Architektas padeda sukurti gyvenimo scenarijų

Rasa STEPONAITĖ 2007-07-03 00:00
Rasa STEPONAITĖ 2007-07-03 00:00
Architektė E.Prunskienė su dukra Egle šiemet vykusioje individualių namų parodoje. Asmeninio albumo nuotrauka
Kas­me­ti­nė­je par­odo­je "In­di­vi­dua­lių na­mų ar­chi­tek­tū­ra 2007" vil­nie­tės ar­chi­tek­tės Eg­lės Pruns­kie­nės su­kur­tas ir rea­li­zuo­tas in­di­vi­dua­laus na­mo pro­jek­tas bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu tarp ko­le­gų.

Savo projektą architektė įvardija kaip duoklę grožiui. Apie jos darbą ir šiuolaikinės individualių namų architektūros dėsningumus kalbamės su Egle Prunskiene.

Naktį galima matyti žvaigždes

- Kuo išsiskiria šis jūsų namo projektas, jei parodoje buvo pripažintas geriausiu?

- Vertingiausia šiame name yra aukšta, atvira erdvė, kuri tarsi pratęsia pirmą aukštą iki pat antro aukšto lubų. Tai savotiška prabanga - namo plotas padidėja ir nors jis neturi realių funkcijų, tai gražu, reikalinga namo estetikai, įdomesnis šviesos ir erdvių žaismas.

Svetainėje lubos aukštos, o ten, kur ilsimasi, erdvė žmogui įprastesnė. Tai ir yra didžiausia namo interjero intriga - vidinė erdvė yra skirtingo aukščio. Įdomi detalė - stoglangis virš laiptų spiralės: naktį galima matyti spindinčias žvaigždes.

Aukšta vidinė erdvė yra tarsi namo ašis. Svetainėje ši erdvė jungiasi su išoriniu pasauliu per stiklinę langų sieną. Projektuodama namą siekiau atverti gamtos pasaulį, todėl dabar statinį supantis pušynas tarytum įžengia į vidų per stiklinę sieną. O iš išorės šie dideli, aukšti namo langai pagrindiniam fasadui suteikia originalesnį vaizdą.

Pastato interjere ir išorėje panaudotos taurios apdailos medžiagos, kurios dar labiau sustiprina namo ryšį su gamta, o architektūriniam sprendimui suteikia vientisumo. Tarkim, židinio išorė dekoruota skaldyto granito gabaliukais, o dekoratyvinė skaldyto granito siena yra ir pagrindinis svetainės akcentas.

Kainos neturi įtakos poreikiams

- Kokios individualių namų architektūros šiandieninės tendencijos būdingos šiame name?

- Tai stiklai nuo grindų iki lubų, vientisa pirmo aukšto erdvė, kurioje beveik nėra sienų. Virtuvė, valgomasis, svetainė, holas su laiptais yra atskirti tik tam tikrais elementais, tarkim, pastatoma menama siena - taip nubrėžiama ribą. Taip pat keičiasi grindų danga - plytelės pereina į parketą arba atvirkščiai, naudojant kabamąsias lubas, išgautas skirtingas lubų aukštis. Ir, žinoma, lauko terasos, kurios žmonių gyvenimą perkelia į lauką, arčiau gamtos.

- Ar tai lietuvių skoniui priimtinas namas?

- Manau, priimtinas. Lietuvos žmonės labai imlūs naujovėms, uoliai seka architektūros kryptis ir kai kurias jų bando taikyti savo namuose.

- Individualių namų rinka ir jų kainos nuo šių metų pradžios sparčiai auga. Ar tokia situacija turi įtakos užsakovų poreikiams?

- Kad ir kaip būtų keista - ne, tik tapo populiariau statyti viename sklype dvibutį gyvenamąjį namą.

Konkretūs užsakovų norai

- Kokio stiliaus gyvenamuosius namus lietuviai dažniausiai renkasi?

- Tai įvairaus stiliaus namai. Sakyčiau, esama tam tikrų dėsningumų, kurie namus vienija. Tai aukšti, dideli langai su išėjimu į lauko terasą, viena bendra erdvė (noras turėti kuo didesnį plotą, nedalijamą sienų), dideli, gražūs ir šviesūs keli vonių kambariai, dvivietis garažas. Itin vertinami natūralaus medžio rėmų langai.

O išorės apdailai nebijoma naudoti natūralaus medžio dailylenčių. Ypač šiuo metu populiarus dekoratyvinis klinkerio plytų mūras.

- Kokie dažniausi klientų pageidavimai architektui dėl funkcinių erdvių išdėstymo, interjero, aplinkos projektavimo?

- Dėl funkcinio erdvių išdėstymo pageidavimai nebūna tokie konkretūs, palyginti su interjero reikalavimais. Parenkant erdves, leidžiama reikštis architektui, čia jis siūlo, kaip sukurti gyvenimo scenarijų.

Interjero klausimais užsakovų norai gana konkretūs, beveik visi žino jiems priimtiną stilių, spalvas, pageidauja tam tikro apšvietimo. Labiau pasitikima architektu ir projektuojant aplinką.

Vizitinė namo kortelė

- Galbūt yra kažkoks optimalus namo plotas, kurį vertėtų rinktis?

- Namai paprastai būna nuo 190-240 kvadratinių metrų ir daugiau. Aš siūlyčiau nestatyti namų, mažesnių nei 190 kvadratinių metrų.

- Aplinka ir jos projektavimas - tarsi vizitinė namo kortelė. Kada reikėtų pradėti tai daryti?

- Renkant namo vietą sklype, reikia prisiminti tam tikrus reikalavimus, tarkim, priešais garažą turėtų būti vietos ne mažiau kaip šeši metrai, kad tilptų mašina. Vaizdingiausiose sklypo vietose reikėtų numatyti zoną, skirtą poilsiui. Jei sklypo reljefas žymiai aukštėja, reikėtų svarstyti, kaip jį išnaudoti kuriant gražią aplinką. Populiarus sprendimas - alpinariumas. Jei norite įsirengti baseiną, sporto aikštelę, pastatyti šiltnamį, malkinę ar pavėsinę, tokiems objektams reikia numatyti vietą iš anksto. Sklypas suplanuojamas jau projektuojant namą, tačiau jo aplinka detalizuojama, projektuojama, kai namas pastatytas.

Statytis ar pirkti?

- Kas labiau apsimoka - pirkti pastatytą namą ar statyti pačiam?

- Norint išvengti ilgo, sudėtingo, varginančio statybos proceso galbūt geriau pirkti jau baigtą namą, atitinkantį individualius poreikius. Jei nesiseka rasti tinkamo, galima bandyti statytis patiems. Tik kai dabar ypač trūksta gerų statybininkų, išlieka didelė rizika, kad rezultatas gali būti ne toks, kokio tikėtasi.

- Ką patartumėte žmogui, rimtai apsisprendusiam statytis nuosavą būstą?

- Patarčiau pasidomėti, kas šiuo metu architektūroje dėsninga, pasirinkti jums priimtinu stiliumi dirbantį architektą, turintį patirties. Kur tokį rasti? Leidžiami individualių gyvenamųjų namų parodos katalogai, kuriuose gausu individualaus namo sprendimų, pateikiama informacija, kaip rasti patikusį architektą. Taip pat Lietuvos architektūros ir interjero žurnalai pristato architektus ir jų darbus. Be abejo, patarčiau netaupyti projekto sąskaita, nes geras projektas yra būsimo namo sėkmė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
GzRUJnFYNWlOUU  62.206.137.42 2013-03-26 16:03:06
A bit surprised it seems to silmpe and yet useful.
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami