Atkirtis speigo išdaigoms – šildantys kabeliai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-01-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-01-23 06:00
Elektriniai šildantys kabeliai saugo vamzdžius nuo užšalimo. LŽ archyvo nuotrauka
Į Lie­tu­vą at­ke­lia­vus kaus­tan­čiam spei­gui, in­di­vi­dua­lių na­mų, so­dy­bų, so­do na­me­lių šei­mi­nin­kams ky­la prob­le­mų, kai už­šą­la re­čiau nau­do­ja­mi ar­ba ne­tin­ka­mai įreng­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ar nuo­te­kų vamz­džiai. Pro­tin­gas ir ne­bran­gus spren­di­mas, ku­ris pa­dės iš­veng­ti to­kių spei­go pokš­tų, – šil­dan­tis ka­be­lis.

Įren­giant van­den­tie­kio vamz­dy­nus rei­kia pa­si­rū­pin­ti jų ap­sau­ga nuo už­ša­li­mo. Jei­gu vamz­dį il­gai vei­kia šal­tis, o van­dens cir­ku­lia­ci­ja ja­me ne­pas­to­vi, aiš­ku, kad vamz­dis už­šals. Ne vi­sa­da yra ga­li­my­bė ap­sau­go­ti vamz­džius nuo šal­čio, nau­do­jant ter­moi­zo­lia­ci­ją ar­ba juos gi­liau už­ka­sant. Spau­džiant spei­gui taip pat už­šą­la van­dens skai­tik­liai, van­de­nį iš grę­ži­nio tie­kian­tys siurb­liai. Ga­li ne tik su­sto­ti van­dens tie­ki­mas, bet ir trūk­ti vamz­džiai.

„Van­den­tie­kio vamz­džius lau­ke rei­kia už­kas­ti ne ma­žes­nia­me nei pu­san­tro me­tro gy­ly­je. To­kiu at­ve­ju spei­gas vamz­džio ne­pa­sie­kia. Nors bū­na vis­ko. Kai žie­mą gau­su snie­go, jis ap­sau­go že­mę nuo be­sisk­ver­bian­čio šal­čio. Bet kai snie­go striu­ka, kaip šie­met, o šal­tu­kas il­gai spau­džia, van­den­tie­kio vamz­džiai ga­li ir ne­iš­lai­ky­ti“, – pa­aiš­ki­no šil­dy­mo įran­gos spren­di­mus die­gian­tis Ro­lan­das Jur­ge­lai­tis.

Šil­dan­čius ka­be­lius ga­li­ma tvir­tin­ti dviem bū­dais. Vie­ni tvir­ti­na juos prie vamz­džio iš iš­orės, ki­ti įve­ria ka­be­lį į pa­tį vamz­dį. Pa­pras­čiau, kai vamz­dis dar ne­už­kas­tas - ka­be­lį lip­nia aliu­mi­nio juo­sta ga­li­ma pri­tvir­tin­ti iš­ori­nė­je vamz­džio pu­sė­je. Bet įver­tas į vi­dų jis veiks efek­ty­viau.

„Šil­dan­tį ka­be­lį ti­krai ne­sun­ku įsi­reng­ti pa­tiems na­mo šei­mi­nin­kams. Jei van­den­tie­kio sis­te­ma jau už­kas­ta, be­lie­ka įver­ti ka­be­lį į pa­tį van­den­tie­kio vamz­dį. Jei tvir­ti­na­te ka­be­lį vamz­džio iš­orė­je, bū­ti­nai jį izo­liuo­ki­te, kad gys­la šil­dy­tų pa­tį vamz­dį, o ne že­mę. Ge­riau­siai tam tin­ka ak­mens ar stik­lo va­ta“, - pa­ta­rė R.Jur­ge­lai­tis.

Šildantis kabelis gali būti tvirtinamas vamzdžio išorėje arba veriamas į jo vidų.

Kais­ta ten, kur reikia

Elek­tri­niai šil­dan­tys ka­be­liai, ku­rių ra­si­te šil­dy­mo įran­gos ar sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vė­se, daž­niau­siai į Lie­tu­vą at­ga­be­na­mi iš Da­ni­jos ga­min­to­jų. Šie ka­be­liai bū­na dvie­jų rū­šių – pa­sto­vaus ga­lin­gu­mo ir sa­vi­re­gu­liuo­jan­tys.

„Pas­to­vaus ga­lin­gu­mo ka­be­lis šy­la per vi­są il­gį. Sa­vi­re­gu­liuo­jan­tis ka­be­lis kais­ta tik to­se vie­to­se, ku­rio­se vamz­džiui gre­sia už­šal­ti. Jei pra­dės šal­ti kon­kre­ti vie­ta, ten pus­me­trio il­gio at­kar­po­je ka­be­lis šil­dys in­ten­sy­viai. Ten, kur grie­bia šal­tis, pra­de­da veik­ti ka­be­lio pus­lai­di­nin­kio sa­vy­bės – tuo ir grįs­tas sa­vi­re­gu­liuo­jan­čio ka­be­lio vei­ki­mas“, - pa­aiš­ki­no šil­dy­mo sis­te­mų eks­per­tas.

Sa­vi­re­gu­liuo­jan­čio ka­be­lio kai­na pra­si­de­da maž­daug nuo 70 li­tų už me­trą, bet ga­li siek­ti ir ke­lis šim­tus. Tai pri­klau­so nuo ka­be­lio fi­zi­nių sa­vy­bių ir nau­do­ji­mo lai­ko: vie­niems su­tei­kia­ma pen­ke­rių me­tų ga­ran­ti­ja, ki­tiems – 10 me­tų. Ka­be­lio ga­lin­gu­mas sie­kia apie 10 W/m, jie daž­niau­siai pa­deng­ti ne­kenks­min­ga iš­ori­ne izo­lia­ci­ja – flo­ro­po­li­me­ru, to­dėl ir tin­ka­mi nau­do­ti van­den­tie­kio vamz­džiuo­se.

Šil­dan­tys ka­be­liai nau­do­ja­mi ir nuo­te­kų vamz­džiams nuo spei­go ap­gin­ti. Jei nuo­te­kų vamz­dis yra siau­res­nio dia­me­tro, re­ko­men­duo­ja­ma ka­be­lį mon­tuo­ti iš­orė­je, nes vi­du­je jis ga­li tap­ti tirš­tes­nes at­lie­kas su­lai­kan­čiu stab­džiu.

Ap­sau­go nuo varveklių

R.Jur­ge­lai­čio tei­gi­mu, šil­dan­tys ka­be­liai gelbs­ti ne tik vamz­dy­nus. Jie ar­ba iš jų su­pin­ti tink­le­liai nau­do­ja­mi sto­gams, įva­žoms ar laip­tams nuo ap­le­dė­ji­mo ap­sau­go­ti. Jie itin tin­ka Vil­niaus ar Kau­no se­na­mies­čiuo­se sto­vin­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sto­gams, ku­rių kons­truk­ci­jos daž­nai bū­na įman­triai iš­lanks­ty­tos, ne­vie­no­do ly­gio.

„Taip pat ka­be­liai ga­li šil­dy­ti liet­vamz­džius, ant ku­rių kau­pia­si var­vek­liai. Įren­gus to­kią gys­lą ir ins­ta­lia­vus hid­ro­ter­mos­ta­tą, ka­be­lis au­to­ma­tiš­kai ima šil­dy­ti pa­ju­tęs ga­li­mą le­dė­ji­mą – t. y. kai di­de­lis oro drėg­nu­mas, o ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra krin­ta. Kai pra­si­de­da at­ly­dys, snie­gas ant sto­go tirps­ta grei­čiau nei ati­tirps­ta liet­vamz­džiai. Tad ant sto­go ga­li im­ti kaup­tis ba­los, o van­duo su­nktis į na­mo kons­truk­ci­jas“, - pa­žy­mė­jo R.Jur­ge­lai­tis. Iš­ve­džio­jus šil­dan­tį ka­be­lį ant na­mo sto­go, šis snie­gin­gą žie­mą ne­lei­džia kaup­tis pa­vo­jin­goms snie­go pus­nims - mat gau­siai il­gai snin­gant, se­nes­nio ar ne­tin­ka­mai su­pro­jek­tuo­to sto­go kons­truk­ci­jos ga­li ne­at­lai­ky­ti ap­kro­vos.

Ne vi­sa­da tau­po racionaliai

Daž­niau nei sto­go šil­dy­mą lie­tu­viai įsi­ren­gia elek­tri­nę ap­sau­gą nuo ap­le­dė­ji­mo įva­žia­vi­muo­se į na­mus ir so­dy­bas. Kad ne­rei­kė­tų elek­tri­nio tink­le­lio klo­ti po trin­ke­lė­mis vi­sa­me įva­žia­vi­mo plo­te, jo pa­tie­sia­mi du ruo­žai. Jie ati­tir­pi­na vė­žes bei pa­leng­vi­na įva­žia­vi­mą ar iš­va­žia­vi­mą, pa­vyz­džiui, iš nuo­kal­nė­je ar po na­mu esan­čio ga­ra­žo.

„Šil­do­mos pro­vė­žos ar vi­są įva­žia­vi­mą pa­den­gian­tis elek­tri­nis tink­le­lis tu­ri bū­ti tie­sia­mas ant izo­lia­ci­nės me­džia­gos, kad jo ši­lu­ma ne­itų į grun­tą. Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad net ir la­bai tur­tin­gi žmo­nės skai­čiuo­ja, kiek kai­nuos toks šil­dy­mas. Tai­gi da­ro šil­do­mas pro­vė­žas, o ne tie­sia elek­tri­nį šil­dy­mą vi­sa­me plo­te. Kol ne­ky­la prob­le­mų, apie elek­tri­nį šil­dy­mą daž­nas nė ne­su­si­mąs­to. Tas pats ir su šil­do­mais laip­tais: kai pa­sly­dę laip­tais nu­dar­da, pa­ti­ria trau­mas, tik ta­da su­si­do­mi“, - sa­kė R.Jur­ge­lai­tis.

No­rint pa­šil­dy­ti ke­tu­rių me­trų įva­žia­vi­mo į ga­ra­žą ruo­žą, šil­do­moms pro­vė­žoms pri­reiks aš­tuo­nių me­trų ka­be­lio. Jis kai­nuo­tų apie 600 li­tų, dar 300 li­tų - pats ne­įman­triau­sias ter­mos­ta­tas.

„Lie­tu­viai pra­ktiš­ki žmo­nės, bet kar­tais tau­py­da­mi el­gia­si ne itin pra­ktiš­kai, ne­aps­kai­čiuo­ja il­ga­lai­kių iš­lai­dų. Bran­ges­ni ter­mos­ta­tai kai­nuo­ja apie 1000 li­tų. Ta­čiau jie iš­ma­nes­ni, tu­ri pa­pil­do­mų da­vik­lių ir ne­lei­džia le­dui net su­si­da­ry­ti - pa­šil­do tik ta­da, kai rei­kia, trum­pai ir efek­ty­viai. Bet daž­niau­siai žmo­nės mąs­to: pats įjung­siu, kai rei­kės, kai įva­žia­vi­mas ap­le­dės. Įjun­gia, aiš­ku, kai le­do ar su­plūk­to snie­go sluoks­nis jau su­si­da­ro ne­men­kas. Ta­da ten­ka lauk­ti il­giau, kol iš­tirps, ir elek­tros ener­gi­jos su­var­to­ja­ma kur kas dau­giau. Toks tas mū­sų tau­pu­mas“, - skai­čia­vo šil­dy­mo eks­per­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
antanas  89.116.119.121 2014-01-24 09:52:12
susiduriu su šia problema, bet manau, tik beprotis gali už metrą tokio, atsiprašant, kabelio mokėti ne mažiau 70 lt, o gal ir 200 (!). Na, nebent jis būtų auksinis. Bet kad jis būtų iš aukso (pltinos) nerašoma. Vadinasi jis paprastas. Taigi lietuvių godumui ribų nėra. Tenka naudotis paprastu ir viesiems žinomu būdu: per tą kritinį šalčio tašką, kai užšąla vamzddžiai (juos žino kiekvienas susidūręs su šia problema) neužsukite (neužspauskite) krano iki galo, tegul laša po 1 lašą kas 2-3-5 sekundes. Ir nereikės to vargšo patarimų.
14 2  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami