Būsto ieško senamiestyje, bet perka miegamuosiuose rajonuose

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-23 12:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-23 12:00
LŽ archyvo nuotrauka
Se­na­mies­tis ir An­ta­kal­nis – sos­ti­nės ra­jo­nai, ku­riuo­se daž­niau­siai ieš­ko­ma įsi­gy­ti bu­tų. Tie­sa, pa­gal pa­siū­lą mi­nė­ti ra­jo­nai ne­pa­ten­ka tarp ly­de­rių, ro­do ba­lan­džio mė­ne­sio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos duo­me­nys. 

An­ta­kal­ny­je šiuo me­tu ga­li­ma rink­tis iš 430, Se­na­mies­ty­je iš šiek tiek ma­žiau – 370 bu­tų. Pa­gal bu­tų pa­siū­lą šiuos ra­jo­nus ge­ro­kai len­kia Pa­ši­lai­čiai, kur pir­kė­jų lau­kia net 630 bu­tų (260 se­nų, t. y. pa­sta­ty­tų iki 2011 me­tų, ir 370 nau­jų).

Eval­do Nar­bun­to­vi­čiaus, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vo, tei­gi­mu, pa­gal lan­ky­to­jų pa­ieš­ką Pa­ši­lai­čiai nė­ra pa­trauk­liau­sias ra­jo­nas. Bu­tų ja­me ieš­ko tik apie 2 proc. į skel­bi­mų por­ta­lą už­su­ku­sių žmo­nių.

„Kaip ro­do užk­lau­sos, por­ta­lo lan­ky­to­jai ga­na daž­nai ne­pa­žy­mi kon­kre­taus ra­jo­no ir bu­tų ieš­ko pa­gal ki­tus kri­te­ri­jus – kai­ną, plo­tą, būk­lę ar šil­dy­mo ti­pą. Ta­čiau pa­si­ren­kan­tys kon­kre­čius ra­jo­nus la­biau­siai ieš­ko bu­tų ar­čiau cen­tro, se­na­mies­čio, pa­sta­ruo­ju me­tu tarp po­ten­cia­lių pir­kė­jų po­pu­lia­rė­ja ir Nau­ja­mies­tis. Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, mie­ga­mie­ji ra­jo­nai por­ta­lo lan­ky­to­jams nė­ra pri­ori­te­ti­niai, nors juo­se par­duo­da­mų bu­tų pa­siū­la len­kia ar­čiau cen­tro esan­čius ra­jo­nus“, – tei­gia E. Nar­bun­to­vi­čius.

Nors di­džiau­sia bu­tų pa­siū­la šiuo me­tu yra Pa­ši­lai­čiuo­se, ta­čiau, ver­ti­nant pra­ėju­sių me­tų pa­siū­los ir pa­klau­sos san­ty­kį, šis ra­jo­nas kar­tu su Fa­bi­jo­niš­kė­mis pa­te­ko į ne­lik­vi­džiau­sių sos­ti­nės ra­jo­nų są­ra­šą. Šiuo me­tu Fa­bi­jo­niš­kė­se šei­mi­nin­kų par­duo­da­mi 300 bu­tų: 110 se­nos ir 190 nau­jos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se.

Kaip pa­žy­mi Mar­ty­nas Ži­bū­da, įmo­nės „Ei­ka“ plė­tros di­rek­to­rius, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jai, prieš im­da­mie­si nau­jų pro­jek­tų ir in­ves­ti­ci­jų, įver­ti­na kiek­vie­no ra­jo­no po­ten­cia­lą ir lik­vi­du­mą.

„At­siž­vel­giant į Pa­ši­lai­čių ir Fa­bi­jo­niš­kių būs­to lik­vi­du­mo duo­me­nis, ti­kė­ti­na, kad ar­ti­miau­siu me­tu ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jams tai bus ma­žiau­siai pa­trauk­lūs ra­jo­nai. Čia van­giai par­duo­da­mi ir bu­tai jau pa­sta­ty­tuo­se na­muo­se, to­dėl plė­to­to­jai ne­si­ryž­ta nau­joms in­ves­ti­ci­joms. Jie įdė­miai ste­bi rin­ką ir in­ves­tuo­ja į tuos ra­jo­nus, ku­riuo­se di­džiau­sia pa­klau­sa, pa­vyz­džiui, Pi­lai­tė­je ar­ba Užu­py­je. Ži­no­ma, ra­jo­nai, ku­riuo­se pa­siū­la men­ka, kaip kad Je­ru­za­lė ar Šeš­ki­nė, – dar pa­trauk­les­ni“, – tei­gia M. Ži­bū­da.

Pa­siū­los rau­me­nis au­gi­na Naujamiestis

Dau­giau­sia – be­veik 450 – nau­jų bu­tų pra­ėju­siais me­tais bu­vo par­duo­ta Pi­lai­tė­je. Ten bu­vo nu­pirk­tas kas ket­vir­tas pa­siū­lo­je bu­vęs nau­jos sta­ty­bos bu­tas. Per­nai šis ra­jo­nas pa­gal pa­siū­los ir pa­klau­sos san­ty­kį ta­po lik­vi­džiau­siu. Šiuo me­tu Pi­lai­tė­je pir­kė­jai ga­li rink­tis iš 280 bu­tų (220 nau­juo­se ir 60 se­nuo­se dau­gia­bu­čiuo­se).

M. Ži­bū­dos tei­gi­mu, bu­tų pa­siū­la iš­sis­ki­ria ir ne­to­li cen­tro esan­tis Nau­ja­mies­tis, ku­rį jau prieš ke­le­rius me­tus pa­mė­go tiek būs­to plė­to­to­jai, tiek pir­kė­jai.

„Jei pa­ly­gin­si­me vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­tį Nau­ja­mies­tį, pa­vyz­džiui, su mie­ga­mai­siais ra­jo­nais, ma­ty­si­me, kad se­nų bu­tų ja­me par­duo­da­ma net ke­tu­ris ar pen­kis kar­tus dau­giau. Šiuo me­tu Nau­ja­mies­ty­je pir­kė­jų lau­kia 240 se­nos sta­ty­bos bu­tų ir tiek pat bu­tų nau­jai sta­to­muo­se dau­gia­bu­čiuo­se. Šiuo me­tu pa­gal bu­tų pa­siū­lą Nau­ja­mies­tis nu­si­lei­džia tik Pa­ši­lai­čiams. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ieš­kan­tiems būs­to Nau­ja­mies­ty­je pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės dar la­biau iš­augs, ka­dan­gi ja­me nu­ma­to­mi net ke­li nau­jų bu­tų pro­jek­tai“, – tei­gia „Ei­kos“ at­sto­vas.

Pres­ti­žą ke­lia Užu­pis, pa­mirš­tos lie­ka Je­ru­za­lė ir Šeškinė

Di­de­liu par­duo­da­mų bu­tų pa­si­rin­ki­mu iš­sis­ki­ria ir šiau­ri­nė­je mies­to da­ly­je nu­sid­rie­kę Bal­tu­piai bei šiau­rės ry­tuo­se esan­tis An­ta­kal­nis. Abie­juo­se ra­jo­nuo­se šei­mi­nin­kų lau­kia net po 430 bu­tų. Šiuo­se ra­jo­nuo­se do­mi­nuo­ja nau­jos sta­ty­bos bu­tai, o se­nes­nių pa­si­rin­ki­mas ma­žes­nis nei cen­tre ar ne­to­li jo esan­čia­me Nau­ja­mies­ty­je. An­ta­kal­ny­je par­duo­da­ma 110, Bal­tu­piuo­se – tik 50 se­nos sta­ty­bos bu­tų.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­to M. Ži­bū­dos tei­gi­mu, nau­jai šiuo me­tu at­ran­da­mas ir Užu­pis. Pla­nuo­ja­ma, kad ki­to­je Vil­ne­lės pu­sė­je esan­tis ra­jo­nas grei­tai taps pres­ti­ži­nės kla­sės būs­to ly­de­riu. Ja­me jau pra­dė­ti vyk­dy­ti ke­li nau­jų bu­tų pro­jek­tai. Ta­čiau kol kas nau­ji bu­tai Užu­py­je su­da­ro tik 4 proc. vi­sos nau­jų bu­tų pa­siū­los Vil­niu­je. Šiuo me­tu ten par­duo­da­mi 160 nau­jos sta­ty­bos bu­tai.

Nau­jų bu­tų dyk­vie­tė sos­ti­nė­je šiuo me­tu yra Šeš­ki­nė, prieš sa­vai­tę to­kia bu­vo ir Je­ru­za­lė. Šiuo me­tu Šeš­ki­nė­je ne­par­duo­da­mas nė vie­nas nau­jas bu­tas, o Je­ru­za­lė­je pa­siū­lą pa­pil­dė nau­jas 110 bu­tų pro­jek­tas. No­rin­tys ap­si­gy­ven­ti šiuo­se ra­jo­nuo­se kol kas ga­li rink­tis tik iš jau pa­sta­ty­tų se­nos sta­ty­bos bu­tų: Šeš­ki­nė­je – 70, o Je­ru­za­lė­je – tik 40 bu­tų. Iš vi­so šiuo me­tu Vil­niu­je siū­lo­ma 3,3 tūkst. nau­jos sta­ty­bos bu­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami