Baseinas – sodybos puošmena ir atgaiva

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-19 06:00
Ekologiniame baseine, kurį Gintarė Jablonskienė įrengė sodyboje šalia Vilniaus, karaliauja natūralus grožis. Asmeninio archyvo nuotrauka
Lie­tu­va – van­de­nų kraš­tas, tad jei tik yra no­ro, karš­tą va­sa­ros die­ną at­si­gai­vin­ti eže­re ar upė­je ga­li­my­bių ne­sun­kiai ra­si­te, net jei gy­ve­na­te ne už­mies­ty­je, o did­mies­čio dau­gia­bu­ty­je. Ta­čiau tu­rint nuo­sa­vą na­mą ar so­dy­bą no­ri­si ir sa­vo van­dens tel­ki­nio. Ge­riau­sia iš­ei­tis, jei tik ki­še­nė ir že­mės skly­pas ne­ri­bo­ja, – ba­sei­nas ša­lia na­mų.

Ša­lia in­di­vi­dua­lių na­mų įren­gia­mi ba­sei­nai skirs­to­mi į plau­ki­mo ir de­ko­ra­ty­vi­nius. Pir­ma­sis daž­nai yra toks, ko­kį įsi­vaiz­duo­ja­me iš­gir­dę žo­dį „ba­sei­nas“: skaid­rus van­duo ir mė­ly­na dan­ga.

De­ko­ra­ty­vi­nis iš pa­žiū­ros pri­me­na ne­di­de­lį na­tū­ra­lų eže­riu­ką. Tik pri­ėję ar­čiau su­pra­si­te, kad ja­me iš­be­to­nuo­ta at­ski­ra gi­les­nė plau­ki­mo zo­na, o ki­tą da­lį uži­man­čio­je sek­lio­je re­ge­ne­ra­ci­jos zo­no­je ve­ša de­ko­ra­ty­vi­niai au­ga­lai. To­kie ba­sei­nai, jei jie įreng­ti taip, kad va­ly­ti ga­li­ma be che­mi­ka­lų, dar va­di­na­mi eko­lo­giš­kais, ir įreng­ti juos kai­nuo­ja la­bai bran­giai.

Po­pu­lia­rė­ja betoniniai

Po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos so­dy­bo­se – 30-40 kub. m plau­ki­mo ba­sei­nai, ku­rių už­ten­ka karš­tą va­sa­ros die­ną at­si­gai­vin­ti ar ma­lo­niai, ko­jos ne­ke­liant už tvo­ros, pa­si­de­gin­ti.

„Kiek žmo­nių, tiek ir nuo­mo­nių bei idė­jų. Kūd­ra prie pir­ties ne vi­siems pats sma­giau­sias ar tin­ka­miau­sias va­rian­tas. Vie­ni nu­si­per­ka juo­dą plas­ti­ki­nį in­dą, ja­me pa­so­di­na le­li­ją - ir pa­ten­kin­ti. Ki­ti pa­gei­dau­ja eko­lo­gi­nio 15-20 me­trų il­gio ba­sei­no, ku­ris tu­rė­tų vi­sas funk­ci­jas ir bū­ti­nai bū­tų me­tru il­ges­nis ar pla­tes­nis nei kai­my­no, - šmaikš­čiai kal­bė­jo ba­sei­nų, tven­ki­nių ir pir­čių ran­ga už­sii­man­čios įmo­nės „O­kea­na“ di­rek­to­rius Man­tas Bras­laus­kas. - Auk­so vi­du­rys bū­tų 30-40 kub. m plau­ki­mo ba­sei­nas, įreng­tas lau­ke, prie na­mo. Prieš ke­le­tą me­tų dau­gu­ma klien­tų pa­gei­da­vo pi­ges­nių ir grei­tai mon­tuo­ja­mų plas­ti­ki­nių ba­sei­nų, da­bar - už­sa­ko be­to­ni­nių.“

Įkur­di­na paviljoną

Plas­ti­ki­niai ba­sei­nai įlei­džia­mi į spe­cia­liai iš­kas­tą duo­bę, o vė­liau už­be­to­nuo­ja­mi. Jie įren­gia­mi grei­čiau, tai rei­ka­lau­ja ma­žes­nių iš­tek­lių, yra pa­ly­gin­ti ne­bran­gūs. Stan­dar­ti­nių mat­me­nų ba­sei­nas su įren­gi­mu kai­nuos nuo 10 iki 20 tūkst. li­tų.

Kad bū­tų leng­viau ba­sei­ną at­ga­ben­ti į įren­gi­mo vie­tą ar­ba kai jo mat­me­nys itin di­de­li, plas­ti­ki­nį ba­sei­ną ga­li­ma pa­ga­min­ti iš at­ski­rų seg­men­tų ir su­rink­ti vie­to­je.

Plas­ti­ki­nis ba­sei­nas ge­rai lai­ko van­de­nį bet ko­kio­je mū­sų ša­lies kli­ma­tui bū­din­go­je tem­pe­ra­tū­ro­je. Žie­mą iš to­kio ba­sei­no ne­rei­kia vi­sai iš­leis­ti van­dens - pa­kan­ka su­ma­žin­ti jo ly­gį. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku toks ba­sei­nas daž­nai nau­do­ja­mas kaip ne­di­de­lė čiuo­žyk­la vai­kams.

„Jei klien­tai no­ri mė­ne­siu pa­anks­tin­ti mau­dy­nių se­zo­ną ar­ba jį pa­il­gin­ti, siū­lo­me įreng­ti šil­do­mą ba­sei­ną su spe­cia­lia pa­vir­šiaus už­dan­ga. Klien­tai vis daž­niau no­ri virš ba­sei­no pa­sta­ty­ti už­dan­gos pa­vil­jo­ną, va­di­na­mą šilt­na­miu, nors jam nau­do­ja­mos kur kas pa­tva­res­nės me­džia­gos. Karš­tą die­ną jį ga­li­ma nu­stum­ti nuo ba­sei­no, o esant dar­ga­nai pa­vil­jo­no sto­gas leis le­pin­tis van­dens pra­mo­go­mis. Jei pa­vil­jo­nas aukš­tes­nis, ga­li­ma pa­sis­ta­ty­ti ir sta­liu­ką su kė­dė­mis, įreng­ti ke­le­tą gul­tų“, - aiš­ki­no M. Bras­laus­kas.

Leng­viau įreng­ti lauke

Jei­gu įren­giant ba­sei­ną pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai yra il­gaam­žiš­ku­mas ir in­di­vi­dua­lu­mas, ta­da ge­riau­sias spren­di­mas – be­to­ni­nis ba­sei­nas. To­kius ba­sei­nus ga­li­ma įreng­ti tiek lau­ke, tiek ir pa­sta­to vi­du­je. Be­to­ni­niai ar­ba be­to­nuo­ja­mi ba­sei­nai yra at­spa­riau­si įvai­rioms oro są­ly­goms, jų for­ma ne­pa­kin­ta.

„Ži­no­ma, daž­niau­siai ir vie­nus, ir ki­tus ba­sei­nus šei­mi­nin­kai pa­gei­dau­ja įreng­ti lau­ke, nes na­mo vi­du­je tam rei­kia di­de­lio plo­to, be to, są­nau­dos iš­au­ga bent 100 tūkst. li­tų. Vien re­ku­pe­ra­ci­nės sis­te­mos, rei­ka­lin­gos tin­ka­mam kli­ma­tui vi­du­je pa­lai­ky­ti, kai­nuo­ja ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių. Jei klien­tas vis dėl­to nu­spren­dė van­dens pra­mo­gas įsi­reng­ti na­mo vi­du­je, po­pu­lia­riau sta­ty­ti ne­di­de­lį SPA cen­trą su pir­ti­mis ir sū­ku­ri­ne vo­nia“, - sa­kė įmo­nės „O­kea­na“ va­do­vas.

Tam, kad van­duo vi­suo­met bū­tų skaid­rus, kiek­vie­na­me lau­ko ar vi­daus plau­ki­mo ba­sei­ne pri­va­lo bū­ti su­mon­tuo­ta ba­sei­no įran­ga, ku­rią su­da­ro van­dens fil­tra­vi­mo blo­kas, van­dens tie­ki­mo de­ta­lės ir ba­sei­no val­dy­mo pul­tas. Ga­li bū­ti įreng­tas ba­sei­no apš­vie­ti­mas, van­dens šil­dy­mas, au­to­ma­ti­niai che­mi­ka­lų do­za­to­riai, au­to­ma­ti­niai va­ly­mo ir fil­tro plo­vi­mo įren­gi­niai, ba­sei­no už­dan­ga ir ki­ti ba­sei­no prie­žiū­rą pa­leng­vi­nan­tys įren­gi­niai.

Iš­tuš­tin­ti prieš žie­mą negalima

M.Bras­laus­kas pa­nei­gė ir ke­le­tą su ba­sei­nų prie­žiū­ra su­si­ju­sių mi­tų. Pats daž­niau­sias - kad van­de­nį iš ba­sei­no prieš žie­mą rei­kia iš­leis­ti. Pa­sak pa­šne­ko­vo, tai da­ry­ti drau­džia­ma – ypač plas­ti­ki­niuo­se ba­sei­nuo­se. Iš­tuš­ti­nus ba­sei­ną, il­ges­nę ir šal­tes­nę žie­mą že­mės įša­las gniuž­dys sie­ne­les ir ga­li jas ne­pa­tai­so­mai de­for­muo­ti. Ki­ta daž­nai pa­si­tai­kan­ti klai­da: no­rint, kad van­duo ba­sei­ne vi­sa­da bū­tų šva­rus ir skaid­rus, jį ne­va rei­kia nuo­lat keis­ti nau­ju.

„Van­duo cir­ku­liuo­ja tas pats, o fil­trai jį va­lo. Van­dens fil­trai se­zo­no me­tu kar­tą per sa­vai­tę tu­ri bū­ti iš­plau­na­mi, tai ga­li­ma pa­da­ry­ti ran­ko­mis ar­ba pa­sta­čius au­to­ma­ti­nę sklen­dę. Į van­de­nį pa­te­ku­sias šiukš­les fil­tras su­ren­ka, jį plau­nant jos pa­ša­li­na­mos. Fil­trai yra už­pil­dy­ti skir­tin­gų frak­ci­jų kvar­ci­niu smė­liu, ku­ris ne­kei­čia­mas ir nau­do­ja­mas dau­ge­lį me­tų. Plau­nant fil­trą į ka­na­li­za­ci­ją pa­ten­ka 100-200 li­trų van­dens, tad ba­sei­ną rei­kia pa­pil­dy­ti. Tiek ir to van­dens kei­ti­mo. Jei ba­sei­no šil­tuo­ju me­tu vi­siš­kai ne­iš­jung­si­te ir ne­ap­lei­si­te ke­liems mė­ne­siams, jis ne­su­ža­liuos, tad van­dens keis­ti ir ne­rei­kės“, - sa­kė ba­sei­nų eks­per­tas.

M. Bras­laus­ko skai­čia­vi­mu, tra­di­ci­nio stan­dar­ti­nio dy­džio lau­ko ba­sei­no prie­žiū­ra, ne­ly­gu įran­ga ir vei­ki­mo se­zo­nas, ga­li kai­nuo­ti 150-300 li­tų per mė­ne­sį. Van­dens siurb­liai vei­kia 8-12 va­lan­dų per par­ą. Jei ba­sei­ne įreng­tas elek­tri­nis šil­dy­mas, tai pa­pil­do­mai kai­nuos dar 100-150 li­tų. Dar 50-100 li­tų per mė­ne­sį kai­nuos van­de­niui va­ly­ti skir­ti che­mi­ka­lai. Ži­no­ma, in­ves­ta­vę ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių li­tų, ga­li­te įsi­reng­ti ul­tra­vio­le­ti­nių spin­du­lių ste­ri­li­za­to­rių - ta­da ne­rei­kės nei chlo­ro, nei ki­tų che­mi­ka­lų.

Eko­lo­giš­ka prabanga

Bran­giau­siai kai­nuo­ja ir aukš­čiau­siu eta­lo­nu rin­ko­je lai­ko­mi eko­lo­giš­ki ba­sei­nai. Jie taip pat įren­gia­mi su van­dens fil­trais ir me­cha­ni­nė­mis cir­ku­lia­ci­jos sis­te­mo­mis, ta­čiau van­de­nį juo­se va­lo spe­cia­lios bak­te­ri­jų kul­tū­ros ir van­dens au­ga­lai.

Eko­lo­gi­nių ba­sei­nų yra įvai­riau­sių ti­pų, su­si­for­ma­vu­sios ne­tgi at­ski­ros to­kių ba­sei­nų įren­gi­mo ir prie­žiū­ros mo­kyk­los. Žy­miau­sia jų – dau­giau nei prieš tris de­šimt­me­čius aus­trų eko­lo­go Pie­te­rio Pi­tri­cho su­kur­ta eko­lo­gi­nio ba­sei­no kon­cep­ci­ja. Kol kas vie­nin­te­lį aus­triš­ko mo­de­lio eko­lo­gi­nį ba­sei­ną Bal­ti­jos ša­ly­se įren­gu­si ap­lin­kos di­zai­ne­rė Gin­ta­rė Jab­lons­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad toks ba­sei­nas – tai sa­vi­ta, at­ski­ra eko­sis­te­ma.

„Ne vi­si ga­li tu­rė­ti so­dy­bą prie eže­ro, ta­čiau ga­li­ma įsi­reng­ti šva­rų, na­tū­ra­lų eže­rą sa­vo so­dy­bo­je. Tai vi­siš­kai šva­ri eko­lo­giš­ka sis­te­ma, ku­rios prie­žiū­rai ne­nau­do­ja­ma jo­kia che­mi­ja. Kai ku­rie šei­mi­nin­kai to­kius eže­rus ren­ka­si iš idė­jos, ki­ti dėl to, kad ne­to­le­ruo­ja tra­di­ci­niuo­se ba­sei­nuo­se gau­siai va­ly­mui nau­do­ja­mų che­mi­nių pre­pa­ra­tų“, - sa­kė ap­lin­kos di­zai­ne­rė.

Au­ga­lai, ku­riais ap­so­din­ti ba­sei­no kran­tai, ne tik da­ly­vau­ja bio­lo­gi­nės pu­siaus­vy­ros pro­ce­se, bet ir puo­šia van­dens tel­ki­nį. Be­je, to­kiuo­se ba­sei­nuo­se daž­niau­siai at­si­sa­ko­ma žu­vų, nes jų fe­ka­li­jos už­ter­šia van­de­nį, ska­ti­na dumb­lių au­gi­mą. Ta­čiau dėl au­ga­lų van­dens tel­ki­ny­je at­si­ran­da ki­tos au­ga­li­jos. Štai G. Jab­lons­kie­nės ša­lia Vil­niaus esan­čio­je so­dy­bo­je įreng­ta­me tel­ki­ny­je įsi­vei­sė tri­to­nai, ku­rie pui­kiai par­odo, kad van­duo ba­sei­ne yra la­bai šva­rus.

Tie­sa, to­kio eko­lo­gi­nio ba­sei­no kai­na pra­si­de­da maž­daug nuo pu­san­tro šim­to tūks­tan­čio li­tų ir pa­gal klien­to po­rei­kius ga­li iš­aug­ti iki sep­tyn­ženk­lės su­mos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami