Būsto vieta ar kokybė: koks lietuvių prioritetas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-23 10:04
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-23 10:04
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Tu­rė­da­mi ga­li­my­bę rink­tis – se­nas dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Vil­niaus se­na­mies­ty­je ar tiek pat kai­nuo­jan­tis nau­jas tri­jų kam­ba­rių bu­tas mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne – dau­gu­ma lie­tu­vių (64 proc.) pa­si­rink­tų pa­sta­rą­jį va­rian­tą.

Ki­taip ta­riant, Pi­lai­tė ar Je­ru­za­lė žmo­nėms at­ro­dy­tų pa­trauk­liau nei Se­na­mies­tis, Užu­pis ar Žvė­ry­nas. Nors di­džio­ji da­lis lie­tu­vių nu­ro­dė, jog ieš­ko­da­mi gy­ve­na­mo­sios vie­tos, pri­ori­te­tą teik­tų būs­to vie­tai. Tą par­odė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros įmo­nės „Ei­ka“ ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo Do­mop­lius.lt apk­lau­sa.

„Nors lie­tu­viai ir sva­jo­ja apie pa­to­gų bei ko­ky­biš­ką gy­ve­ni­mą mies­to cen­tre, ta­čiau ren­ka­si ra­cio­na­liai. Par­da­vi­mai ro­do, kad daž­niau­siai pa­si­ren­ka­mas būs­tas mie­ga­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se. Ten ne tik di­des­nis pa­si­rin­ki­mas, bet daž­nai ir aukš­tes­nė ko­ky­bė. Be to, už tą pa­čią kai­ną ga­li­ma įsi­gy­ti būs­tą pi­giau ar­ba di­des­nio plo­to“, – tei­gia Mar­ty­nas Ži­bū­da, „Ei­ka“ plė­tros di­rek­to­rius.

Se­na­mies­tis at­bai­do kai­no­mis ir vie­tos stygiumi

Pa­grin­di­niu būs­to sos­ti­nės cen­tre pri­va­lu­mu Lie­tu­vos gy­ven­to­jai nu­ro­dė pui­kiai iš­vys­ty­tą inf­ras­truk­tū­rą (47 proc.). Ne­ma­ža at­sa­kiu­sių­jų da­lis – 31 proc. – būs­tą Se­na­mies­ty­je lai­ko pui­kia in­ves­ti­ci­ja į at­ei­tį ir ma­to iš­lie­ka­mą­ją jo ver­tę, vos 14 proc. pri­va­lu­mu nu­ro­dė tai, kad cen­tre gau­su lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo vie­tų, kul­tū­ri­nių ren­gi­nių.

Pa­pra­šy­ti pa­si­rink­ti tris pa­grin­di­nes prie­žas­tis, ko­dėl ne­pirk­tų bu­to sos­ti­nės cen­tre, dau­giau­siai (66 proc. res­pon­den­tų) pa­žy­mė­jo di­de­lę kai­ną. Eval­das Nar­bun­to­vi­čius, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo Do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas, tei­gia, jog šiuo me­tu stan­dar­ti­nis 60 kv. m. dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Vil­niaus se­na­mies­ty­je vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja apie 85 tūkst. eu­rų, o to­kio pat dy­džio bu­tas mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne – treč­da­liu pi­ges­nis.

Net 49 proc. nu­ro­dė, kad būs­to Se­na­mies­ty­je ne­si­rink­tų dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų sty­giaus. Kiek ma­žiau apk­lau­sos da­ly­vių – 44 proc. – di­džiau­siu trū­ku­mu įvar­di­no nuo­la­ti­nį triukš­mą ir šur­mu­lį gat­vė­se. Tiek pat, be­veik pu­sė, lie­tu­vių bu­to cen­tre ne­si­rink­tų dėl pa­se­nu­sių vamz­dy­nų bei re­mon­to grės­mės.

Į mie­ga­muo­sius ra­jo­nus – dėl ža­lių­jų zo­nų

Res­pon­den­tai pa­grin­di­niu mie­ga­mų­jų ra­jo­nų pri­va­lu­mu nu­ro­dė ža­lių­jų zo­nų gau­są (32 proc.), nau­jes­nius ge­riau iš­pla­nuo­tus ir erd­ves­nius bu­tus (29 proc.), ma­žes­nes kai­nas nei cen­tre (22 proc.).

Pa­pra­šy­ti pa­si­rink­ti tris pa­grin­di­nes prie­žas­tis, dėl ku­rios bu­to mie­ga­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se vis­gi ne­pirk­tų, dau­giau­sia lie­tu­vių – 81 proc. – nu­ro­dė pra­stą su­si­sie­ki­mą su cen­tru ir ki­tais ra­jo­nais, taip pat 62 proc. trū­ku­mu įvar­di­no lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo vie­tų sty­gių. Dau­giau nei pu­sei – 51 proc. – at­sa­kiu­sių­jų mie­ga­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se ne­pa­kan­ka­mai iš­vys­ty­ta inf­ras­truk­tū­ra.

Pri­ori­te­tą teik­tų vie­tai, o ne kai­nai ar kokybei

Rug­sė­jį at­lik­tos apk­lau­sos re­zul­ta­tai ro­do, kad ieš­ko­da­mi gy­ve­na­mo­sios vie­tos, di­džio­ji da­lis lie­tu­vių (67 proc.) pri­ori­te­tą teik­tų būs­to vie­tai, o ne jo ko­ky­bei ar kai­nai. Nors apk­laus­tie­ji pri­ori­te­tą tei­kė se­na­mies­čiui, ta­čiau di­džio­ji dau­gu­ma (67 proc.) pa­si­rin­ko tiek pat kai­nuo­jan­tį erd­ves­nį nau­jos sta­ty­bos tri­jų kam­ba­rių bu­tą mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne, o ne 2 kam­ba­rių se­nos sta­ty­bos se­na­mies­ty­je.

„Jei­gu pa­klau­si­me pir­kė­jų, ko­dėl pa­si­rin­ko kon­kre­tų būs­tą, daž­niau­sias at­sa­ky­mas yra tin­ka­ma vie­ta. Tik po to pra­de­da­mi var­din­ti ki­ti pri­va­lu­mai. Vie­ta yra su­bjek­ty­vus pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jus, nes vie­ni ver­ti­na pa­to­gų gy­ve­ni­mą se­na­mies­ty­je, ki­ti, pa­vyz­džiui, šei­mos su ma­žais vai­kais, dai­ro­si ra­mes­nės vie­tos to­liau nuo cen­tro šur­mu­lio, ar­čiau par­kų. Be to, pa­sta­ruo­sius me­tus pa­ste­bi­me iš­au­gu­sį pir­kė­jų dė­me­sį būs­to iš­lai­ky­mo są­nau­doms. Lie­tu­viai ati­džiai do­mi­si, kiek rei­kės mo­kė­ti už šil­dy­mą ir bu­to eksp­loa­ta­ci­ją. Dau­gu­mai ma­žes­nės iš­lai­dos at­spin­di būs­to ko­ky­bę“, – sa­ko „Ei­ka“ plė­tros di­rek­to­rius.

At­lik­ta apk­lau­sa par­odė, kad iš­lai­dos, ku­rių par­ei­ka­laus būs­to iš­lai­ky­mas, lie­tu­viams svar­bes­nės už ra­jo­no sau­gu­mą, būs­to iš­pla­na­vi­mą, pa­sta­to ar­chi­tek­tū­rą ar net inf­ras­truk­tū­rą (at­stu­mą iki mo­kyk­lų, dar­že­lių, pre­ky­bos cen­tro).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami