Ar tėvai pakankamai rūpinasi vaikų saugumu internete

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-13 09:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-13 09:47
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nors dau­giau nei pu­sė (52 proc.) tė­vų ma­no, kad in­ter­ne­te dau­gė­ja grės­mių jų vai­kams – nuo prie­ka­bia­vi­mo elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je iki ne­tin­ka­mo tu­ri­nio, – tik treč­da­lis jų (39 proc.) kal­ba su sa­vo at­ža­lo­mis.

To­kius duo­me­nis at­sklei­džia nau­ji „Kas­pers­ky Lab“ ir „B2B In­ter­na­tio­nal“ ty­ri­mų re­zul­ta­tai.

Apk­lau­sa par­odė, kad kas penk­tas su­au­gu­sy­sis (20 proc.) nie­ko ne­da­ro, kad ap­sau­go­tų sa­vo vai­kus nuo in­ter­ne­to grės­mių, nors pa­na­ši da­lis (22 proc.) ma­tė, kad jų vai­kai su­si­du­ria su rea­lio­mis grės­mė­mis, įskai­tant ne­tin­ka­mo tu­ri­nio per­žiū­rą, pa­žin­tis su pa­vo­jin­gais ne­pa­žįs­ta­mai­siais ir pa­ty­čias in­ter­ne­te. 53 proc. taip pat bai­mi­na­si, kad in­ter­ne­tas tu­ri tam ti­kros įta­kos jų vai­kų svei­ka­tai ar ge­ro­vei.

Lie­tu­vos tė­vai nu­ro­dė, kad jų vai­kai 2015 m. bu­vo su­si­dū­rę su ne­tin­ka­mu tu­ri­niu tink­le, to­kiu kaip sek­so, prie­var­tos ir smur­to sce­nos ir kt. (pa­žy­mė­jo 18 proc. apk­laus­tų tė­vų). Taip pat 10 proc. res­pon­den­tų iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad jų vai­kai ga­li ne­ri­bo­tai kon­tak­tuo­ti su ne­pa­žįs­ta­mai­siais in­ter­ne­te (so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ir fo­ru­muo­se).

Treč­da­lis tė­vų (31 proc.) jau­čia­si ne­ga­lin­tys kon­tro­liuo­ti, ką jų vai­kai ga­li pa­ma­ty­ti ar pa­da­ry­ti in­ter­ne­te. Be­veik du treč­da­liai (61 proc.) iš jų ne­si­var­gi­na kal­bė­ti su sa­vo vai­kais apie in­ter­ne­to grės­mių kon­tro­lę. Kai kur tė­vai ėmė­si tam ti­krų veiks­mų, ta­čiau dė­me­sį sky­rė iš es­mės ne­veiks­min­giems da­ly­kams, pa­vyz­džiui, 28 proc. pa­ti­kri­no at­ža­lų nar­šy­mo is­to­ri­ją, nors iki to eta­po daug ža­los jau ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ta. Tik ket­vir­ta­da­lis (24 proc.) įdie­gė tė­vų kon­tro­lės prog­ra­mi­nę įran­gą.

Siek­da­mi ap­sau­go­ti sa­vo vai­kus nuo pa­vo­jų in­ter­ne­te, Lie­tu­vos tė­vai daž­niau­siai (26 proc. res­pon­den­tų) ap­ri­bo­ja vai­kų in­ter­ne­te pra­lei­džia­mą lai­ką. 18 proc. apk­laus­tų­jų bend­rau­ja su sa­vo vai­kais ir jiems pa­sa­ko­ja apie tink­le ty­kan­čius pa­vo­jus ar­ba se­ka at­ža­lų ak­ty­vu­mą in­ter­ne­te (16 proc. res­pon­den­tų). Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad tik 7 proc. apk­laus­tų tė­vų nu­ro­dė tai­kan­tys spe­cia­lias prog­ra­mas, pa­de­dan­čias ap­sau­go­ti vai­kus tink­le.

„Šiais lai­kais dau­ge­lis jau­nų žmo­nių jun­gia­si prie in­ter­ne­to su mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais ir kom­piu­te­riais be tė­vų ži­nios, ir tai ta­po ne­at­sie­ja­ma kas­die­nio gy­ve­ni­mo da­li­mi. Mū­sų ty­ri­mas ro­do, kad daug tė­vų jau­čia­si be­jė­giai ir ne­ga­li kon­tro­liuo­ti si­tua­ci­jos. Ta­čiau jie vi­sai pa­pras­tai ga­li ap­sau­go­ti sa­vo ne­pil­na­me­čius. Svar­bu de­rin­ti pra­kti­nes prie­mo­nes, pa­vyz­džiui, įdieg­ti tė­vų kon­tro­lės prog­ra­mi­nę įran­gą ir siek­ti, kad kom­piu­te­riais nau­do­tų­si tik šei­mos na­riai, kal­bė­ti su vai­kais apie ga­li­mas grės­mes ir kaip elg­tis su jo­mis su­si­dū­rus“, – aiš­ki­na Dei­vi­das Emas, „Kas­pers­ky Lab“ vy­riau­sia­sis sau­gu­mo eks­per­tas.

Iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie in­ter­ne­to grės­mes vai­kams ir pa­ta­ri­mus, kaip juos ap­sau­go­ti, ga­li­ma ras­ti „Kas­pers­ky Lab“ pus­la­py­je: kids.kas­pers­ky.com.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami