Avarijos daugiabučiuose – dėl sistemų senumo ir žmonių neatsakingumo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-17 14:48
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-17 14:48
Pa­gal su­da­ry­tą vie­šą ava­ri­jų Vil­niaus dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se že­mė­la­pį ma­ty­ti, kad dau­giau­sia ava­ri­nių iš­kvie­ti­mų fik­suo­ja­ma se­niau­siuo­se sos­ti­nės ra­jo­nuo­se: Nau­ja­mies­ty­je, Žir­mū­nuo­se ir Nau­ji­nin­kuo­se, o ma­žiau­sia – Pa­ši­lai­čiuo­se bei Jus­ti­niš­kė­se. 

Per sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius UAB „Ma­no būs­to“ ava­ri­nė tar­ny­ba Nau­ja­mies­ty­je lik­vi­da­vo 1351, o Žir­mū­nuo­se – 1134 ava­ri­jas dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se. Tai ati­tin­ka­mai su­da­ro 7,72 ir 9,73 ava­ri­jų šim­tui bu­tų. Dau­giau­sia, be­veik 40 proc., vi­sų ge­di­mų už­fik­suo­ta bui­ti­nių nuo­te­kų tink­luo­se, dar treč­da­lis – karš­to ir šal­to van­dens sis­te­mo­se, ra­šo­ma UAB „Ma­no būs­tas“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Įmo­nės ap­tar­nau­ja­muo­se na­muo­se Vil­niu­je mi­nė­tu lai­ko­tar­piu šie­met jau įvy­ko 6509 ava­ri­jos. Tai penk­ta­da­liu dau­giau nei tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu.

„Ma­no būs­to“ Eksp­loa­ta­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ta­das Mi­se­vi­čius iš­ski­ria dvi daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių ava­ri­jų dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se prie­žas­tis. Tai – me­cha­ni­niai ge­di­mai ir gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mo sto­ka. Jo tei­gi­mu, jei žmo­nės elg­tų­si at­sa­kin­giau, ava­ri­jų bu­ti­nių nuo­te­kų tink­luo­se bū­tų ge­ro­kai ma­žiau.

„Ne­ma­žai gy­ven­to­jų vis dar įpra­tę į ka­na­li­za­ci­ją mes­ti vis­ką, kas pa­puo­la po ran­ka. Va­ly­da­mi už­si­kim­šu­sius tink­lus daž­nai ran­da­me pri­mė­ty­tų pa­nauo­do­tų saus­kel­nių, sta­ty­bi­nių at­lie­kų, plast­ma­si­nių bu­te­lių ar net stik­lai­nių. Dėl to­kio žmo­nių el­ge­sio ir įvyks­ta ka­na­li­za­ci­jos už­si­kim­ši­mai, ne­prik­lau­so­mai nuo dau­gia­bu­čio am­žiaus, nes taip nu­tin­ka tiek se­nuo­se, tiek nau­juo­se na­muo­se“, – pa­sa­ko­jo T.Mi­se­vi­čius.

Apie treč­da­lis vi­sų ava­ri­jų Vil­niu­je įvyks­ta šal­to bei karš­to van­dens vamz­dy­nuo­se. T.Mi­se­vi­čus sa­ko, jog ši „li­ga“ daž­niau­siai diag­no­zuo­ja­ma se­nuo­se dau­gia­bu­čiuo­se ir tuo­se na­muo­se, kur su­mon­tuo­ti me­ta­li­niai vamz­dy­nai.

Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to me­džia­gų ka­ted­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lik­ti ty­ri­mai par­odė, kad dėl tie­kia­mo van­dens che­mi­nės su­dė­ties cin­kuo­ti ir plie­ni­niai vamz­džiai po 15 me­tų nau­do­ji­mo iš vi­daus jau bū­na pa­žeis­ti ko­ro­zi­jos. Pla­ni­nių ap­žiū­rų me­tu šio de­fek­to ne­įma­no­ma pa­ma­ty­ti. Anot T.Mi­se­vi­čiaus, su­plo­nė­ju­si plie­ni­nio vamz­džio sie­ne­lė ne­at­lai­ko kin­ta­mo dar­bi­nio slė­gio, dėl to vamz­dis trūks­ta, už­lie­ja pa­tal­pas ir su­nio­ko­ja gy­ven­to­jų tur­tą. Tur­to drau­di­mo spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, vi­du­ti­nė ža­la būs­tui dėl už­lie­ji­mo Lie­tu­vo­je sie­kia apie 306 eu­rus, nors yra bu­vę at­ve­jų, kai ji bu­vo įver­tin­ta 10, 15 ar 20 tūkst. eu­rų.

„No­rint iš­veng­ti pa­na­šaus po­bū­džio ne­lai­mių, vi­sus se­nus me­ta­li­nius vamz­dy­nus rei­kė­tų keis­ti į plas­ti­ki­nius, ku­rie yra at­spa­rūs ko­ro­zi­jai. De­ja, gy­ven­to­jai ne itin no­riai su­tin­ka tą da­ry­ti. Mū­sų ap­tar­nau­ja­muo­se na­muo­se šiuo me­tu pa­keis­ta apie 27 proc. vi­sų se­nų vamz­dy­nų, ta­čiau dau­giau nei du treč­da­liai yra se­ni ar­ba la­bai se­ni. To­dėl ne­nuos­ta­bu, jog dau­giau­sia už­lie­ji­mų įvyks­ta tuo­se sos­ti­nės ra­jo­nuo­se, kur sto­vi se­ni dau­gia­bu­čiai ir juo­se su­mon­tuo­ti me­ta­li­niai vamz­dy­nai“, – ak­cen­ta­vo T.Mi­se­vi­čius.

Dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mies­tų vei­kian­ti „Ma­no būs­to“ ava­ri­nė tar­ny­ba per me­tus gau­na be­veik 26 tūkst. iš­kvie­ti­mų. Per mė­ne­sį gel­bė­ti gy­ven­to­jų tur­tą įmo­nės spe­cia­lis­tai vi­du­ti­niš­kai vyks­ta 2166 kar­tus – 71 kar­tą per die­ną ar­ba 3 kar­tus per va­lan­dą. Į dau­giau kaip į 87 proc. iš­kvie­ti­mų ava­ri­nės tar­ny­bos eki­pa­žai vi­du­ti­niš­kai at­vyks­ta per 1,06 val, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami