Artėja kandžių sezonas

lzinios.lt 2013-09-03 12:59
lzinios.lt
2013-09-03 12:59
Va­ka­re įjun­gus švie­są pro at­vi­rus lan­gus ne­re­tai į sve­čius at­skren­da įvai­riau­sių dru­gių. Nors jie svei­ka­tai ne­pa­vo­jin­gi, ta­čiau ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tai „De­zin­fa“ įspė­ja, kad rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į kai ku­riuos smul­kes­nius dru­ge­lius, pa­ten­kan­čius į pa­tal­pas, ka­dan­gi tai ga­li bū­ti kan­dys. Iš­si­ri­tu­sios šių ken­kė­jų ler­vos da­ro ža­lą dra­bu­žiams, au­di­niams, kai­liams, mais­to pro­duk­tams.

Už­kra­to po­žy­miai: be­si­rai­tan­čios kir­mė­lės, sky­lės dra­bu­žiuo­se ir skrai­dan­tys vabzdžiai

Lie­tu­vo­je daž­niau­siai su­tin­ka­mos dra­bu­ži­nės ir mais­ti­nės kan­dys. Jei bu­vo pa­ste­bė­tas bent vie­nas iš šių skrai­dan­čių vabz­džių, grei­čiau­siai ža­la jau pa­da­ry­ta. Dra­bu­ži­nių kan­džių ler­vu­tės, prieš virs­da­mos dru­giu, grau­žia au­di­nius, o mais­ti­nės kan­dys ėda ir vo­ra­tink­liais bei iš­ma­to­mis ter­šia mil­tus, grū­dus, sėk­las, rie­šu­tus, džio­vin­tus vai­sius, prie­sko­nius, ar­bat­žo­les, ma­ka­ro­nus ir kt. pro­duk­tus.

„Sky­lės dra­bu­žiuo­se, vo­ra­tink­li­niai siū­le­liai mais­to pro­duk­tuo­se, ko­ko­nai spin­to­je ir spin­te­lė­se, ler­vos, ran­da­mos tarp dra­bu­žių ar mais­te, skrai­dan­tys kan­džių dru­ge­liai ro­do, kad yra už­kra­tas. Jei pa­tal­po­je šil­ta ir drėg­na, ne­praė­jus nei po­rai sa­vai­čių iš kiau­ši­nė­lių ims ris­tis ler­vu­tės. Vie­na su­au­gu­si kan­dis ga­li pa­dė­ti iki 200 kiau­ši­nė­lių“, – pa­sa­ko­ja UAB „De­zin­fa“ bio­lo­gas Liu­tau­ras Gri­ga­liū­nas.

Kaip at­skir­ti dra­bu­ži­nę kan­dį nuo mais­ti­nės?

Ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tai daž­nai gir­di klau­si­mą, kaip dra­bu­ži­nę kan­dį at­pa­žin­ti nuo mais­ti­nės. Spe­cia­lis­tai juo­kau­da­mi pir­miau­siai pa­ta­ria ne­už­muš­ti dru­gio, ki­tu at­ve­ju bus su­nku nu­sta­ty­ti, koks ken­kė­jas ap­si­gy­ve­no. Ženk­lus skir­tu­mas – spal­va: dra­bu­ži­nė kan­dis yra viens­pal­vės švie­sios auk­so spal­vos, o mais­ti­nėms kan­dims bū­din­gas įvai­rus spar­ne­lių raš­tas. Bio­lo­gas L. Gri­ga­liū­nas pa­brė­žia, kad dra­bu­ži­nės kan­dys su­tin­ka­mos ten, kur lai­ko­mi dra­bu­žiai, o mais­ti­nės – kur mais­tas, nors šią va­sa­rą pa­ste­bė­ta at­ve­jų, kai mais­ti­nės kan­dys skrai­dė net laip­ti­nė­se.

Svar­bu ras­ti ir su­nai­kin­ti už­kra­to židinį

Dau­ge­liui siau­bą ke­lian­tis ra­di­nys – kir­mė­lės, be­si­rai­tan­čios pro­duk­tų pa­kuo­tė­se, tarp au­di­nių. Ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tai pa­sa­ko­ja, kad bū­na at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai į sve­čius pa­tys ne­ži­no­da­mi at­si­ne­ša šo­ko­la­dą ar sal­dai­nių su kir­mė­lė­mis. Toks „ska­nu­my­nas“ il­gam „pa­ma­lo­ni­na“ go­mu­rį.

Ap­ti­kus kan­džių, eks­per­tai pers­pė­ja, kad la­bai svar­bu ne­sig­rieb­ti pir­ma pa­si­tai­kiu­sių che­mi­nių prie­mo­nių ar purš­kik­lių, ku­rie ga­li smar­kiai pa­kenk­ti svei­ka­tai. Pir­miau­siai rei­kė­tų ras­ti kan­džių ži­di­nį ir jį su­nai­kin­ti. Re­ko­men­duo­ja­ma nai­ki­ni­mui rink­tis pro­fe­sio­na­lias, il­ga­lai­kes ir svei­ka­tai ne­pa­vo­jin­gas prie­mo­nes. Su­nai­ki­nus pa­grin­di­nę už­kra­to vie­tą, la­bai svar­bu ge­rai iš­va­ly­ti sie­nas, lu­bas, len­ty­nas, spin­te­lių ir spin­tų ply­šius.

Gy­ven­to­jai ska­ti­na­mi im­tis pre­ven­ci­nių priemonių

„Tam, kad ne­rei­kė­tų ko­vo­ti su be­si­rai­tan­čio­mis kir­mė­lė­mis, iš­mes­ti mais­tą, ar jaus­ti ap­mau­dą dėl su­ga­din­tų dra­bu­žių, vi­sa­da pa­ta­ria­me im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių. La­bai svar­bu už­kirs­ti ke­lią vabz­džiams pa­tek­ti į na­mus. Daž­niau­si pa­te­ki­mo ke­liai – už­krės­ta pro­duk­ci­ja“, – pers­pė­ja bio­lo­gas.

Kan­dims pa­trauk­lus mais­tas tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mas san­da­riai, pa­ta­ria­ma ne­lai­ky­ti se­no mais­to. Taip pat la­bai svar­bu ap­žiū­rė­ti par­duo­tu­vė­se per­ka­mas pa­kuo­tes ir dra­bu­žius: ar ne­pa­žeis­ti, ar ne­ma­ty­ti gy­vų vabz­džių, jų ler­vų. Bū­ti­na nuo­lat va­ly­ti pa­vir­šius re­tai nau­do­ja­mo­se spin­te­lė­se ar spin­to­se.

Ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tai pa­ta­ria ku­rį lai­ką ne­nau­do­ja­mus au­di­nius su­dė­ti į san­da­rius plast­ma­si­nius mai­šus ar­ba la­ga­mi­nus. Ne­šva­rūs ar su­tep­ti dra­bu­žiai ypač pa­trauk­lūs kan­dims, to­dėl, prieš pa­de­dant dra­bu­žius, vi­sa­da juos rei­kia ap­žiū­rė­ti, iš­pur­ty­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
sąmokslo teorija  78.56.194.246 2013-09-18 18:03:17
kažin, ar ne patys prekybininkai tą užkratą ir išplatino - juk sugedusius maisto produktus visi išmes ir pirks naujus ($$$)? Be to, juk puikiai visi pamename, kad prieš 15-20 metų apie maistines kandis Lietuvoje nebent tik specialistai buvo girdėję.
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami