Baltijos virėjų čempionate lietuviai iškovojo du prizus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-12 10:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-12 10:00
Konditerė Toma Piskarskaitė  ir jaunasis virėjas Erikas Janerikas.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Ry­go­je pir­mą kar­tą vy­ko tarp­tau­ti­nis Bal­ti­jos ša­lių vi­rė­jų čem­pio­na­tas „Bal­ti­jos ku­li­na­ri­nis pa­vel­das“, ku­ria­me sėk­min­gai pa­si­ro­dė Lie­tu­vos ko­man­da.  Lie­tu­viai bend­ro­je įskai­to­je užė­mė tre­čią vie­tą, ga­vo žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų pri­zą bei ge­riau­sio jau­no­jo vi­rė­jo ti­tu­lą.  

Pir­mą­ją vie­tą bend­ro­je įskai­to­je užė­mė Lat­vi­jos ko­man­da, es­tai li­ko an­tri. Pir­mą Bal­ti­jos ša­lių ku­li­na­ri­jos čem­pio­na­tą or­ga­ni­za­vo Lat­vi­jos vi­rė­jų klu­bas, bend­ra­dar­biau­da­mas su Lie­tu­vos ir Es­ti­jos vi­rė­jų aso­cia­ci­jo­mis bei di­džiau­sia mais­to pro­duk­tų res­to­ra­nams ir ka­vi­nėms tie­kė­ja Lat­vi­jos įmo­ne „REA­TON“.

„Jau de­šimt me­tų Lat­vi­jo­je vy­ko na­cio­na­li­nis vi­rė­jų čem­pio­na­tas, ku­rio nu­ga­lė­to­jui bu­vo įtei­kia­mas mū­sų įmo­nės įsteig­tas pri­zas – auk­si­nis REA­TON sam­tis. To­kie kon­kur­sai pa­de­da edu­kuo­ti vi­rė­jus ir ska­ti­na juos to­bu­lė­ti. To­dėl Lat­vi­jos vi­rė­jų klu­bo pa­siū­ly­mas reng­ti Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­tą leis vie­šo­jo mai­ti­ni­mo sfe­rą pa­kel­ti į nau­ją ly­gį. Reng­da­mi kon­kur­sus, se­mi­na­rus, kur­sus bei kvies­da­mi lek­to­riais bei dės­ty­to­jais pa­sau­li­nio ly­gio vir­tu­vės še­fus, ti­ki­mės, kad ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je Mi­che­lin žvaigž­de bus įver­tin­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ar Es­ti­jos res­to­ra­nas“, – sa­ko di­džiau­sios Bal­ti­jos ša­ly­se mais­to pro­duk­tų res­to­ra­nams ir ka­vi­nėms tie­kė­jos „REA­TON“ įmo­nės rin­ko­da­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Isa­kas.

Lat­vi­jos vi­rė­jų klu­bo val­dy­bos pir­mi­nin­kė Svet­la­na Riš­ko­va sa­kė, kad idė­ja su­reng­ti Bal­ti­jos ša­lių vi­rė­jų čem­pio­na­tą sklan­dė se­nai. „Ge­rai, kad ją pa­lai­kė Lie­tu­vos ir Es­ti­jos vi­rė­jų aso­cia­ci­jos bei mū­sų il­ga­me­tis mais­to pro­duk­tų tie­kė­jas REA­TON. Ne­svar­bu, kas to­kia­me čem­pio­na­te lai­mi, svar­bu, kad, no­rė­da­mi iš­ko­vo­ti per­ga­lę, mes mo­ko­mės ir ke­lia­me sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją“, – sa­ko S. Riš­ko­va. Anot jos, pa­grin­di­nis čem­pio­na­to tiks­las – stip­rin­ti ry­šius tarp Bal­ti­jos ša­lių vi­rė­jų ir keis­tis pa­tir­ti­mi.

Bal­ti­jos vi­rė­jų čem­pio­na­tas – uni­ka­lus ren­gi­nys, ku­ria­me dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo ko­vo­jo tris ko­man­dos, at­sto­vau­jan­čios Lie­tu­vą, Lat­vi­ją ir Es­ti­ją. Už­duo­tis – pa­ga­min­ti sa­vo re­gio­no pa­tie­ka­lą – už­kan­dį iš ster­ko, karš­tą pa­tie­ka­lą iš triu­šie­nos ir de­ser­tą iš šal­ta­lan­kio. Tei­sė­jai ver­ti­no pa­tie­ka­lų ati­ti­ki­mą stan­dar­tams, par­uo­ši­mo tiks­lu­mą ir lai­ką, pro­fe­sio­na­lius įgū­džius, de­ko­ra­vi­mą ir sko­nį. Ra­gau­ti pa­ga­min­tus pa­tie­ka­lus ir bal­suo­ti ga­lė­jo ir žiū­ro­vai, ku­rie spren­dė sim­pa­ti­jų pri­zo li­ki­mą.

Bal­ti­jos ša­lių vi­rė­jų čem­pio­na­tą pri­pa­ži­no ir jam tarp­tau­ti­nę akre­di­ta­ci­ją su­tei­kė pa­sau­lio vir­tu­vės še­fų aso­cia­ci­ja (WACS – World“s As­so­cia­tion of Chefs), to­dėl Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos vi­rė­jų meis­triš­ku­mą ver­ti­no ser­ti­fi­kuo­ta šios or­ga­ni­za­ci­jos ko­mi­si­ja. Jos pir­mi­nin­kas – 50 me­tų vir­tu­vės še­fo pa­tir­tį tur­tin­tis WACS B ka­te­go­ri­jos tei­sė­jas Ul­ri­chas Freh­dė (Šve­di­ja), WACS va­dy­bos di­rek­to­rius ir B ka­te­go­ri­jos tei­sė­jas Ja­ko­bas Mag­nu­so­nas (Is­lan­di­ja), World Mas­ter Chefs So­cie­ty vi­cep­re­zi­den­tas, B ka­te­go­ri­jos tei­sė­jas Da­nie­lis Ai­to­nas (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja), World Mas­ter Chefs So­cie­ty vi­cep­re­zi­den­tas, A ka­te­go­ri­jos tei­sė­jas Ga­ris Fil­be­jus (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja), Wo­men WACS ser­ti­fi­kuo­ta kon­di­te­ri­jos tei­sė­ja ir B ka­te­go­ri­jos tei­sė­ja Fran­cia­nė Tar­ta­ri (Šve­di­ja).

Lie­tu­vos ko­man­dos su­dė­tis Bal­ti­jos ša­lių vi­rė­jų čem­pio­na­te – vir­tu­vės še­fai Arū­nas Stoš­kus ir And­rius Ku­bi­lius, kon­di­te­rė To­ma Pis­kars­kai­tė ir jau­na­sis vi­rė­jas Eri­kas Ja­ne­ri­kas. Ka­pi­to­nu bu­vo iš­rink­tas Arū­nas Stoš­kus, ku­ris po ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos bu­vo pa­ten­kin­tas ko­man­dos pa­sie­ki­mais: „Ko­va bu­vo įtemp­ta. Čem­pio­na­tas stip­rus. Iš­ko­vo­jo­me ne­ma­žai pri­zų ir įgi­jo­me ver­tin­gos pa­tir­ties“.

Eri­kas Ja­ne­ri­kas bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu Bal­ti­jos ša­lių jau­nuo­ju vi­rė­ju. „Mū­sų jau­niau­sias ko­man­dos na­rys įro­dė sa­vo po­ten­cia­lą. Tei­sė­jus jis ma­lo­niai nu­ste­bi­no pa­tie­ka­lais ir aukš­tu jų par­uo­ši­mo ly­giu“, – sa­kė vir­tu­vės še­fas, dir­ban­tis „For­to“ res­to­ra­nų gru­pė­je, A. Stoš­kus.

Įteik­da­mas Lat­vi­jos ko­man­dai nu­ga­lė­to­jų tau­rę, pir­mo­jo Bal­ti­jos vi­rė­jų čem­pio­na­to ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ul­ri­has Freh­dė pa­brė­žė, kad tai is­to­ri­nė die­na Bal­ti­jos ša­ly­se. „Nes­var­bu kas lai­mė­jo pir­mą­jį čem­pio­na­tą, Jūs vi­si įra­šė­te nau­ją is­to­ri­jos pus­la­pį į Bal­ti­jos ša­lių ku­li­na­ri­jos me­traš­tį“, – sa­kė U. Freh­dė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
alia  83.188.161.226 2016-09-12 10:30:07
Va cia tai pasiekimai, saunuoliai. Gaila, kad viso konkurso nerode per tv.
1 0  Netinkamas komentaras
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami