Ar slapta klausomasi išmaniųjų telefonų savininkų?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-04 11:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-04 11:00
pixabay asociatyvio nuotraukos
„Goog­le“, „Fa­ce­book“ ir ki­tos kom­pa­ni­jos ne­igia, kad klau­so­si ir įra­ši­nė­ja var­to­to­jų po­kal­bius, bet eks­per­tai įro­dė: iš tie­sų tai da­ry­ti bū­tų la­bai pa­pras­ta, o iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų sa­vi­nin­kai nė ne­pa­jus­tų.

BBC žur­na­lis­tė Zoe Klein­man pa­sa­ko­ja, kad kar­tą, kai ji ly­gi­no dra­bu­žius, į kam­ba­rį užė­jo ma­ma ir pa­sa­kė, jog per ava­ri­ją Tai­lan­de žu­vo šei­mos drau­gas. Te­le­fo­nas tuo me­tu bu­vo pa­dė­tas ant sta­lo.

Ki­tą die­ną, kai žur­na­lis­tė no­rė­jo pa­si­nau­do­ti in­ter­ne­to pa­ieš­ka, siū­lo­muo­se va­rian­tuo­se pa­si­ro­dė drau­go var­das ir žo­džiai „a­va­ri­ja, mo­to­cik­las, Tai­lan­das“ bei me­tai. Z. Klein­man tai pri­tren­kė, nes ji bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, kad kai kal­bė­jo­si su ma­ma, te­le­fo­nu ne­si­nau­do­jo, – ran­ko­se lai­kė ly­gin­tu­vą. Ji svars­tė: gal vė­liau ban­dė ras­ti įvy­kio de­ta­lių ir apie tai pa­mir­šo ar­ba te­le­fo­nas ti­krai klau­sė­si po­kal­bio?

Be­veik kas­kart, kai Z. Klein­man ko­kiems nors pa­žįs­ta­miems žmo­nėms pa­sa­ko­jo šią is­to­ri­ją, ji iš­girs­da­vo pa­na­šią, daž­niau­siai su­si­ju­sią su rek­la­ma. Vie­na bi­čiu­lė sa­vo drau­gui pa­sis­kun­dė dėl mig­re­nos, nors anks­čiau gal­vos skaus­mai nie­ka­da ne­var­gi­no. Ki­tą die­ną pa­ma­tė, kad so­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“ tarp se­kė­jų at­si­da­ro pa­lai­ky­mo gru­pė ser­gan­tie­siems mig­re­na. Ki­ta drau­gė su se­se­ri­mi svars­tė prob­le­mą, su­si­ju­sią su mo­kes­čiais. Po die­nos so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­si­ro­dė rek­la­ma, siū­lan­ti bū­tent tos sri­ties eks­per­tus. Pa­gal dau­ge­lio žmo­nių pa­sa­ko­ji­mus, po ap­ta­ri­mų apie pre­kes, ku­ror­tus ir pa­na­šiai, kai per po­kal­bį ša­lia bū­na iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai, ne­tru­kus jų sa­vi­nin­kus pa­sie­kia ati­tin­ka­ma rek­la­ma.

Tech­ni­nė užduotis

Žur­na­lis­tė ste­bi­si: juk jei su kuo nors kal­ban­tis au­to­ma­tiš­kai įsi­jung­tų te­le­fo­no mi­kro­fo­nas ir bū­tų įra­šo­ma, ba­te­ri­ja il­gai ne­lai­ky­tų, o mo­bi­lio­jo ry­šio kai­na ge­ro­kai pa­šok­tų. Ar aps­kri­tai ko­kia nors prog­ra­mė­lė ga­li klau­sy­tis be te­le­fo­no sa­vi­nin­ko ži­nios ir su­ti­ki­mo?

Z. Klein­man nu­spren­dė apie tai pa­kal­bė­ti su ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tais Ke­nu Mun­ro ir Da­vi­du Lod­ge iš kom­pa­ni­jos „Pen Test Par­tners“. Po abe­jo­nių, ar įma­no­ma per iš­ma­nų­jį įren­gi­nį slap­ta klau­sy­tis, ga­liau­siai bu­vo pa­teik­tas at­sa­ky­mas: taip.

Eks­per­tai su­kū­rė to­kios prog­ra­mė­lės pro­to­ti­pą ir įde­gė į te­le­fo­ną. Žur­na­lis­tė pa­sa­ko­ja, kad kai bū­da­mi ša­lia pra­dė­jo kal­bė­ti, pa­ma­tė kom­piu­te­rio ekra­ne at­si­ran­dan­čius jų pa­sa­ky­tus žo­džius. „Mes pa­nau­do­jo­me jau eg­zis­tuo­jan­čias „Goog­le And­roid“ ga­li­my­bes, – sa­kė K. Mun­ro. – Mat toks bū­das yra leng­viau­sias.“ Moks­li­nin­kas pa­aiš­ki­no, kad te­le­fo­no mi­kro­fo­nui leis­da­vo įsi­jung­ti, be to, įdie­gė pa­sik­lau­sy­mo ser­ve­rį in­ter­ne­te. Vis­kas, kas bu­vo fik­suo­ja­ma te­le­fo­no mi­kro­fo­nu, kad ir kur jis bū­tų, pa­siek­da­vo eks­per­tus. Tad at­siž­vel­giant į po­kal­bio te­mą, ga­li­ma bū­tų siųs­ti ati­tin­ka­mą rek­la­mą.

To­kiai sis­te­mai su­kur­ti pri­rei­kė dvie­jų die­nų. Ji ne­bu­vo idea­li, bet dir­bo rea­laus lai­ko re­ži­mu ir at­pa­žin­da­vo dau­gu­mą rak­ta­žo­džių. Ba­te­ri­ja bu­vo eik­vo­ja­ma mi­ni­ma­liai, nau­do­ja­mas „Wi-Fi“ ir ne­pas­te­bė­ta, kad per­duo­da­mų duo­me­nų srau­tas bū­tų ge­ro­kai pa­di­dė­jęs.

„Pa­nau­do­jo­me di­džią­ją da­lį jau eg­zis­tuo­jan­čio ko­do, – tei­gė D. Lod­ge. – Var­to­to­jas ti­kriau­siai nie­ko ne­pas­te­bė­tų. „App­le“ ir „Goog­le“ ga­lė­tų už­tik­ti ir blo­kuo­ti. Ta­čiau su­kur­ti to­kią sis­te­mą la­bai pa­pras­ta.“

Eks­per­tai įro­dė, kad tai įma­no­ma pa­da­ry­ti ir tai vei­kia. Ar tai vyks­ta ti­kro­vė­je? Ne­ži­nia. Gal­būt.

„Goog­le“ atsakymas

Aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je dir­ban­čios kom­pa­ni­jos ka­te­go­riš­kai ne­igia to­kią min­tį. „Goog­le“ par­eiš­kė, kad jo­kiu bū­du – nei dėl rek­la­mos, nei dėl ko­kių nors ki­tų tiks­lų – ne­nau­do­ja bal­so, kol var­to­to­jas ne­pa­sa­ko „OK, Goog­le“, no­rė­da­mas ak­ty­vuo­ti bal­so at­pa­ži­ni­mo sis­te­mą. Kom­pa­ni­ja taip pat tvir­ti­no, jog gar­so įra­šais su nie­kuo ne­si­da­li­ja. Kal­bos re­gis­tra­ci­ja nau­do­ja­ma tik tam, kad bū­tų ak­ty­vuo­ta bal­so pa­slau­ga. „Goog­le“ pa­brė­žė: tarp rei­ka­la­vi­mų prog­ra­mų kū­rė­jams yra są­ly­ga – be var­to­to­jo su­ti­ki­mo ne­rink­ti apie jį jo­kios in­for­ma­ci­jos. Jei kas nors tai pa­žei­džia, bū­na pa­ša­li­na­mas iš „Goog­le Play“.

„Fa­ce­book“ taip pat pa­ti­ki­no BBC, kad ne­lei­džia pre­kės ženk­lų siųs­ti pa­gal duo­me­nis, gau­tus iš mi­kro­fo­no, ir jais da­ly­tis be var­to­to­jo su­ti­ki­mo. Rek­la­mos pa­grin­das esą ga­li bū­ti tik ta in­for­ma­ci­ja, ku­ria var­to­to­jas da­li­ja­si so­cia­li­nia­me tink­le ar­ba per in­ter­ne­to pa­ieš­ką.

Ki­tos kom­pa­ni­jos taip pat ne­igia to­kio po­bū­džio tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mą.

Sutapimai

Ti­ki­my­bė, kad tarp to, ką kal­ba­me ir ko­kia rek­la­ma pa­sie­kia, nė­ra jo­kio ry­šio, ga­li bū­ti pa­aiš­kin­ta ma­te­ma­tiš­kai. Lon­do­no Ka­ra­liš­ko­jo ko­le­džo pro­fe­so­rius Da­vi­das Han­das par­ašė kny­gą „The Im­pro­ba­bi­li­ty Pri­ncip­le“ („Neį­ti­kė­ti­na­mu­mo pri­nci­pas“ – liet.) ir jo­je tvir­ti­na: iš pir­mo žvilgs­nio ne­įti­kė­ti­ni da­ly­kai nu­tin­ka nuo­lat.

„E­vo­liu­ci­ja mus iš­mo­kė ieš­ko­ti pa­aiš­ki­ni­mo, – sa­kė jis BBC. – Jei ma­to­te ko­kį nors ženk­lą, liu­di­jan­tį, kad ne­to­lie­se ga­li bū­ti plėš­rū­nas, pa­bė­ga­te ir iš­gy­ve­na­te.“ Moks­li­nin­ko tei­gi­mu, ir da­bar vyks­ta pa­na­šiai. Pa­ste­bė­ję su­ta­pi­mą žmo­nės ma­no, kad tam tu­ri bū­ti pa­aiš­ki­ni­mas, jog tai ne­ga­li bū­ti at­si­tik­ti­nu­mas. Ta­čiau iš ti­krų­jų su­ta­pi­mų ga­li­my­bė yra la­bai di­de­lė.

„Žmo­nės la­biau įsi­me­na tuos įvy­kius, ku­riems ski­ria dau­giau dė­me­sio. Tai ga­li bū­ti įdo­mus po­kal­bis ar rim­tas spren­di­mas, – tei­gė D. Han­das. – To­dėl to­mis te­mo­mis gau­na­mi pra­ne­ši­mai iš­sis­ki­ria li­ku­sių­jų fo­ne, nors gal ir anks­čiau jie bū­da­vo srau­te.“

Pro­fe­so­riui pa­čiam yra te­kę pa­tir­ti ne­įti­kė­ti­nų su­ta­pi­mų. Kai bu­vo iš­leis­ta jo kny­ga, tuo pat me­tu pa­si­ro­dė ki­to au­to­riaus to­kio pa­ties pa­va­di­ni­mo lei­di­nys. O kny­gos „Su­ta­pi­mų val­džia“ au­to­rius Joh­nas Iron­mon­ge­ris yra gi­męs vie­ną die­ną su D. Han­du ir dir­bo vie­na­me uni­ver­si­te­te su jo žmo­na.

„To­kie da­ly­kai nu­tin­ka, – sa­kė pro­fe­so­rius. – Su­pran­tu, ko­dėl bū­na to­kių su­ta­pi­mų, bet dėl to jie ne­tam­pa ma­žiau mie­li.“

Par­en­gė Ra­sa PAKALKIENĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Juodas realistas  84.55.19.184 2016-03-08 20:49:02
Klausytis pokalbių iš mobilių telefonų nera problema net jei telefonas tik laukimo režime. Būdai elektroniniu būdu suspausti įrašytą kalbą (net įrašymo metu) žinomi jau prieš pusę šimtmečio. Belieka trumpu impulsu perduoti tą kalbos paketą kam reikia. Tuo tarpu minčių skaitymas net teoriškai neįmanomas, taigi, lieka tik fantastų kūryboje.
0 1  Netinkamas komentaras
Eduardas  78.56.43.197 2016-03-04 11:24:42
Mobilius yra sekami kiekvienas, o kas įdomus iš pagrindų. Mažu atstumu jau gali skaityti žmogaus smegenų mastymą - o čia dar ir telefonas kuris turi maitinimo šaltinį. Po 10 metų manoma bus galima skaityti žmonių mintis iš palydovų - tai deklaravo TV Discovery
3 2  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami