Biuro "inkilai" primena namus

Nijolė STORYK 2009-07-14 00:00
Nijolė STORYK 2009-07-14 00:00
Biuro interjerą aplinką keičia specialus apšvietimas. Vienoks šviesią dieną, kitoks - vakare. Grupės "Septyni architektai" archyvo nuotraukos
Daug lai­ko pra­leis­da­mi dar­be sten­gia­mės sa­vo dar­bo ap­lin­ką su­kur­ti to­kią pat jau­kią, pa­trauk­lią ir mo­der­nią kaip mū­sų na­mai.

Grupės "Studija septyni" 27 metų architektė Enrika Riaukaitė įsitikinusi, kad darbo aplinka turi būti kuo nors ypatinga, išskirtinė, gal net originalesnė nei namai. Autorė suprojektavo modernų biuro interjerą, primenantį paukščio inkiliukus. Šiemet kaunietės surastos darbo vietos - "inkilai" - neliko nepastebėtos per "Metų interjero" konkursą. Biuro patalpų kategorijoje autorės projektas pripažintas vienu geriausių darbų.

Iššūkis sau

Istorinis miesto senamiestis - savita erdvė, kurioje retokai, bet gana sėkmingai prasiveržia modernumo daigai. Būtent šioje Kauno dalyje iškilo dar vienas įdomus pastatas - biuro patalpos, galinčios pretenduoti į dar vieną turistų lankomą vietą.

Architektei E.Riaukaitei įdomu projektuoti namus ir interjerus miesto senamiestyje. Senovinė aplinka ir architektūriniai statiniai tarsi diktuoja savo madas ir neleidžia per daug nukrypti nuo to meto stiliaus. "Man šis projektas buvo tarsi iššūkis sau. Tačiau smagus iššūkis, pareikalavęs šiek tiek daugiau pastangų nei paprastai. Ant stalo nugulė krūvos senovinės architektūros albumų. Naršiau po internetą, konsultavausi su vyresniaisiais kolegomis, kol suradau tai, ko ieškojau", - pasakoja architektė.

E.Riaukaitė sukūrė biuro interjerą, primenantį paukščių inkilus. Tie "inkilai" - viso labo dvi darbo vietos. Senovinėje miesto dalyje toks interjeras gan originalus.

Skirtingos zonos

Enrikai teko projektuoti ne vieną visuomeninės paskirties pastatą, kontorą ir interjerą, bet šis buvo kitoks. "Biuro interjeras turi atspindėti tų žmonių, kurie čia dirba, veiklą. Mano užsakovai - pieno pramonės atstovai. Pienas - lengvas ir skanus, baltas kaip pienės pūkas. Atrodo, viskas paprasta ir aišku. Bet kaip lengvumą ir skaidrumą suderinti su architektūros senove? Šiuo atveju man buvo svarbu dar ir tai, kad kiekvienas čia dirbantis žmogus turėtų privačią erdvę, tai yra po savo "inkiliuką", - aiškina architektė.

Nedidelėje erdvėje, užimančioje šešiasdešimt tris kvadratinius metrus, telpa penkios darbo vietos, dvi jų - "inkilai". Senoviniame name patalpų lubos yra aukštos. "Inkiliukai" patupdyti ant 20 centimetrų aukščio pakylos, lyg būtų kokios įrėmintos dėžutės be dangčio.

Kitos zonos - pasitarimų (vadovų) kabinetas, poilsio kambarys ir ilgas koridorius. Pastaroji zona, palyginti su darbo vietomis, vos ne didžiausia, bet ji panaudota tiksliai.

Meno kūriniai senovinėje aplinkoje

Kaip rasti optimalų variantą, kad vienoje vietoje išliktų senovė ir tuo pat metu būtų modernu, šiuolaikiška bei minimalu? Pasak jaunos architektės, tai sudėtinga, tačiau labai įdomu dirbti, kol pasieki galutinį tikslą. Kuriant interjerą daug ką lemia detalės, kai kurie akcentai.

Tačiau yra dar vienas dalykas - tai meno kūriniai, kurie šiame projekte tapo lygiaverčiais partneriais. "Senamiestyje biuro interjeras - minimalistinis. Istorinė aplinka tarsi pati davė atsakymą, ko reikia ir kas tinka", - sako E.Riaukaitė. Poilsio kambaryje ant sienos pakabintos keramikės Lilijos Olšauskienės skulptūrėlės "Trys moterys". Kūrybinis darbas toje aplinkoje prigijo. Tos moterys, atrodo, tarsi atėjusios iš tarpukario Kauno laikų.

Prie biuro interjero Kauno Naujamiestyje vizualizacijos projekto prisidėjo ir Dailės akademijos studentai. Buvo atrinktas Jovitos Šarpnickaitės darbas (vadovė Laima Ožekauskienė) "Kaunas vakar". Jis pakabintas vadovų kabinete.

"Atvirukuose - senasis Kaunas. Juose daug informacijos, kur ir kas buvo anksčiau. Ne tik čia dirbantys, bet ir dėl verslo reikalų atėję žmonės, žvilgtelėję į šiuos atvirukus, gali daug ką sužinoti apie miestą, turintį senas tradicijas", - pasakoja E.Riaukaitė.

Senovės atmosferą atspindi ir tiksliai pritaikytos apdailos medžiagos, ne vien menas. "Inkiliukų" grindys išklotos specialiomis plytelėmis. Tai minimalu ir senoviška. Tokių datelių yra daugiau.

Šviežias kaip pienas

"Interjeras - ne koks nors abstraktus, neapčiuopiamas dalykas. Ši sritis labai konkreti, individuali, net asmeniška. Ir nesvarbu, koks tai būtų projektas - privataus namo ar biuro", - tvirtina jauna architektė.

Enrika stengiasi atsižvelgti į klientų poreikius ir pageidavimus. Šiuo atveju jos užsakovai norėjo turėti biurą, kurio interjeras būtų lengvas, paprastas ir šviežias kaip pienas. Ką interjero požiūriu slepia šie žodžiai? Architektei reikėjo daug bendrauti su užsakovais, aiškintis su jais, kad būtų išvengta nesusipratimų. Lengvas kaip pienės pūkas... E.Riaukaitė šypteli sakydama, kad lengvumo sąvoka gali paspęsti spąstus net patyrusiam projektuotojui. Bendra patalpa skirta visiems ir tuo pat metu kiekvienam čia dirbančiam žmogui individuliai. Toje erdvėje ant pakylos atsirado du "inkilai" lyg paukštelių lizdeliai. Pasak architektės, "inkiliukai" suteikia lengvumo ir žaismingumo įspūdį. Nedidelis poilsio kambarys ir virtuvėlė - taip pat lengvumo zona.

Niekur patalpoje, net ant stalo nematyti krūvos verslo dokumentų ar raštų bylų. Viskas paslėpta pailgoje sieninėje spintoje. Tai irgi sudaro lengvumo įspūdį - lyg būtum ne biure, bet, tarkim, meno galerijoje.

Spalvų ir apšvietimo žaismas

Biure nebūtinai turi dominuoti vien klasikinės raudonmedžio spalvos. Priešingai, čia aplinka gali keistis kartu su gyvenimu. Viso biuro sienos, grindys ir net lubos yra dramblio kaulo spalvos, o "inkiliuko", kaip mini kambario, vidus - rudas. Tokią spalvą architektė pasirinko specialiai, norėdama pabrėžti, kad ši vieta yra pagrindinė darbo patalpa.

Kitas akcentas - biuro apšvietimas. Lyg tai būtų ne darbo kabinetai, o teatro scena. Vienoks apšvietimas čia dominuoja ryškią ir saulėtą dieną, kitoks - apsiniaukusią. "Inkiliukai" apšviesti iš apačios, ir tai sudaro paslaptingumo atmosferą.

"Interjeras - tarsi kelionė po namus. Vos tik įėjus pro duris turėtų būti aišku, kieno yra tas būstas, - pasakoja biuro projekto autorė. - Šiuo atveju man buvo labai svarbu parodyti, kad kiekvienas darbas - tai kūrybinis procesas. Tam būtina atitinkama aplinka. Šviesos žaismas ir kaita sudaro gyvybingumo bei dinamikos pojūtį."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami