Atliekų rūšiavimą skatins vaizdo kameromis

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2015-04-14 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt
2015-04-14 06:00
Atliekų rūšiavimo kontrolei alytiškiai pasitelks vaizdo stebėjimo kameras. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Aly­taus ra­jo­no ta­ry­ba nu­ta­rė skir­ti lė­šų kil­no­ja­mo­sioms vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­roms įsi­gy­ti. Ma­no­ma, kad jos pa­dės nu­sta­ty­ti žmo­nes, ku­rie bend­ro­jo nau­do­ji­mo at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­les pa­ver­čia są­var­ty­nais.

Pa­na­šią įran­gą tu­rin­tys ma­ri­jam­po­lie­čiai per me­tus nu­sta­to po ke­le­tą šim­tų pa­žei­dė­jų. Per­nai su­griež­tin­ta at­sa­ko­my­bė už ap­lin­kos ter­ši­mą - ne­pa­vo­jin­gas at­lie­kas ne vie­to­je pa­li­kę as­me­nys bau­džia­mi ma­žiau­siai 145 eu­rų, o taip at­si­kra­čiu­sie­ji pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis - ma­žiau­siai 434 eu­rų bau­da.

Ne­tu­ri pasirinkimo

1430 eu­rų iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios prog­ra­mos aly­tiš­kiai ar­ti­miau­siu me­tu iš­leis vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­roms įsi­gy­ti. „No­ri­me, kad pra­si­dė­jus va­sa­ros se­zo­nui jo­mis jau bū­tų ga­li­ma nau­do­tis. Se­niai no­rė­jo­me to­kių ka­me­rų, bet vis ne­bū­da­vo lė­šų“, - LŽ sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ri­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vi­lius Aš­mens­kas.

Anot jo, au­to­no­miš­kai vei­kian­čios ka­me­ros daž­niau­siai bus mon­tuo­ja­mos so­dų bend­ri­jo­se ir ki­to­se vie­to­se, į ku­rias Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai mėgs­ta nuo­lat at­vež­ti ne ko­mu­na­li­nių, bet va­di­na­mų­jų ža­lių­jų, sta­ty­bi­nių at­lie­kų, taip pat bal­dų, au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų. To­kių vie­tų ra­jo­ne yra apie de­šimt. Ka­dan­gi ste­bė­ji­mo ka­me­ros bus kil­no­ja­mo­sios, jos bus mon­tuo­ja­mos vis ki­tur.

„Mies­te yra trys aikš­te­lės, į ku­rias ga­li­ma vež­ti di­džia­ga­ba­ri­tes at­lie­kas, pa­dan­gas. Ke­tu­rias pa­dan­gas pri­ima net ne­mo­ka­mai, bet at­si­kra­ty­ti jų ne­ži­nia ko­dėl vis dar no­ri­ma ne­le­ga­liai“, - pa­sa­ko­jo val­di­nin­kas.

V. Aš­mens­ko tei­gi­mu, iki šiol ne­tu­rė­ta jo­kių prie­mo­nių pa­žei­dė­jams nu­sta­ty­ti, ne­bent juos pa­vyk­da­vo su­grieb­ti už ran­kos ver­čian­čius ne­leis­ti­nas at­lie­kas. Ta­čiau prie kiek­vie­no kon­tei­ne­rio nei me­ri­jos val­di­nin­ko, nei ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko ne­pas­ta­ty­si. To­dėl ir nu­spręs­ta į pa­gal­bą pa­si­telk­ti tech­ni­ką.

V. Aš­mens­kas pri­pa­ži­no, kad kol kas iki ga­lo ne­išsp­ręs­tas nau­jos įran­gos ap­sau­gos klau­si­mas - ka­me­ras teks įreng­ti taip, kad jos ne­bū­tų ma­to­mos. Ki­taip jos ga­li tap­ti il­ga­pirš­čių gro­biu.

Skai­čiuo­ja šimtais

Pa­na­šias vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras tu­ri Ma­ri­jam­po­lės ko­mu­na­li­nin­kai. Vie­na jų yra su­mon­tuo­ta spe­cia­lia­me au­to­mo­bi­ly­je, ki­ta - ne­šio­ja­mo­ji. Nau­do­jan­tis šio­mis ka­me­ro­mis per me­tus nu­sta­to­ma apie 200 at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jų.

„Ži­no­da­mi apie gy­ven­to­jų po­mė­gį į at­lie­kų kon­tei­ne­rius mes­ti ne­leis­ti­nas at­lie­kas, ne­to­li sta­to­me au­to­mo­bi­lį su vaiz­dą fik­suo­jan­čia ka­me­ra. Gy­ven­to­jams įta­ri­mų to­kia ma­ši­na ne­su­ke­lia, nes jo­je žmo­nių ne­bū­na. Gau­na­me vaiz­do me­džia­gą, ku­rio­je už­fik­suo­ta, ką ir kaip da­ro pa­žei­dė­jas, už­fik­suo­ti ir au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­niai nu­me­riai“, - LŽ pa­sa­ko­jo Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ap­lin­kos val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Le­le­šius. Spe­cia­lis­tai dar nau­do­ja­si ir ne­šio­ja­mą­ja vaiz­do ka­me­ra - fil­muo­ja at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­les. Tai taip pat da­ro­ma iš at­okiau sto­vin­čio au­to­mo­bi­lio.

M. Le­le­šius ti­ki­no, kad pa­tei­kus vaiz­do me­džia­gą at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­les pa­žei­dę gy­ven­to­jai daž­nai pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę ar­ba yra pri­vers­ti pa­sa­ky­ti, kam bu­vo per­da­vę vai­ruo­ti jiems pri­klau­san­tį au­to­mo­bi­lį.

„Ma­nau, kad to­kios prie­mo­nės pa­sit­vir­ti­no. Ki­to bū­do ter­šė­jams su­draus­min­ti ne­su­gal­vo­jo­me“, - sa­kė M. Le­le­šius. Jis mi­nė­jo, kad Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, prieš­in­gai nei Aly­taus ra­jo­ne, so­dų bend­ri­jo­se pa­sta­ty­tuo­se kon­tei­ne­riuo­se daž­niau at­si­du­ria ne sta­ty­bi­nės me­džia­gos ar au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, o ža­lio­sios at­lie­kos. Jos tu­rė­tų bū­ti skir­tos kom­pos­ta­vi­mui. Tam gy­ven­to­jai ne­mo­ka­mai gau­na spe­cia­lias kom­pos­to dė­žes. Ta­čiau ne vi­si so­di­nin­kai jo­mis pa­si­rū­pi­na.

Dau­giau rū­šiuo­si - ma­žiau kainuos

LŽ kal­bin­ti val­di­nin­kai ti­ki­no, kad jei dau­giau at­lie­kų bū­tų rū­šiuo­ja­ma, ma­žiau jų bū­tų iš­ve­ža­ma į są­var­ty­ną, ma­žiau kai­nuo­tų ir jų su­tvar­ky­mas. Jam lė­šų, mo­kė­da­mi vie­ti­nę rink­lia­vą, ski­ria pa­tys gy­ven­to­jai. De­ja, kol kas iš 130 tūkst. to­nų Lie­tu­vo­je kas­met su­si­da­ran­čių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tik apie 35 proc. yra per­dir­ba­ma ar­ba pa­nau­do­ja­ma ener­gi­jai gau­ti. Tie­sa, pa­ly­gin­ti su 2010 me­tais bu­vu­sia si­tua­ci­ja, kai bu­vo pa­nau­do­ja­ma vos apie 12,8 proc. at­lie­kų, tai jau ne­men­kas lai­mė­ji­mas.

Anot Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos At­lie­kų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Da­liaus Kri­nic­ko, tai lei­džia ti­kė­tis, jog bus įvyk­dy­ta Vals­ty­bi­nio at­lie­kų tvar­ky­mo 2014-2020 me­tų pla­ne nu­ma­ty­ta už­duo­tis iki 2016-ųjų per­dirb­ti ar ki­taip pa­nau­do­ti ne ma­žiau kaip 45 proc. ko­mu­na­li­nių at­lie­kų.

Prie to tu­rė­tų pri­si­dė­ti ir šiuo me­tu ren­gia­mos At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo ir ki­tų tei­sės ak­tų pa­tai­sos. Jo­mis bū­tų įtei­sin­tas bend­ros ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo kai­no­da­ros mo­de­lis ir jų tvar­ky­mo pri­nci­pai vi­so­je ša­ly­je.

„Ka­dan­gi iki šiol nė­ra bend­ros ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo kai­no­da­ros, sa­vi­val­dy­bės, skai­čiuo­da­mos rink­lia­vas ir ki­tas gy­ven­to­jų įmo­kas už šią pa­slau­gą, tai­ko skir­tin­gus pri­nci­pus, sa­vaip in­terp­re­tuo­ja, ku­rias są­nau­das įtrauk­ti į kai­ną. Nuo­lat gau­na­me gy­ven­to­jų skun­dų dėl rink­lia­vų dy­džių“, - tei­gė ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Ge­ne­vi­čius.

Pri­ėmus pa­tai­sas, vi­sos sa­vi­val­dy­bės nuo ki­tų me­tų lie­pos tu­rė­tų pa­gal vie­no­das tai­syk­les aps­kai­čiuo­ti rink­lia­vas ar ki­tas įmo­kas už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą. Tai pa­ska­tin­tų žmo­nes ak­ty­viau rū­šiuo­ti bui­ty­je su­si­da­ran­čias at­lie­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Lietuvis  195.182.75.7 2015-04-14 15:26:18
Jei neklistu, jei yra filmuojama - turi buti apie tai informuojama lentele. Jei taip nedaroma - reiskia kysininkaujantys aplinkosaugininkai pazeidineja istatymus, o ju surinkti "irodymai" yra neteiseti.
0 1  Netinkamas komentaras
Lietuvis  195.182.75.7 2015-04-14 15:26:18
Jei neklistu, jei yra filmuojama - turi buti apie tai informuojama lentele. Jei taip nedaroma - reiskia kysininkaujantys aplinkosaugininkai pazeidineja istatymus, o ju surinkti "irodymai" yra neteiseti.
0 1  Netinkamas komentaras
ASD  78.62.186.89 2015-04-14 14:32:12
Veliau reikes apsaugos stebejimo kamerom, o dar veliau stebejimo kameru stebejimo kameru apsaugai. Siuksles musu salyje yra labai svarbu! Kuo aukstesnio rango siuksle, tuo didesne apsauga:)
1 0  Netinkamas komentaras
test  5.20.112.144 2015-04-14 13:32:30
čia labiau skatins eurų rūšiavimą į kažkieno piniginės storėjimą
3 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami