Aukštosios raiškos antausis miegančioms televizijoms

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-06-04 06:00
Iš lietuviškų TV kanalų į HD erą kol kas yra įžengęs tik nacionalinis transliuotojas, jo LRT HD kanalas yra įtrauktas į retransliuotojų  paketus. LŽ archyvo  nuotrauka
Ge­gu­žę Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je at­lik­ta apk­lau­sa at­sklei­dė, kad žiū­ro­vams svar­biau­sia te­le­vi­zo­riaus sa­vy­bė yra vaiz­do ko­ky­bė ir ski­ria­mo­ji ge­ba, – tai nu­ro­dė 85 proc. lie­tu­vių ir 71 proc. lat­vių. Ta­čiau kam to rei­kia, jei­gu to­kios raiš­kos te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­jų - vie­ne­tai.

Įsi­gi­ję pla­čiae­kra­nį aukš­to­sios raiš­kos FHD (Full high de­fi­ni­tion) ar­ba net 4 kar­tus ge­res­nės raiš­kos UHD (Ul­tra high de­fi­ni­tion) te­le­vi­zo­rių su­si­dur­si­me su iš­šū­kiu: šiems apa­ra­tams pri­tai­ky­tas te­le­vi­zi­jos trans­lia­ci­jas, net ir pri­jun­gus pa­ly­do­vi­nę an­te­ną, ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant abie­jų ran­kų pirš­tų.

Nuo­lat lenk­ty­niau­jan­tys di­die­ji bui­ti­nės elek­tro­ni­kos ga­min­to­jai vos ne kas­dien pa­tei­kia vie­nas už ki­tą ge­res­nių tech­ni­nių sa­vy­bių apa­ra­tus. Apie raiš­kio­sios te­le­vi­zi­jos eros auš­rą mū­sų sve­tai­nė­se gir­di­me ne­be pir­mus me­tus. Ta­čiau aukš­to­sios raiš­kos te­le­vi­zi­jos tu­ri­nio pa­si­rin­ki­mas kol kas la­biau pri­me­na ryt­me­čio prie­blan­dą ne­gu ryš­kią vi­du­die­nio sau­lę.

„Daug te­le­vi­zi­jos ka­na­lų už­sie­ny­je tu­ri FHD trans­lia­ci­ją, de­ja, Lie­tu­vo­je tuo pa­si­gir­ti dar ne­ga­li­me. Ta­čiau prog­no­zuo­ja­ma, kad per ke­le­rius me­tus už­sie­ny­je at­si­ras ne­ma­žai UHD trans­lia­ci­jų, o Lie­tu­vą už­ka­riaus FHD raiš­ka“, – op­ti­mis­tiš­kai bu­vo nu­si­tei­kęs „Sam­sung“ bui­ti­nės elek­tro­ni­kos pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je va­do­vas Mi­ros­la­vas Ra­ma­na­vi­čius.

Jo tei­gi­nį pa­grįs­tų kom­pa­ni­jos GfK pa­tei­kia­mi rin­kos ty­ri­mų duo­me­nys: pir­mą­jį 2015 me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu pra­ėju­siais me­tais, UHD ir te­le­vi­zo­rių lenk­tu ekra­nu pa­klau­sa Lie­tu­vo­je iš­au­go 3 kar­tus. Ži­nant tai, kad jiems pri­tai­ky­to tu­ri­nio Lie­tu­vo­je stin­ga, lo­giš­kai ga­lė­tu­me kal­bė­ti apie HD te­le­vi­zo­rių, bet ne HD te­le­vi­zi­jos pro­ver­žį pas mus.

Ne­sup­ras­ki­te klai­din­gai - į HD te­le­vi­zi­jos vaiz­do ko­ky­bę ne­ape­liuo­ja­me, nes nuo stan­dar­ti­nės (SD) raiš­kos trans­lia­ci­jų HD ka­na­lai ski­ria­si it die­na nuo nak­ties. Ta­čiau iš lie­tu­viš­kų TV ka­na­lų į HD erą kol kas yra įžen­gęs tik na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas, jo LRT HD ka­na­las yra įtrauk­tas į šiuo me­tu re­trans­liuo­to­jų siū­lo­mus pa­pi­lo­mai kai­nuo­jan­čius HD ka­na­lų pa­ke­tus. Vi­sos ki­tos lie­tu­viš­kos te­le­vi­zi­jos pa­to­giai snū­du­riuo­ja ir per­ne­lyg ne­si­var­gi­na in­ves­tuo­ti ne tik į prog­ra­mų ko­ky­bę, bet ir į tech­ni­kos nau­jo­ves.

Te­le­por­ta­ci­ja į stadioną

Su­ma­nę su­si­pa­žin­ti su UHD, ar­ba 4K, te­le­vi­zo­rių siū­lo­mo­mis re­vo­liu­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, nu­ta­rė­me iš­ban­dy­ti tai, ką ko­ky­biš­kiau­sio šiuo me­tu ga­li pa­siū­ly­ti bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­da­vė­jai. Jei bent kar­tą per die­ną įsi­jun­gia­te sve­tai­nė­je riog­san­čią TV dė­žu­tę, grei­čiau­siai jau te­ko iš­vys­ti rek­la­mą, siū­lan­čią pa­siek­ti žvaigž­des kar­tu su nau­juo­ju „Sam­sung“ SUHD te­le­vi­zo­riu­mi.

„Ar ki­no tea­trą ati­da­ry­si­te?“ - iš­vy­du­si, kaip su siun­tų tar­ny­bos kur­je­riu į penk­tą aukš­tą tem­pia­me 65 co­lių (163 cm) 9 se­ri­jos „Sam­sung SUHD” įstri­žai­nės te­le­vi­zo­rių, pa­si­do­mė­jo kai­my­nė. Tei­sy­bės dė­lei rei­kė­tų pa­mi­nė­ti, kad ir šis mil­ži­niš­kas ekra­nas nė­ra di­džiau­sias, ku­rį siū­lo Pie­tų Ko­rė­jos ga­min­to­jas – nu­sta­ty­ta ri­ba yra 88 co­liai (224 cm).

UHD TV ekra­ne yra apie 8 mln. pik­se­lių, tai reiš­kia ke­tu­ris kar­tus (iš čia ir 4K stan­dar­tas) ge­res­nę nei FHD te­le­vi­zo­rių ekra­nų raiš­ką. Žmo­nės prie UHD TV lo­go­ti­pų daž­nai ga­li pa­ma­ty­ti 4K ženk­lą, ta­čiau 4K ir UHD reiš­kia tą pa­tį – tai tas pats te­le­vi­zo­rius, tas pats raiš­kos api­bū­di­ni­mas, tik ki­tas ter­mi­nas.

Te­le­vi­zo­riaus pri­jun­gi­mas - ne­su­dė­tin­ga už­duo­tis. Jo už­pa­ka­li­nė­je sie­ne­lė­je yra tik dvi jung­tys: vie­na – mai­ti­ni­mo, o ki­ta ke­liau­ja į „O­ne Con­nect Evo­lu­tion Kit“ dė­žu­tę, ku­rio­je su­mon­tuo­tos vi­sų įma­no­mų vaiz­do duo­me­nų per­da­vi­mo stan­dar­tų, in­ter­ne­to bei na­mų ki­no įran­gos gar­so jung­tys.

Vi­si 8 mln. pik­se­lių ne­tru­kus su­spin­di lenk­ta­me UHD ekra­ne. Ga­mi­nant „Sam­sung SUHD“ ekra­nus nau­do­ja­ma na­no­kris­ta­lų tech­no­lo­gi­ja, ku­ri, tech­niš­kai ta­riant, už­ti­kri­na ge­res­nės ko­ky­bės „bal­tą“ spal­vą. Dėl to žmo­gus ma­to ryš­kiau vi­są spal­vų pa­le­tę. Pa­vyz­džiui, aukš­čiau­sios kla­sės UHD te­le­vi­zo­riai už­ti­kri­na 16 mln. spal­vų pa­le­tę, o SUHD te­le­vi­zo­rius – iki 1 mlrd. at­spal­vių.

Bend­ras įspū­dis, te­le­vi­zo­riu­je įjun­gus di­džiu­lei ski­ria­ma­jai ge­bai pri­tai­ky­tą prog­ra­mą tu­ri­nį, yra pui­kus. Ste­bint spor­to trans­lia­ci­jas po ke­lių mi­nu­čių ne­ju­čia teleportuojiesi į fut­bo­lo sta­dio­ną ar prie pat bok­so rin­go vir­vių, o ant ką tik čem­pio­no dir­žą pel­niu­sio bok­si­nin­ko vei­do ga­li su­skai­čiuo­ti pra­kai­to la­šus. Po­jū­čius pa­pil­do­mai ga­li­ma su­stip­rin­ti pa­si­rin­kus vaiz­dą dar la­biau pa­gy­vi­nan­tį „Sport“ re­ži­mą.

Įdo­mu tai, kad į te­le­vi­zo­rių įmon­tuo­tas „E­co“ sen­so­rius au­to­ma­tiš­kai nu­sta­to ap­lin­kos apš­vies­tu­mą ir ati­tin­ka­mai ko­re­guo­ja ro­do­mo vaiz­do ryš­ku­mą bei tau­po ener­gi­ją. Te­le­vi­zo­rius, ži­no­ma, yra A kla­sės ir su­nau­do­ja tik 153 va­tus (212 kWh per me­tus).

Žong­li­ra­vi­mas dviem pulteliais

Anks­čiau skep­tiš­kai ver­ti­nau lenk­tą ekra­ną, ta­čiau pa­gy­ve­nęs su di­džiuo­ju lenk­tu SUHD ekra­nu jau po sa­vai­tės pa­kei­čiau sa­vo nuo­mo­nę. To­kio ti­po ekra­nas ne tik or­ga­niš­kiau įsi­lie­ja į kam­ba­rio in­ter­je­rą, at­ro­do mo­der­niau, bet ir įtrau­kia la­biau nei aiš­kiai erd­vės ri­bas nu­brė­žian­tis sta­čia­kam­pis.

Vi­soms įma­no­moms SUHD te­le­vi­zo­riaus funk­ci­joms - pra­de­dant tri­ma­čiu vaiz­du, val­dy­mo ju­de­siais ar bal­su ga­li­my­bė­mis ir bai­giant 8 bran­duo­lių te­le­vi­zo­riaus pro­ce­so­riu­je be­si­su­kan­čios nau­jos „Sam­sung“ ope­ra­ci­nės sis­te­mos „Ti­zen“ bei jai pri­tai­ky­tų prog­ra­mė­lių pra­na­šu­mais - ap­ra­šy­ti ne­pa­kak­tų vi­so dien­raš­čio nu­me­rio. Ne­abe­jo­ju, kad vi­si, kam šian­dien ak­tua­lios nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos, ne­sun­kiai ras juos do­mi­nan­čias tech­ni­nes spe­ci­fi­ka­ci­jas.

Štai ke­le­tas de­gu­to la­šų, pa­ga­di­nu­sių to­bu­lą me­daus sta­ti­nę. Nuo­tai­kos ne­pa­kė­lė epi­zo­diš­kai at­si­ras­da­vę te­le­vi­zo­riaus pri­si­jun­gi­mo prie in­ter­ne­to ry­šio su­tri­ki­mai, ku­riuos grei­čiau­siai bū­tų ga­li­ma iš­spręs­ti at­nau­ji­nus prog­ra­mi­nę įran­gą. Ta­čiau prog­ra­mi­nės įran­gos nau­ji­niai pa­kib­da­vo, taip ir ne­pra­dė­ję siųs­tis, o ekra­ne iš­dyg­da­vo pers­pė­ji­mai apie klai­das ar­ba ne­pas­to­vų in­ter­ne­to ry­šį. Ne­abe­jo­ju, kad šias prob­le­mas ga­li­ma iš­spręs­ti, bet tuo kar­tu ne­pa­dė­jo nei prie ekra­no ta­ria­mi bur­ta­žo­džiai, nei pe­rė­ji­mas nuo be­lai­džio in­ter­ne­to ry­šio prie lai­ko pa­ti­krin­to „lai­do“.

Ne­at­sie­ja­mas te­le­vi­zo­riaus prie­das – val­dy­mo pul­te­lis. Prie nau­jo­jo SUHD te­le­vi­zo­riaus jų gau­na­me net du. Vie­nas la­bai pra­stai at­ro­dan­tis yra skir­tas įpras­toms te­le­vi­zo­riaus funk­ci­joms val­dy­ti, ki­tas – iš­ma­nio­sioms. Bet nuo­la­ti­nis žong­li­ra­vi­mas abiem pul­te­liais ga­liau­siai pra­de­da er­zin­ti, čia no­rė­tų­si vie­no pul­te­lio spren­di­mo, ku­riam ne­ras­tum prie­kaiš­tų.

Jei iš tie­sų esa­te ki­no­ma­nas ar uo­lus spor­to var­žy­bų fa­nas, no­ri­te na­mie tu­rė­ti ki­no tea­tro al­ter­na­ty­vą, 4K te­le­vi­zo­rius ga­li tap­ti lais­va­lai­kio trau­kos cen­tru, ne­pa­kei­čia­ma vi­zua­lių ma­lo­nu­mų or­gi­ja akims.

Ta­čiau jei ke­ti­na­te ste­bė­ti tik te­le­vi­zi­jos ka­na­lų trans­lia­ci­jas, kol kas lik­si­te ge­ro­kai nu­si­vy­lę, mat jas teks ste­bė­ti kur kas ma­žes­nia­me nei ekra­nas sta­čia­kam­py­je, ir ne­gel­bės joks ga­lin­go te­le­vi­zo­riaus pro­ce­so­riaus at­lie­ka­mas dirb­ti­nis vaiz­do „ge­ri­ni­mas“ (upscaling). Ga­liau­siai įsi­žei­dę ir iš­jun­gę te­le­vi­zo­rių, ke­liau­si­te prie lan­go spok­so­ti į ti­kras žvaižg­des.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Deividas  217.114.169.251 2016-02-16 01:25:47
Klaidinanti inforfacija 4K turi du kartus didesne rezoliucija liginant su FHD
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami