Būstas su ekstremalumo prieskoniui

Nijolė STORYK 2008-04-29 00:00
Nijolė STORYK 2008-04-29 00:00
Jaukius namus Kaniūkuose Skirmantas ir Neringa sumanė įsigyti, kai laukėsi šeimos pagausėjimo. Vytauto Tamoliūno nuotrauka
Pa­pras­tai žmo­gaus būs­tas at­spin­di ja­me gy­ve­nan­čio žmo­gaus po­mė­gius. Kau­nie­čiui vers­li­nin­kui 32 me­tų Skir­man­tui Pa­ukš­čiui na­mas Ka­niū­kuo­se bu­vo ta vie­ta, kur jis su­ma­nė keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą. Bu­vęs ban­ki­nin­kas yra eks­tre­ma­lių po­mė­gių mė­gė­jas. Ra­mi ir at­oki nuo mies­to gy­ven­vie­tė jį pa­ska­ti­no pra­dė­ti sa­vo vers­lą, su­si­ju­sį su aš­triais po­jū­čiais. Ki­ta­me, Ja­da­go­nių kai­me, se­ne­lių že­mė­je, iš­ki­lo vers­li­nin­ko įreng­ta dirb­ti­nė Pa­da­go­ni­jos try­li­kos me­trų uo­la, į ku­rią įkop­ti ga­li tik pa­tys drą­siau­si. Drą­sių žai­di­mų mė­gė­jai jau nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio trau­kia į šį kai­mą pas S.Pa­ukš­tį.

Pasirinko savo kelią.

Verslininkas sako, kad nepasekė nei savo garsaus senelio "Žalgirio" krepšinio komandos trenerio Vytauto Bimbos, nei savo tėvo gydytojo Raudonojo Kryžiaus ligoninės vadovo vyresniojo Skirmanto Paukščio keliu.

"Esu kitoks šeimoje. Man patinka įvairūs sportiniai žaidimai, pabandžiau juos paversti smagiomis pramogomis. Mano vaikai nuo mažens lyg cirko akrobatai laipioja virvėmis namuose, pratindamiesi įkopti į tikrą uolą Jadagonių kaime", - šypsosi jis.

Virvės ir kita laipiojimo įranga - toks pat svarbus namų interjero akcentas, kaip ir modernūs baldai.

Gyvenimas su ekstremalumo prieskoniu tik dar labiau paryškina darnios verslininko šeimos kasdienybę. Prieš daugiau nei penkerius metus atšventę vestuves, Skirmantas su žmona įsigijo būstą Kaniūkuose, toliau nuo miesto centro esančiame, žaluma dvelkiančiame ramiame rajone.

Kotedžas, kuriame jie gyvena, stovi ant kalno. Iš šlaito pusės namas atrodo kiek didesnis, kylantis per du aukštus.

"Gyvendami ant kalno jaučiamės lyg alpinistai. Jausmas toks, lyg kaskart koptume į kalno viršūnę. Šis jausmas buvo toks stiprus, kad sumaniau tai paversti realybe gyvenime", - aiškino Skirmantas, pradėjęs nuotykių pramogų verslą "eXspedicija".

Apskrita lova

Kai dar gyveno sename bute, Skirmantas su žmona Neringa kažkodėl pirko ne tradicinę miegamojo lovą, bet tokią, kad vaikams joje būtų patogu žaisti - galėtų šokinėti, vartytis ir iš jos neiškristų. Baldas yra apvalus lyg batutas, tarsi būtų skirtas šokinėti. Minkštas ir didelis. Lova patogi ir suaugusiam žmogui. Miegant galima išsitiesti visu ūgiu. Šis senas pirkinys vienintelis atkeliavo iš seno buto. Naujajame miegamajame užima vos ne visą kambarį.

"Apskritos formos lova patiko kaip baldas, kuris vaikams yra puiki žaidimų vieta. Be to, pailgame miegamajame tokia lova itin tinka - kambarys sutrumpėjo. Dabar, kai ūgtelėjo dukrelės, jų iš tos lovos negalima išprašyti - per dienas čia žaidžia, lyg voveraitės šokinėdamos. O man ramu - žinau, kad neužsigaus", - sako jauna moteris.

Būstas yra didelis ir erdvus, todėl verslininko šeimoje atsirado vietos ir trečiam vaikui. Augantis mažasis Skirmantas Jaunius prisideda prie savo sesučių žaidimų.

Tiesa, kai ūgtelės šeimos atžalos, verslininkas ketina pertvarkyti savo namus. Erdvioje virtuvėje būtų gyvenamasis kambarys, o didelėje svetainėje, kuri panaši į šokių salę, atsirastų vietos poilsio erdvei ir virtuvei.

Virtuvės baldus pats pagamino

R.Paukštys sako, kad pačiu laiku įsigijo naują butą. Pora pati jį įsirengė. "Kai pirkome šį būstą, jame nebuvo net durų. Mums su žmona patiko nebaigtas statyti namas, kurį galėjome įrengti pagal savo skonį", - pasakojo verslininkas.

Kokius kūrė savo namus? "Šiltus ir patogius, kad juose visiems būtų gera gyventi. Mūsų svajonė tapo realybe, - pasakojo Neringa, džiaugdamasi, kad su vyru neapsiriko, tuo metu pasiėmę būsto paskolą. - Jei būtume nesiryžę keisti savo gyvenamosios vietos, nežinau, kur mūsų šeima dabar gyventų?"

Kai šeima įsikėlė į dar nebaigtą statyti namą, laikinus virtuvės baldus iš paprastų lentų sumeistravo pats Skirmantas. "Norėjome kuo greičiau gyventi savo namuose. Todėl nelaukėme, kol bus baigtas statyti būstas. Pamažu patys įsikūrėme", - prisiminė kauniečiai.

Į pirmą aukštą perkėlė vonios kambarį, šalia jų ir vaikų miegamųjų. Aplinkos tvarkymas prie namo - taip pat šeimininkų rūpestis.

Kai buvo baigti tinkavimo darbai, svetainėje pirmiausia buvo pakabinti dailės paveikslai. Dabar visos sienos - lyg paveikslų galerijoje. S.Paukštys sako, kad dailės kūriniai papuošia namus, jie nėra tokie tušti.

Galėjo ramiai gyventi

Iš senelio V.Bimbos namų Vilniuje Skirmantas atsivežė tik keletą sportinių trofėjų. Jo žmonos Neringos tėvas Kastytis Kundrotas yra Kėdainių "Nevėžio" komandos krepšinio treneris, tad ir jauna moteris nėra abejinga krepšiniui. Ji pritarė vyro nuomonei, kad prie miegamojo esančioje koridoriaus nišoje galima būtų įrengti nedidelį stendą V.Bimbos atminimui. Jame atsiras vietos ir kitiems krepšinio prizams.

Nuo N.Paukštienės nė per žingsnį nesitraukė mažametės dukrelės ir sūnelis, vis reikalavo suaugusiųjų dėmesio. "Kokie tėvai, tokie ir vaikai, - šypsodamasi sako Neringa. - Juk ir mes su Skirmantu nenusėdime vietoje. Galėjome ramiai gyventi, abu turėjome valdiškus darbus. Tačiau pradėjome savo verslą."

Patiktų gyventi kaime

Namų dailinimo darbus kauniečiai laikinai nustūmė į šoną, kai Jadagonių kaime ėmėsi įrengti ekstremalaus sporto pramogų aikštelę. Kaimo turizmas kauniečio verslininko nesudomino. Prosenelių sodyboje S.Paukštys sumanė pradėti kol kas ne tik Baltijos šalyse, bet ir Europoje retą verslą - sporto pramogas, skirtas ekstremalių pojūčių mėgėjams. Pasak Skirmanto, žmonės mėgsta save išbandyti pačiose netikėčiausiose situacijose, patirti stiprių pojūčių. Jiems tik duok netradicinių žaidimų!

"Esu įgijęs verslo administratoriaus išsilavinimą. Banke dirbau septynerius metus. Matyt, pribrendo metas keisti savo veiklą, - pasakojo S.Paukštys. - Mano verslas atitinka laisvalaikio pomėgius. Dar studijų metais įgijau patirties plaukiodamas baidarėmis, kopdamas į kalnus, žaisdamas krepšinį. Savo žinias dabar galiu pritaikyti versle."

Verslininkas svarsto, ar ne patogiau būtų šeimai ateityje gyventi kaime, kuriame pradėjo savo verslą. Viskas būtų vienoje vietoje: ir šeima, ir darbas. "Šiai vyro minčiai pritariu, bet kol vaikai maži, patogiau gyventi mieste", - įsitikinusi Neringa.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami