Būstų plėšikų paslaptys ir kaip jos atskleidžiamos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-06 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-06 06:00
Romo Jurgaičio (LŽ) asociatyvi nuotrauka
Po­ten­cia­lia na­mų plė­ši­kų au­ka ga­li­ma tap­ti to nė ne­nu­ma­nant. Va­gių meis­triš­ku­mo pa­slap­tys yra pa­inio­se psi­cho­lo­gi­nė­se sche­mo­se, ku­rias aiš­ki­na­si moks­li­nin­kai. Kar­tu pa­ta­ria, ką da­ry­ti, kad ma­žė­tų ri­zi­ka ras­ti apip­lėš­tą būs­tą.

Ar ga­li­ma įsi­lauž­ti į sve­ti­mus na­mus ra­miai ir be jo­kių pa­stan­gų? "BBC Fu­tu­re" žur­na­lis­tas Da­vi­das Rob­so­nas ban­dė įsi­jaus­ti į pro­fe­sio­na­laus gro­bi­ko vaid­me­nį, kad su­pras­tų, kaip tai vyks­ta. "Iš pra­džių vis­kas at­ro­dė pa­pras­ta, - pa­sa­ko­jo jis. - Ty­liai at­vė­riau na­mų du­ris ir li­kau ne­pas­te­bė­tas. Nu­si­kal­ti­mą da­riau vi­du­ry bal­tos die­nos. Ta­čiau ne­bu­vo nie­ko, kas ga­lė­tų ma­ne su­stab­dy­ti." Iš pra­džių va­gį vai­di­nan­tis žur­na­lis­tas grie­bė plokš­čio ekra­no te­le­vi­zo­rių, bet jis iš­sly­do iš ran­kų ir nu­kri­to ant grin­dų. Vy­ras už­bė­go laip­tais, nu­si­lei­do že­myn, čiu­po ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį ir te­le­fo­ną, bet sku­bė­da­mas pra­žiū­rė­jo svar­biau­sią lai­mi­kį. Bend­ri­nin­kė Clai­re par­odė į ant kė­dės at­lo­šo ka­ban­tį švar­ką. Vi­di­nė­se jo ki­še­nė­se - pi­ni­gi­nė su ban­kų kre­di­ti­nė­mis kor­te­lė­mis ir rak­tai. Ta­da ji link­te­lė­jo gal­vą į plan­še­tę, pa­dė­tą ant krės­lo, pa­sus ko­mo­dos stal­čiu­je. "Jau­čiuo­si pri­trenk­tas, - pri­si­pa­ži­no žur­na­lis­tas. - Mat įsi­vaiz­da­vau esąs ne­blo­gas plė­ši­kas."

Vis dėl­to na­mas, ku­rį ap­va­gi­nė­jo, ne­ti­kras. Jis yra kom­piu­te­rio mo­ni­to­riu­je. Tai vir­tua­li rea­ly­bė. Nau­jau­sias ins­tru­men­tas, ku­riuo nau­do­ja­si Clai­re Nee - teis­mo psi­cho­lo­gė iš Ports­mu­to uni­ver­si­te­to. Jis skir­tas ty­ri­nė­ti ga­li­mo nu­si­kal­tė­lio pa­są­mo­nę.

"Anks­čiau įsta­ty­mo pa­žei­dė­jai bū­da­vo im­pul­sy­vūs, ne­iš­ran­kūs, ne­prin­ci­pin­gi. Nie­kas jų ne­lai­kė pro­tin­gais, nes daž­niau­siai jie bū­da­vo men­kai iš­si­la­vi­nę", - tei­gė moks­li­nin­kė. C. Nee iš­siaiš­ki­no, kad šiuo­lai­ki­niai va­gys ir plė­ši­kai yra su­kau­pę di­de­lį ir su­dė­tin­gą kog­ni­ty­vi­nių ins­tru­men­tų rin­ki­nį, su­da­ry­tą iš au­to­ma­tiš­kais ta­pu­sių įgū­džių, ko­kius tu­ri, tar­ki­me, šach­ma­ti­nin­kai ir te­ni­so žvaigž­dės. Dėl nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos at­ei­ty­je rei­kė­tų pri­pa­žin­ti ypa­tin­gus nu­si­kal­tė­lių ge­bė­ji­mus.

"Au­to­pi­lo­tas"

Ti­ria­mą­jį dar­bą C. Nee pra­dė­jo nuo ka­lė­ji­mų, tei­sės pa­žei­dė­jus iš­sa­miai klau­si­nė­da­ma apie jų pa­da­ry­tas klai­das. Ji at­sar­giai ty­ri­nė­jo at­min­ties gi­lu­mas per in­ter­viu ir an­ke­tas. Be to, sa­vo pa­šne­ko­vams ro­dy­da­vo na­mų ir gat­vių nuo­trau­kas bei pla­nus, pa­dė­da­ma jiems at­ga­min­ti tą die­ną, kai ry­žo­si nu­si­kal­ti­mui. Nu­teis­tie­ji moks­li­nin­kei ne­bu­vo prieš­iš­ki ir nė kiek ne­py­ko, prieš­in­gai - jau­tė­si lai­min­gi, tu­rė­da­mi ga­li­my­bę at­si­ver­ti. "Daž­niau­siai jie ne­pap­ras­tai nuo­bo­džiau­ja, - pa­sa­ko­jo C. Nee. - To­dėl bū­na nuo­šir­džiai pa­ten­kin­ti, kai kas nors do­mi­si tuo, ką jie da­ro."

Vis dėl­to moks­li­nin­kės su ty­rė­jų ko­man­da lau­kė staig­me­nos. Per vie­ną eks­pe­ri­men­tą C. Nee gru­pę stu­den­tų ir ke­lis nu­teis­tuo­sius už įsi­lau­ži­mą pa­kvie­tė į vie­ną kons­pi­ra­ci­nį po­li­ci­jos bu­tą, kad ga­lė­tų ste­bė­ti, kaip plė­ši­kai ban­dys pa­tek­ti į pa­tal­pas. Nors ga­li­nės du­rys bu­vo ne­už­ra­kin­tos, eks­pe­ri­men­tą fil­ma­vę dar­buo­to­jai nu­ste­bę fik­sa­vo, kad va­gių pa­tir­ties tu­rin­tys vy­ru­kai į bu­tą ropš­tė­si pro lan­gą, bu­vu­sį aukš­to­kai virš jų gal­vų. Vė­liau, per­žiū­ri­nė­da­ma nu­fil­muo­tą me­džia­gą, C. Nee pa­ma­tė, kaip įsi­lau­žė­lis nar­šo po port­fe­lį, ku­rį ji ten pa­mir­šo, ir ran­da pi­ni­gų.

Šiuo eks­pe­ri­men­tu moks­li­nin­kė pa­de­mons­tra­vo, kad dau­ge­lis pro­fe­sio­na­lių nu­si­kal­tė­lių vei­kia pa­gal "au­to­pi­lo­tą", o tai lei­džia jiems mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti at­si­ra­du­sią ga­li­my­bę apip­lėš­ti.

LŽ archyvo asociatyvi nuotrauka

Šal­ta galva

Vis­kas pra­si­de­da ge­ro­kai anks­čiau prieš pa­da­ro­mą nu­si­kal­ti­mą. Kai plė­ši­kau­ti lin­kęs as­muo pa­jun­ta pi­ni­gų sty­gių, jis ran­da ir pra­de­da ste­bė­ti po­ten­cia­lią au­ką. Aiš­ki­na­si, ko­kia die­not­var­kė, įpro­čiai... Tar­ki­me, su­ži­no, ko­kiu me­tu kas­dien ve­džio­ja šu­nį. Be­je, būs­to va­gys yra la­bai lanks­tūs ir bet ku­rią aki­mir­ką ga­li perp­la­nuo­ti su­ma­ny­mą. Sa­ky­ki­me, jei pa­ma­to na­mą, į ku­rį leng­va pa­tek­ti pro at­vi­rą lan­gą ar ne­už­ra­kin­tas du­ris, - ga­li­my­bę, pa­lie­ka­mą per šei­mi­nin­kų žiop­lu­mą.

Įsib­ro­vę į vi­dų va­gys pa­si­ti­ki sa­vo "au­to­pi­lo­tu", pa­de­dan­čiu ne­pa­mes­ti gal­vos, ne­su­trik­ti. Per eks­pe­ri­men­tą C. Nee pra­šė pa­de­mons­truo­ti nu­si­kal­ti­mo vyk­dy­mo ei­gą. Nors vis­kas bu­vo ne­ti­kra, ti­ria­mie­ji el­gė­si lyg iš tie­sų plėš­tų na­mus - grei­tai ir šal­ta­krau­jiš­kai. Vi­sai ki­taip, ne­gu vir­tua­lio­je erd­vė­je eks­pe­ri­men­ta­vęs žur­na­lis­tas. Kom­piu­te­ri­nė ti­kro­vės si­mu­lia­ci­ja yra bend­ras C. Nee ir Mar­ti­no Whi­te iš Sa­sek­so uni­ver­si­te­to dar­bas. Dau­gu­ma pa­ty­ru­sių na­mų plė­ši­kų vei­kė pa­gal pa­na­šią sche­mą, nu­ma­ty­da­mi pa­na­šų marš­ru­tą. Iš pra­džių jie pa­kil­da­vo iki mie­ga­mų­jų vir­šu­ti­niuo­se aukš­tuo­se, ta­da leis­da­vo­si že­myn nar­šy­ti po sve­tai­nes. Pa­ke­liui pa­ti­krin­da­vo pa­ste­bė­tų vir­šu­ti­nių dra­bu­žių ki­še­nes, ieš­ko­da­mi pi­ni­gi­nių ir kre­di­to kor­te­lių. Ap­žiū­rė­da­vo vie­tas, ku­rio­se ga­li bū­ti pa­puo­ša­lų ir ki­tų ver­tin­gų smulk­me­nų. Ta­čiau be dė­me­sio pa­lik­da­vo grei­tai sens­tan­čius elek­tro­ni­nius prie­tai­sus. Pra­lei­dę būs­te apie ke­tu­rias mi­nu­tes, pro­fe­sio­na­lūs plė­ši­kai pri­grob­da­vo maž­daug už tūks­tan­tį sva­rų dau­giau, ne­gu įsta­ty­mus ger­bian­tys stu­den­tai, per eks­pe­ri­men­tą at­lie­kan­tys kon­tro­li­nės gru­pės na­rių vaid­me­nį.

Ste­bi­na, kad mąs­ty­mo pro­ce­sas ieš­kant "tro­fė­jų" - pa­są­mo­nės ly­gy­je, to­dėl plė­ši­ko sme­ge­ny­se bū­na dau­giau erd­vės ga­li­mam ma­nev­rui, jei jis kar­tais bū­tų ap­tik­tas. "To­kia pa­ieš­ka tam­pa ins­tink­ty­viu da­ly­ku, ku­rį ga­li­ma pri­ly­gin­ti ka­ri­nei ope­ra­ci­jai, - per po­kal­bį ka­lė­ji­me moks­li­nin­kei pri­si­pa­ži­no vie­nas pa­šne­ko­vų. - Dė­me­sio kon­cen­tra­ci­ja ir ži­no­ji­mas, kur ir ko ieš­ko­ti, tam­pa ru­ti­na. Pir­miau­sia gal­vo­ja­ma apie ri­zi­ką, jei tuo me­tu kas nors grįž­tų na­mo. O pa­ti pa­ieš­ka pa­si­da­riu­si na­tū­ra­liu pro­ce­su."

To­kį grei­tą, sis­te­mi­nį ir ne­są­mo­nin­gą el­ge­sį C. Nee ly­gi­no su ki­tų, tei­gia­mų sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų - nuo mu­zi­kan­tų iki šach­ma­ti­nin­kų ir te­ni­si­nin­kų. Dau­giau­sia pa­sie­kę at­sto­vai ne­ria į pa­na­šų pa­są­mo­nės srau­tą, kai svar­būs spren­di­mai pri­ima­mi ne­są­mo­nin­gai. Plė­ši­kų meis­triš­ku­mo pa­slap­tys yra pa­inio­se psi­cho­lo­gi­nė­se sche­mo­se. Tai di­džiu­lės "re­cep­tų kny­gos" apie tai, ką ir kaip da­ry­ti, tei­gė moks­li­nin­kė. Kuo la­biau ky­la meis­triš­ku­mo ly­gis, tuo dau­giau re­cep­tų. Kiek­vie­no­je kon­kre­čio­je si­tua­ci­jo­je iš pa­są­mo­nės per aki­mir­ką iš­plau­kia at­sa­ky­mas, ko­kį spren­di­mą pri­im­ti. Jei nau­jo­kui rei­kia ką nors nu­spręs­ti, pa­tir­ties ne­tu­rė­ji­mas tar­si par­aly­žiuo­ja. O meis­tras rea­guo­ja spon­ta­niš­kai ir adek­va­čiai.

Pa­pras­ti sau­gu­mo receptai

C. Nee teo­ri­ja ga­lė­tų pa­si­ro­dy­ti ga­nė­ti­nai abs­trak­ti, bet ty­rė­ja ti­ki­si, kad jos iš­va­dos ga­li bū­ti pra­kti­nių ko­vos su nu­si­kal­ti­mais pa­grin­das. Ji jau ne­sis­te­bi, kad sig­na­li­za­ci­ja ne­bė­ra va­gis su­lai­kan­tis fak­to­rius. Dau­ge­lis kai­my­nų, iš­gir­dę pa­vo­jaus sig­na­lą, į po­li­ci­ją pa­skam­bin­tų ne anks­čiau kaip po 20 mi­nu­čių. To­dėl pik­ta­va­liams tai - ne kliū­tis. Be to, dau­gu­ma plė­ši­kų tiek pri­pra­tę prie kau­kian­čios sig­na­li­za­ci­jos, kad ji tie­siog in­teg­ra­vo­si į men­ta­li­nes sche­mas. Nu­si­kal­tė­liai tę­sia, ką pra­dė­ję, ne­kreip­da­mi dė­me­sio į gar­są.

Kaip sa­kė C. Nee, ga­li­mas triu­kas, kaip iš­veng­ti būs­to apip­lė­ši­mo, - su­ma­ny­ti ką nors ne­ti­kė­to, ne­įsi­ra­šan­čio į ti­piš­ką nu­si­kal­ti­mo sce­na­ri­jų, kas iš­muš­tų iš vė­žių ir au­to­ma­ti­nių pa­są­mo­nės veiks­mų. Iš­bai­dy­ti plė­ši­ką ga­lė­tų kie­no nors žings­nių įra­šas ar­ba kas nors to­kio pa­pras­to, kaip "bal­ta­sis triukš­mas", tai yra mo­no­to­niš­kas gar­sas. Ga­li­ma da­ry­ti bet ką ne­įp­ras­to, kas su­trik­dy­tų nu­si­kal­tė­lį, iš­ves­tų jį iš ke­lio "men­ta­li­nia­me že­mė­la­py­je". Jei­gu va­gies "au­to­pi­lo­tą" pa­vyk­tų pa­leis­ti klai­din­gu ke­liu, ga­li­ma net pri­vers­ti at­si­sa­ky­ti nu­si­kal­ti­mo už­ma­čių. "Ta­čiau rei­kia nuo­lat bū­ti iš­ra­din­giems, nes gro­bi­kai anks­čiau ar vė­liau pri­pran­ta prie vis­ko, kas da­ro­ma", - tei­gė moks­li­nin­kė.

Kaip sa­kė C. Nee, ženk­lai, ga­lin­tys su­kel­ti min­čių apie plė­ši­mą, tar­ki­me, at­vi­ras tuš­čių na­mų lan­gas, sme­ge­ny­se ak­ty­vuo­ja ska­ti­ni­mą. Pa­sip­rie­ši­ni­mas vi­lio­nei ma­žė­ja, nu­si­kal­tė­lio sme­ge­nys per­si­jun­gia į au­to­ma­ti­nį re­ži­mą, per ku­rį jis at­lie­ka ne­tei­sė­tus veiks­mus.

"Į nu­si­kal­ti­mą ve­da vo­ra įvai­rių spren­di­mų, - kal­bė­jo moks­li­nin­kė. - Iš pra­džių ke­ti­ni­mas są­mo­nin­gai ne­su­vo­kia­mas, bet at­si­ra­dus ar­čiau ga­li­mo nu­si­kal­ti­mo vie­tos, ska­ti­ni­mo sis­te­ma sme­ge­ny­se siun­čia vis stip­res­nius sig­na­lus."

C. Nee pra­dė­jo bend­ra­dar­biau­ti su Jean-Loui­su Van Gel­de­riu iš Ny­der­lan­dų nu­si­kal­ti­mų stu­di­jų ir tei­sėt­var­kos veik­los ins­ti­tu­to. Jie kar­tu ty­ri­nė­ja emo­ci­nes ban­gas, ku­rias jau­čia žmo­gus tuo me­tu, kai da­ro nu­si­kal­ti­mą.

Kol kas siū­lo­ma ke­le­tas pa­pras­tų bū­dų iš­veng­ti to­kios bė­dos. Be aki­vaiz­džių da­ly­kų, kad ne­ga­li­ma pa­lik­ti at­ver­tų lan­gų ir du­rų, C. Nee nuo­mo­ne, veiks­min­gas bū­das bū­tų su­kur­ti iliu­zi­ją, kad vi­są lai­ką kas nors yra na­mie. Dau­gu­ma plė­ši­kų, su ku­riais kal­bė­jo psi­cho­lo­gė, tei­gė, kad jie sten­gia­si iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su žmo­nė­mis na­muo­se, tik vie­nas šal­tai par­eiš­kė spe­cia­liai nu­ėjęs į mie­ga­mą­jį kam­ba­rį, kad pa­ma­ty­tų mie­gan­čią sa­vo nu­si­kal­ti­mo au­ką. To­dėl dar vie­nas iš pa­ta­ri­mų - iš­ei­nant pro du­ris ką nors šūk­te­lė­ti lyg at­sis­vei­ki­nant. Tai su­kur­tų iliu­zi­ją, kad na­muo­se lie­ka kaž­kas iš gy­ven­to­jų.

Par­en­gė Ra­sa PAKALKIENĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kazys  82.135.250.68 2015-07-06 18:30:23
Pats geriausias ir pigiausias būdas apsisaugoti nuo vagių, tai nelaikyti brangių daiktų ir krūvos pinigų butuose. Įeis ir išeis nieko nepešę. Nebent tik kakutės padarys iš apmaudo.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami