Baldų kaina – 50 centų per dieną?

lzinios.lt 2013-07-01 12:51
lzinios.lt
2013-07-01 12:51
Ši sofa kainuoja 3000 litų, tačiau tarnaus ilgai.
Ko­ky­bė Lie­tu­vo­je aso­ci­juo­ja­si su „di­des­ne“ kai­na. Ta­čiau ar ti­krai ko­ky­biš­ki bal­dai yra bran­ges­ni?

Apie bal­dų kai­nas ir ko­ky­bę kal­ba­mės su bal­dų tech­no­lo­ge Ra­sa Bui­vy­die­ne ir pre­ky­bos cen­tro „Bal­dų ro­jus“ va­do­vu Au­re­li­ju­mi Sa­ba­liaus­ku.

Skir­tin­gas skaičiavimas

Pre­ky­bos cen­tro „Bal­dų ro­jus“ va­do­vas Au­re­li­jus Sa­ba­liaus­kas pa­ste­bi, kad žmo­nės daž­nai su­si­ža­vi per­ne­lyg ma­žo­mis ne­ko­ky­biš­kų bal­dų kai­no­mis, ta­čiau ne­pa­gal­vo­ja, kad kai­ną reik­tų skai­čiuo­ti kiek ki­taip.

„Pi­ni­gų su­ma, ku­rią su­mo­ka­te už bal­dą nė­ra vie­nin­te­lis ma­to vie­nen­tas pa­gal ku­rį reik­tų ver­tin­ti bal­do kai­ną. At­kreip­ki­te dė­me­sį ir į kai­ną, ku­rią mo­ka­te pir­ki­mo me­tu, ir kiek bal­das jums kai­nuo­ja per vie­ną die­ną, pa­ma­ty­si­te, kad ko­ky­biš­kas bal­das yra per­pus pi­ges­nis“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Nu­ta­rė­me at­lik­ti eks­pe­ri­men­tą ir pa­skai­čiuo­ti, ar ga­li ko­ky­biš­kas bal­das bū­ti pi­ges­nis už ne­ko­ky­biš­ką.

Ši sofa kainuoja 1000 litų, tačiau ja naudositės ne ilgą laiką.

Pra­stas prieš kokybišką

Tu­ri­me dvi iš pir­mo žvilgs­nio iden­tiš­kas so­fas, ku­rios pa­ga­min­tos iš skir­tin­gų me­džia­gų. Vie­nos kai­na - 3000 Lt, ki­tos – 1500 Lt. Kaip tei­gia bal­dų tech­no­lo­gė Ra­sa Bui­vy­die­nė pra­stes­nės ko­ky­bės bal­dai, pri­klau­so­mai nuo si­tua­ci­jos, ga­li bū­ti nau­do­ja­mas apie pen­ke­rius me­tus. „Iš pra­stes­nių me­džia­gų pa­ga­min­tas bal­das vi­du­ti­niš­kai tar­nau­ja 2 – 5 me­tus. Jei­gu na­muo­se yra ma­žų vai­kų ar gy­vū­nų – bal­das dar grei­čiau su­si­dė­vi”, - kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.

Va­di­na­si, ne­ko­ky­biš­kas bal­das kas­dien jums at­siei­na nuo 82 ct iki 2 Lt per die­ną. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad ši su­ma nė­ra di­de­lė, ta­čiau kiek jums per die­ną kai­nuo­ja iš ge­ros ko­ky­bės me­džia­gų pa­ga­min­tas bal­das? Su­mo­kė­ję 3000 Lt už ko­ky­biš­ką bal­dą per die­ną mo­kė­si­te vos po 54 ct, nes bal­das jums tar­naus 15 me­tų ir dau­giau.

Pa­šne­ko­vai taip pat pri­me­na, kad kei­čiant bal­dus kiek­vie­ną kar­tą rei­kia gal­vo­ti ir apie kam­ba­rio in­ter­je­ro pa­kei­ti­mus, kos­me­ti­nį re­mon­tą, o tam taip pat ten­ka iš­leis­ti ne­ma­žai pi­ni­gų.

Ko­ky­biš­ko bal­do beiškant

Ne­įgu­du­siam var­to­to­jui ga­li bū­ti su­nku iš­kart at­skir­ti ge­ros ko­ky­bės bal­dą. Kal­bin­ta bal­dų tech­no­lo­gė Ra­sa Bui­vy­die­nė pa­ste­bi, kad ren­kan­tis bal­dą dė­me­sį reik­tų at­kreip­ti į vi­di­nę jo kons­truk­ci­ją, iš­ori­nį ap­mu­ša­lą ir, ži­no­ma, pa­to­gu­mą.

„Kuo dau­giau yra ber­žo, bu­ko me­die­nos ir fa­ne­ros, tuo bal­das bus pa­tva­res­nis. Tuo tar­pu pi­giuo­se bal­duo­se daž­niau­siai nau­do­ja­ma tik drož­lių plokš­tė. Il­gaam­žiuo­se bal­duo­se nau­do­ja­mi spy­ruok­li­niai blo­kai, ar­ba di­de­lio tan­kio sto­res­nis po­ro­lo­nas“, - kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.

Ne pa­slap­tis, kad kai ku­rie bal­dų ga­min­to­jai ban­do tau­py­ti rink­da­mie­si pra­stes­nės ko­ky­bės ap­mu­ša­lais. Kaip pa­ste­bi Ra­sa Bui­vy­die­nė – pir­kė­jai tu­ri bū­ti ypač ati­dūs ver­tin­da­mi au­di­nių ko­ky­bę.

„Di­de­lę bal­do sa­vi­kai­nos da­lį su­da­ro ap­mu­ša­las, daž­nai pi­gių bal­dų ga­min­to­jai no­rė­da­mi su­tau­py­ti pir­kė­jams siū­lo bal­dus su plo­nu, re­tu, o daž­nai ir su pa­kli­juo­tu ap­mu­ša­lu. To­kie au­di­niai jau po pir­mų­jų sa­vai­čių iš­si­tam­po ir tam­pa vi­zua­liai ne­pa­trauk­lūs“, - kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.

Lie­tu­vo­je ir va­ka­rų Eu­ro­po­je – skir­tin­gos tradicijos

Kal­bin­ti pa­šne­ko­vai vie­nin­gai su­ta­ria, kad pra­stes­nės ko­ky­bės bal­dų nu­ra­šy­ti ti­krai ne­de­rė­tų, tie­siog Lie­tu­vo­je ir vi­so­je ry­tų Eu­ro­po­je jie yra per­ver­ti­na­mi. „Va­ka­rų Eu­ro­po­je įpras­ta pirk­ti pi­gius bal­dus nuo­mo­ja­miems būs­tans, o po me­tų ki­tų juos tie­siog iš­mes­ti“, kal­bė­jo A. Sa­ba­liaus­kas.

Kaip lie­tu­vių pa­tar­lė sa­ko: „Ne­mo­ka­mas sū­ris – tik pe­lė­kau­tuo­se“. No­rint su­si­kur­ti jau­kius na­mus ne­rei­kia pa­si­duo­ti ma­žų kai­nų vi­ru­sui, bū­ti­na pri­im­ti ap­gal­vo­tus ir pra­ktiš­kus spren­di­mus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami