Būsto vagystės nebe atsitiktinės. Kaip apsisaugot?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-25 14:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-25 14:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Būs­tų va­gys­tes ti­rian­tys po­li­ci­jos par­ei­gū­nai at­krei­pia dė­me­sį, jog pa­sta­ruo­ju me­tu di­džio­ji da­lis to­kio ti­po va­gys­čių bū­na su­pla­nuo­tos. Nu­si­kal­tė­liai ste­bi ap­lin­ką ir pa­si­ren­ka kon­kre­čius tur­tin­ges­nius būs­tus, o ne ei­na į pir­mus pa­si­tai­kiu­sius, į ku­riuos ga­li pa­tek­ti.

Vil­niaus aps­kri­ties kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Si­gi­tas Še­mis tei­gia, jog di­džią­ją da­lį būs­to va­gys­čių nu­si­kal­tė­liai kruopš­čiai pla­nuo­ja: jie ren­ka­si na­mus, ste­bi šei­mi­nin­kų įpro­čius, nag­ri­nė­ja ke­lius, kaip pa­tek­ti bei kaip sau­giai pa­si­trauk­ti. Pa­ste­bi­ma, kad di­džiau­sia grės­mė ky­la in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams – il­ga­pirš­čiai kei­čia „kva­li­fi­ka­ci­ją“ ir iš bu­tų per­sio­rien­tuo­ja į na­mus, į ku­riuos yra dau­giau ga­li­my­bių pa­tek­ti.

„Na­mai tu­ri ne tik du­ris, bet ir lan­gus, ga­ra­žų var­tus, juo­se nė­ra laip­ti­nių, į ku­rias ne­ti­kė­tai ga­li iš­ei­ti kai­my­nai. Be to, na­muo­se pa­pras­tai gy­ve­na la­biau pa­si­tu­rin­tys žmo­nės, o jų kvar­ta­lai pa­sta­ruo­ju me­tu la­bai iš­au­go“, – pa­sa­ko­ja S. Še­mis.

Kaip pa­ste­bi tur­to drau­di­kai, va­gys­tės su­da­ro de­šim­ta­da­lį būs­tui pa­da­ry­tų ža­lų. „10 proc. tur­to drau­di­mo iš­mo­kų yra dėl va­gys­čių. Jų me­tu pa­ti­ria­mi di­de­li nuo­sto­liai, ku­rie ne­re­tai sie­kia ir ke­lio­li­ka tūks­tan­čių eu­rų, o mo­ra­li­nius nuo­to­lius aps­kri­tai su­nku įver­tin­ti“, – sa­ko „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Lie­tu­vos fi­lia­lo­bend­ro­sios ža­los su­re­gu­lia­vi­mo sky­riaus va­do­vas Gied­rius Nor­kus.

Pa­sak S. Še­mio, šiuo me­tu gy­ven­to­jai ga­li šiek tiek at­si­pūs­ti, mat pro­fe­sio­na­liai vei­ku­sių nu­si­kal­tė­lių gau­jų na­riai šiuo me­tu izo­liuo­ti nuo vi­suo­me­nės. Tai bu­vo nu­si­kal­tė­liai, ku­rie ne vie­ną die­ną ste­bė­da­vo būs­tus, nu­si­kal­ti­mus kruopš­čiai pla­nuo­da­vo, sek­da­mi sa­vi­nin­kus net tvir­tin­da­vo bu­vi­mo vie­tos se­ki­mo prie­tai­sus prie jų au­to­mo­bi­lių, kad tiks­liai ži­no­tų, kur šei­mi­nin­kai yra nu­si­kal­ti­mo me­tu.

Drau­di­kai ir po­li­ci­ja vie­nin­gai tvir­ti­na, jog vi­siš­kai pa­ti­ki­mos ap­sau­gos nuo va­gių nė­ra, to­dėl re­ko­men­duo­ja itin ver­tin­gus daik­tus lai­ky­ti spe­cia­lio­se sau­gyk­lo­se, tur­tą draus­ti, kad va­gys­tės at­ve­ju bū­tų at­ly­gin­ta ža­la bei va­do­vau­tis pa­ta­ri­mais, pa­dė­sian­čiais iš­veng­ti va­gys­čių.

1. Ne­si­pui­kuo­ki­te turtais. Daž­niau­siai va­gys nu­si­kal­ti­mo ob­jek­tą pa­si­ren­ka pa­gal tai, ką ma­to – jei ma­to­si pra­ban­gos ele­men­tų, bran­gūs sa­vi­nin­kų au­to­mo­bi­liai, kie­mo bal­dai – tai par­trauks jų dė­me­sį. Il­ga­pirš­čių su­si­do­mė­ji­mo ga­li­ma iš­veng­ti, jei per lan­gus ne­si­ma­tys bran­gios tech­ni­kos, o pra­ban­gi keps­ni­nė sto­vės už na­mo ir pan.

2. Ne­kal­bė­ki­te apie pinigus. Ven­ki­te kal­bė­ti apie na­muo­se esan­čius ver­tin­gus daik­tus. Nu­si­kal­tė­lių dė­me­sį ypa­tin­gai pa­trau­kia kal­bos apie na­muo­se esan­čias di­de­les gry­nų­jų pi­ni­gų su­mas, tad jei par­da­vė­te ką nors bran­gaus ir ga­vo­te ne­men­ką su­mą, ge­riau jos ne­lai­ky­ki­te na­muo­se, ne­kal­bė­ki­te apie tai, o jei jau kal­ba­te, pa­brėž­ki­te, kad pi­ni­gai lai­ko­mi ne na­muo­se.

3. Su­da­ry­ki­te kuo dau­giau kliūčių. Da­ry­da­mi nu­si­kal­ti­mą va­gys sten­gia­si vis­ką at­lik­ti kuo grei­čiau. Tad bet ko­kios pa­pil­do­mos kliū­tys ga­li juos at­gra­sy­ti nuo lau­ži­mo­si į jū­sų na­mus. Šuo kie­me, su­dė­tin­gai įvei­kia­ma tvo­ra, pa­pil­do­mos ap­sau­gos ant lan­gų ir du­rų, sig­na­li­za­ci­ja (net vien gar­si­nė) – tai pa­pil­do­mos kliū­tys, ku­rias įver­ti­nę va­gys ga­li nu­spręs­ti pa­si­rink­ti leng­ves­nį gro­bį.

4. Ne­su­da­ry­ki­te są­ly­gų jaus­tis patogiai. Ak­li­na tvo­ra ap­sau­go na­mo gy­ven­to­jus nuo smal­sių žvilgs­nių. Ta­čiau, ji taip pat ap­sau­gos ir į kie­mą pa­te­ku­sius va­gis bei su­teiks jiems daug lai­ko da­ry­ti ką tik no­ri. Rei­kia steng­tis, kad va­gys tu­rė­tų kuo ma­žiau lai­ko sa­vo tiks­lams įgy­ven­din­ti, pa­vyz­džiui, jei lan­gas pa­deng­tas plė­ve­le ir ne­pa­vyks­ta jo iš­dauž­ti, reiks pa­pil­do­mo lai­ko, ku­rio va­gis ne­nu­ma­tęs. Taip pat dau­giau lai­ko rei­kia įveik­ti spe­cia­liems lan­gų už­rak­tams, ki­toms ne­ti­kė­toms kliū­tims.

5. Drau­gau­ki­te su kaimynais. Drau­gau­ki­te su kai­my­nais, kad jie at­kreip­tų dė­me­sį, jei prie jū­sų na­mų su­kio­ja­si ne­pa­žįs­ta­mie­ji. Bet koks pa­pil­do­mas dė­me­sys nu­si­kal­tė­liui ga­li nu­mal­šin­ti no­rą pa­tek­ti į sve­ti­mus na­mus. Par­ody­ki­te ne­pa­žįs­ta­miems žmo­nėms, kad at­krei­pė­te į juos dė­me­sį, pa­vyz­džiui, pa­klaus­da­mi ar jie ko nors ieš­ko, gal ga­li­te jiems pa­dė­ti. Nu­žiū­rė­ki­te va­žiuo­jan­čius ne­pa­žįs­ta­mus au­to­mo­bi­lius. Dė­me­sys – to va­gys trokš­ta ma­žiau­siai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami