Atliekų konteineriai pasieks individualias valdas

Arvydas JOCKUS a.jockus@lzinios.lt 2014-06-28 06:00
Arvydas JOCKUS
a.jockus@lzinios.lt 2014-06-28 06:00
Planuojama, kad iki 2015 metų pabaigos prie kiekvieno individualaus namo Lietuvoje stovės pirminio rūšiavimo konteineriai. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Įsi­gy­ti at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riams, ku­riais dau­giau­sia bus ap­rū­pi­na­mi in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jai, sa­vi­val­dy­bės pra­šo 27,5 mln. li­tų vals­ty­bės do­ta­ci­jų. Tuo me­tu šioms do­ta­ci­joms 2014 me­tams nu­ma­ty­ta skir­ti tik 9,3 mln. li­tų iš Ga­mi­nių ar pa­kuo­tės at­lie­kų tvar­ky­mo prog­ra­mos lė­šų. Tai tris­kart ma­žiau nei pra­šo sa­vi­val­dy­bės.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad dar apie 9 mln. li­tų kon­tei­ne­riams tu­rė­tų skir­ti pa­kuo­čių ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai, o li­ku­si trūks­ta­ma pi­ni­gų da­lis ga­lė­tų bū­ti skir­ta iš su­tau­py­tų 2007-2013 me­tų eu­ro­pi­nių lė­šų.

Pla­nuo­ja­ma, kad prie kiek­vie­no in­di­vi­dua­laus na­mo Lie­tu­vo­je pir­mi­nio rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riai tu­rė­tų sto­vė­ti iki 2015 me­tų pa­bai­gos.

Vė­la­vo teik­ti par­aiš­kas

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų (LAAIF) fon­do Ga­mi­nių ar pa­kuo­tės at­lie­kų tvar­ky­mo prog­ra­mų pro­jek­tų sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Ber­na­di­šius, sa­vi­val­dy­bės itin van­giai tei­kė par­aiš­kas skir­ti do­ta­ci­ją kon­tei­ne­riams įsi­gy­ti. Per nu­sta­ty­tą dvie­jų mė­ne­sių ter­mi­ną, ku­ris bai­gė­si ge­gu­žės 30 die­ną, iš 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių par­aiš­kas pa­tei­kė tik 14. Tuo­met LAAIF su­lau­kė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pra­šy­mo ter­mi­ną pra­tęs­ti dar mė­ne­siui, ta­čiau LAAIF nu­sta­tė ga­lu­ti­nę bir­že­lio 16 die­nos da­tą. Per dvi sa­vai­tes fon­das su­lau­kė dar 25 par­aiš­kų, iš vi­so - 39.

Šiuo me­tu vyks­ta par­aiš­kų ver­ti­ni­mas, to­dėl dar ne­aiš­ku, ku­rioms sa­vi­val­dy­bėms ir ko­kio dy­džio do­ta­ci­jos bus skir­tos. „Sa­vi­val­dy­bių par­aiš­ko­se nu­ro­dy­tos pra­šo­mos lė­šų su­mos yra la­bai įvai­raus dy­džio. Pa­vyz­džiui, Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė pra­šo 45 tūkst. li­tų, o Vil­niaus mies­to - 2,1 mln. li­tų“, - sa­kė V. Ber­na­di­šius.

Pa­sak jo, pra­šo­ma su­ma ski­ria­si, nes sa­vi­val­dy­bės ke­ti­na įsi­gy­ti ne­vie­no­dą skai­čių pa­kuo­čių rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių. „Kuo di­des­nė sa­vi­val­dy­bė, tuo kon­tei­ne­rių rei­kia dau­giau. Re­gis, vie­nin­te­lė Jo­niš­kio sa­vi­val­dy­bė nu­ma­tė da­bar ap­rū­pin­ti kon­tei­ne­riais tik iki 300 gy­ven­to­jų dy­džio gy­ven­vie­tes, o vien­kie­mius ir kai­mo vie­to­ves – vė­liau. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja pirk­ti 19,2 tūkst. kon­tei­ne­rių. Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įsi­gy­tų 9 tūkst. kon­tei­ne­rių, tad ir jos pra­šo­ma su­ma ati­tin­ka­mai ma­žes­nė – 800 tūkst. li­tų. Do­ta­ci­jų dy­dis ski­ria­si ir dėl kai­nų. Bet kai ver­tin­si­me, skai­čiuo­si­me ma­žiau­sią kon­tei­ne­rio rin­kos kai­ną ir siū­ly­si­me pa­gal ją fi­nan­suo­ti“, - sa­kė V.Ber­na­di­šius.

Sa­vi­val­dy­bių par­aiš­kos tei­kia­mos įsi­gy­ti an­tri­nio rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius prie in­di­vi­dua­lių val­dų. Dau­giau­sia tai 120 li­trų tal­pos kon­tei­ne­riai stik­lui ir 240 li­trų tal­pos – ki­tai pa­kuo­tei.

LAAIF iki lie­pos mė­ne­sio pa­bai­gos par­aiš­kas įver­tins ir duo­me­nis pa­teiks Ga­mi­nių ar pa­kuo­tės at­lie­kų tvar­ky­mo prog­ra­mos par­aiš­kų at­ran­kos ko­mi­te­tui, ku­ris pro­jek­tus at­rinks ir pa­siū­ly­mus skir­ti ar ne­skir­ti fi­nan­sa­vi­mą teiks ap­lin­kos mi­nis­trui. Ap­lin­kos mi­nis­tro įsa­ky­mu sky­rus fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tams bus pa­si­ra­šo­mos do­ta­ci­jų tei­ki­mo su­tar­tys su sa­vi­val­dy­bė­mis.

Skirs pa­pil­do­mų lėšų

Ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Al­man­tas Pet­kus skai­čiuo­ja, kad pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bėms tu­rė­tų už­tek­ti. „Dau­giau kaip 9 mln. li­tų ski­ria­mi iš Ga­mi­nių ar pa­kuo­tės at­lie­kų tvar­ky­mo prog­ra­mos lė­šų. To­kia pa­čia su­ma dar tu­rė­tų pri­si­dė­ti pa­kuo­čių ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai. Mat bu­vo iš­kel­ta są­ly­ga, kad fi­nan­sa­vi­mą gaus tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rios su­da­rys su­tar­tis su pa­kuo­čių ga­min­to­jais ir im­por­tuo­to­jais, kad šie skir­tų tiek lė­šų, kiek sa­vi­val­dy­bės gaus iš mi­nis­te­ri­jos. Taip pat pla­nuo­ja­me skir­ti su­tau­py­tų lė­šų ir iš 2007-2013 me­tų ES prog­ra­mos, pa­gal ku­rią bu­vo fi­nan­suo­ja­ma ko­mu­na­li­nių at­lie­kų bio­lo­gi­nio ir me­cha­ni­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių sta­ty­ba. Pa­si­bai­gus vie­šie­siems pir­ki­mams ma­to­me, kad su­tau­pė­me dau­giau kaip 5 mln. li­tų“, - dės­tė A. Pet­kus.

Pa­skirs­čius šias lė­šas, vi­ce­mi­nis­tro nuo­mo­ne, dau­giau kaip pu­sė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių su­teiks ga­li­my­bę rū­šiuo­ti at­lie­kas in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams. Pa­gal op­ti­mis­ti­nį pla­ną, pir­mi­nio rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riai prie kiek­vie­nos in­di­vi­dua­lios val­dos tu­rė­tų sto­vė­ti iki 2015 me­tų pa­bai­gos.

Ne­si­se­ka pa­si­ra­šy­ti sutarčių

Tuo me­tu sa­vi­val­dy­bių va­do­vai tei­gia, kad jiems ne­pa­vyks­ta pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis pa­si­ra­šy­ti su­tar­čių su pa­kuo­čių ga­min­to­jais ir im­por­tuo­to­jais.

Ute­nos ra­jo­no me­ras Al­vy­das Ka­ti­nas LŽ sa­kė, kad Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai jau me­tus ne­pa­vyks­ta pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties, kad pa­kuo­čių im­por­tuo­to­jai skir­tų 400 tūkst. li­tų šiukš­lių kon­tei­ne­riams įsi­gy­ti. „Nors Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja, to­kios drau­gys­tės su­tar­ties pa­si­ra­šy­ti ne­išei­na“, - skun­dė­si jis.

Pa­kruo­jo ra­jo­no me­rė As­ta Ja­siū­nie­nė LŽ tei­gė, kad už pra­šo­mus 1,5 mln. li­tų no­rė­tų ap­rū­pin­ti pir­mi­nio rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riais vi­so ra­jo­no in­di­vi­dua­lių val­dų sa­vi­nin­kus. Ta­čiau su­tar­čių su pa­kuo­čių im­por­tuo­to­jais pa­si­ra­šy­mas Pa­kruo­jo ra­jo­ne, kaip ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, strin­ga.

„Sa­vi­val­dy­bėms ren­gia­muo­se se­mi­na­ruo­se Pa­kuo­čių tvar­ky­to­jų aso­cia­ci­jos at­sto­vai pa­sa­ko­ja, kad pir­mi­nį rū­šia­vi­mą tu­rė­tų ap­mo­kė­ti ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai, nes at­lie­kų tvar­ky­mas jau įskai­čiuo­tas į pa­kuo­tės kai­ną. Tai yra ga­min­to­jai už pi­ni­gus, ku­riuos var­to­to­jai jau kar­tą su­mo­kė­jo, tu­rė­tų at­lie­kas su­tvar­ky­ti. Bet kai pra­de­da­me ra­šy­ti su­tar­tis, jo­se lie­ka tik sa­vi­val­dy­bių įsi­pa­rei­go­ji­mas or­ga­ni­zuo­ti ir ap­mo­kė­ti at­lie­kų tvar­ky­mą. O ki­ta pu­sė tik ne­aiš­kiai už­si­me­na, kad kaž­ka­da šias iš­lai­das kom­pen­suos. Į siū­ly­mus, kad pa­kuo­čių ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai ap­mo­kė­tų ve­žė­jų iš­lai­das, pa­dė­tų įsi­gy­ti kon­tei­ne­rių įsi­gi­ji­mą, at­sa­ky­mo ne­gau­na­me. Si­tua­ci­ja to­kia, kad įsta­ty­mas mus spau­džia su­tar­tis pa­si­ra­šy­ti, bet an­tra pu­sė ne­si­lei­džia į jo­kias de­ry­bas. Ma­nau, at­sa­ko­my­bę rei­kė­tų to­ly­giau pa­skirs­ty­ti“, - svars­tė Pa­kruo­jo ra­jo­no me­rė.

Vi­ce­mi­nis­tras A. Pet­kus sa­kė, kad mi­nis­te­ri­ja or­ga­ni­zuos tri­ša­lius pa­si­ta­ri­mus, į ku­riuos kvies sa­vi­val­dy­bių ir pa­kuo­čių ga­min­to­jų bei im­por­tuo­to­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus. „Ban­dy­si­me iš­siaiš­kin­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių su­si­tar­ti ne­pa­vyks­ta. Juk pa­gal įsta­ty­mą im­por­tuo­to­jų par­ei­ga yra fi­nan­suo­ti pir­mi­nio rū­šia­vi­mo sis­te­mą. Jei­gu ne­už­teks pa­šne­ke­sių, ver­tin­si­me, gal­būt rei­kia tai­sy­ti ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, kad su­si­tar­ti bū­tų leng­viau“, - sa­kė A. Pet­kus.

Sa­vi­val­dy­bės, ku­rioms bus ski­ria­mos do­ta­ci­jos, jas nau­do­ti tu­rės va­do­vau­da­mo­si Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu, tad pi­ni­gai jas ga­lė­tų pa­siek­ti maž­daug po me­tų. A. Pet­kus pri­mi­nė, kad per­nai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja sky­rė 5 mln. li­tų Tau­ra­gės re­gio­nui, da­bar čia bai­gia­mos vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros ir ru­de­nį gy­ven­to­jams jau bus da­li­ja­mi kon­tei­ne­riai.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su Ap­lin­kos ministerija

SA­VI­VAL­DY­BIŲ PRA­ŠO­MOS DO­TA­CI­JOS PA­KUO­ČIŲ KON­TEI­NE­RIAMS PRIE IN­DI­VI­DUA­LIŲ NA­MŲ

SavivaldybėPra­šo­ma su­ma, mln. litų
Elektrėnų0,04
Klai­pė­dos miesto0,4
Skuo­do rajono0,6
Šven­čio­nių rajono0,6
Kel­mės rajono0,8
Kre­tin­gos rajono1,0
Kau­no miesto1,0
Vil­niaus rajono1,3
Pa­kruo­jo rajono1,5
Vil­niaus miesto2,1
Par­aiš­kas pa­tei­ku­sios 39 savivaldybės27,5

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fondas

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Maqntas  78.56.10.64 2014-07-06 17:19:16
Vilniuje Šv. Stepono 11 yra atliekų konteinenių aikštelė. Konteineriai labai greit prisibido. Čia pat misto cenre vyksta hcaotiškas atliekų rušiavimas Asocilus asmenis kasdien perverčia konteinerių turinį kelis kartus per dieną tuo paduodami orą ifekcijų agimui._Po Zuokas ne kovoja su maro gamintojais bet branasi į prezdentus. ere. mere kviečiu M į talką kovoti prieš arą.M
3 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami