Atostogų būstuose laukia nemalonūs siurprizai

Ilona Staškutė   2013-05-09 07:32
Ilona Staškutė
 
2013-05-09 07:32
Praleisti atostogas išsinuomotoje viloje galima gerokai pigiau nei viešbutyje, bet rinktis reikia itin atidžiai. flickr.com nuotrauka
Ke­liau­jant su šei­ma ar drau­gų kom­pa­ni­ja iš­si­nuo­mo­ti apar­ta­men­tus ar so­dy­bą pa­pras­tai kai­nuo­ja pi­giau, nei ap­sis­to­ti vieš­bu­ty­je, ta­čiau kad ir kur at­os­to­gau­tu­mė­te, ver­ta ne­pra­ras­ti bud­ru­mo.

Ar­tė­jant va­sa­rai vis dau­giau žmo­nių, pla­nuo­jan­čių at­os­to­gas, sa­va­ran­kiš­kai ima ieš­ko­ti už­sie­ny­je nuo­mo­ja­mų būs­tų. Vi­lų ir apar­ta­men­tų kai­nos la­bai svy­ruo­ja, ne­ly­gu ša­lis, vie­ta ir įren­gi­mas, bet at­os­to­gau­jant ke­tu­rie­se ar di­des­niu bū­re­liu to­kį būs­tą iš­si­nuo­mo­ti sa­vai­tei ar dviem kai­nuo­ja maž­daug du kar­tus pi­giau, nei ap­si­gy­ven­ti pa­na­šiai įreng­ta­me vieš­bu­ty­je. Be to, ke­liau­to­jus vi­lio­ja pri­va­tu­mas, ga­li­my­bė tu­rė­ti už­da­rą kie­mą ir vie­niems nau­do­tis vir­tu­ve. Ta­čiau ar va­žiuo­tu­mė­te į Lat­vi­jos pa­jū­rį, ar į Pra­ncū­zi­jos pro­vin­ci­ją, rei­kia ati­džiai pa­si­rink­ti at­os­to­gų būs­tą ir tiks­liai ap­tar­ti vi­zi­to są­ly­gas, kad vė­liau ne­iš­kil­tų ne­ti­kė­tų prob­le­mų.

Sve­tai­nės bhg.com spe­cia­lis­tai pa­ta­ria at­kreip­ti dė­me­sį į pen­kis pa­grin­di­nius da­ly­kus.

Tin­ka­ma vieta

Jei į pa­si­rink­tą ša­lį ke­liau­ja­te pir­mą kar­tą, ge­riau­sia rink­tis po­pu­lia­rų ku­ror­tą. Daž­nai tu­ris­tų lan­ko­mo­se vie­to­vė­se bū­na di­des­nis nuo­mo­ja­mų būs­tų pa­si­rin­ki­mas, o pa­slau­gų tei­kė­jai la­biau pra­tę at­sa­ky­ti į vi­sus rū­pi­mus klau­si­mus. Nuo­ša­lią ar men­kai pa­žįs­ta­mą vie­to­vę ver­čiau ap­lan­ky­ti vė­liau, pa­tiems įgi­jus sa­va­ran­kiš­ko ke­lia­vi­mo pa­tir­ties.

Lai­kas paieškoms

Ne­gai­lė­ki­te lai­ko pa­sis­kai­ty­ti apie no­ri­mą ap­lan­ky­ti vals­ty­bę, mies­tą, ten vy­rau­jan­čias pa­slau­gų kai­nas ir oro tem­pe­ra­tū­rą skir­tin­gu me­tų lai­ku. Taip pat ne­pul­ki­te už­si­sa­ky­ti pir­mos pa­ti­ku­sios vi­los. Ste­bė­ki­te skel­bi­mus in­ter­ne­te bent po­rą sa­vai­čių ir pa­ly­gin­ki­te įvai­rius pa­siū­ly­mus, o būs­to po­pu­lia­riau­siuo­se ku­ror­tuo­se pra­dė­ki­te ieš­ko­ti bent ke­le­tą mė­ne­sių prieš ke­lio­nę.

Są­ly­gos su žvaigždute

Ne­pa­si­ti­kė­ki­te vien skel­bia­ma pa­ti­ku­sių apar­ta­men­tų kai­na ir ati­džiai pers­kai­ty­ki­te vi­sas są­ly­gas. Ga­li bū­ti, kad šei­mi­nin­kai pa­gei­dau­ja itin di­de­lio užs­ta­to ar­ba rei­ka­lau­ja su­mo­kė­ti vi­są su­mą dar prieš at­vyks­tant. Jei rei­ka­lau­ja­ma iš kar­to per­ves­ti vi­są su­mą, ne­pa­si­ti­kė­ki­te to­kiu skel­bi­mu - už jo ga­li sly­pė­ti ap­ga­vi­kai. Re­zer­vuo­jant būs­tą nor­ma­lu iš anks­to su­mo­kė­ti vie­nos ar dvie­jų die­nų kai­ną. Be to, pa­si­do­mė­ki­te, ar nė­ra pa­pil­do­mų mo­kes­čių už pa­slau­gas - apar­ta­men­tų va­ly­mą, su­nau­do­tą van­de­nį, rankš­luos­čius, pa­ta­ly­nę, sto­vė­ji­mo aikš­te­lę ir pan.

Pri­ori­te­tų pasirinkimas

Ieš­ko­da­mi nuo­mai būs­to tu­rė­ki­te ome­ny­je, ką no­ri­te per at­os­to­gas veik­ti. Pa­si­rink­ti bran­ges­nį būs­tą su gra­žiu in­ter­je­ru ver­ta tik tuo­met, jei­gu ne­pla­nuo­ja­te ap­žiū­rė­ti lan­ko­mo re­gio­no. Bet jei die­nas lei­si­te prie jū­ros ar­ba va­ži­nė­si­te po ar­ti­miau­sius mies­te­lius, ge­ro­kai svar­biau įver­tin­ti na­mo ap­lin­ką, pa­sie­kia­mu­mą vie­šuo­ju trans­por­tu ir pa­ti­krin­ti, kur ar­ti­miau­sia mais­to pre­kių par­duo­tu­vė.

Pir­mas patikrinimas

At­vy­kę į apar­ta­men­tus ne­ap­si­ri­bo­ki­te pa­sis­vei­ki­ni­mu su šei­mi­nin­kais. Skir­ki­te lai­ko kar­tu su jais vi­siems kam­ba­riams apei­ti ir kar­tu ap­žiū­rė­ti, ar nie­kas ne­su­lū­žę, bei iš­ban­dy­ti, ar mo­kė­si­te įjung­ti vi­sus prie­tai­sus. Jei yra ne­vei­kian­čių prie­tai­sų ar ap­lū­žu­sių bal­dų, ge­riau­sia tai įra­šy­ti į su­tar­tį, kad grį­žus na­mo ne­tek­tų ne­ma­lo­niai nu­steb­ti taip ir ne­at­ga­vus su­mo­kė­to užs­ta­to.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami