Architektai ragina apgręžti renovaciją

Kazimieras ŠLIUŽAS k.sliuzas@lzinios.lt 2014-05-19 06:00
Kazimieras ŠLIUŽAS
k.sliuzas@lzinios.lt
2014-05-19 06:00
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Beį­si­siū­buo­jan­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja duo­da pe­no ir ar­chi­tek­tų fan­ta­zi­jai, pra­ple­čian­čiai dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo są­vo­ką, ir tai jau pra­de­da virs­ti rea­ly­be. Ar už­teks drą­sos griau­ti se­nus blo­ki­nius pen­kiaaukš­čius na­mus, o jų vie­to­je sta­ty­ti mo­der­nius nau­jo pla­na­vi­mo dau­gia­bu­čius?

„Re­no­va­ci­ja vė­luo­ja 10–15 me­tų. Per tą lai­ką daug kas pa­si­kei­tė. Se­nuo­siuo­se dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­na se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, ku­rie gau­na pa­šal­pas už šil­dy­mą, pa­si­kei­tė žmo­nių san­ty­kiai, rei­ka­la­vi­mai būs­tui, ga­lų ga­le de­mog­ra­fi­nė si­tua­ci­ja – net re­no­vuo­tuo­se so­vie­ti­niais lai­kais sta­ty­tuo­se na­muo­se jau­ni­mas ne­no­ri gy­ven­ti ir ka­žin ar no­rės po de­šimt­me­čio“, – svars­tė ar­chi­tek­tas Al­gir­das Kauš­pė­das.

Pa­sak jo, re­no­va­ci­ja ne­tu­rė­tų reikš­ti, kad už­teks apk­li­juo­ti, nu­da­žy­ti ir bus ge­rai bet ku­riuo at­ve­ju.

„U­žuot ma­siš­kai re­no­va­vus se­nuo­sius dau­gia­bu­čius, rei­kia juos griau­ti ir jų vie­to­je sta­ty­ti nau­jus mo­der­nius na­mus“, – ka­te­go­riš­kai tei­gė ar­chi­tek­tas.

Ver­ta eksperimentuoti

Algirdas Kaušpėdas: „Užuot masiškai renovavus senuosius daugiabučius, reikia juos griauti ir jų vietoje statyti naujus modernius namus.“ / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

A. Kauš­pė­do va­do­vau­ja­ma gru­pė, siek­da­ma ilius­truo­ti sa­vo su­ma­ny­mą, vyk­do eks­pe­ri­men­tą sos­ti­nės Nau­gar­du­ko gat­vė­je. Pa­si­rink­tas 12 me­trų plo­čio ir 62 me­trų il­gio tri­jų sek­ci­jų blo­ki­nis pen­kiaaukš­tis griau­na­mas, o vie­toj jo bus pa­sta­ty­tas nau­jo pla­na­vi­mo dau­gia­bu­tis su mo­der­niai su­pla­nuo­tais kam­ba­riais, pa­di­dė­ju­siais iki lo­dži­jų dy­džio bal­ko­nais. Nau­ja­sis na­mas ati­tiks A kla­sės ener­gi­nio nau­din­gu­mo rei­ka­la­vi­mus. Už kvad­ra­ti­nio me­tro šil­dy­mą rei­kės mo­kė­ti iki 50 cen­tų. Už van­dens šil­dy­mą 9 mė­ne­sius aps­kri­tai ne­rei­kės mo­kė­ti, nes van­de­nį šil­dys sau­lės ko­lek­to­riai. Kiek­vie­nas bu­tas tu­rės po ne­di­de­lę oran­že­ri­ją, o šia­me na­me gy­vens ir se­nie­ji gy­ven­to­jai, ir pa­kvies­ti nau­ji, ku­rie, anot A. Kauš­pė­do, pa­keis de­mog­ra­fi­nę si­tua­ci­ją.

Šis na­mas bus ne 12, o 18 me­trų plo­čio ir ne pen­kiaaukš­tis, o še­šiaaukš­tis. Vir­šu­ti­nia­me aukš­te bus įreng­ti pres­ti­ži­niai bu­tai pa­si­tu­rin­tiems žmo­nėms, ku­rių lė­šo­mis bus kom­pen­suo­ja­ma di­džio­ji re­no­va­ci­jos dar­bų da­lis. Na­mo plo­tis pa­di­dės, ta­čiau vie­toj rū­sių bus įreng­ta 40 vie­tų po­že­mi­nė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė.

Pa­sak A. Kauš­pė­do, da­bar­ti­nį nuo­bo­dų dau­gia­bu­čių kvar­ta­lą at­ei­ty­je tu­rė­tų pa­įvai­rin­ti ko­te­džai ir bokš­ti­niai na­me­liai. Ti­ki­ma­si, kad tai vi­siš­kai pa­keis ir gy­ven­to­jų tar­pu­sa­vio san­ty­kius. „Cen­tri­nė sos­ti­nės da­lis, ku­riai pri­klau­so ir Nau­gar­du­ko gat­vė, yra iš­sisk­lai­džiu­si, o tai nė­ra pa­tei­si­na­ma“, – tvir­ti­no ar­chi­tek­tas.

Svar­bu ir demografija

Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to do­cen­tas Min­dau­gas Pa­kal­nis, iš da­lies pri­tar­da­mas pra­de­da­mai įgy­ven­din­ti A. Kauš­pė­do idė­jai, ir­gi pri­pa­žįs­ta, kad se­nie­ji dau­gia­bu­čiai, jei­gu jie tik ap­šil­ti­na­mi, po de­šimt­me­čio jau nie­kam ne­bus įdo­mūs. Jis siū­ly­tų sek­ti kai ku­rių už­sie­nio vals­ty­bių, ku­rios ir­gi pa­ty­rė de­mog­ra­fi­nių iš­ban­dy­mų, pa­vyz­džiu, kai ne­ven­gia­ma re­no­vuo­ja­mų na­mų pa­že­min­ti aukš­tu ar dviem, o ap­link juos, kur bū­tų ga­li­my­bių, skir­ti vie­tos apt­ver­ti skly­pams, ku­riais rū­pin­tų­si tų na­mų gy­ven­to­jai. Tai, anot M. Pa­kal­nio, pla­čiai pra­kti­kuo­ja­ma Vo­kie­ti­jo­je ir su­ku­ria pa­trauk­lią gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką.

Mindaugas Pakalnis: „Renovuoti galima ir kai kuriuos senus daugiabučius, tačiau prie naujų sąlygų pritaikant ir jų aplinką.“ / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

„To­kių da­ly­kų Lie­tu­vos mies­tų me­rai dar ne­ga­li įsi­vaiz­duo­ti, bet ES vals­ty­bė­se esa­ma daug pa­vyz­džių, kad re­no­vuo­ti ga­li­ma ir kai ku­riuos se­nus dau­gia­bu­čius, ta­čiau prie nau­jų są­ly­gų pri­tai­kant ir jų ap­lin­ką“, – tei­gė M. Pa­kal­nis.

Jis, be ki­ta ko, pri­me­na, jog da­bar­ti­nių se­nų­jų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų vi­du­ti­nis am­žius yra 50–60 me­tų, ir re­no­va­ci­ja tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­ta jau ne į juos, o į jau­nes­nes kar­tas. „Mes ži­no­me, ko­dėl iš tų na­mų iš­ėjo­me: ne­sau­gi ap­lin­ka, su­si­sie­kian­tys kie­mai, pri­va­čios val­dos ne­bu­vi­mas, komp­li­kuo­tas au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mas ir pa­na­šūs da­ly­kai. Yra taip su­pla­nuo­tų na­mų, kad jų re­no­vuo­ti ne­įma­no­ma“, – pa­brė­žė VGTU do­cen­tas. Jis taip pat siū­lo re­no­vuo­jant dau­gia­bu­čius perp­la­nuo­ti ir bu­tus, kad juo­se šei­mai bū­tų jau­ku gy­ven­ti ir bend­rau­ti.

„Paž­vel­ki­me į rin­ką, ką per­ka jau­ni žmo­nės, ir su­vok­si­me, kad jiems rei­kia vi­siš­kai ki­to­kių bu­tų. Rei­kė­tų pir­miau­sia iš­tir­ti, kiek tu­ri­me so­vie­ti­nių dau­gia­bu­čių, koks jų po­rei­kis ir ko­kios būs­to rin­kos pers­pek­ty­vos ar­ti­miau­sius 10–15 me­tų, ir tik ta­da gal­būt vie­niems bū­tų ver­ta siū­ly­ti se­ną­jį re­no­va­ci­jos mo­de­lį, o ki­tiems – ki­to­kius bū­dus“, – siū­lė M. Pa­kal­nis.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nis­trė Dai­va Ma­to­nie­nė pri­pa­ži­no, jog da­bar­ti­nės re­no­va­ci­jos idė­jos nė­ra baig­ti­nės, ir kai ku­rie ge­ri už­sie­nio vals­ty­bių pa­vyz­džiai jau siū­lo­mi ir re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jams. Kaip vie­ną to­kių ji nu­ro­dė ir ga­li­my­bę re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jams apt­ver­ti že­mės skly­pus, ku­riuo­se jie ga­lė­tų su­si­kur­ti poil­sio erd­ves.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
VILTIES REFERENDUMAS  178.18.17.174 2014-05-19 15:03:13
Kuo skiriasi rinkimai nuo referendumo, ir kodėl referendume verta balsuoti? Rinkimuose tu nieko nesprendi, tik išrenki atstovą, kuris paskui už tave 4-5 metus priima sprendimus, kurie dažnai neatitinka tavo nuomonės, ir net pažeidžia tavo interesus. Referendume tu pats priimi sprendimus, tu pats sprendi. Kodėl Šveicarija yra turtinga? Todėl, kad gyventojai referendumais lengvai gali panaikinti korupcinius, valstybei ir žmonėms nenaudingus politikų sprendimus. BIRŽELIO 29 DIENĄ VYKS PIRMASIS LIETUVOS ISTORIJOJE PILIEČIŲ INICIJUOTAS REFERENDUMAS. Neleisk valdžiai nuspręsti už tave.
4 8  Netinkamas komentaras
vienas architektas  79.133.239.3 2014-05-19 12:55:31
nereikėjo 1992 m. pulti išpardavinėti valdiškų butų (namų). dabar tikrai būtų gana paprasta griauti ir statyti iš naujo. dabar tai - iš esmės būtų neįmanoma užduotis. nebent būtų priimtas drakoniškas įstatymas, leidžiantis nesiskaityti su kiekvieno buto savinionko valia. matyt, tektų pajudinti ir Konstituciją.
10 2  Netinkamas komentaras
taigis  5.20.205.100 2014-05-19 12:53:24
idomu o kokio tipo dujas naudos kauspedas senoliu isnuodijumui ir vietos naujoms statyboms atlaisvinimui Kazkaip cia toks siulymas labai jau lenkiasi su sveiku protu jei atmest varianta isgalabyt senolius Ir primena labai jau smagia sovietine dainuska tipo : kak liegko nam dom postroit narisujem i budem zit Todel gerb komentatorius Vincas daug kartu blaiviau masto nei trenktas matomai su kepta antim per galva architektas Kauspedas O taip vadinama renovacija yra nei daugiau nei maziau kiek standartiniu valdzios nusikalteliu planuojama eiline standartine milijardine afera Gyventojai ir ju galimybes jiems rupi tiek pat kaip ir tam kaukspeduiVIenzo situacija yra daugiau nei apgailetina ir be laselio demokratijos
8 2  Netinkamas komentaras
Vincas  84.32.108.23 2014-05-19 11:29:23
Kompetetingai patikrinkite Korasakaitės pardavinėtų šilumos kainų pagrįstumą ir įsitikinsite,kad tokia globali namų renovacija -beprasmiška,kadangi šilumos kainos išpūstos iki beprotybės.
12 2  Netinkamas komentaras
born in USSR  88.222.131.166 2014-05-19 11:22:26
Keikia tuos jo ekperimentus tiek uzsakovai, tiek gyventojai. Zioplius tik isorinis estetinis vaizdas kartais patraukia.
7 3  Netinkamas komentaras
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami