Ar pavojinga pirkti dėvėtus drabužius?

Ekodiena.lt 2011-12-25 10:00

Ekodiena.lt

2011-12-25 10:00
Lie­tu­vo­je, kaip ir dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių, se­niai po­pu­lia­ri pre­ky­ba nau­do­tais daik­tais ir dė­vė­tais dra­bu­žiais. Už­sie­ny­je ke­li kai­my­nai ren­gia ma­žus gat­vės tur­ge­lius, lie­tu­viai įkū­rė dė­vė­tų dra­bu­žių par­duo­tu­ves. Juk daž­nas pa­gal­vo­ja, kam pirk­ti bran­giai kai­nuo­jan­tį dra­bu­žį (juo la­biau, kad ne vi­sa­da jo ko­ky­bė ati­tin­ka kai­ną), jei­gu ga­li nu­si­pirk­ti ma­din­gą dė­vė­tą ir su­tau­py­ti pi­ni­gų. Šį po­žiū­rį dar la­biau su­stip­ri­no kri­zė, ku­ri vie­naip ar ki­taip pa­lie­tė be­veik vi­sus. Ta­čiau kai ku­riems žmo­nėms – tai vie­nin­te­lė ga­li­my­bė ap­si­reng­ti.

Į dėvėtų drabužių parduotuves užsuka ne tik gaunantys mažesnes pajamas. Vis labiau populiarėjant žaliųjų idėjoms šios parduotuvės tampa puikia alternatyva prekybos centrams ir neapgalvotam pirkimui. Juk prailginus drabužio dėvėjimo laiką saugoma aplinka – neskatinama gaminti vis naujų, o ir apsiperkama šiose parduotuvėse atidžiau. Tačiau daugeliui kyla klausimas, ar dėvėti drabužiai saugūs?

Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus dėvėti drabužiai turi būti specialiai apdorojami dezinfekcinėmis medžiagomis. Vyriausybė liepos mėnesį priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino mažmeninės prekybos taisyklių pakeitimus. Naujos taisyklės taikomos ir prekiaujantiems dėvėtais drabužiais, mat jos patikslino dėvėtų drabužių importo į Lietuvą tvarką.

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Panevėžio skyriaus vedėjos Loretos Čerauskienės teigimu, dėvėtų drabužių parduotuvėse prie kiekvienos drabužių siuntos turi būti pridėtas dokumentas apie drabužių apdorojimą, taip pat nurodyta, kad atvežti drabužiai nėra kenksmingi sveikatai. Dokumentuose privaloma nurodyti apdorojimo dokumentą išdavusios įmonės pavadinimą, kitus reikiamus rekvizitus, o taip pat apdorojimui naudotų cheminių medžiagų pavadinimus. Tai taikoma visiems į Lietuvą įvežamiems dėvėtiems drabužiams.

Pasak L. Čerauskienės, pirkėjai gali paprašyti pardavėjų parodyti šiuos dokumentus, kad įsitikintų, jog drabužiai buvo chemiškai apdoroti. Pardavėjai taip pat privalo perspėti pirkėjus, kad chemiškai apdorotuose drabužiuose gali būti cheminių medžiagų likučių, todėl nusipirkus tokį gaminį būtina namuose jį išskalbti, išvėdinti.

L. Čerauskienės teigimu, žmonės neturėtų iškart vilktis įsigytą dezinfekuotą drabužį, nes niekas nežino, kokią alergiją jis gali sukelti, be to, nehigieniška kažkieno dėvėtą drabužį rengtis kitam.

Griežtesni reikalavimai taikomi parduodantiems vaikiškus dėvėtus drabužėlius. Sveikatos ministro įsakymu draudžiama prekiauti dėvėtu apatiniu trikotažu kūdikiams ir vaikams iki 3 metų bei dėvėta vaikiška avalyne ir naudotais minkštais žaislais. Tad šiuo metu dėvėtų žaislų rinkoje neturėtų būti.

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos specialistės teigimu, suaugusieji taip pat turėtų vengti dėvėtos avalynės, nes egzistuoja pavojus užsikrėsti kojų grybeliu.

Panevėžio dėvėtų drabužių parduotuvių darbuotojos patikino, kad priimami tik tinkamai apdoroti drabužiai, tačiau kai kurios pripažino, kad juos perkančių žmonių neperspėja dėl būtinumo tokius drabužius išskalbti arba išvalyti.

Specialistai tvirtina, kad tinkamai išvalytus drabužius galima drąsiai dėvėti, neretai jie gali dar ilgai tarnauti ne blogiau už naujus, įsigytus prabangiame prekybos centre.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Zita, papildomai  86.100.225.58 2011-12-25 17:34:54
Dar norėjau parašyti dėl batų. Perku ir juos, nes tik ten galiu rasti batų su aukštesne keltimi, nes Lietuvoje parduodami beveik vien pilnapadžiams pritaikyti batai. Kad nepasigaučiau nagų grybelio, vatos gabaliuką sudrėkinu priešgrybeliniu preparatu ir ištepu bato vidų. Kol kas šito "gėrio" išvengiau.
2 0  Netinkamas komentaras
Zita  86.100.225.58 2011-12-25 17:32:10
Taip pat rengiuosi dažniausiai iš dėvėtų drabužių parduotuvių, tačiau ne dėl pinigų stygiaus, o dėl to, kad galima įsigyti itin kokybiškų ir stilingų drabužių.
2 0  Netinkamas komentaras
hm  89.117.244.47 2011-12-25 13:49:58
youtube.com/watch?v=Wuq5zscZn1Q
2 0  Netinkamas komentaras
Erlanda  79.132.172.55 2011-12-25 12:50:07
Jau daug metu naudojuosiu šiomis paslaugomis ir esu patenkinta, kadangi renkuosiu man patinkanti rūbą, o apie rūbų užterštumą neverta mąstyti, nes namuose visada perskalbiu. Naujo įpirkti nėra jokių galimybių, nes neužtenka gaunamos pensijos ne tik maistui, bet ir mokesčiams bei vaistams. Tai apie kokį rūbų pirkimą galima pasvajoti normaliose parduotuvėse. Žmonės nuo tokių rūbų nemiršta, o kad turtuoliai ir grobuonys pavertė Lietuvą tokiu ubagų kraštu, nes tenka koneveikti valdžią, kuri nesugeba sutvarkyti valdymo taip, kad žmonės gyventų apylygiai su kitais juodą darbą dirbančiais darbo žmonėmis. Tai nesinori matyti ir televizoriuje kasdien naujais ir prašmatniais rūbais vilkinčios gerb. Seimo pirmininkės, nes tai labai graudžiai nuteikia tarp skurdo ir vargą patiriančių žmonių.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami