Architekto patarimai: kokį gyvatuką rinktis?

lzinios.lt 2013-11-19 08:56
lzinios.lt
2013-11-19 08:56
vokiskakeramika.lt nuotrauka
Rankš­luos­čių džio­vin­tu­vai dau­ge­lį me­tų bu­vo nau­do­ja­mi kaip pra­ktiš­ki, vo­nios pa­tal­pą šil­dan­tys prie­tai­sai. Šian­dien pir­kė­jams svar­bus ne tik gy­va­tu­ko funk­cio­na­lu­mas, bet ir di­zai­nas. 

Vo­nios ir šil­dy­mo įran­ga pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės „Tau­sa­na“ di­rek­to­rius Ro­lan­das Jur­ge­lai­tis pa­ste­bi, kad mo­der­nūs gy­va­tu­kai mėgs­ta­mi ar­chi­tek­tų, ta­čiau ski­na­si ke­lią ir tarp var­to­to­jų, ku­rie būs­to in­ter­je­rą pro­jek­tuo­ja pa­tys. Apie tai, ko­kį gy­va­tu­ką rink­tis ir kaip de­rin­ti prie vo­nios in­ter­je­ro, idė­jo­mis ir at­ra­di­mais da­li­ja­si ar­chi­tek­tas Ado­mas Kond­ra­tas.

For­ma: at­kreip­ki­te dė­me­sį į patogumą

„Nors tra­di­ci­nės „S“ for­mos ar ko­pė­tė­lių ti­po rankš­luos­čių džio­vin­tu­vai yra po­pu­lia­rūs, klien­tai vis daž­niau ieš­ko iš­skir­ti­nio di­zai­no spren­di­mų“, – sa­ko R.Jur­ge­lai­tis. Grei­čiau­siai gy­va­tu­kas bus nau­do­ja­mas ne tik pa­tal­poms šil­dy­ti, bet ir pa­džiau­ti rankš­luos­čiams ar nuo lie­taus per­mir­ku­sius dra­bu­žius. „At­kreip­ki­te dė­me­sį į gy­va­tu­ko ga­ba­ri­tus – jis tu­ri bū­ti pa­to­gus pa­siek­ti ir pa­džiau­ti vi­sus rei­ka­lin­gus rankš­luos­čius. Taip pat svar­bus gy­va­tu­ko ho­ri­zon­ta­lių iš­dės­ty­mas, t.y. kiek yra tin­ka­mų tar­pų rankš­luos­čių ka­bi­ni­mui“, – pa­ta­ri­mais da­li­ja­si A.Kond­ra­tas.

Di­zai­nas: ieš­ko­ki­te ori­gi­na­lių sprendimų

„Gy­va­tu­kas pa­sta­ruo­ju me­tu iš­gy­ve­na re­ne­san­są ir yra at­ran­da­mas iš nau­jo ne tik kaip bal­tos ko­pė­tė­lės vo­nios pa­tal­po­je“, – sa­ko ar­chi­tek­tas A.Kond­ra­tas. Jei mėgs­ta­te kla­si­ką ar ne­drįs­ta­te eks­pe­ri­men­tuo­ti, re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis tra­di­ci­nių for­mų džio­vin­tu­vą, ta­čiau eks­pe­ri­men­tuo­ti su spal­vo­mis, de­ran­čio­mis in­ter­je­re. Ki­ta ver­tus, kla­si­kos sti­lius ne­įpa­rei­go­ja nau­do­ti įpras­tų ir pa­se­nu­sių spren­di­mų. „I­ša­na­li­zuo­ki­te sa­vo kam­ba­rio pla­ną – bū­tent jis pa­suf­le­ruo­ja ne­tra­di­ci­nius spren­di­mus. Ori­gi­na­lus gy­va­tu­ko mo­de­lis ga­li pra­ktiš­kai įsi­lie­ti į tam ti­kras pa­tal­pos zo­nas, pvz., gy­va­tu­kas kaip ati­tva­ri­nė sie­ne­lė, kam­pi­nis ar ho­ri­zon­ta­lus gy­va­tu­kas“, – pa­ta­ria ar­chi­tek­tas. At­kreip­ki­te dė­me­sį, kad ren­kan­tis ap­ta­kių for­mų san­tech­ni­kos įran­gą, gy­va­tu­kas taip pat tu­rė­tų bū­ti ap­va­lio­mis ho­ri­zon­ta­lė­mis, šiek tiek iš­lenk­tas.

Spal­vos: pa­vers­ki­te gy­va­tu­ką ryš­kiu in­ter­je­ro akcentu

„At­siž­velg­da­mi į pir­kė­jų po­rei­kius, ga­min­to­jai siū­lo įdo­maus di­zai­no gy­va­tu­kus, ku­riuos ga­li nu­da­žy­ti pa­si­rink­to­mis spal­vo­mis. To­dėl gy­va­tu­kas tam­pa iš­skir­ti­niu vo­nios kam­ba­rio ak­cen­tu“, – at­ra­di­mais da­li­ja­si A.Kond­ra­tas. Žais­min­gą nuo­tai­ką spal­vo­ti gy­va­tu­kai ku­ria ne tik vo­nio­je, bet ir vai­kų kam­ba­riuo­se. Pa­sak ar­chi­tek­to, pro­jek­tuo­jant in­ter­je­rą pa­sta­ruo­ju me­tu ski­ria­mas ne­ma­žas dė­me­sys ra­dia­to­rių spal­vi­niams spren­di­mams. Pa­gal ga­li­my­bes, tra­di­ci­nius bal­tus ga­li­ma keis­ti į spal­vo­tus ar per­da­žy­ti esa­mus, kad jie ne­iš­sis­kir­tų ir de­rė­tų prie ki­tų ele­men­tų.

Vie­ta: į na­mų erd­vę pa­žvel­ki­te kūrybiškai

Ne pa­slap­tis, kad gy­va­tu­kas rei­ka­lin­gas kiek­vie­na­me sa­ni­ta­ri­nia­me maz­ge, ta­čiau in­ter­je­ro ten­den­ci­jos at­ve­ria ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes mak­si­ma­liai pri­tai­ky­ti gy­va­tu­kus žmo­nių pa­to­gu­mui tiek vo­nio­je, tiek ki­to­se pa­tal­po­se. „Mo­der­nūs gy­va­tu­kai jau­kiai įsi­lie­ja ne­ti­kė­čiau­sio­se erd­vė­se ir iš­pil­do, ro­dos, ne­įma­no­mas ar­chi­tek­tų fan­ta­zi­jas“, – pa­sa­ko­ja R.Jur­ge­lai­tis. „Es­te­tiš­ką vaiz­dą pa­de­da su­kur­ti svar­bi nau­jų gy­va­tu­kų de­ta­lė – „be­lai­džiai“ te­nai. Taip iš­veng­si­te ka­ban­čio elek­tros lai­dų bei ro­ze­tės, nes elek­tros ka­be­lis jun­gia­mas per sie­ną – ži­no­ma, jei gy­va­tu­kas yra elek­tri­nis ar kom­bi­nuo­tas“, – pa­ta­ria A.Kond­ra­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami