Atšalus orams į namus sugrįžta ir graužikai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-29 11:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-29 11:50
greenvalleypest.com nuotr.
At­sė­jus šal­ta­jam se­zo­nui, įvai­riais bū­dais sten­gia­mės ap­si­sau­go­ti nuo žvar­baus oro, ta­čiau re­tai su­si­mąs­to­me, jog šal­tis ne tik mus, bet ir grau­ži­kus, vabz­džius ir ki­tus įvai­riau­sius ken­kė­jus pa­ska­ti­na ieš­ko­ti šil­tes­nio kam­pe­lio.

Liu­tau­ras Gri­ga­liū­nas,UAB „De­zin­fa“ bio­lo­gas, pers­pė­ja, kad šį se­zo­ną ypa­tin­gai gau­su pe­li­nių grau­ži­kų, ku­rie daž­nai sle­pia­si ga­ra­žuo­se ar rū­siuo­se. Čia žmo­nės lai­ko po va­sa­ros su­rink­tą der­lių: obuo­lius, mor­kas, bul­ves ir ki­tas gė­ry­bes, ku­ris vi­lio­ja pe­les ir žiur­kes.

„Rū­siuo­se, san­dė­liu­kuo­se ir kt. la­bai svar­bu už­san­da­rin­ti ply­šius tarp du­rų, lan­gų, an­gas sie­no­se, pa­ša­lin­ti ne­rei­ka­lin­gus daik­tus: dė­žes, žur­na­lus ir kt., kas ga­li tap­ti jau­kiu prie­globs­čiu pe­lėms ir žiur­kėms. Pa­ste­bė­jus apg­rauž­tus vai­sius, dar­žo­ves, pri­va­lo­ma ne­del­siant juos pa­ša­lin­ti, kad ne­už­si­krės­tu­mė­te in­fek­ci­nė­mis li­go­mis: jer­si­nio­ze, lep­tos­pi­ro­ze, tri­chi­ne­lio­ze ir kt. Taip pat rei­kia im­tis grau­ži­kų nai­ki­ni­mo prie­mo­nių: sau­giai nau­do­ja­mų jau­kų, gy­va­gau­džių spąs­tų ar kt.“, – įspė­ja L. Gri­ga­liū­nas.

Jei gy­ve­na­te ne bu­te, o nuo­sa­va­me na­me, ver­tė­tų pa­ti­krin­ti ir pa­lė­pę.

„Pa­lė­pė­je įsi­kū­rus grau­ži­kams va­ka­re ar anks­ti ry­te ga­li­ma gir­dė­ti krebž­dė­ji­mą. Jei už­li­pus į pa­lė­pę pa­ste­bė­jo­te pe­lių, žiur­kių iš­ma­tų, sky­lių sie­no­se, ne­del­siant rei­kė­tų im­tis prie­mo­nių. Pa­keis­ki­te ap­ga­din­tas sto­go čer­pes, už­pil­dy­ki­te ply­šius sto­go dan­gai skir­tu ce­men­tu ir pa­si­rū­pin­ki­te, kad jū­sų pa­lė­pė vi­sa­da bū­tų šva­ri bei tvar­kin­ga“, – kal­ba bio­lo­gas.

Vir­tu­vė – ta­ra­ko­nų namai

Ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tas įspė­ja, jei pa­tal­po­je pa­ste­bė­tas pa­vie­nis ta­ra­ko­nas – tai jau ženk­las, kad lai­kas im­tis nai­ki­ni­mo prie­mo­nių, ka­dan­gi ra­dę nau­jus na­mus, ta­ra­ko­nai žai­biš­kai iš­plin­ta ir į kai­my­ni­nes pa­tal­pas. Daž­niau­siai ta­ra­ko­nai pa­ste­bi­mi nak­tį, už­de­gus švie­są vir­tu­vė­je ar vo­nio­je.

„Ta­ra­ko­nus itin vi­lio­ja įvai­rus mais­tas ir šiukš­lės. Va­di­na­si, no­rint ap­si­sau­go­ti nuo šių ken­kė­jų rei­kia nuo­lat šva­rin­ti ap­lin­ką: ati­trauk­ti vi­sas spin­te­les, vi­ryk­lę, šal­dy­tu­vą ir ki­tus prie­tai­sus bei bal­dus, nu­va­ly­ti sie­nas ir ki­tus pa­vir­šius. Re­ko­men­duo­ja už­san­da­rin­ti vi­sus sie­nų, grin­dų, prie elek­tros liz­dų, po du­ri­mis esan­čius ply­šius. Ant ven­ti­lia­ci­jos an­gų pa­ta­ria­ma pri­tvir­tin­ti tink­le­lius. Prie sie­nų ga­li­ma pa­sta­ty­ti lip­nius kar­to­ni­nius na­me­lius, ku­rie sig­na­li­zuos, ar į na­mus ne­užk­ly­do ken­kė­jai“, – pa­ta­ri­mus da­li­na L. Gri­ga­liū­nas.

Mie­ga­ma­sis – kan­džių ir bla­kių karalystė

Ar­tė­jant šal­ta­jam se­zo­nui, dau­ge­lis ima tvar­ky­tis spin­tą ir ne­re­tai mėgs­ta­miau­sia­me vil­no­nia­me pa­lte pa­ste­bi sky­lę. Tuo­met ver­ta su­ne­rim­ti dėl kan­džių ar kai­liag­rau­žių, ku­rie yra ne tik vil­no­nių au­di­nių mė­gė­jai, bet ir ki­li­mų, kai­li­nių ga­mi­nių ir kt. Jų ler­vu­čių plau­ke­liai ne­re­tai su­ke­lia odos su­dir­gi­mą.

Ne­ma­lo­nių pa­sek­mių iš­veng­ti pa­dės pa­lai­ko­ma šva­ra spin­to­je ir dra­bu­žių lai­ky­mas san­da­riuo­se mai­še­liuo­se, ga­li­ma nau­do­ti ir liau­diš­kas prie­mo­nes šių vabz­džių at­bai­dy­mui. Be to, ga­li­ma įsi­gy­ti lip­nias gau­dyk­les, pa­dė­sian­čias pri­čiup­ti kan­dis“, – kal­ba ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tas.

Vis­gi kan­dys ne vie­nin­te­liai ken­kė­jai, ku­rie ga­li įsi­kur­ti mie­ga­ma­ja­me – pa­ta­li­nės bla­kės vi­sus me­tus iš­lie­ka opi prob­le­ma.

Jei­gu po nak­ties ant kū­no pa­ste­bė­jo­te įkan­di­mų ar krau­jo dė­mių ant sa­vo lo­vos, tu­rė­tu­mė­te su­ne­rim­ti dėl bla­kių. At­si­ra­dus bla­kėms svar­bu iš­nai­kin­ti ne tik su­au­gu­sius vabz­džius, bet ir jų kiau­ši­nė­lius. In­ten­sy­vus na­mų tvar­ky­ma­sis, siur­bi­mas ir pa­lai­ko­ma šva­ra taip pat ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti šių krau­ja­siur­bių. Aiš­ku, jau esant vabz­džiams, be pro­fe­sio­na­lų pa­gal­bos gy­ven­to­jai bla­kių ne­iš­nai­kins“, – tei­gia bio­lo­gas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami