po­nuo­ja di­des­niais biu­dže­tais. Už tau­py­mą ne ma­žiau svar­bu ir tai, jog pa­sta­tų au­to­ma­ti­ka ir ma­žuo­se, ir di­de­liuo­se na­muo­se už­ti­kri­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, kom­for­tą, tau­po lai­ką ir ne­rvus, o tai ne­iš­ma­tuo­ja­ma jo­kiais pi­ni­gais“.

Eko­no­mi­jos ir gy­ve­ni­mo kom­for­to san­ty­kiui ilius­truo­ti „Jung Vil­nius“ di­rek­to­rius pa­tei­kia ke­le­tą pa­vyz­džių: „Da­bar dau­ge­lis elek­tros prie­tai­sų yra la­bai tau­pūs, A, A+ kla­sės ir t. t. Nor­ma­lu, kad per­kant bui­ties prie­tai­sus at­siž­vel­gia­ma į jų eksp­loa­ta­ci­jos kaš­tus, nes tai - rea­liai su­tau­py­ti pi­ni­gai ir kam juos mė­ty­ti? Vis dėl­to, pa­vyz­džiui, te­le­vi­zo­rių mes per­ka­me dėl jo funk­cio­na­lu­mo, ga­li­my­bių, o kar­tais - net di­zai­no. Ne­su gir­dė­jęs, kad kas klaus­tų, ka­da at­si­pirks te­le­vi­zo­rius, nes vie­nas eik­vo­ja ma­žiau ener­gi­jos nei ki­tas... Tai taip ir su pro­tin­gu na­mu. Vie­na iš jo funk­ci­jų – pa­dė­ti tau­py­ti. Vis dėl to tai – anaip­tol ne vie­nin­te­lė, o dau­ge­liui žmo­nių, ku­rie įsi­ren­gia au­to­ma­ti­zuo­tus na­mus, ir ne pa­ti svar­biau­sia funk­ci­ja“.

Kas ne­at­si­pirks nie­ka­da?

To­kių funk­ci­jų ga­li bū­ti dau­gy­bė. Vie­na jų – prie iš­ma­nių­jų sis­te­mų pri­jung­ta gar­so, vaiz­do apa­ra­tū­ra. „Vis dėl­to, kal­bant apie gy­ve­ni­mą iš­ma­nia­ja­me na­me, mes ir ne­tu­rė­tu­me ti­kė­tis, kad pa­grin­di­nė jo už­duo­tis ir tiks­las – at­si­pirk­ti ir tau­py­ti, - sa­kė R. Skur­de­nis. - Pa­vyz­džiui, ge­ras pa­vyz­dys yra Skan­di­na­vi­jos ša­lys. Jo­se nė­ra to­kio di­de­lių na­mų kul­to, kaip pas mus, bet skan­di­na­vai, ku­rie itin rū­pi­na­si gy­ve­ni­mo ko­ky­be ir ku­rių pra­gy­ve­ni­mo ly­gis – vie­nas iš aukš­čiau­sių Eu­ro­po­je, yra lin­kę in­ves­tuo­ti į iš­ma­nią­sias sis­te­mas ir ma­žes­niuo­se būs­tuo­se. Nes jos pa­lai­ko svei­ka­tai, sa­vi­jau­tai svar­bias funk­ci­jas: vė­di­na, drė­ki­na ar­ba sau­si­na pa­tal­pas, pa­lai­ko sta­bi­lią tem­pe­ra­tū­rą, apš­vie­ti­mą ir t. t. O kur dar bui­ties kom­for­tas, ku­rį tei­kia au­to­ma­tiš­kai re­gu­liuo­ja­mos ža­liu­zės, mu­zi­ka, apš­vie­ti­mas, ne­ap­ga­ruo­jan­tys vo­nios veid­ro­džiai ir t. t.“.

To­dėl prieš die­giant iš­ma­nią­sias sis­te­mas svar­bu iš­sig­ry­nin­ti pri­ori­te­tus – ar pa­grin­di­nis tiks­las bus su­tau­py­ti, ar svar­biau­sia bus na­mo funk­cio­na­lu­mas bei gy­ve­ni­mo kom­for­tas, o gal net pres­ti­žas? „Jei tiks­las - gy­ven­ti kuo tau­piau, būs­to funk­cio­na­lu­mas bus kiek ma­žes­nis. Jei svar­biau­sia - kom­for­tas ir pres­ti­žas, to­kio pa­sta­to eksp­loa­ta­ci­ja ga­li bū­ti net bran­ges­nė nei pa­pras­to būs­to, - pa­sa­ko­jo R. Skur­de­nis. – Kiek žmo­nių, tiek skir­tin­gų po­rei­kių ir no­rų, ir pra­ktiš­kai vi­sus juos ga­li­ma įgy­ven­din­ti pa­sta­to au­to­ma­ti­kos dė­ka“. Pa­sak R. Skur­de­nio, daž­niau­siai pa­si­ren­ka­mas tar­pi­nis va­rian­tas tarp tau­py­mo ir gy­ve­ni­mo kom­for­to.

„Kad ir ko­kius pri­ori­te­tus jūs pa­si­rink­tu­mė­te, kad jū­sų iš­ma­nie­ji na­mai bū­tų iš­ties iš­ma­nūs ir funk­cio­nuo­tų bū­tent taip, kaip pa­gei­da­vo­te, itin svar­bu tin­ka­ma spe­cia­lis­to kva­li­fi­ka­ci­ja“, - pa­brė­žė R. Skur­de­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami