Atgimimo šauklio namuose gyvenimas tęsiasi

Nijolė STORYK 2008-07-29 00:00
Nijolė STORYK 2008-07-29 00:00
K.Genio žmona Lolita išsaugojo vyro atminimąˆ. Autorės nuotrauka
Keis­ta nuo­tai­ka ap­nin­ka, kai esi iš­tuš­tė­ju­siuo­se na­muo­se, ku­riuo­se kaž­ka­da šur­mu­lia­vo me­no gy­ve­ni­mas - vy­ko kū­ry­bi­niai va­ka­rai, lan­ky­da­vo­si drau­gai tea­tra­lai ir li­te­ra­tai, iki iš­nak­tų vyk­da­vo dis­ku­si­jos apie lais­vės žo­dį, kū­ry­bą ir, ži­no­ma, tea­trą.
Kauno dramos teatro aktoriaus, Atgimimo šauklio, poeto ir pilietiškumo karaliaus tarp mūsų nebėra jau vienuolika metų. Jo namuose tyla ir ramybė kitokia. Skaudesnė ir persmelkta netektimi. Kartkartėmis tie namai atgyja, tiesa, retokai, bet savaip jaukiai ir prasmingai.

Kuklus traukos centras.

Aktoriaus žmona Lolita Genienė išsaugojo vyro atminimą. Namuose, kuriuos jis pats pastatė ir čia gyveno su žmona bei sūnumi daugelį metų, moteris įkūrė aktoriaus K.Genio muziejų. Tik jos vienos dėka ir rūpesčiu nuotraukos iš spektaklių ir kino filmų, kuriuose vaidino aktorius, užrašai, poezijos rankraščiai, spektaklių recenzijos ir visa kita išliko kaip neįkainojamas teatrinis palikimas. Daugeliui K.Genio eilėraštis "Pabudome ir kelkimės" tapo Lietuvos atgimimo himnu.

Į šiuos namus ypatingomis progomis vis dėlto suplūsta žmonių, kai rengiami kūrybiniai susitikimai K.Geniui atminti. Tačiau kartkartėmis tie vakarai gęsta. Dideliame ištuštėjusiame name vis labiau įsigali spengianti tyla, kurią retkarčiais sutrikdo šuns lojimas, kai pro šalį eina svetimi žmonės. Senokai didelėje svetainėje, esančioje pirmame aukšte, skambėjo poezija, liejosi pianino muzikos garsai.

L.Genienei vienai rengti kūrybos vakarus darosi vis sunkiau. Visų pirma tam stinga lėšų, o paramos iš kitur aktoriaus žmona beveik nesulaukia.

K.Genio muziejus-namai išliko kaip kuklus traukos centras - čia lankosi, tiesa, gana retai, turistinės grupelės. Nors įėjimas nemokamas, bet ir tai nedaug ką domina.

Susitaikyti sunku

Tai, kad namai yra beveik tušti, mažokai čionai užklysta žmonių, kada nors pažinojusių aktorių K.Genį, moteriai nėra svarbiausia.

Daug kas padaryta, kad būtų išsaugoti tie daiktai, kurie palikti be priežiūros galėjo per ilgą laiką sudūlėti. Nuotraukos įrėmintos, užrašai stropiai įrišti į aplankalus, viskas tvarkingai sudėta į lentynas.

Aktoriaus žmona rūpinosi kukliu palikimu kaip pati išgali. Tačiau L.Genienei neramu, kad tai, ką ji surinko ir išsaugojo, kada nors gali virsti niekais, jei nebus kam tęsti jos darbo. "Kas pasirūpins vyro muziejumi?" - svarstė ji.

Net ir po daugelio metų moteriai sunku susitaikyti su tuo, kad šalia nebėra žmogaus, kuriam ji paskyrė savo gyvenimą.

"Metai labai greitai bėga, bet širdies žaizdos niekas nepajėgs užgydyti. Šių metų gruodžio 12 dieną sukaks dvylika metų, kai nebėra Kęstučio. Jo netektis - man amžina. Vargu ar galima su tuo susitaikyti. Save raminu, kad kitaip nebus", - sako Lolita.

Trūksta ryžto

Elegantiška moteris veda tiesiai į kambarį, kur įkurtas aktoriaus muziejus. Jis iki šiol veikia, tačiau L.Genienė negali atnaujinti senų eksponatų. Trūksta lėšų.

"Daug pinigų išleidau vien tik nuotraukoms įrėminti", - sako našlė. Tos nuotraukos ant sienų yra didelio formato ir labai įsimintinos - iš spektaklių ir kino filmų, kuriuose vaidino K.Genys. Centre - aktoriaus portretas. Mažesnės nuotraukos - po ekspozicijos stiklu.

Lolita vis dar tikisi, kad ateis geresni laikai, ji "prabagotės" ir galės atnaujinti ekspoziciją. Daug kas dėl vietos stokos sukrauta į dėžes ir sekcijos stalčius. Kol kas apie aktorių nėra parengta biografinė knyga.

Pati rašyti atsiminimų knygos ji nesiryžta.

Šiltai apkabindavo

Per tas kelias valandas, kol svečiavomės daugeliui kauniečių žinomame name, L.Genienė nė karto neprasitarė apie sūnų Gintautą. Lyg jo nebūtų. Motinos ir sūnaus bendravimą gaubia paslaptis.

Ji buvo ir kitokio savo vyro gyvenimo liudininkė, kai aktorius buvo linkęs šėlti su draugais, pasinerti į bohemiško gyvenimo sūkurį.

"Kęstutis mėgo ilgai namuose vakaroti su draugais. Jie skaitydavo eiles, kalbėdavosi apie teatrą, o paryčiais pati svečius išvežiodavau į namus. Paskui skubėdavau į darbą. Vyrui niekada nepriekaištavau, kad savęs netausoja, neišsimiega. Tai buvo jo gyvenimo dalis, be kurios jis negalėjo egzistuoti", - prisiminė našlė.

Aktoriaus darbo kambarys buvo trečiame aukšte. Čia jis kurdavo eilėraščius, rašydavo straipsnius iki vėlyvos nakties. Kai užplūsdavo draugų, jis nusileisdavo laiptais ir juos šiltai apkabindavo.

Iš vienų namų į kitus

Pasak našlės, toks gyvenimas - vienas paskui kitą išeina artimiausi žmonės. Namas didelis, o jai reikia vienai viskuo pasirūpinti, tačiau Lolita tikina, kad iš čia niekur keltis neketina. "Čia prabėgo svarbiausi mano gyvenimo metai. Tie namai man yra labai brangūs", - sako ji.

Aktorius K.Genys, poetiškos sielos žmogus, nepasakojo apie gyvenimiškus dalykus. Tačiau viename savo paskutinių interviu užsiminė, kokius didelius sunkumus patyrė jo tėvas, kai pradėjo statytis namą. 1939 metais jis nusipirko žemės sklypą Kaune, dabartinėje Višinskio gatvėje, bet okupacija sugriovė visus planus. Po karo Kęstutis su tėvais gyveno tuometėje Kapinių gatvėje, bet ir vėl šeimai reikėjo kraustytis - toje vietoje, kur jie gyveno, statė F.Dzeržinskio gamyklą ir nugriovė 24 gyvenamuosius namus. Tarp jų ir K.Genio tėvų.

Anuomet šeima buvo patekusi į valdžios nemalonę, kai KGB sužinojo, kad jų namuose slapstosi tėvo brolis partizanas.

Padėjo aktoriaus gerbėja

K.Genys tuo metu studijavo Kauno universitete ir lankė dramos studiją, bet nebaigęs mokslų išvyko į Maskvą - garsiąją teatrinę mokyklą GITIS.

"Kai susituokėme, neturėjome savo namų. Vargu ar vyrui būtų pavykę gauti žemės sklypą namui statyti, žinant jo tėvų praeitį. Laimei, padėjo viena Kauno deputatė, jo talento gerbėja. Tad ši vieta Žaliakalnyje prie Kauno klinikų man yra itin svarbi. Kęstutis pats projektavo ir statė namą - didelį ir erdvų, kad būtų kur rengti poezijos vakarus. Atviros erdvės tais laikais buvo nemadingos - čia viskas yra taip, kaip paliko Kęstutis", - prisiminė Lolita.

Kylant laiptais į antrą aukštą, vienos durys veda į verandą, įrengtą virš garažo. Rekonstravus patalpą čia įrengtas muziejus. Pakilęs į trečią aukštą patenki į poilsio, darbo ir miegamąjį kambarius. Kiekviename aukšte yra atskiri vonios kambariai.

Nepasakyti žodžiai

"Po vyro mirties supratau, kiek daug liko jam nepasakytų žodžių. Mano gyvenime daugiau nebus tokio žmogaus, koks buvo Kęstutis. Tada reikėjo viską pasakyti, nieko neslėpti. Bet vis nebuvo kada", - sako ji liūdnai.

Daugelis kauniečių ir dabar pažįsta Lolitą kaip aktoriaus K.Genio žmoną. Ji globojo ir slaugė vyrą, kai jis sunkiai sirgo. "Aš tikėjau, kad Kęstutis pasveiks, nugalės sunkią ligą. Tikėjau stebuklu", - prisiminė našlė.

Jaunystėje pamilusi jauną ir talentingą aktorių, ji taip ir nebaigė odontologijos. Pasak Lolitos, prieš mirdamas vyras jai sakė, kad negyventų viena ir nenuobodžiautų. Moteris šypteli: "Bet ar taip gali būti?!"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Puiku !  78.60.57.178 2013-03-26 16:03:06
Kaip nuostabu, kad saugomas tokio Žmogaus atminimas ir palikimas. K.Genys buvo ne tik geras aktorius, jis - Laisvės Šauklys, jo skaitomi eilėraščiai tuomet įsirėžė į mūsų sielas ir į atmintį, todėl jo ir jo kūrybos nepamiršime niekada!!! Ačiū Poniai L.Genienei.
2 0  Netinkamas komentaras
Panevėžietė  195.182.86.155 2013-03-26 16:03:06
Palauk brangioji Lolita Seimo rinkimų, gal ateis į valdžią teisingesni, tikrai mylintis Lietuvą Seimo nariai ir tada manau, kad tikrai bus atgaivintas tokio puikaus aktoriaus, Lietuvos šauklio vardas. Mes eiliniai ir dori žmonės jo tikrai nepamiršome. Tiesiog jo balso nemanau, kad įmanoma pamiršti. Jums linkiu sveikatos ir stiprybės saugant Jums brangaus žmogaus atminimą bei jo paliktą turtą. Šis ŽMOGUS vertas vadinti iš didžiosios raidės.
2 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami