Baltos sienos namus pripildo šviesos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-19 06:00
Balta sienų ir lubų apdaila – populiarus sprendimas ne tik miegamajame, bet ir valgomajame. LŽ archyvo nuotraukos
Bal­ta bal­ta, kur dai­rais... Šios ei­lu­tės ne apie vis re­čiau į šiuos kraš­tus su snie­go pus­ni­mis užk­lys­tan­čią žie­mą, bet apie lie­tu­vių na­mų in­ter­je­ruo­se spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­tį skan­di­na­viš­ką mi­ni­ma­liz­mą, kur bal­tas sie­nas ir lu­bas šiek tiek spal­viš­kai pa­gy­vi­na ne­bent švie­saus me­džio grin­dys ir ke­lios su­bti­lios in­ter­je­ro de­ko­ro de­ta­lės.

Leo­par­dų kai­lių, kro­ko­di­lo odų, su gau­sio­mis auk­so im­ita­ci­jo­mis su­si­mai­šiu­sio pur­pu­ri­nio rau­do­nio šiuo­lai­ki­nių lie­tu­vių na­muo­se ne­ap­tik­si. To­kius in­ter­je­ro ak­cen­tus, pa­sak pro­fe­sio­na­lių di­zai­ne­rių, mėgs­ta ne­bent Lie­tu­vo­je nau­jai įsi­ku­rian­tys ru­sai ar bal­ta­ru­siai.

„Jei na­mų sie­nas da­žo­te bal­tai, pa­lie­ka­te ne­ri­bo­tą erd­vę sa­vo fan­ta­zi­jai, nes jos – kaip tuš­čias po­pie­riaus la­pas. Vė­liau bet ka­da ga­lė­si­te pa­pil­dy­ti in­ter­je­rą ki­to­kios spal­vos de­ta­lė­mis, o bal­tos sie­nos lei­džia iš es­mės kur­ti įvai­raus sti­liaus in­ter­je­rus – kla­si­ki­nį, mo­der­nų, ma­ri­nis­ti­nį ar ur­ba­nis­ti­nį“, – tei­gė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Mil­da Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Vi­zua­liai pa­di­di­na erdvę

Baltos ir juodos spalvos sienų ir lubų apdailą pagyvina įvairūs tekstilės elementai, minkštos baldų tekstūros.

Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, ne­rei­kė­tų ap­si­gau­ti dėl bal­tos spal­vos šal­tu­mo, mat ne­re­tai nau­ja­ku­riai įsi­vaiz­duo­ja, jog bal­tas in­te­je­ras bus „per daug pa­pras­tas“. Jei žvelg­tu­me griež­tai iš fi­zi­kos pers­pek­ty­vos, bal­ta spal­va yra ryš­ki švie­sa, su­da­ry­ta iš vi­so spek­tro spal­vų, ta­čiau pa­ti sa­vai­me bes­pal­vė, ne­tu­rin­ti jo­kio at­spal­vio.

Ta­čiau, pa­sak in­ter­je­ro di­zai­ne­rės, tam ne­sun­kiai ga­lė­tų pa­prieš­ta­rau­ti da­žų kū­rė­jai, pa­tei­kę ach­ro­ma­ti­nės bal­tos spal­vos me­džia­gų, ku­rios bū­na įvai­riau­sių at­spal­vių – snie­go ar pie­no bal­tu­mo, ba­lin­tos ka­vos, kre­mo, cir­ko­nio, šal­to mė­ly­nu­mo. Pa­sta­ro­ji, be­je, šiuo me­tu yra vie­na po­pu­lia­riau­sių, nors, skir­tin­gai nei pie­no ar kre­mo at­spal­vio bal­ti da­žai, su­tei­kia na­mams ste­ri­lu­mo ir griež­tu­mo įspū­dį.

„Jei sa­vo būs­tą įkū­rė­te ne­di­de­lė­je, kom­pak­tiš­ko­je erd­vė­je, ne­abe­jo­ti­nai pats ge­riau­sias sie­nų ap­dai­los spren­di­mas yra bal­ta spal­va. Tik bal­ta spal­va pa­dės su­kur­ti erd­vės ir švie­sos įspū­dį, ku­rį dar la­biau ga­li­ma su­stip­rin­ti tin­ka­mo­je vie­to­je pa­nau­do­tais veid­ro­džiais. Jei esa­te kla­si­ki­nio sti­liaus mė­gė­jas, be bal­tos, dar ga­li­te rink­tis leng­vus pa­ste­li­nius at­spal­vius. Vi­sos ki­tos ma­žos pa­tal­pos sie­nų spal­vos vi­zua­liai tik dar la­biau su­ma­žins erd­vę“, – pa­žy­mė­jo M. Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Vei­kia neutralizuojamai

In­ter­je­ro di­zai­ne­rės tei­gi­mu, šian­dien bal­ta spal­va vis­gi – ne tik ma­žų erd­vių spren­di­mas. Lof­tų pio­nie­riams, skan­di­na­vų ir ame­ri­kie­čių di­zai­ne­riams, pra­ėju­sio am­žiaus pa­bai­go­je ma­siš­kai ėmus ba­lin­ti erd­ves, iš pra­džių šei­mi­nin­kai daž­niau­siai su­tik­da­vo tik su bal­tų lu­bų spren­di­mu. Il­gus me­tus bal­tos sie­nos žmo­nėms aso­ci­ja­vo­si tik su li­go­ni­nės pa­la­ta, to­dėl nie­kas iš vi­sų pu­sių švie­čian­čios bal­tu­mos ne­no­rė­jo.

„Šian­dien žmo­nių spal­vi­nis su­vo­ki­mas iš es­mės pa­si­kei­tęs ne tik Skan­di­na­vi­jo­je, bet ir Lie­tu­vo­je. To­dėl bal­ta spal­va vy­rau­ja ir erd­viuo­se in­dus­tri­niuo­se lof­tuo­se, ir ne­di­de­liuo­se mie­ga­mų­jų ra­jo­nų bu­tuo­se, ir nau­jos sta­ty­bos in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se ar šim­to me­tų su­lau­ku­siuo­se pa­sta­tuo­se, kur įkur­din­ti pra­ban­gūs se­na­mies­čio apar­ta­men­tai. Vi­sur bal­ta spal­va tiks, jei tik šei­mi­nin­kui ji ke­lia tei­gia­mas emo­ci­jas“, – uni­ver­sa­liu spren­di­mu ne­abe­jo­jo pa­šne­ko­vė.

M.Ak­se­lie­jū­nie­nė at­krei­pė dė­me­sį į bal­tos spal­vos sa­vy­bę, ku­rią ji įvar­di­jo kaip sce­nog­ra­fiš­ku­mą. Mat ba­lin­tos sie­nos yra pui­kus fo­nas, iš­ryš­ki­nan­tis ki­tas in­ter­je­ro de­ta­les – pra­de­dant bal­dų for­mo­mis ir bai­giant ant sie­nos pa­ka­bin­to­mis nuo­trau­ko­mis ir pa­veiks­lais, ku­rie to­kia­me fo­ne tam­pa kur kas la­biau pa­ste­bi­mi.

Baltos ir juodos derinys, nors yra stilingas, tačiau ilgiau pabuvus patalpoje kartais ima slėgti.

Kaip ir juo­da spal­va, bal­ta kar­tu tu­ri ne­utra­li­zuo­jan­čią sa­vy­bę ir su­minkš­ti­na kon­tras­tus tarp skir­tin­gų spal­vų. To­dėl pa­tal­po­je, ku­rios sie­nos bal­tos, kur kas pa­pras­čiau su­de­rin­ti net ir la­bai skir­tin­gų spal­vų bal­dus ar ki­tas in­ter­je­ro de­ta­les.

Leng­vai tepliojasi

Ži­no­ma, bal­tų sie­nų spren­di­mas to­li gra­žu nė­ra at­sa­ky­mas į vi­sus in­te­je­ro klau­si­mus. Mat vi­sų pir­miau­sia bal­ta sie­nų ap­dai­la, pa­ly­gin­ti su ki­tais spren­di­mais, yra ne­prak­tiš­ka. Be to, pa­aš­tri­na vaiz­dą ir iš­ryš­ki­na ne tik tai, kuo no­ri­me pa­si­džiaug­ti, bet ir tas de­ta­les, ku­rias ver­čiau no­rė­tų­si pa­slėp­ti.

„Sa­vo na­mų sve­tai­nės sie­nas taip pat esu iš­da­žiu­si pie­no bal­tu­mo da­žais, ta­čiau du na­muo­se laks­tan­tys ma­žy­liai ga­na grei­tai ėmė to­bu­lin­ti bal­tų sie­nų spren­di­mą, – juo­kė­si pa­šne­ko­vė. – Net jei šei­mo­je nė­ra ma­žų vai­kų, mėgs­tan­čių bal­tą fo­ną už­pil­dy­ti sa­vo­mis fan­ta­zi­jo­mis, bal­tų sie­nų tep­lu­mas vis tiek bus jun­ta­mas. Gy­ve­nant bal­tuo­se na­muo­se, ti­krai kils no­ras ar­ba teks daž­niau tvar­ky­tis, nes ne­šva­ru­mai tam­pa ge­rai ma­to­mi. Bet juk šva­ra ir tvar­ka dau­ge­liui ir yra har­mo­nin­go ir ko­ky­biš­ko gy­ve­ni­mo pa­grin­das“, – tei­gė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė.

Spe­cia­lis­tė pa­tei­kė ke­le­tą pa­ta­ri­mų ir va­rian­tų, kaip in­ter­je­rui sėk­min­gai pa­nau­do­ti bal­tos spal­vos de­ri­nius. Kad in­ter­je­ras bū­tų švie­sus ir drau­ge įdo­mus, vie­no­je pa­tal­po­je ga­li­ma su­de­rin­ti ke­le­tą bal­tų at­spal­vių (pie­no, grie­ti­nė­lės, cir­ko­nio, švie­siai pil­ką), taip pat pa­pil­dy­ti erd­vę ne­di­de­liu kie­kiu tam­ses­nių spal­vų. Įvai­riau­si bal­ti at­spal­viai ga­li su­bti­liai žais­ti tar­pu­sa­vy­je ir erd­vė ne­atro­dys nuo­bo­džiai. Tie­sa, jei fo­nas skais­čiai bal­tas, rei­kia pri­mer­kus akį įver­tin­ti, ar ki­ti bal­ti at­spal­viai ja­me ne­atro­dys mur­zi­ni.

„De­ri­nant bal­tą spal­vą su šal­ta švie­siai ža­lia, su­stip­rė­ja jos sod­ru­mas, to­dėl erd­vė at­ro­do to­kia leng­va ir spin­du­liuo­jan­ti. Taip pat leng­vu­mo įspū­dį ga­li­ma su­da­ry­ti, pa­si­tel­kus iš Grai­ki­jos at­ke­lia­vu­sį ma­ri­nis­ti­nį – bal­tos ir mė­ly­nos spal­vų – de­ri­nį. Ypač jis pa­tiks jū­ros ir ban­gų mė­gė­jams“, – tvir­ti­no in­ter­je­ro spe­cia­lis­tė.

Pa­tį griež­čiau­sią ir kon­tras­tin­giau­sią de­ri­nį ga­li­ma iš­gau­ti jun­giant bal­tos ir juo­dos spal­vos sie­nų ap­dai­lą. Ta­čiau toks „zeb­ras“ il­giau pa­bu­vu­sius pa­tal­po­je žmo­nes kar­tais ima slėg­ti. Vis dėl­to bal­tos ir juo­dos spal­vos de­ri­niu iš­gau­na­mas di­na­miš­ku­mas at­ro­do sti­lin­gai, o to­kią griež­tą erd­vę ga­li pa­gy­vin­ti įvai­rūs teks­ti­lės ele­men­tai, minkš­tos bal­dų teks­tū­ros ir kam­ba­ri­nės gė­lės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Balta  217.147.36.231 2015-11-23 22:18:02
Yra gerai, bet reikia moketi kitus interjero dalykus parinkti, greiciausiai spalvingus baldus, nes kitaip tikrai atrodys kaip ligonines palata.
1 0  Netinkamas komentaras
greta  88.223.3.163 2015-11-22 21:25:55
mano mažas butukas baltutėlis, ypač nuostabi virtuvė, kiekvienas svečias nustemba, ir malonu patiems derinti baldus, užuolaidas, paveikslus, vis atrasti naujus derinius, kurti jaukumą
0 0  Netinkamas komentaras
Taip  78.60.231.16 2015-11-21 21:43:45
Baltos sienos, balti baldai, baltos lubos gyvenimą pripildo nuobodybės
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami