Atostogų metas: kaip apsaugoti būstą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-16 14:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-16 14:35
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Žmo­nės lin­kę pa­tys sau­go­ti sa­vo tur­tą bei ti­kė­tis, kad nie­ko ne­nu­tiks, o apie drau­di­mą daž­niau­siai pa­gal­vo­ja ža­lai jau įvy­kus ir pa­ty­rus nuo­sto­lių. 

Be­veik treč­da­lis lie­tu­vių drau­džia­si ku­ria nors gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo rū­ši­mi, ap­sau­gan­čia pa­si­rink­ti­nai – ne­kil­no­ja­mą tur­tą, na­muo­se esan­čius daik­tus ar­ba vis­ką kar­tu. Tai at­sklei­dė „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ už­sa­ky­tas vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mas.

„Įp­ras­tai pri­va­tūs as­me­nys drau­džia būs­tą, nes to rei­ka­lau­ja ban­kai, prieš su­teik­da­mi būs­to pa­sko­lą. Jie sa­vo pi­ni­gais ri­zi­kuo­ti ne­lin­kę, to­dėl tur­to drau­di­mas nuo ug­nies, van­dens ar gam­ti­nių ne­lai­mių yra vie­na iš jų są­ly­gų. Tuo tar­pu as­me­ni­nį tur­tą tau­tie­čiai pa­mirš­ta ap­sau­go­ti“, – Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo pro­duk­tų va­do­vė Jur­gi­ta Nag­roc­kė.

Anot eks­per­tės, ša­lies rin­ka dar jau­na, o gy­ven­to­jų su­pra­ti­mas apie bū­ti­ny­bę ap­sau­go­ti sa­vo tur­tą nuo ža­los – te­be­si­for­muo­ja. „Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tis sce­na­ri­jus – žmo­nės tur­to ne­drau­džia iki kol ne­iš­tin­ka ne­lai­mė. La­biau sau­go­ma­si va­gys­čių ir ne­su­si­mąs­to­ma, kad ug­nis ar van­duo ga­li pa­da­ry­ti žy­miai dau­giau ža­los nei il­ga­pirš­čiai. Bend­ro­vės duo­me­ni­mis tur­to ža­lų port­fe­ly­je di­džią­ją da­lį, net 39 proc., ža­lų ge­ne­ruo­ja van­dens ri­zi­ka, 13 proc. – stik­lo dū­žis, 10 proc. – va­gys­tės. Ug­nies ri­zi­ka su­da­ro tik 5 proc. ža­lų, ta­čiau jos at­ne­ša­mi nuo­sto­liai yra di­džiau­si“, – aiš­ki­na įmo­nės at­sto­vė ir pa­ste­bi, kad būs­to drau­di­mo iš­lai­dos, ly­gi­nant su ri­zi­ka ne­tek­ti tur­to, yra vie­na eko­no­miš­kiau­sių ga­li­my­bių įsi­gy­ti ra­my­bę.

Kaip su­ma­žin­ti ža­los ri­zi­ką:

1. Ne­su­da­ry­ki­te tuš­čių na­mų vaiz­do. Pir­mas da­ly­kas, ku­rio ieš­ko įsi­lau­žė­liai, tai na­mų be šei­mi­nin­kų. Ne­si­rek­la­muo­ki­te, jog iš­vyks­ta­te, net jei tik sa­vait­ga­liui. Jei iš­vyks­ta­te, pa­sis­ten­ki­te pa­da­ry­ti taip, kad na­mas ne­atro­dy­tų tuš­čias – už­trau­ki­te užuo­lai­das, pa­pra­šy­ki­te drau­gų pri­žiū­rė­ti jū­sų na­mus, su­si­tar­ki­te su kai­my­nais, kad su­rink­tų jū­sų pa­štą ar pre­nu­me­ra­tas;

2. Pe­rad­re­suo­ki­te skam­bu­čius. Kar­tais įsi­lau­žė­liai ban­do te­le­fo­nu skam­bin­ti į ga­li­mai ne­ap­sau­go­tus na­mus, ti­krin­da­mi ar yra šei­mi­nin­kai. Pa­si­nau­do­ki­te skam­bu­čių pe­rad­re­sa­vi­mo pa­slau­ga – nu­sta­ty­ki­te, jog vi­si įei­nan­tys skam­bu­čiai bū­tų nu­krei­pia­mi į jū­sų mo­bi­lų­jį;

3. Ne­pa­leng­vin­ki­te il­ga­pirš­čiams dar­bo. Jei gy­ve­na­te na­me, ne­pa­li­ki­te ap­lin­kui ko­pė­čių, pa­sto­lių, ku­riais ga­li­ma bū­tų lais­vai pa­tek­ti į na­mo vi­dų. Iš­vyk­da­mi il­ges­niam lai­kui, ne­pa­li­ki­te ne­už­ra­kin­tų kie­mo var­tų;

4. Sau­go­ki­tės van­dens. Daž­niau­siai iš­ky­lan­ti grės­mė bū­ti už­pil­tiems van­dens – trū­kus lanks­čia­jai van­den­tie­kio žar­ne­lei, esan­čiai tua­le­te, vir­tu­vė­je bei vo­nio­je po kriauk­lė­mis. Žar­ne­lės lai­kui bė­gant su­si­dė­vi ir ga­li ne­ti­kė­tai trūk­ti ne­at­lai­kius spau­di­mo. Svar­bu kar­tą per me­tus jas pa­ti­krin­ti ir pe­rio­diš­kai – kas 3–5 me­tus jas pa­keis­ti;

5. Su­val­dy­ki­te ug­nį. Iš­ei­da­mi iš na­mų ne­pa­li­ki­te de­gan­čių žva­kių, vei­kian­čių elek­tros prie­tai­sų. Re­gu­lia­riai pa­ti­krin­ki­te bui­ti­nę vir­tu­vės tech­ni­ką ar nė­ra pa­žei­di­mų. Iš­vyk­da­mi il­ges­niam lai­kui iš­trau­ki­te elek­tri­nius prie­tai­sus iš mai­ti­ni­mo liz­do, bū­ki­te ti­kri, kad iš­jun­gė­te vir­tu­vės įren­gi­nius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
saulius is zadeikiu  87.239.87.194 2015-06-17 09:12:43
geriausiai gyventi vagonelyje,kaip bomzui,ta ir darau
5 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami