Auksarankio meistro paieškos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-15 09:45
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-15 09:45
Profesionalūs apdailos meistrai darbų stoka nesiskundžia. LŽ archyvo nuotrauka
Pa­va­sa­rį, įsi­siū­ba­vus būs­to re­mon­to karšt­li­gei, par­ei­gin­gi ir ko­ky­biš­kai dar­bus at­lie­kan­tys spe­cia­lis­tai dar­bo tu­ri į va­lias, daž­nai – me­tams į prie­kį. Jei ir pa­vyks ras­ti meis­trą, nie­ka­da ne­ga­li bū­ti ti­kras, jog šis pa­si­ro­dys su­tar­tu lai­ku ir dar­bus at­liks taip, kad po re­mon­to ne­rei­kės slėp­ti bro­ko ar net by­li­nė­tis.

Du mė­ne­siai pa­ieš­kų. Tiek lai­ko nar­šy­da­mas in­ter­ne­to skel­bi­mus ir kai­tin­da­mas te­le­fo­no ra­ge­lį už­tru­ko LŽ skai­ty­to­jas Kęs­tu­tis, nu­spren­dęs per­da­žy­ti du kam­ba­rius sa­vo bu­te Vil­niu­je. „Jei­gu tu­rė­čiau plau­kus, bū­čiau nu­si­ro­vęs“, - šyp­te­lė­jo vy­riš­kis.

Jam pri­tar­tų dau­ge­lis gy­ven­to­jų, ieš­ko­ju­sių pa­ti­ki­mų spe­cia­lis­tų vie­nam ar ki­tam re­mon­to dar­bui at­lik­ti. Vil­nie­tis Kęs­tu­tis, pra­dė­da­mas meis­tro pa­ieš­kas, tei­gė ir ne­ma­nęs, jog bus pa­pras­ta, bet pra­ėjus dviem mė­ne­siams jau svars­to, kad per tą lai­ką ir pats, lais­vu lai­ku stvė­ręs įran­kius, bū­tų jau bai­gęs re­mon­tą.

„Tris kar­tus skir­tin­gi meis­trai bu­vo at­vy­kę ap­žiū­rė­ti bu­to ir tiek pat kar­tų su jais su­ta­riau, ka­da pra­dės dar­bą. Lau­kiau ke­lias sa­vai­tes, bet nė vie­no su­tar­tą die­ną taip ir ne­su­lau­kiau. Pir­mas meis­tras pa­ža­du­kas ra­ge­lį tei­kė­si pa­kel­ti tik ta­da, kai pa­skam­bi­nau iš sve­ti­mo te­le­fo­no. An­tras pra­din­gė­lis, kai jau ne­si­ti­kė­jau, at­siun­tė ži­nu­tę, kad iš­vy­ko į Bal­ta­ru­si­ją ir grįš va­sa­ros vi­du­ry­je, to­dėl "ne­su­pyks, jei vie­toj jo pa­sam­dy­siu ki­tą meis­trą". Aš ir­gi ne­pyk­čiau, jei­gu to­kie vei­kė­jai bent lai­ku pa­skam­bin­tų ir pra­neš­tų, jog ne­be­ga­lės im­tis dar­bo. Ieš­ko­čiau ki­to. Da­bar jų el­ge­sys at­ro­do lyg pa­si­ty­čio­ji­mas iš klien­to“, - ste­bė­jo­si Kęs­tu­tis.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, to­kie in­di­vi­dua­liai dir­ban­tys meis­trai vi­sa­da pri­sis­ta­to kaip pui­kūs pro­fe­sio­na­lai, be­ne kiek­vie­nas ti­ki­na esąs ge­riau­sias ap­dai­los spe­cia­lis­tas vi­so­je Lie­tu­vo­je ar­ba bent jau ta­me mies­te. Ta­čiau vė­liau pa­aiš­kė­ja, kad auk­si­nės ne meis­tro ran­kos, bet lie­žu­vis. „Jau tre­čiam pa­siž­val­gy­ti at­vy­ku­siam meis­trui puo­liau aiš­kin­ti, ko iš jo ti­kiuo­si, ko­kio bū­tent re­mon­to no­riu. O tas sto­vi ša­lia ir žiū­ri į ma­ne, ne į sie­ną. Pa­klau­siau, ar ma­tai, ką rei­kės pa­da­ry­ti, ką ro­dau? Jis man at­kir­to, kad vi­sa­da sten­gia­si ge­rai su­pras­ti, ko klien­tas no­ri. Su­ta­rėm, su­pra­to. At­ėjus su­tar­tai die­nai ne­pa­si­ro­dė ir tas šau­nuo­lis“, - pa­sa­ko­jo bu­tą su­ma­nęs per­da­žy­ti vil­nie­tis. Iš ket­vir­to kar­to Kęs­tu­čiui pa­ga­liau pa­vy­ko ras­ti meis­trą. Tik da­bar vy­ras būgš­tau­ja, ar pa­si­rin­ko tin­ka­mą spe­cia­lis­tą - kas ga­li ga­ran­tuo­ti dėl jo dar­bo ko­ky­bės?

Tad ko­kia šiuo me­tu pa­dė­tis būs­to re­mon­to rin­ko­je? Kaip ras­ti tin­ka­mą spe­cia­lis­tą? Kaip ap­sid­raus­ti nuo sta­ty­bos dar­bų bro­ko?

Meis­tras – nors ir iš gatvės

Ieš­ko­ti at­sa­ky­mų pra­dė­jo­me nuo Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bų ins­pek­ci­jos (VTPSI). Ta­čiau sta­ty­bų prie­žiū­rą vyk­dan­čios tar­ny­bos at­sto­vė Vi­da Aliu­ko­nie­nė LŽ in­for­ma­vo, kad mi­nė­ta is­to­ri­ja su­si­ju­si su būs­to vi­daus ap­dai­los dar­bais, tad jei meis­tras ne­ko­ky­biš­kai at­liks už­sa­ky­mą, ins­pek­ci­ja ne­la­bai ir ga­lės pa­dė­ti.

Mat vi­daus ap­dai­los dar­bai pa­gal sta­ty­bos rū­šį yra sta­ti­nio pa­pras­ta­sis re­mon­tas. Jiems at­lik­ti pa­sta­to vi­du­je, jei­gu tai ne kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nys, ne­rei­kia jo­kių lei­di­mų. Sta­ty­bą reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų dar­bi­nin­kams ne­nus­ta­to. Dar­bus or­ga­ni­zuo­ja sta­ti­nio ar­ba jo da­lies – bu­to - sa­vi­nin­kas, sa­vo nuo­žiū­ra pa­si­rink­da­mas re­mon­tą at­lik­sian­čius sta­ty­bi­nin­kus.

"Ta­čiau daž­niau­siai dar­bą už­sa­kan­tys pa­sta­to šei­mi­nin­kai pa­tys el­gia­si ne­at­sa­kin­gai - ne­su­da­ro su meis­tru ati­tin­ka­mų pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­ties. Pa­si­ra­šius tam ti­kro tu­ri­nio su­tar­tį, nu­ro­džius abie­jų ša­lių įsi­pa­rei­go­ji­mus ir tei­ses, taip pat nu­ma­čius at­lik­tų dar­bų ga­ran­ti­nį ter­mi­ną ir ki­tas są­ly­gas, bū­tų ju­ri­di­nis pa­grin­das pri­rei­kus rei­ka­lau­ti iš­tai­sy­ti dar­bo trū­ku­mus ar­ba kom­pen­suo­ti jų pa­ša­li­ni­mo iš­lai­das“, - pa­aiš­ki­no V.Aliu­ko­nie­nė.

VTPSI nuo­mo­ne, bū­tų tei­sin­ga, jei­gu vers­lo liu­di­ji­mai, su­tei­kian­tys tei­sę at­lik­ti vie­no­kius ar ki­to­kius sta­ty­bos dar­bus, bū­tų iš­duo­da­mi tik tiems as­me­nims, ku­rie ati­tin­ka­mu do­ku­men­tu ga­li įro­dy­ti sa­vo pro­fe­si­nį pa­si­ren­gi­mą. Taip pat bū­tų nau­din­ga, kad ir sta­ty­bos sri­ty­je pri­gy­tų ra­šy­ti­nės re­ko­men­da­ci­jos, su­teik­tos su vers­lo liu­di­ji­mu dir­ban­čiam meis­trui, pa­vyz­džiui, bu­vu­sių darb­da­vių.

„Kiek­vie­nas gy­ven­to­jas, sam­dan­tis sta­ty­bų dar­bi­nin­kus, ga­li jų pa­si­tei­rau­ti apie at­lik­tus dar­bus ir pa­si­do­mė­ti tų dar­bų ko­ky­be bu­vu­siuo­se ob­jek­tuo­se. Dar vie­nas spren­di­mas, ži­no­ma, su­si­jęs su pa­pil­do­mo­mis iš­lai­do­mis - ga­li­ma pa­si­sam­dy­ti kva­li­fi­kuo­tą spe­cia­lis­tą, ku­ris nuo­lat kon­tro­liuo­tų at­lie­ka­mus sta­ty­bos dar­bus“, - pa­ta­rė VTPSI at­sto­vė.

Ser­ti­fi­ka­tai pa­dė­ties nepakeistų

Re­ko­men­da­ci­jos – vie­na es­mi­nių prie­mo­nių, lei­džian­čių at­skir­ti auk­sa­ran­kį meis­trą nuo to, ku­rio ran­kos au­ga iš ki­tos vie­tos, ne­su­si­ju­sios su ko­ky­be. De­ja, ne vi­si to­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis sku­ba da­ly­tis. Dai­va Ge­ru­ly­tė, sie­kian­ti su­kur­ti įvai­rių sri­čių meis­trų duo­me­nų ba­zę raskg­rei­tai.lt, ku­rio­je ga­li­ma ne tik ras­ti spe­cia­lis­tą, bet ir pa­lik­ti at­si­lie­pi­mus apie jo nu­veik­tus dar­bus, LŽ tei­gė, kad žmo­nės ne­re­tai tin­gi ra­šy­ti ko­men­ta­rus ir nė ne­su­si­mąs­to, jog gal­būt ki­tą kar­tą in­for­ma­ci­jos apie pa­ti­ki­mus meis­trus pri­reiks jiems pa­tiems.

„Sta­ty­bų sek­to­rius iš tie­sų at­si­gau­na ir did­mies­čiuo­se pa­si­sam­dy­ti ge­rą meis­trą yra ne­men­kas iš­šū­kis. Spe­cia­lis­tai, apie ku­rių dar­bo ko­ky­bę ži­nios sklin­da iš lū­pų į lū­pas, užim­ti me­tams į prie­kį. Tad pa­sam­dy­ti meis­trą dau­giau lai­ko rei­ka­lau­jan­čiam dar­bui bus su­nku. Ne­bent rei­kia at­lik­ti smul­kų re­mon­tą. Ta­da, at­si­ra­dus lais­vai die­nai, vie­nas ki­tas gal ir su­tiks pa­dir­bė­ti. Teks sto­ti į lau­kian­čių­jų ei­lę“, - pa­brė­žė D.Ge­ru­ly­tė.

Raskg­rei­tai.lt kū­rė­ja siū­lo vi­sa­da su­da­ry­ti su­tar­tį su meis­tru, pa­pra­šy­ti bu­vu­sių klien­tų, ku­rie ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti apie anks­čiau at­lik­tų jo dar­bų ko­ky­bę, kon­tak­tų. D.Ge­ru­ly­tė ne­su­tin­ka, kad ser­ti­fi­ka­tai ar li­cen­ci­jos ap­dai­li­nin­kams iš es­mės pa­keis­tų pa­dė­tį. „Į vis­ką rei­kė­tų žiū­rė­ti žmo­giš­kai. Ge­ras meis­tras ne­tu­ri ko slėp­ti, klien­tui pa­pra­šius, apie vi­sus dar­bus pa­pa­sa­kos nuo­sek­liai, ga­lės pa­teik­ti re­ko­men­da­ci­jas. Tie, ku­rie dir­ba pro­fe­sio­na­liai, steng­sis kruopš­čiai at­lik­ti ir smul­kes­nį, ir di­de­lės apim­ties dar­bą. Na, o tiems, ku­rie im­asi šio ama­to dėl to, kad aps­kri­tai nie­ko gy­ve­ni­me ne­su­ge­ba, jo­kie ser­ti­fi­ka­tai ne­pa­dės“, - svars­tė D.Ge­ru­ly­tė.

Va­do­vau­tis taisyklėmis

LSA vadovas D.Gedvilas patarė visada sudaryti sutartis su samdomais meistrais ir vadovautis aiškiomis taisyklėmis. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Ko­ky­biš­ko­mis sta­ty­bų pa­slau­go­mis su­in­te­re­suo­ti ne tik dar­bų už­sa­ko­vai, bet ir jų tie­kė­jai. Lie­tu­vos sta­ty­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos (LSA) va­do­vas Da­lius Ged­vi­las LŽ sa­kė, kad ge­rai sa­vo ama­tą įval­džiu­sių meis­trų tu­ri­me, vie­nin­te­lė bė­da - di­de­lė da­lis jų dir­ba ne Lie­tu­vo­je.

„Vi­suo­me­nė­je pa­pli­tęs mi­tas, kad sta­ty­bi­nin­kas, iš­gė­ręs alaus, ant kas­tu­vo pra­sė­di – taip ir pra­ei­na dar­bo die­na. Ge­ri sta­ty­bi­nin­kai ir ap­dai­los meis­trai ti­krai ne­tu­ri lai­ko dar­bo me­tu mie­go­ti. Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį sta­ty­bos dar­bų apim­tis, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, pa­di­dė­jo be­veik treč­da­liu. Lie­tu­vo­je trūks­ta dar­nios sta­ty­bų plė­tros stra­te­gi­jos ir nuo­sek­laus po­žiū­rio, to­dėl bend­ra eko­no­mi­nė pa­dė­tis šia­me sek­to­riu­je le­mia stai­gius dar­bų apim­ties ir jų kai­nų šuo­lius. Ma­to­me, kad dar­buo­to­jų už­mo­kes­tis sta­ty­bų sek­to­riu­je ky­la spar­čiai, tai­gi pa­sam­dy­ti spe­cia­lis­tą ar­ti­miau­siu me­tu kai­nuos vis bran­giau“, - tvir­ti­no D.Ged­vi­las.

Sta­ty­bi­nin­kus vie­ni­jan­ti aso­cia­ci­ja šiuo me­tu ku­ria bend­rą in­for­ma­ci­nį in­ter­ne­to por­ta­lą, ku­ria­me bus ga­li­ma ne tik pa­lik­ti at­si­lie­pi­mus apie sta­ty­bų įmo­nės ar in­di­vi­dua­liai dir­ban­čio meis­tro su­teik­tas pa­slau­gas, bet ir su­ži­no­ti vi­du­ti­nes įvai­rių sta­ty­bos bei ap­dai­los dar­bų kai­nas, ki­tą svar­bią in­for­ma­ci­ją. Sis­te­mos kū­ri­mo dar­bai pra­si­dė­jo per­nai, po pa­to­bu­li­ni­mų ji tu­rė­tų vie­šai star­tuo­ti jau ru­de­nį.

„Ti­ki­mės, jog šis pro­jek­tas pa­leng­vins ir į ko­ky­biš­kes­nį ly­gį pa­kels už­sa­ko­vų bei sta­ty­bi­nin­kų bend­ra­dar­bia­vi­mą. Meis­trą sam­dan­tiems gy­ven­to­jams vi­sa­da re­ko­men­duo­ja­me su­da­ry­ti ra­šy­ti­nes su­tar­tis. In­ter­ne­to sve­tai­nė­je sta­ty­bos­tai­syk­les.lt esa­me pa­tei­kę iš­sa­mius įvai­rių sta­ty­bos ir ap­dai­los dar­bų ap­ra­šy­mus, tai­syk­les, kaip jie tu­rė­tų bū­ti tin­ka­mai at­lik­ti. To­dėl vi­siems už­sa­ko­vams į su­da­ro­mas su­tar­tis re­ko­men­duo­čiau įtrauk­ti punk­tą, kad sta­ty­bos ar re­mon­to dar­bai bū­tų at­lie­ka­mi pa­gal sve­tai­nė­je sta­ty­bos­tai­syk­les.lt skel­bia­mas vie­šas tai­syk­les. Tuo­met bus pa­pras­čiau, esant rei­ka­lui, ap­gin­ti sa­vo in­te­re­sus teis­me ar at­lie­kant eks­per­ti­zę“, - pa­aiš­ki­no LSA va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami