Atliekos virsta naudingomis trąšomis

Gintaras MIKŠIŪNAS g.miksiunas@lzinios.lt 2013-05-16 07:40
Gintaras MIKŠIŪNAS
g.miksiunas@lzinios.lt 2013-05-16 07:40
Kompostuoti tinka įvairios smulkios sodo atliekos.
LŽ archyvo nuotrauka
Pra­si­dė­jus va­sa­ros dar­by­me­čiui in­di­vi­dua­lio­se val­do­se, so­duo­se, dar­žuo­se, tvar­kant ža­lią­sias erd­ves, ka­pi­nes su­si­da­ro daug ža­lių­jų at­lie­kų. Dau­gu­ma žmo­nių su­ka gal­vą, kur ir kaip šių at­lie­kų at­si­kra­ty­ti, kad jos ne­si­kaup­tų pa­tvo­ry­je ar pa­ke­lė­je?

Anks­čiau di­džio­ji da­lis bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų (BSA) pa­kliū­da­vo į bend­ruo­sius at­lie­kų kon­tei­ne­rius ir nu­ke­liau­da­vo į są­var­ty­nus. Ta­čiau toks spren­di­mas nė­ra ra­cio­na­lus. Aps­kai­čiuo­ta, kad Lie­tu­vo­je vie­nam žmo­gui ten­ka apie 400 ki­log­ra­mų įvai­rių per me­tus su­si­da­ran­čių at­lie­kų. Iš jų apie pu­sė yra bio­lo­giš­kai skai­džios. Tai ne tik so­dų, dar­žų at­lie­kos, bet ir įvai­rūs mais­to ruo­šos, mais­to pro­duk­tų li­ku­čiai, po­pie­rius, kar­to­nas.

Ža­lia­va trąšoms

Su­ma­nūs pri­va­čių val­dų ar so­dų bend­ri­jų gy­ven­to­jai kom­pos­ta­vi­mo dė­žes su­si­ka­la pa­tys iš to, kas lie­ka ūky­je. Tai ga­li bū­ti se­nos len­tos, plokš­tės, sto­go dan­gos li­ku­čiai. Ki­ti sku­ba į pre­ky­bos cen­trus, ku­riuo­se ga­li­ma iš­si­rink­ti įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų ir dy­džio kom­pos­ta­vi­mui skir­tų tal­pyk­lų pa­gal po­rei­kį.

Kai ku­rių re­gio­nų, pa­vyz­džiui, Aly­taus, Kau­no, Šiau­lių, Klai­pė­dos, gy­ven­to­jams kom­pos­ta­vi­mo dė­žes ne­mo­ka­mai da­li­jo sa­vi­val­dy­bės. Kai ku­rio­se, pa­vyz­džiui, Vil­niaus re­gio­no, sa­vi­val­dy­bė­se dar nė­ra pa­si­bai­gu­sios dė­žių pir­ki­mo pro­ce­dū­ros, to­dėl gy­ven­to­jams jų teks pa­lauk­ti.

Ska­ti­na­ma kompostuoti

Re­mian­tis Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) di­rek­ty­vo­mis, vals­ty­bės stra­te­gi­nia­me at­lie­kų tvar­ky­mo pla­ne yra įvar­dy­ta: jau šiais me­tais į są­var­ty­nus tu­rė­tų pa­tek­ti ne dau­giau kaip 50 proc. 2000 me­tais pa­ša­lin­to ko­mu­na­li­nių bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų kie­kio, t. y. ne dau­giau kaip 362 600 to­nų. Vals­ty­bė su­pla­na­vo, kad 2020 me­tais šis kie­kis tu­rė­tų dar la­biau su­ma­žė­ti - BSA tu­rė­tų pa­tek­ti ne dau­giau kaip 35 pro­cen­tai.

Be­veik 15 me­tų pers­pek­ty­vo­je nu­ma­ty­ta, jog bio­lo­giš­kai yran­čios at­lie­kos vi­siš­kai ne­tu­ri bū­ti ša­li­na­mos są­var­ty­nuo­se.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 62 stam­bia­ga­ba­ri­tės ir 21 kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė. Į di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų aikš­te­les ne­mo­ka­mai ga­li­ma vež­ti se­nus bal­dus, ki­tus ne­be­nau­do­ja­mus stam­bius na­mų apy­vo­kos daik­tus ir at­lie­kas, į kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­les - vi­sas ža­lią­sias so­do bei dar­žo at­lie­kas.

Ska­ti­na projektais

Pa­gal eu­ro­pi­nius pro­jek­tus sa­vi­val­dy­bėms yra nu­ma­ty­tos už­duo­tys, kad kuo ma­žiau BSA pa­tek­tų į są­var­ty­nus. Kiek­vie­nas re­gio­ni­nis at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (RATC) pats nu­sis­ta­to, kaip vyk­dys pro­jek­tą. Pa­sak Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AM) At­lie­kų de­par­ta­men­to va­do­vės Vil­mos Ka­ro­sie­nės, kom­pos­ta­vi­mo dė­žės gy­ven­to­jams yra su­de­da­mo­ji pro­jek­to da­lis, ku­ri ska­ti­na in­di­vi­dua­lų kom­pos­ta­vi­mą. Kiek­vie­nas RATC yra nu­sta­tęs sa­vo tvar­ką, kaip ska­tins žmo­nes rū­šiuo­ti at­lie­kas. Vie­ni nu­spren­dė iš­da­ly­ti kom­pos­ta­vi­mo dė­žes, o ki­ti to ne­da­ro ir šį pro­ce­są ban­do su­re­gu­liuo­ti mo­kes­čiais.

"Pa­vyz­džiui, Aly­taus re­gio­ne jau iš­da­ly­ti ne tik kom­pos­ta­vi­mo, bet ir an­tri­nių ža­lia­vų kon­tei­ne­riai. Šis pro­jek­tas įgy­ven­din­tas ne iš eu­ro­pi­nių pi­ni­gų, tie­siog lė­šos bu­vo ski­ria­mos iš biu­dže­to", - sa­kė AM At­lie­kų de­par­ta­men­to va­do­vė.

Pa­sak V.Ka­ro­sie­nės, mi­nis­te­ri­ja ne­ga­li nu­ro­dy­ti re­gio­ni­niam at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui, ko­kia tvar­ka tu­ri bū­ti da­li­ja­mos kom­pos­ta­vi­mo dė­žės. Daž­niau­siai tai spren­džia pa­tys re­gio­ni­niai cen­trai. Aly­taus RATC vi­sų sa­vi­val­dy­bių var­du bend­rai ren­gia par­aiš­kas, vyk­do pir­ki­mus. Tuo me­tu Vil­niaus re­gio­ne kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė vis­ką at­lie­ka at­ski­rai. Vil­niaus re­gio­ne kom­pos­ta­vi­mo dė­žių in­di­vi­dua­lių val­dų sa­vi­nin­kams pro­jek­tas strin­ga dėl vie­šų­jų pir­ki­mų prob­le­mų.

Pa­vyz­džiui, Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ne BSA kom­pos­ta­vi­mo kon­tei­ne­riai įreng­ti spe­cia­lio­se kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lė­se, prie ka­pi­nių, so­dų bend­ri­jų. "Kon­tei­ne­rių pri­va­čių val­dų sa­vi­nin­kams mes ne­da­li­ja­me, nes lau­kia­me ei­lė­je fi­nan­sa­vi­mo. Pir­miau­sia su­tvar­kė­me są­var­ty­ną, pa­skui įren­gė­me an­tri­nių ža­lia­vų su­rin­ki­mo aikš­te­les, o nuo pra­ėju­sio ru­dens tu­ri­me ir kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­les. Į jas ža­lio­sios at­lie­kos pa­ten­ka ne tiek iš gy­ven­to­jų, kiek iš sa­vi­val­dy­bių pri­žiū­ri­mų par­kų ir ki­to­kių ža­lių­jų plo­tų", - sa­kė Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ni­nio at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro at­sto­vė Liu­ci­ja Bur­bie­nė.

Kau­no ra­jo­ne kom­pos­ta­vi­mo dė­žes ne­mo­ka­mai da­li­jo AB "Kau­no šva­ra". Kau­no re­gio­ne per me­tus su­si­da­ro dau­giau nei 200 tūkst. to­nų, ar­ba 324 kg vie­nam gy­ven­to­jui, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų. Iš vi­sų šiuo me­tu re­gio­ne su­si­kau­pian­čių bui­ti­nių at­lie­kų net 58 proc. su­da­ro bio­lo­giš­kai skai­džios at­lie­kos, ku­rios ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mos dar kar­tą.

Kau­no RATC įgy­ven­di­nus pro­jek­tą in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kams ne­mo­ka­mai pla­nuo­ja­ma iš­da­ly­ti 30 tūkst. plas­ti­ki­nių kon­tei­ne­rių na­mu­di­niam kom­pos­ta­vi­mui. Kau­no mies­to gy­ven­to­jams skir­ta 8 tūkst. kom­pos­tuo­ti pri­tai­ky­tų kon­tei­ne­rių, ku­rių vie­no tal­pa sie­kia 900 li­trų.

Ne­su­dė­tin­gas procesas

Dėl komp­lek­si­nio bio­lo­gi­nio, bio­che­mi­nio ir fi­zi­nio pro­ce­so, t. y. mi­kroor­ga­niz­mų, dir­vo­že­mio gy­vū­nų ir jų iš­ski­ria­mų fer­men­tų po­vei­kio, mi­ne­ra­li­zuo­ja­si bio­lo­giš­kai skai­džios at­lie­kos, iš­sis­ki­ria bio­ge­ni­niai ele­men­tai ir su­si­da­ro hu­mu­sas.

Kom­pos­tas ne tik pra­tur­ti­na že­mę hu­mu­su ir mais­tin­go­sio­mis me­džia­go­mis, bet ir ge­ri­na jos struk­tū­rą. Kom­pos­tas iš da­lies ga­li pa­keis­ti ki­tas or­ga­ni­nes trą­šas. Vie­nam hek­ta­rui ve­jos re­ko­men­duo­ja­ma nuo 75 iki 100 to­nų kom­pos­to. Su­nkioms dir­voms - 120-200 to­nų vie­nam ha, leng­voms dir­voms 20-40 to­nų vie­nam ha (pa­ge­ri­na ka­pi­lia­ri­nį van­dens tal­pu­mą).

Dar­žo­vėms re­ko­men­duo­ja­ma 20-30 to­nų kom­pos­to vie­nam ha kas dve­ji tre­ji me­tai. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma sė­ti dar­žo­vių ir so­din­ti dai­gų tie­siai į kom­pos­tą. Vien iš me­džių la­pų ir žo­lių pa­ga­min­tas kom­pos­tas tu­ri pa­kan­ka­mai azo­to, ta­čiau jam trūks­ta fos­fo­ro ir ka­lio.

Pri­dė­jus ati­tin­ka­mų kom­po­nen­tų, kom­pos­tą ga­li­ma par­uoš­ti at­ski­roms kul­tū­roms. Pa­vyz­džiui, braš­kėms, po­mi­do­rams tin­ka di­des­nio rūgš­tin­gu­mo kom­pos­tas, to­dėl į at­lie­kų ma­sę pri­de­da­ma pju­ve­nų ar skied­rų.

Kom­pos­tui tin­ka­mos at­lie­kos:

Vir­tu­vės at­lie­kos:

Vai­sių ir dar­žo­vių gabaliukai

Vai­sių ir dar­žo­vių žie­vės, po su­lčių spau­di­mo li­ku­si masė

Kiau­ši­nių lukštai

Ar­ba­tos pakeliai

Ka­vos tirš­čiai bei jų filtrai

Su­plė­šy­tas popierius

So­do at­lie­kos:

Au­ga­lų lapai

Nu­pjau­ta žolė

Jau­nos pikt­žo­lės (be su­bren­du­sių sėk­lų)

Se­na va­zo­nų že­mė

Triu­šių, viš­tų, ark­lių, kar­vių mėšlas

Smul­kios ša­kos.

Kom­pos­tui ne­tin­ka­mos nau­do­ti at­lie­kos:

Mėsa

Žuvis

Riebalai

Kaulai

Pie­no produktai

Plas­ti­ki­nės ar­ba sin­te­ti­nės atliekos

Ser­gan­tys augalai

Šu­nų bei ka­čių fekalijos

Pikt­žo­lės, tu­rin­čios su­bren­du­sių sėklų

Sker­die­nos atliekos

Vir­tos daržovės

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami